Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Xoves, 15 de xuño de 2023 Páx. 37392

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 9 de maio de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto da LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes nos concellos de Negreira, Outes e Noia (A Coruña), (expediente IN408A 2020/108).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Norvento, S.L.U. CIF: B27210285.

Enderezo social: rúa Ramón María Aller Ulloa, nº 23, 27003 Lugo.

Denominación do proxecto: LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes (expediente N408A 2020/108).

Concellos afectados: Negreira, Outes e Noia (A Coruña).

Orzamento de execución material: 1.488.072,34 €.

Prazo de execución: seis (6) meses.

Obxecto:

Co fin de evacuar os 21 MW de enerxía eléctrica xerada no parque eólico (en diante, PE) Outes, proxéctase unha liña de alta tensión (en diante, LAT) de 66 kV, con inicio no pórtico situado na subestación eléctrica transformadora (en diante, SET) do PE Outes (TM de Negreira) e fin na subestación Tambre II (TM de Noia).

Características técnicas das instalacións:

– A LAT obxecto desta tramitación, de tensión nominal 66 kV e lonxitude aproximada 7.940 m, componse dos seguintes treitos:

– Treito 1: liña aérea en dobre circuíto coa orixe no pórtico situado na SET do PE Outes e fin no apoio nº 19 de paso aéreo a subterráneo (en diante, PAS), de 6.099 metros de lonxitude e co condutor LA-180 simplex.

– Treito 2: liña subterránea de simple circuíto coa orixe no apoio nº 19 PAS (TM de Outes) e fin no apoio nº 20 PAS (TM de Outes), de 1.366 m de lonxitude e con condutor RHZ1-2OL(S) 36/66 kV 1200 kAL+H165.

– Treito 3: liña aérea en dobre circuíto coa orixe no apoio nº 20 PAS e fin no apoio nº 21 PAS (TM de Noia), de 310 m de lonxitude e con condutor LA-180 simplex.

– Treito 4: liña subterránea de simple circuíto coa orixe no apoio nº 21 PAS e fin na posición xerador na subestación Tambre II (TM de Noia), de 165 m de lonxitude e con condutor RHZ1-2OL(S) 36/66 kV 1.200 kAL+H165. Este treito compartirá gabia coa liña de evacuación do PE Olerón e do PE O Barbanza.

– O treito aéreo disporase tendido sobre apoios metálicos de celosía, mentres que o treito subterráneo irá soterrado baixo tubo e con configuración en triangular.

– Disporá dun cable de fibra óptica para comunicacións que, á súa vez, realizará as funcións de cable de terra.

– Nin a SET do PE Outes (expediente IN661A 2010/13, con autorización administrativa e promovido por Norvento) nin a SET Tambre II 66 kV (de REE, actualmente en servizo) forman parte deste proxecto.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico-PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto de execución V.2 (setembro 2022-asinado o 10.7.2022).

1.1. Plano xeral do proxecto do parque eólico.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura nos anexos que se insiren neste acordo.

1.3. Planos parcelarios individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O proxecto sectorial V.2 (proxecto de interese autonómico-PIA) (setembro 2022-asinado o 10.7.2022).

Polo exposto, o proxecto faise público para o coñecemento xeral e particular das persoas propietarias dos predios afectados que figuran na relación anexa a este acordo e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos, sobre os bens afectados que fosen omitidos, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación nas provincias afectadas, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 17), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Negreira, na Casa do Concello de Outes e na Casa do Concello de Noia (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 17 de xuño de 2021, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria a LAT 66 kV evacuación PE Outes (expediente IN408A 2020/108), promovido por Norvento, S.L.U. (B27210285), ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, polo que a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais resolveu, o 29 de xullo de 2021, declarar a tramitación de urxencia deste proxecto, de acordo co establecido no artigo 44.2 da antedita Lei 5/2017 e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

A Coruña, 9 de maio de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados pola LAT 66 kV evacuación parque eólico Outes nos concellos de Negreira, Outes e Noia (A Coruña) (expediente IN408A 2020/108)

Nº predio

Titular

Parcela

Afeccións

Apelidos e nome

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Servidume de voo

Apoio

Servidume de paso

Acceso apoio

Referencia catastral

Pol.

Parc.

Metros lineais (ml)

Metros cadrados (m2)

Ocupacón

(m2)

Gabia (ml)

Gabia (m2)

Ocupación

(m2)

Concello de Negreira

1

Antelo Leis, Doradina

15057A513001080000LL

513

108

Gorgoliño

Monte alto

23

286

 

 

 

 

 

 

2

Sanmartín Villar, Bienvenido Ramón

15057A513001060000LQ

513

106

Gorgoliño

Monte alto

90

1.399

1

86

 

 

 

 

2.1

Sanmartín Villar, Bienvenido Ramón

15057A513001060000LQ

513

106

Gorgoliño

Monte alto

26

590

 

 

 

 

 

 

3

Hermanos Lourido Sanmartín, C.B.

15057A513001280000LU

513

128

Fornelos

Monte alto

19

521

 

 

 

 

 

 

4

Sanmartín García, Edelmira

15057A513010190000LM

513

1019

Fornelos

Monte alto

42

1.317

 

 

 

 

 

 

5

Sanmartín Tomé, María Elena

15057A513010200000LT

513

1020

Fornelos

Monte alto

10

339

 

 

 

 

 

 

6

Sanmartín Tomé, María Elena

15057A513010210000LF

513

1021

Fornelos

Monte alto

27

938

 

 

 

 

 

 

7

Leis Ardións, Sandra

15057A513010220000LM

513

1022

Casteñal

Monte alto

 

120

 

 

 

 

 

 

7.1

Blanco Vara, Dolores (usufrutuaria)

Leis Blanco, Beatriz

Leis Blanco, Saladina

Leis Blanco, Roberto

Leis Blanco, Antonio

15057A513010220000LM

513

1022

Casteñal

Monte alto

27

883

 

 

 

 

 

 

7.2

Casais Souto, María Josefa (usufrutuaria)

Leis Casais, Eva

Leis Casais, Manuel

15057A513010220000LM

513

1022

Casteñal

Monte alto

27

993

 

 

 

 

 

 

8

García Romarís, José

15057A513001050000LG

513

105

Castenal

O Fornelos

Monte alto

61

2.200

 

 

 

 

 

 

9

García Suárez, Sofía

15057A513001040000LY

513

104

Fornelos

Monte alto

148

3.773

2

18

 

 

 

 

10

Masa común (Concello de Negreira)

15057A513107290000LY

513

10729

Fornelos

Monte alto

11

137

2

18

 

