Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Martes, 6 de xuño de 2023 Páx. 34693

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 26 de maio de 2023 pola que se recoñecen as persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, aprobouse a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditouse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde de 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado; así mesmo, atribúeselle á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base elevar a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte coa relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 22 de maio de 2023, pola Secretaría Xeral para o Deporte, con base no informe da Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigo 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, técnicos, árbitros, xuíces e vitalicios

Apelidos

Nome

NIF

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Aboy Agrasar

Lidia

***2883**

Salvamento e socorrismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

2

Abuín Sánchez

Irea

***3637**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

9.6.2027

3

Acuña Pousada

Eloy

***6145**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

23.7.2023

4

Agís Piñeiro

Carla

***4381**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

5

Alonso Gómez

Irea

***4403**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

6

Alvedro Del Río

Álvaro

***1661**

Remo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

7

Arufe Calo

Lúa

***2677**

Fútbol

Deportista rendemento deportivo de base

8.6.2023

8

Barros Castro

María del Pilar

***1504**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

26.5.2028

9

Barros Vila

Darío

***7169**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

10

Candán Illán

Jorge Juan

***0024**

Actividades subacuáticas

Deportista de alto nivel

26 5 2028

11

Canosa García

Brais

***9918**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

28.5.2027

12

Canosa Maceiras

Marta

***1586**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

19.6.2027

13

Carro Cortés

Hugo

***5121**

Golf

Deportista rendemento deportivo de base

11.9.2023

14

Casal Iglesias

Marcos

***7000**

Remo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

15

Castiñeiras Castro

Marta

***2828**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

16

Chacón Álvarez

Alejandro

***5380**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

17

Cortizo Bernárdez

Raúl

***1447**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

18

Cotos

Fernández-Arruty

Marta Ánxela

***6392**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

19

Couto Aradas

Raúl

***5580**

Patinaxe

Deportista rendemento deportivo de base

4.6.2023

20

Devesa Fernández

Emma

***8590**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

22.8.2027

21

Docal Fernández

Xoel

***8291**

Piragüismo

Deportista de alto rendemento

17.7.2027

22

Docampo Gamarra

Inés

***3318**

Atletismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

23

Domínguez Martín

Noel

***0271**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

2.9.2027

24

Fernández Bouza

María

***8889**

Atletismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

25

Fernández Bouza

Celia

***8889**

Atletismo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

26

Fernández Busto

Raúl

***3439**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

27

Ferreiro Domínguez

María

***3129**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento desde 8/2023, ata agosto mantén alto nivel

28.5.2027

28

Ferrón Gutiérrez

Juan

***9829**

Natación, deportista con discapacidade

Deportista de alto nivel

26.5.2028

29

Fontán Señoráns

Manuel

***0224**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

18.9.2026

30

García Álvarez

Noa

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

8.7.2027

31

García Álvarez

Zoe

***6379**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

22.5.2027

32

García Rodríguez

Ainoha

***5914**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

6.6.2027

33

Goimil Liñares

Andrea

***9453**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

11.12.2027

34

Gómez López

Lola Xiao

***2183**

Salvamento e socorrismo

Deportista de alto nivel

27.7.2027

35

González Fontán

Mauro

***7878**

Ciclismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

36

Guridi Diéguez

Valeria Batire

***0458**

Deportes de inverno

Deportista de alto nivel

26.5.2028

37

Iglesias Pérez

Antonio

***6443**

Bádminton

Deportista de alto nivel

26.5.2028

38

Jacome Couto

Martín

***8184**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

13.12.2024

39

Jiménez Quintela

Yohana

***2182**

Boxeo

Deportista de alto nivel

22.10.2027

40

Laíño Otero

Manuel

***9577**

Remo

Deportista de alto nivel

22.5.2027

41

Liñares Iglesias

Ester

***1921**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

42

López Sheriff

Estrella

***0941**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

23.12.2025

43

López Torres

Bruno

***4192**

Remo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

44

Ludeña Pérez

Iria

***0977**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

45

Marcuello Chuchaykina

Valentina

***3482**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

46

Martínez García Picher

Javier

***8658**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

26.5.2028

47

Montero Caaveiro

Candela

***2832**

Tenis de mesa

Deportista rendemento deportivo de base

14.7.2023

48

Moreno Campo

June

***2985**

Judo e D.A.

