Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 105 Luns, 5 de xuño de 2023 Páx. 34463

III. Outras disposicións

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

EXTRACTO da Resolución do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en materia de dereitos das persoas consumidoras e seguridade dos produtos, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO400E).

BDNS (Identif.): 699933.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas bolsas de formación as persoas que estean en posesión dalgún título universitario de licenciado/a ou de grao en Dereito, sempre que cumpran os demais requisitos e condicións establecidos nas bases reguladoras.

Segundo. Obxecto

Bolsas de formación, en réxime de concorrencia competitiva, que teñen por obxecto contribuír á formación práctica de titulados superiores en materia de consumo. As ditas bolsas desenvolveranse dentro do programa de traballo do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, con suxeición ao programa de formación e coas indicacións que lles transmita o titor que teñan asignado.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 25 de maio de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas de formación en materia de dereitos das persoas consumidoras e seguridade dos produtos, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento CO400E).

Cuarto. Importe e duración

Convócanse cinco bolsas cunha duración máxima de 6 meses cada unha, contados desde a data da incorporación da persoa bolseira e ata o 31 de decembro de 2023.

Cada bolsa estará dotada cun importe máximo de 6.600 euros brutos, distribuídos en pagamentos mensuais, a razón de 1.100 euros por mes.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2023

Manuel Heredia Pérez
Director do Instituto Galego do Consumo e da Competencia