 

 

 

11

Masa común (Concello de Negreira)

15057A513207290000LK

513

20729

Fornelos

Monte alto

282

3.884

3

38

 

 

 

 

12

García Villar, Manuel

15057A029000130000BZ

29

13

Laxes de Mouris

Monte alto

45

643

 

 

 

 

 

 

13

García Villar, Manuel

Barbazán Villar, María Manuela

15057A029000160000BW

29

16

Chan dos Penedos

Monte alto

30

381

 

 

 

 

 

 

14

Barbazán Gorgal, José María

15057A029000170000BA

29

17

Chan do Penedo

Monte alto

31

365

4

34

 

 

 

 

15

García Villar, Manuel

15057A029000180000BB

29

18

Chan do Penedo

Monte alto

12

182

 

 

 

 

 

 

16

Gorgal García, Angelina

15057A029100190000BK

29

10019

Chan do Penedo

Monte alto

6

98

 

 

 

 

 

 

17

García Villar, Manuel

15057A029100200000BM

29

10020

Chan do Penedo

Monte alto

8

129

 

 

 

 

 

 

18

Negreira García, Juan Jesús

15057A029100210000BO

29

10021

Chan do Penedo

Monte alto

8

138

 

 

 

 

 

 

19

Argibay Barbazán, Isabel

Argibay Barbazán, María Carmen

Argibay Barbazán, Guadalupe

Argibay Barbazán, José

Argibay Barbazán, Ramona

15057A029100220000BK

29

10022

Chan do Penedo

Monte alto

28

506

 

 

 

 

 

 

20

Gorgal Nieto, María Josefa

15057A029100230000BR

29

10023

Chan do Penedo

Monte alto

11

272

 

 

 

 

 

 

22

Gorgal Nieto, María Josefa

15057A029000230000BG

29

23

Chan do Penedo

Monte alto

10

275

 

 

 

 

 

 

23

Gorgal Nieto, María Alcira

15057A029000240000BQ

29

24

Chan do Penedo

Monte alto

21

387

 

 

 

 

 

 

24

García Villar, Laureana

15057A029000250000BP

29

25

Chan do Penedo

Monte alto

20

461

 

 

 

 

 

 

25

Santiña Colomer, Juan

15057A029006890000BA

29

689

Laxe

Monte alto

37

844

 

 

 

 

 

 

26.1

García Baña, Benigno

Barbazán Gorgal, María del Pilar

15057A029006890000BA

29

689

Laxe

Monte alto

39

797

 

 

 

 

 

 

27

Barbazán Gorgal, José María

15057A029100300000BJ

29

10030

Laxe de Ousende

Monte alto

19

344

 

 

 

 

 

 

28

García Piñeiro, Rafael

15057A029000300000BT

29

30

Laxe

Monte alto

9

115

 

 

 

 

 

 

29

García Ardións, Ana

García Ardións, Juan José Nieto

García Ardións, Eva Nieto

García Ardións, Pablo Nieto

García Ardións, Mario Nieto

Ardións García, Carmen Victorina

15057A029000310000BF

29

31

Laxe

Monte alto

 

39

 

 

 

 

 

 

30

García Leis, Antonio

Martínez García, María G.

15057A029000320000BM

29

32

Laxe

Monte alto

29

326

5

34

 

 

 

 

31

Gorgal Nieto, María Alcira

15057A029000550000BG

29

55

Laxe de Ousende Grande

Monte alto

32

520

 

 

 

 

 

 

32

Barbazán López, Marisol

15057A029000570000BP

29

57

Laxe

Monte alto

34

690

 

 

 

 

 

 

36

Barbazán Gorgal, María Margarita

15057A029100670000BH

29

10067

Cova do Mexueiro

Monte alto

201

5.195

 

 

 

 

 

 

37

Herdeiros de Leis García, Laura

15057A029000680000BD

29

68

Laxe

Monte alto

42

1.607

 

 

 

 

 

 

38

Barbazán López, María Nieves

15057A029000740000BJ

29

74

Meixoeiro

Monte alto

42

656

6

6

 

 

 

 

39

Barbazán Gorgal, José María

15057A029000750000BE

29

75

Riba da Fonte dos Carballiños

Monte alto

63

877

6

28

 

 

6

482

40

Santiña Colomer, Juan

15057A029000760000BS

29

76

Fonte Carballiños

Monte alto

62

1.117

 

 

 

 

6

339

41

Gorgal Nieto, María Josefa

15057A029000770000BZ

29

77

Fonte Carballiños

Monte alto

13

260

 

 

 

 

 

 

42

Leis García, Joaquín

15057A029000780000BU

29

78

Fonte Carballiños

Monte alto

 

1

 

 

 

 

 

 

43

Barbazán López, Maria Nieves

15057A029000640000BM

29

64

Fonte Carballiños

Monte alto

54

967

 

 

 

 

 

 

44

Barbazán Gorgal, José María

15057A029000730000BI

29

73

Chan da Pena

Monte alto

 

 

 

 

 

 

6

680

50

Sieira López, Sara

Marrero Cantera, Joaquín

15057A029000830000BW

29

83

Dos Carballiños

Monte alto

 

103

 

 

 

 

 

 

51

Turnes Otero, José

15057A029000790000BH

29

79

Salgueiros
Ladeira da Pena

O Cruceiro

Monte alto

99

1.798

7

100

 

 

 

 

52

Cobas Villar, Carmen

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029000820000BH

29

82

Salgueiros

Monte alto

47

1.122

 

 

 

 

 

 

53

Martínez Rodríguez, José María

Turnes Otero, José

15057A029000810000BU

29

81

Agro da Pena

Monte alto

6

200

 

 

 

 

 

 

54

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057A029000800000BZ

29

80

Salgueiros

Monte alto

72

4.041

 

 

 

 

 

 

55

Cuns Turnes, José

Cuns Turnes, María

Cuns Turnes, Herminda

Cuns Turnes, José Manuel

Cuns Turnes, Manuela Carmen

15057A029002950000BX

29

295

Trozo da Pedra Negra

Monte alto

 

8

 

 

 

 

 

 

56

Masa Común (Concello de Negreira)

15057B513007260000DD

513

726

Salgueira

Prado

30

1.500

 

 

 

 

 

 

57

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057B513007230000DO

513

723

Salgueira
Devesiña de Riba

Prado

 

84

 

 

 

 

 

 

58

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057B513007250000DR

513

725

Salgueiros

Prado

 

447

 

 

 

 

 

 

59

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057A029004040000BY

29

404

Agro dos Salgueiros

Monte baixo

184

5.344

 