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

49

Mosquera Rial

Adrián

***9767**

Piragüismo, paracanoe

Deportista de alto nivel

3.8.2027

50

Múñiz Ruiz

Alejandro

***5963**

Fútbol

Arbitro/a alto nivel

26.5.2028

51

Múñoz Pardellas

Nicolás

***1816**

Deporte adaptado, baloncesto cadeira de rodas

Deportista de alto nivel

7.9.2027

52

Nóvoa Sánchez

Ana

***4033**

Bádminton

Deportista de alto nivel

27.11.2026

53

Ortega Moinelo

Nicolás

***8396**

Atletismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

54

Pardo Galdo

José Ramón

***6695**

Vela

Deportista de alto nivel

26.5.2028

55

Pazos García

David

***5044**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.5.2028

56

Pérez Santiago

Tomás

***2853**

Piragüismo

Deportista rendemento deportivo de base

29.7.2023

57

Pérez Soler

Eva

***0169**

Judo e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

58

Pérez Soto

Emma Sihuang

***8271**

Atletismo

Deportista de alto nivel

6.3.2027

59

Pombo Álvarez

Tomás

***5593**

Ciclismo

Deportista rendemento deportivo de base

5.11.2023

60

Porto Táboas

Basilio

***8749**

Bádminton

Deportista de alto nivel

31 12 2027

61

Rodríguez García Paz

Nicolás

***6579**

Vela

Vitalicio

62

Rodríguez Huertas

Uxía

***8292**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

17.7.2027

63

Romero Fernández

Noa

***9748**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

1.8.2027

64

Romero Gómez

Nuria

***0888**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

7.7.2024

65

Romero Saco

Uxía

***4550**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

26.5.2028

66

Soto Fidalgo

Martina

***2245**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

26.5.2028

67

Soutelo González

Cristina

***8372**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

20.8.2027

68

Souto Andújar

Hugo

***5889**

Tríatlon e Péntatlon moderno

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

69

Szabo Tatar

Ferenc

***3505**

Halterofilia

Técnico/a-adestrador/a

16.10.2027

70

Vale Fernández

Natalia

***9686**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

26.5.2028

71

Vallines Fernández

Fernando

***9114**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

4.6.2027

72

Varela Molejón

Lucía

***7897**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

16.7.2027

73

Varela Mosteiro

Ana

***2688**

Atletismo deporte para cegos

Deportista de alto nivel

26.6.2027

74

Vázquez Guerra

Irene

***5827**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

26.5.2028

75

Vidal Fraga

Adrián

***0108**

Taekwondo

Deportista rendemento deportivo de base

26.5.2024

76

Villarroel Salgueiro

José Alberto

***4173**

Tiro con arco

Deportista de alto nivel

26.5.2028

77

Soto Álvarez

Uxía

***8830**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

24.7.2027

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Causa

1

Capelo Oca

María

***5227**

Non, por non acadar mérito deportivo, vixencia caducada

2

Pérez Arias

Manuel

***6359**

Non, por non cumprir o artigo 5, alínea c) do Decreto 165/2020

3

Fernández Álvarez

Sara

***9042**

Non, por non acadar mérito deportivo, categoría anterior á previa

4

Fernández Arias

Candela

***8478**

Non, por non acadar mérito deportivo, categoría anterior á previa

5

Fernández Mira

Candela

***9276**

Non, por non acadar mérito deportivo, categoría anterior á previa

6

Capelo Oca

Ana

***5727**

Non , por non acadar mérito deportivo, equipos participantes na proba

7

Santos Rey

Laura

***6963**

Non, por non acadar mérito deportivo, equipos participantes na proba

8

Barata Gago

Daniel

***6322**

Non, por non acadar mérito deportivo, non foi campionato europeo

9

Freire González

Nicolás

***5682**

Non, porque o mérito caducou o 30 de abril de 2023

10

Hernández Núñez

María de los Ángeles

***1576**

Non, por non acreditar mérito deportivo

11

Fernández Losada

Alejandro

***0267**

Non, por non acreditar mérito deportivo

12

Rodríguez Iglesias

Eliana

***1275**

Non, por non acreditar mérito deportivo

13

Carracedo Santiago

Elva

***4722**

Non, por non acreditar mérito deportivo

14

Devesa Fernández

Víctor

***8978**

Non, por non acreditar mérito deportivo actual, de base, maio 2022, caducado

15

Zunzunegui Guimeráns

Juan

***4980**

Non, por non acreditar mérito deportivo, número de participantes nas probas

16

González Álvarez

Mª Cristina

***7228**

Non por non acreditar mérito deportivo, participantes nas probas

17

Solórzano García

Fernando

***0001**

Non por non acreditar mérito deportivo, posto e participación nas probas

18

Rodríguez Loredo

Eva

***5606**

Non, por non acreditar mérito, número participantes na proba

19

Canosa Maceiras

Pedro

***1586**

Non, por non acreditar mérito, número participantes na proba

20

Rodríguez Vega

Saúl

***4185**

Non, por non acreditar mérito, número participantes na proba

21

Castelo Mejuto

Mónica

***6458**

Non, por non ter solicitada a prórroga no mes posterior ao feito causante, artigo 15.2 do Decreto 165/2020

22

Seijas Piñón

Samuel

***1928**

Non, mérito deportivo de base caducado

23

Rodríguez Portas

Iván

***8941**

Non, mérito deportivo de base caducado

24

Piñeiro Devesa

Lúa María

***8563**

Non, por non acadar mérito deportivo, podio en europeo ou mundial

25

Calvete Verdía

Laura

***3179**

Non, por non acreditar mérito deportivo

26

Dorado De Sousa

Lucía

***6112**

Non, por non acreditar mérito deportivo

27

Alonso Fragua

Ana

***8510**

Non, por non acreditar mérito deportivo

28

Fernández González

Martín

***5056**

Non, por non acreditar mérito deportivo, é de base 2021, caducado

29

Groba Fernández

Iria

***9425**

Non, por non acreditar mérito deportivo, equipos participantes na proba

30

Salanova Paredes

José María

***7814**

Non, por non acreditar mérito deportista, podio na proba olímpica

31

Novas Benavides

Lorena

***5567**

Non, por non acadar mérito deportivo, árbitro asistente

32

Sánchez Rojo

Diego

***8909**

Non, por non acadar mérito deportivo, árbitro asistente