Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 15 de xuño de 2023 Páx. 37373

III. Outras disposicións

Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas, ás denegadas e ás solicitudes desistidas no ano 2023, ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia, tramitada como anticipada de gasto (código de procedemento IN501A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude, a Axencia Galega da Industria Forestal

RESOLVE:

Dar publicidade ás axudas concedidas e denegadas e ás solicitudes desistidas ao abeiro da Resolución do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2023, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento e a competitividade da industria forestal-madeira de Galicia, tramitada como anticipada de gasto (código de procedemento IN501A), que figuran nos anexos I, II e III.

A súa aprobación realizouse no exercicio 2023 con cargo ás aplicacións orzamentarias 14.A4.741A.481.0 e 14.A4.741A.444.0, código de proxecto 2018 00005, dotadas con 500.000,00 €.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2023

Jacobo José Aboal Viñas
Director da Axencia Galega da Industria Forestal

ANEXO I

Axudas concedidas

Expediente

Nome/razón social

Puntos

Importe subvencionable (por solicitante)

Importe subvencionable (por expediente)

Importe concedido (por solicitante)

Importe concedido (por expediente)

Importe do adianto (por solicitante)

IN501A-2023-003

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia

135

36.384,03 €

71.708,36 €

36.384,03 €

71.708,36 €

9.885,42 €

Universidade de Santiago de Compostela

35.324,33 €

35.324,33 €

9.885,42 €

IN501A-2023-009

Asociación Sectorial Forestal Galega-Asefoga

130

32.031,00 €

38.481,00 €

32.031,00 €

38.481,00 €

0,00 €

Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega

6.450,00 €

6.450,00 €

0,00 €

IN501A-2023-001

Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia

115

89.981,89 €

89.981,89 €

89.981,89 €

89.981,89 €

21.598,19 €

IN501A-2023-002

Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal

115

43.897,81 €

43.897,81 €

43.897,81 €

43.897,81 €

16.989,78 €

IN501A-2023-015

Asociación de Empresarios de la 1 Transformación de la Madera de Lugo

110

117.689,74 €

117.689,74 €

90.000,00 €

90.000,00 €

21.600,00 €

IN501A-2023-004

Fundación Arume

105

81.759,50 €

81.759,50 €

81.759,50 €

81.759,50 €

0,00 €

IN501A-2023-005

Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, S.L.

105

57.835,94 €

57.835,94 €

57.835,94 €

57.835,94 €

18.383,59 €

IN501A-2023-013

Universidade de Santiago Compostela

105

18.862,65 €

18.862,65 €

18.862,65 €

18.862,65 €

14.486,27 €

ANEXO II

Axudas denegadas por esgotamento de crédito

Expediente

Nome/razón social

Puntos

Motivo de non aprobación

IN501A-2023-008

Asociación Clúster da Biomasa de Galicia

95

Inferior á puntuación de corte (105)

IN501A-2023-014

Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural

95

Inferior á puntuación de corte (105)

IN501A-2023-006

Asociación Entidade Galega Solicitante da Certificación Forestal

90

Inferior á puntuación de corte (105)

IN501A-2023-007

Asociación Clúster da Biomasa de Galicia

85

Inferior á puntuación de corte (105)

Bioeco2

IN501A-2023-010

Clúster de la Madera de Galicia

85

Inferior á puntuación de corte (105)

IN501A-2023-011

Asociación Mulleres Rurais de Galicia

65

Inferior á puntuación de corte (105)

IN501A-2023-012

Asociación Forestal de Galicia

65

Inferior á puntuación de corte (105)

ANEXO III

Solicitudes de axudas desistidas

Expediente

Nome/Razón Social

Motivo

IN501A-2023-016

Fundación Eduardo Pondal

Non presentar a documentación requirida