 

 

 

 

 

60

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029001590000BO

29

159

Salgueiros

Monte alto

 

274

 

 

 

 

 

 

61

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029004030000BB

29

403

Agro do Laxal

Monte baixo

147

3.607

8

41

 

 

 

 

62

Turnes Otero, José

15057A029001650000BD

29

165

Agro do Rei

Monte baixo

 

13

 

 

 

 

 

 

63

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057A029001660000BX

29

166

Agro do Rei

Monte baixo

5

339

 

 

 

 

 

 

64

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029001670000BI

29

167

Agro do Rei

Monte baixo

30

597

 

 

 

 

 

 

65

Cuns Turnes, José

Cuns Turnes, María

Cuns Turnes, Herminda

Cuns Turnes, José Manuel

Cuns Turnes, Manuela Carmen

15057A029001680000BJ

29

168

Agro de Atrás

Monte baixo

13

309

 

 

 

 

 

 

66

Turnes Otero, José

15057A029001690000BE

29

169

Agro de Atrás

Monte baixo

28

700

 

 

 

 

 

 

67

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057A029001700000BI

29

170

Agro de Atrás

Monte baixo

42

1.093

 

 

 

 

 

 

68

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029001730000BS

29

173

Agro do Rei

Monte baixo

33

844

 

 

 

 

 

 

69

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodríguez, Carmen

15057A029001750000BU

29

175

Riba do Agro

do Rei

Monte baixo

1

58

 

 

 

 

 

 

70

Martínez Rodríguez, José María

Martínez Rodriguez, Carmen

15057A029004300000BZ

29

430

Riba do Agro

do Rei

Monte baixo

67

1.505

 

 

 

 

9

213

71

Turnes Otero, José

15057A029004310000BU

29

431

Riba do Agro

do Rei

Monte baixo

86

1.284

9

38

 

 

9

753

72

Cobas Villar, Carmen (usufrutuaria)

Liñares Cobas, María Pilar

Liñares Cobas, María Teresa

15057A029004320000BH

29

432

Chan do Agro

do Rei

Monte baixo

78

1.111

 

 

 

 

 

 

73

Cuns Turnes, José

Cuns Turnes, María

Cuns Turnes, Herminda

Cuns Turnes, José Manuel

Cuns Turnes, Manuela Carmen

15057A029004330000BW

29

433

Cova dos Teixosó Rego Loureiro

Monte baixo

57

956

 

 

 

 

 

 

74

Turnes Otero, José

15057A029004340000BA

29

434

Cova dos Teixos

Monte baixo

57

881

 

 

 

 

10

426

75

Muñiz Turnes, Francisco

15057A029004070000BP

29

407

Cova dos Teixos

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

10

198

76

Blanco Camiño, José Manuel

Blanco Camiño, Josefa

15057A029004460000BM

29

446

Laxal

Monte baixo

18

230

 

 

 

 

10

65

77

Antelo Riveiro, María Rosa

15057A029004350000BB

29

435

Laxal

Monte baixo

8

72

10

17

 

 

 

 

78

Antelo Antelo, Elena

Antelo Antelo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004360000BY

29

436

Laxal

Monte baixo

37

520

10

17

 

 

 

 

79

Antelo Antelo, Elena

Antelo Antelo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004370000BG

29

437

Laxal

Monte baixo

35

705

 

 

 

 

 

 

80

Romarís Roo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004380000BQ

29

438

Laxal

Monte baixo

27

500

 

 

 

 

 

 

81

Antelo Suárez, Dolores

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004290000BH

29

429

Laxal

Monte baixo

36

895

 

 

 

 

 

 

82

Cernadas Suárez, Manuel

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004390000BP

29

439

Laxal

Monte baixo

36

580

 

 

 

 

 

 

83

Leis Bargi, María del Carmen

Leis Bargo, José

15057A029004400000BG

29

440

Laxal

Monte baixo

 

269

 

 

 

 

 

 

84

García Romero, Lourdes

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004410000BQ

29

441

Laxal

Monte baixo

 

158

 

 

 

 

 

 

85

García Romero, Lourdes

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004540000BX

29

454

Laxal

Monte baixo

 

11

 

 

 

 

 

 

85.1

Romarís Roo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004580000BS

29

458

Riba do Tremo

Monte baixo

 

14

 

 

 

 

 

 

85.2

Leis Cernadas, Manuel

15057A029004600000BE

29

460

Riba do Tremo

Monte baixo

 

51

 

 

 

 

 

 

85.3

Leis Cernadas, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004620000BZ

29

462

Riba do Tremo

Monte baixo

 

36

 

 

 

 

 

 

85.4

Antelo Suárez, Jorge

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004660000BA

29

466

Riba do Tremo

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

11

72

86

Vieites Caamaño, Hermosinda

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004250000BE

29

425

Laxal

Monte baixo

1

206

 

 

 

 

 

 

87

Dosil Vieites, María Elisabeth

Dosil Vieites, María Manuela

Dosil Vieites, María Jaqueline

Dosil Vieites, Eva María

Dosil Vieites, José

15057A029004240000BJ

29

424

Laxal

Monte baixo

28

717

 

 

 

 

 

 

88

Vieites Caamaño, María

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029004230000BI

29

423

Laxal

Monte baixo

32

899

 

 

 

 

 

 

89

Cernadas Santos, Adriana

15057A029004210000BD

29

421

Tremo

Monte baixo

69

1.762

 

 

 

 

11

25

90

Leis García, Ángel

15057A029004220000BX

29

422

Tremo

Monte baixo

80

1.424

11

18

 

 

11

193

91

García Romero, Fernando

15057A029006450000BX

29

645

Tremo

Monte baixo

58

1.052

11

18

 

 

 

 

92

Santos Iglesias, José Manuel

Santos Iglesias, Primitivo

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029006460000BI

29

646

Laxal

Monte baixo

31

863

 

 

 

 

 

 

93.1

Cernadas Santos, Josefa

15057A029006470000BJ

29

647

Laxal

Monte baixo

14

422

 

 

 

 

 

 

93.2

Cernadas Santos, Carlos

15057A029006470000BJ

29

647

Laxal

Monte baixo

13

438

 

 

 

 

 

 

94

Leis Antelo, María Dolores

Sofor Somoscuns, S.L.

15057A029006480000BE

29

648

Laxal

Monte baixo

62

2.364

 

 

 

 

 

 

95

Cernadas Santos, Carmen

15057A029007470000BZ

29

747

Laxal

Monte baixo

 

207

 

 

 

 

 

 

96

Buján Cernadas, José Antonio

Buján Cernadas, María Soledad

Buján Cernadas, Ana María

Rpte. José Antonio Buján Cernadas

15057A029007500000BZ

29

750

Laxal

Monte baixo

 

190

 

 

 

 

 

 

97

Leis Pedrosa, Adelina

15057A029007350000BO

29

735

Laxal

Monte baixo

46

893

 

 

 

 

 

 

98

Bujan Cernadas, José Antonio

Bujan Cernadas, María Soledad

Bujan Cernadas, Ana María

Rpte. José Antonio Buján Cernadas

15057A029007360000BK

29

736

Laxal

Monte baixo

 

651

 

 

 

 

 

 

99

Altet Leis, María Teresa

Altet Leis, Elisabeth

Altet Leis, Daniel

Rpte. Ángel Leis García

15057A029007450000BE

29

745

Laxal

Monte baixo

36

1.551

 

 

 

 

 

 

100

Descoñecido

15057A029600040000BH

29

60004

Fonte Carballa

Monte baixo

5

424

 

 

 

 

 

 

Concello de Outes

45

Cuns Sanmartín, Enrique

15063A029008690000OI

29

869

Emborcadeiro dos Carros

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

6

101

46

Nieto Nieto, Manuel

15063A029008700000OD

29

870

Emborcadeiro dos Carros

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

6

53

47

Fuentes Villar, Josefa (usufrutuaria)

Nieto Fuentes, Ramón

15063A029008710000OX

29

871

Emborcadeiro dos Carros

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

6

41

48

Nieto Nieto, Andrés

15063A029008720000OI

29

872

Emborcadeiro dos Carros

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

6

33

49

Lourido Antelo, María del Carmen

15063A029008730000OJ

29

873

Emborcadeiro dos Carros

Monte baixo

 

 

 

 

 

 

6

28

101

Blanco Leis, Peregrina

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000030000OJ

42

3

Canle da Mina

Monte baixo

33

1.035

 

 

 

 

 

 

102

Suárez Rey, Consuelo

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000100000OU

42

10

Canle da Mina

Monte baixo

 

14

 

 

 

 

 

 

103

Blanco Nieto, Ángeles

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042007380000OE

42

738

Canle da Mina

Monte baixo

20

456

 

 

 

 

 

 

104

Blanco Nieto, Ángeles

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000090000OW

42

9

Canle da Mina

Monte baixo

1

358

 

 

 

 

 

 

105

Blanco Suárez, Dolores

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000200000OQ

42

20

Canle da Mina

Monte baixo

 

85

 

 

 

 

 

 

106

Blanco Leis, Peregrina

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000040000OE

42

4

Canle da Mina

Monte baixo

 

82

 

 

 

 

 

 

107

Blanco Nieto, Ángeles

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042007390000OS

42

739

Canle da Mina

Monte baixo

 

285

 

 

 

 

 

 

108

Blanco Nieto, Ángeles

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000080000OH

42

8

Canle da Mina

Monte baixo

18

535

 

 

 

 

 

 

109

Herdeiros de Blanco Suárez, Dolores

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000210000OP

42

21

Canle da Mina

Monte baixo

20

632

 

 

 

 

 

 

110

Cernadas Ribeiro, Manuel

15063A042000250000OM

42

25

Canle da Mina

Monte baixo

20

687

 

 

 

 

 

 

111

Suárez Blanco, Josefa

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000400000OS

42

40

Canle da Mina

Monte baixo

27

870

 

 

 

 

 

 

112

Martínez Antelo, José Manuel

15063A042000450000OA

42

45

Canle da Mina

Monte baixo

33

884

 

 

 

 

 

 

113

Rey Pais, Consuelo

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000520000OQ

42

52

Canle da Mina

Monte baixo

27

532

 

 

 

 

 

 

114

Rey Pais, Consuelo

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000530000OP

42

53

Canle da Mina

Monte baixo

20

282

12

19

 

 

12

130

115

Suárez Blanco, María Carmen

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000750000OH

42

75

Fonte Pericas

Monte baixo

27

311

12

18

 

 

12

54

116

Suárez Blanco, María Carmen

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042000740000OU

42

74

Fonte Pericas

Monte baixo

 

5

 

 

 

 

 

 

117

Martínez Antelo, Manuel

15063A042000890000OM

42

89

Fonte Pericas

Monte baixo

8

129

 

 

 

 

 

 

118

Antelo Santos, Carmen

15063A042000900000OT

42

90

Fonte Pericas

Monte baixo

9

148

 

 

 

 

 

 

119

Romarís Roo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001230000OO

42

123

Fonte Pericas

Monte baixo

 

6

 

 

 

 

 

 

120

Romarís Roo, José

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001220000OM

42

122

Fonte Pericas

Monte baixo

43

714

 

 

 

 

 

 

121

Antelo Trillo, María

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001380000OW

42

138

Fonte Pericas

Monte baixo

13

223

 

 

 

 

 

 

122

Antelo Trillo, Concepción

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001390000OA

42

139

Fonte Pericas

Monte baixo

20

350

 

 

 

 

 

 

123

Antelo Trillo, María Carmen

15063A042001400000OH

42

140

Fonte Pericas

Monte baixo

19

341

 

 

 

 

 

 

124

Santos Iglesias, José Manuel

Santos Iglesias, Primitivo

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001490000OT

42

149

Fonte Pericas

Monte baixo

21

364

 

 

 

 

 

 

125

Martínez Antelo, Manuel

15063A042001620000OX

42

162

Fonte Pericas

Monte baixo

23

368

 

 

 

 

 

 

126

Leis Bargo, María del Carmen

Leis Bargo, José

15063A042001700000OZ

42

170

Fonte Pericas

Monte baixo

10

145

 

 

 

 

 

 

127

Blanco Lacunza, Micaela

Blanco Lacunza, Unai

Blanco Lacunza, Meritxel

Blanco Lacunza, Igor

Blanco Lacunza, Josu

Blanco Lacunza, Aitor

Rpte. María Blanco Leis

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001690000OH

42

169

Fonte Pericas

Monte baixo

11

151

 

 

 

 

 

 

128

Suárez Blanco, María Carmen

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001680000OU

42

168

Fonte Pericas

Monte baixo

20

237

 

 

 

 

 

 

129

Leis Pedrosa, Adelina

15063A042001670000OZ

42

167

Fonte Pericas

Monte baixo

12

102

13

16

 

 

 

 

130

Caamaño Miguens, María Sabina

15063A042008780000OY

42

878

Riva do Vilar

Monte baixo

28

295

13

16

 

 

 

 

131

Caamaño Miguens, Juan José

15063A042001930000OD

42

193

Riba do Vilar

Monte baixo

24

315

 

 

 

 

 

 

132

Antelo Cernadas, Eugenia

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001960000OJ

42

196

Pedrosas

Monte baixo

52

767

 

 

 

 

13

93

133

García Romero, Lourdes

15063A042002190000OR

42

219

Pedrosas

Monte baixo

27

372

 

 

 

 

 

 

134

Altet Leis, María Teresa

Altet Leis, Elisabeth

Altet Leis, Daniel

Rpte. Ángel Leis García

15063A042002200000OO

42

220

Pedrosas

Monte baixo

 

33

 

 

 

 

 

 

135

Antelo Antelo, María José

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001950000OI

42

195

Pedrosas

Monte baixo

25

351

 

 

 

 

 

 

136

Antelo Antelo, María José

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A042001940000OX

42

194

Pedrosas

Monte baixo

30

361

 

 

 

 

14

120

137

Martínez Dosil, María

15063A042002610000OJ

42

261

Pedrosas

Monte baixo

37

434

14

33

 

 

14

28

138

Arestiño Blanco, Carmen Dolores

15063A042008750000OW

42

875

Pedrosas

Monte baixo

17

204

 

 

 

 

 

 

139

Arestiño Blanco, Carmen Dolores

15063A042002620000OE

42

262

Pedrosas

Monte baixo

 

18

 

 

 

 

 

 

140

Dosil González, Manuel Antonio

15063A042008740000OH

42

874

Pedrosas

Monte baixo

 

36

 

 

 

 

 

 

141

Leis Rama, Marcelino

15063A042002630000OS

42

263

Pedrosas

Monte alto

13

193

 

 

 

 

 

 

142

García Blanco, Antonio

15063A042002790000OF

42

279

Pedrosas

Monte alto

20

354

 

 

 

 

 

 

143.1

Villar Pais, María Manuela

15063A042002800000OL

42

280

Pedrosas

Monte alto

15

270

 

 

 

 

 

 

143.2

Villar Pais, María Manuela

15063A042002800000OL

42

280

Pedrosas

Monte alto

7

140

 

 

 

 

 

 

144

Herdeiros de Trillo Carou, Celestino
Rpte. María Trillo Trillo

15063A042002810000OT

42

281

Forniños

Monte alto

25

376

 

 

 

 

 

 

145

Trillo Arestiño, José Eligio

15063A042002820000OF

42

282

Forniños

Monte alto

19

284

 

 

 

 

 

 

146

Trillo Lourido, Silvia

Lourido Pedrosa, María Dolores

15063A042002830000OM

42

283

Forniños

Monte alto

20

288

 

 

 

 

 

 

147

Trillo Lourido, Silvia

Lourido Pedrosa, María Dolores

15063A043000050000OR

43

5

Forniños

Monte alto

 

40

 

 

 

 

 

 

148

Tomé Tomé, Peregrina

Tomé Agudelo, Néstor
Rpte. Peregrina Tomé Tomé

Tomé Viqueira, Matilde (usufrutuaria)

15063A042003960000OW

42

396

Forniños

Monte alto

 

78

 

 

 

 

 

 

149

Tomé Tomé, Peregrina

Tomé Agudelo, Nestor
Rpte. Peregrina Tomé Tomé

Tomé Viqueira, Matilde (usufrutuaria)

15063A043000040000OK

43

4

Forniños

Monte alto

2

97

 

 

 

 

 

 

150

García Castro, Manuel

García Castro, Rosendo

García Castro, María Rosa

García Castro, Antonio

García Castro, José

García Tomé, Marcos

García Tomé, Sonia

15063A042003970000OA

42

397

Forniños

Monte alto

 

32

 

 

 

 

 

 

151

García Castro, Manuel

García Castro, Rosendo

García Castro, María Rosa

García Castro, Antonio

García Castro, José

García Tomé, Marcos

García Tomé, Sonia

15063A043000030000OO

43

3

Forniños

Monte alto

16

203

 

 

 

 

 

 

152

Blanco Rama, María

15063A043000020000OM

43

2

Forniños

Monte alto

22

369

 

 

 

 

 

 

153

Dosil Carou, Josefa

15063A043000010000OF

43

1

Forniños

Monte alto

11

192

 

 

 

 

 

 

154

Vieites García, Carmen

15063A043003710000OU

43

371

Agro de Rebeiroas

Monte alto

83

1.284

15

36

 

 

15

88

155

Santos Iglesias, José Manuel

Santos Iglesias, Primitivo

Sofor Somoscuns, S.L.

15063A043003780000OQ

43

378

Pedrosas

Monte alto

23

465

 

 

 

 

 

 

156

Trillo Blanco, María

15063A043003770000OG

43

377

Pedrosas

Monte alto

13

243

 

 

 

 

 

 

157

Mayo Blanco, Manuel

15063A043004070000OG

43

407

Pedrosas

Monte alto

 

121

 

 

 

 

 

 

158

Buján Villar, María Digna

15063A043004190000OR

43

419

Pedrosas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

15

32

159

Pedrosa Blanco, Dominga

15063A043004320000OZ

43

432

Pedrosas

Monte alto

 

 

 

 

 

 

15

85

160

Caamaño Miguens, María Sabina

15063A043003790000OP

43

379

Bouza Dona

Monte alto

21

669

 

 

 

 

 

 

161

Castro Coiradas, María Argentina

15063A043004060000OY

43

406

Bouza Dona

Monte alto

22

640

 

 

 

 

 

 

162

Roo Leis, María

15063A043004000000OZ

43

400

Bouza Dona

Monte alto

1

228

 

 

 

 

 

 

163

Roo Leis, María

15063A043004010000OU

43

401

Bouza Dona

Monte alto

10

201

 

 

 

 

 

 

164

Villaverde García, Benigna

Villaverde García, Juana

Villaverde García, María de los Ángeles

15063A043004020000OH

43

402

Bouza Dona

Monte alto

11

277

 

 

 

 

 

 

165

Trillo Arestiño, José Eligio

15063A043004030000OW

43

403

Bouza Dona

Monte alto

27

900

 

 

 

 

 

 

166

Trillo Mayo, Jaime

15063A043004050000OB

43

405

Bouza Dona

Monte alto

 

61

 

 

 

 

 

 

167

Nieto Leis, Antonio

15063A043004040000OA

43

404

Bouza Dona

Monte alto

28

949

 

 

 

 

 

 

168

Blanco Freire, Francisco

Blanco Freire, Sheila María

15063A043003140000OQ

43

314

Bouza Dona

Monte alto

 

119

 

 

 

 

 

 

169

Blanco Ons, María Florentina

15063A043003130000OG

43

313

Bouza Dona

Monte alto

6

294

 

 

 

 

 

 

170

Trillo Arestiño, José Eligio

15063A043003120000OY

43

312

Bouza Dona

Monte alto

19

481

 

 

 

 

 

 

171

Cernadas Santos, María Dolores

15063A043003110000OB

43

311

Bouza Dona

Monte alto

18

617

 

 

 

 

 

 

172

Suárez Blanco, Josefa

15063A043003100000OA

43

310

Bouza Dona

Monte alto

19

666

 

 

 

 

 

 

173

González Blanco, Dominga

15063A043003090000OY

43

309

Bouza Dona

Monte alto

16

562

 

 

 

 

 

 

174

González Blanco, Dominga

15063A043003080000OB

43

308

Bouza Dona

Monte alto

18

621

 

 

 

 

 

 

175

González Blanco, Dominga

15063A043003070000OA

43

307

Bouza Dona

Monte alto

12

409

 

 

 

 

 

 

176

Arestiño Martínez, Antonio

Arestiño Martínez, Ana

Arestiño Martínez, Carmen

15063A043003060000OW

43

306

Bouza Dona

Monte alto

10

330

 

 

 

 

 

 

177

Ferreiro Carou, María Cristina

Ferreiro Carou, José Manuel

Ferreiro Carou, Encarna

15063A043003050000OH

43

305

Bouza Dona

Monte alto

11

348

 

 

 

 

 

 

178

Blanco Freire, Francisco

Blanco Freire, Sheila María

15063A043003040000OU

43

304

Bouza Dona

Monte alto

13

375

 

 

 

 

 

 

179

Trillo Trillo, María

15063A043003030000OZ

43

303

Bouza Dona

Monte alto

11

253

 

 

 

 

 

 

180

Trillo Trillo, María

15063A043002200000OQ

43

220

Bouza Dona

Monte alto

 

6

 

 

 

 

 

 

181

González Blanco, Marcelino

15063A043003020000OS

43

302

Bouza Dona

Monte alto

6

141

 

 

 

 

 

 

182

González Blanco, Marcelino

15063A043002230000OT

43

223

Bouza Dona

Monte alto

 

42

 

 

 

 

 

 

183

González Blanco, Marcelino

15063A043003010000OE

43

301

Bouza Dona

Monte alto

 

79

 

 

 

 

 

 

184

González Blanco, Marcelino

15063A043002240000OF

43

224

Bouza Dona

Monte alto

2

116

 

 

 

 

 

 

185

González Blanco, Marcelino

15063A043003000000OJ

43

300

Bouza Dona

Monte alto

 

11

 

 

 

 

 

 

186

González Blanco, Marcelino

15063A043002270000OK

43

227

Bouza Dona

Monte alto

9

163

 

 

 

 

 

 

187

Arestiño Blanco, Carmen Dolores

15063A043002280000OR

43

228

Bouza Dona

Monte alto

8

194

 

 

 

 

 

 

188

Nieto Leis, Pablo

15063A043002310000OR

43

231

Bouza Dona

Monte alto

11

247

 

 

 

 

16

46

189

Castro Leis, María

15063A043002320000OD

43

232

Bouza Dona

Monte alto

9

191

 

 

 

 

 

 

190

Castro Leis, María

15063A043002350000OJ

43

235

Bouza Dona

Monte alto

10

199

 

 

 

 

 

 

191

Ardións Dosil, Rosa Maria

15063A043002360000OE

43

236

Bouza Dona

Monte alto

8

143

 

 

 

 

 

 

192

Trillo Mayo, María

García Blanco, Manuel

15063A043002390000OU

43

239

Bouza Dona

Monte alto

11

198

 

 

 

 

 

 

193

García Blanco, Manuel

15063A043002400000OS

43

240

Bouza Dona

Monte alto

10

154

 

 

 

 

 

 

194

Castro Peón, Manuel

15063A043002430000OH

43

243

Bouza Dona

Monte alto

11

151

 

 

 

 

 

 

195

Blanco González, María

15063A043002440000OW

43

244

Bouza Dona

Monte alto

10

99

16

18

 

 

 

 

196

Rama Blanco, María

15063A043002470000OY

43

247

Bouza Dona

Monte alto

12

125

16

18

 

 

 

 

197

Blanco Miguens, María del Carmen

15063A043002480000OG

43

248

Bouza Dona

Monte alto

12

167

 

 

 

 

 

 

198

Villaverde Tomé, Carmen

15063A043002510000OG

43

251

Bouza Dona

Monte alto

11

166

 

 

 

 

 

 

199

Lourido Carou, Amadora

Santiago Plata Pais

15063A043002520000OQ

43

252

Bouza Dona

Monte alto

4

71

 

 

 

 

 

 

200

Lourido Carou, Amadora

Santiago Plata Pais

15063A043002530000OP

43

253

Bouza Dona

Monte alto

 

43

 

 

 

 

 

 

201

Dosil González, Manuel Antonio

15063A043008740000OI

43

874

Bouza Dona

Monte alto

 

25

 

 

 

 

 

 

202

Dosil González, Manuel Antonio

15063A043008750000OJ

43

875

Bouza Dona

Monte alto

7

83

 

 

 

 

 

 

203

González Blanco, María Benedicta

15063A043002550000OT

43

255

Bouza Dona

Monte alto

 

5

 

 

 

 

 

 

204

González Blanco, María Benedicta

15063A043002540000OL

43

254

Bouza Dona

Monte alto

16

267

 

 

 

 

 

 

205

Dosil González, Manuel Antonio

15063A043002570000OM

43

257

Bouza Dona

Monte alto

16

287

 

 

 

 

 

 

206

Dosil González, Manuel Antonio

15063A044004940000OK

44

494

Bouza Dona

Monte alto

 

5

 

 

 

 

 

 

207

Martínez Romero, Cayetano

15063A043002580000OO

43

258

Bouza Dona

Monte alto

 

24

 

 

 

 

 

 

208

Dosil Blanco, Roberto

15063A044000730000OT

44

73

Agro da Caidalta

Monte alto

 

108

 

 

 

 

 

 

209

Lourido Carou, Amadora

Lourido Carou, Ramona Dominga

Lourido Carou, Manuel Fernando

Núñez Lourido, Álvaro

Núñez Lourido, Antonio

15063A044000740000OF

44

74

Agro da Caidalta

Monte alto

2

124

 

 

 

 

 

 

210

Descoñecido

15063A044000760000OO

44

76

Agro da Caidalta

Monte alto

28

536

 

 

 

 

 

 

211

Blanco Miguens, Domingo

15063A044000770000OK

44

77

Queidalta

Monte alto

23

518

 

 

 

 

 

 

212

Fernández Villaverde, Manuel

15063A044000780000OR

44

78

Agro da Caidalta

Monte alto

 

76

 

 

 

 

 

 

213

Dosil Mariñas, Julio José

Dosil Mariñas, Adelina

Dosil Mariñas, María Carmen

15063A044000820000OD

44

82

Agro da Caidalta

Monte alto

7

113

 

 

 

 

 

 

214

García Castro, Manuel

García Castro, Rosendo

García Castro, María Rosa

García Castro, Antonio

García Castro, José

García Tomé, Marcos

García Tomé, Sonia

15063A044000810000OR

44

81

Agro da Caidalta

Monte alto

 

79

 

 

 

 

 

 

215

Herdeiros de Blanco Castro, José Ramón
Rpte. Manuela Blanco García

15063A044000860000OE

44

86

Agro da Caidalta

Monte alto

7

188

 

 

 

 

 

 

216

Santamaría Caamaño, José Matías

15063A044000850000OJ

44

85

Agro da Caidalta

Monte alto

5

125

 

 

 

 

 

 

217

Blanco Castro, Matías

15063A044000840000OI

44

84

Agro da Caidalta

Monte alto

4

97

 

 

 

 

 

 

218

Cernadas Santos, María Dolores

15063A044000880000OZ

44

88

Agro da Caidalta

Monte alto

 

21

 

 

 

 

 

 

219

Descoñecido

15063A044000900000OS

44

90

Agro da Caidalta

Monte alto

9

236

 

 

 

 

 

 

220

Antelo Castro, Manuela

15063A044000910000OZ

44

91

Agro da Caidalta

Monte alto

5

126

 

 

 

 

 

 

221

Herdeiros Villaverde Trillo, María Consuelo

15063A044000940000OW

44

94

Agro da Caidalta

Monte alto

8

208

 

 

 

 

 

 

222

Blanco Ardións, Víctor

Blanco Ardións, María Pilar

Blanco Ardións, Celestino

15063A044000870000OS

44

87

Agro da Caidalta

Monte alto

5

103

 

 

 

 

 

 

223

Villaverde Fernández, José

15063A044000920000OU

44

92

Queidalta

Monte alto

7

177

 

 

 

 

 

 

224

Arestiño González, Carmen

15063A044000960000OB

44

96

Agro da Caidalta

Monte alto

9

251

 

 

 

 

 

 

225

Nieto Antelo, María Concepción

15063A044000970000OY

44

97

Agro da Caidalta

Monte alto

40

1.084

 

 

 

 

 

 

226

Villaverde García, Benigna

Villaverde García, Juana

Villaverde García, María de los Ángeles

15063A044000980000OG

44

98

Agro da Caidalta

Monte alto

 

27

 

 

 

 

 

 

227

Fernández González, Sabrina

Fernández González, Héctor

15063A044000550000OS

44

55

Caidalta

Monte alto

28

701

 

 

 

 

 

 

228

Dosil González, Manuel Antonio

15063A044000520000OI

44

52

Caidalta

Monte alto

19

440

 

 

 

 

 

 

229

Nieto Antelo, María Concepción

15063A044000510000OX

44

51

Caidalta

Monte baixo

55

1.033

 

 

 

 

 

 

230

Herdeiros Dosil Mayo, Antonio e herdeiros Blanco Pedrares, Eugenia
Rpte. Balbina Dosil Blanco

15063A044000490000OI

44

49

Caidalta

Monte baixo

44

545

17

32

 

 

 

 

231

Tomé González, Ramona

Tomé Gonzalez, María Luisa

15063A044000480000OX

44

48

Caidalta

Monte baixo

35

487

 

 

 

 

 

 

232

Santamaría Coiradas, María Jesús

15063A044004470000OY

44

447

O Picoto

Monte baixo

24

370

 

 

 

 

 

 

233

Tomé González, María

15063A044004460000OB

44

446

O Picoto

Monte baixo

18

283

 

 

 

 

 

 

234

Villaverde García, Benigna

Villaverde García, Juana

Villaverde García, María de los Ángeles

15063A044004410000OZ

44

441

O Picoto

Monte baixo

19

295

 

 

 

 

 

 

235

Descoñecido

15063A044004400000OS

44

440

O Picoto

Monte baixo

34

515

 

 

 

 

 

 

236

Dosil Mayo, Antonio hdos. e

Blanco Pedrares, Eugenia

Hdos. Rpte. Dosil Blanco, Balbina

15063A044004350000OJ

44

435

Pitocos

Monte baixo

19

262

 

 

 

 

 

 

237

Fernández Villaverde, María del Carmen

Fernández Villaverde, José Fernando

Fernández Villaverde, José Manuel

15063A044004340000OI

44

434

Pitocos

Monte baixo

13

165

 

 

 

 

18

46

238

Agrafojo Villaverde, José Antonio

15063A044004270000OK

44

427

Pitocos

Monte baixo

15

183

18

40

 

 

18

14

239

Fernández Villaverde, José Manuel

15063A044004260000OO

44

426

Pitocos

Monte baixo

12

157

 

 

 

 

 

 

240

Mariño Romaní, Manuel Enrique

15063A044004190000OL

44

419

Pitocos

Monte baixo

21

277

 

 

 

 

 

 

241

Mariño Romaní, Manuel Enrique

15063A044004200000OQ

44

420

Pitocos

Monte alto

 

43

 

 

 

 

 

 

242

Martínez Romero, Avelino

Martínez Vieites, María Carmen

Martínez Vieites, Antonio

Martínez Vieites, José Manuel

15063A044004180000OP

44

418

Pitoco

Monte baixo

 

184

 

 

 

 

 

 

243

Martínez Romero, Avelino

Martínez Vieites, María Carmen

Martínez Vieites, Antonio

Martínez Vieites, José Manuel

15063A044004170000OQ

44

417

Pitoco

Monte alto

13

302

 

 

 

 

 

 

244

Martínez Romero, Avelino

Martínez Vieites, María Carmen

Martínez Vieites, Antonio

Martínez Vieites, José Manuel

15063A044004160000OG

44

416

Pitoco

Monte alto

 

12

 

 

 

 

 

 

245

Blanco Romero, Manuela

15063A044004120000OW

44

412

Pitocos

Monte baixo

 

29

 

 

 

 

 

 

246

Blanco Romero, Manuela

15063A044004130000OA

44

413

Pitocos

Monte alto

2

31

 

 

 

 

 

 

247

Blanco Romero, Manuela

15063A044004140000OB

44

414

Pitocos

Monte alto

4

198

 

 

 

 

 

 

248

Blanco González, María (usufrutuaria)

Blanco Blanco, María

Blanco Blanco, José

Blanco Blanco, Manuel

15063A044004100000OU

44

410

Pitocos

Monte alto

10

245

 

 

 

 

 

 

249

Tonetti Nieto, Eligio Benigno

15063A044004070000OU

44

407

Pitocos

Monte alto

37

1.261

 

 

 

 

 

 

250

Romero Tomé, Manuel

15063A044004030000OJ

44

403

Pitocos

Monte alto

25

933

 

 

 

 

 

 

251

García Dosil, María Dolores

15063A044004000000OD

44

400

Pitocos

Monte alto

36

1.467

 

 

 

 

 

 

252

Villaverde Nieto, María Elvira

Villaverde Nieto, Juana

Villaverde Nieto, Francisco

Villaverde Nieto, Antonio

15063A044003970000OK

44

397

Pitocos

Monte alto

52

2.247

 

 

 

 

 

 

253

Tomé Creo, Antonio

15063A044003960000OO

44

396

Pitocos

Monte alto

42

1.759

 

 

 

 

 

 

254

Suárez Hombre, Alfonso

15063A044003950000OM

44

395

Pitocos

Monte alto

10

286

 

 

 

 

 

 

255

Suárez Hombre, Manuel

15063A044003940000OF

44

394

Pitocos

Monte alto

3

235

 

 

 

 

 

 

256

Suárez Hombre, Antonio

15063A044003930000OT

44

393

Pitocos

Monte alto

 

134

 

 

 

 

 

 

257

Suárez Hombre, Eladio José

15063A044003920000OL

44

392

Pitocos

Monte alto

 

23

 

 

 

 

 

 

258

García Castro, Manuel

Blanco Antelo, María Pilar

15063A047004240000OD

47

424

Canle do Pouso

Monte alto

6

728

 

 

 

 

 

 

259

Blanco Dosil, Fernando

15063A047004250000OX

47

425

Canle do Pouso

Monte alto

141

4.619

 

 

 

 

 

 

260

Blanco Pedrares, María Luisa

15063A047004260000OI

47

426

Canle do Pouso

Monte alto

 

131

 

 

 

 

 

 

261

Nieto Castro, María Benigna

15063A047004640000OS

47

464

Riba da Agra

Monte alto

2

151

 

 

 

 

 

 

262

Romero Tomé, Manuel

15063A047004650000OZ

47

465

Riba da Agra

Monte alto

32

672

 

 

 

 

 

 

263

Descoñecido

15063A047003950000OX

47

395

Riba da Agra

Monte alto

44

709

19

84

 

 

 

 

264

Herdeiros Tomé González, Antonio
Rpte. María Tomé González

15063A047003960000OI

47

396

Riba da Agra

Monte alto

 

4

19

84

 

 

19

164

265

Senra Suárez, María Dolores

Senra Suárez, Edelmira

Senra Suárez, Marina

Senra Suárez, José Manuel

15063A047003970000OJ

47

397

Riba da Agra

Monte alto

 

 

 

 

 

 

19

104

266

Suárez Hombre, Jesús

15063A047003980000OE

47

398

Riba da Agra

Monte alto

 

 

 

 

 

 

19

75

273.1

Nieto González, Manuela

15063A047003850000OT

47

385

Riba da Agra

Monte baixo

 

 

 

 

107

521

 

 

278

Tomé González, María Luisa

15063A047006170000OI

47

617

Costa

Monte alto

 

 

 

 

38

145

 

 

279

Blanco Antelo, María del Carmen

15063A047008030000OO

47

803

Costa

Monte alto

 

 

 

 

26

100

 

 

279.1

Nieto González, Manuela

Nieto López, Juan José

Nieto López, Alfonso

15063A047008050000OR

47

805

A Cortiña

Monte alto

 

 

 

 

80

368

 

 

279.2

Fernández Villaverde, María del Carmen

Fernández Villaverde, José Fernando

Fernández Villaverde, José Manuel

15063A047008010000OF

47

801

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

5

19

 

 

279.3

Antelo Cortegana, Natalia

Antelo Cortegana, Antonio

15063A047008000000OT

47

800

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

6

25

 

 

279.4

García Dosil, María Dolores

15063A047007990000OT

47

799

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

28

120

 

 

279.5

García Mayo, Juana

Romero Tomé, Manuel

15063A047007980000OL

47

798

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

21

93

 

 

279.6

Romero Tomé, Manuel

15063A047007970000OP

47

797

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

9

34

 

 

279.7

García Dosil, María Dolores

15063A047007950000OG

47

795

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

16

48

 

 

279.8

Romero Tomé, Manuel

15063A047007940000OY

47

794

Rida dos Lagos

Monte alto

 

 

 

 

8

37

 

 

335

Tomé González, Ramona

15063A047007490000OS

47

749

Pedra do Herbedo

Monte alto

 

 

20

2

5

28

 

 

336

Herederos Castro Rodríguez, José

15063A047007520000OS

47

752

Pedra do Herbedo

Monte alto

 

26

20

71

17

52

 

 

337

Nieto González, Juan José

15063A048002280000OP

48

228

Sibidos

Monte alto

36

371

20

72

 

1

20

122

338

Tomé Gonzalez, María Josefa

15063A048002480000OZ

48

248

Travesas Sibidos

Monte alto

 

 

 

 

 

 

20

2

339

Nieto González, Juan José

15063A048002300000OQ

48

230

Sibidos

Monte alto

121

2.432

 

 

 

 

 

 

Concello de Noia

334

Unión Fenosa Distribución, S.A.

000300100NH14A0001WF

 

 

Castro

Monte alto

76

1.019

21

209

92

465

 

 

Afeccións:

– Servidume de voo: servidume de voo da liña de evacuación aérea. Leva implícita a servidume de paso para a montaxe e mantemento dos apoios.

– Apoio:

◦ Nº: número de apoio.

◦ Ocupación (m²): corresponde coa superficie para as cimentacións dos apoios, así como a construción do anel de terras.

– Servidume de paso:

◦ Gabia: servidume de paso da liña eléctrica subterránea.

– Acceso:

◦ Nº: número de apoio.

◦ Ocupación (m²): servidume de paso para a montaxe e o mantemento dos apoios.