Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Luns, 19 de xuño de 2023 Páx. 38031

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, de solicitudes inadmitidas e de solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).

O prazo de solicitudes da convocatoria de subvencións indicada rematou o 26 de maio de 2023. De conformidade co disposto na base 13.1ª do anexo I da Orde do 13 de abril de 2023, logo de seren recibidas as solicitudes, o órgano instrutor revisará os expedientes e publicará no DOG e na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte (http://deporte.xunta.gal/) a relación de entidades admitidas, as que deben emendar as deficiencias das súas solicitudes e as inadmitidas, para que as persoas interesadas, no prazo improrrogable de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, poidan presentar alegacións ou achegar a documentación que consideren oportuna.

Tendo en conta o exposto, a Secretaría Xeral para o Deporte

RESOLVE:

Primeiro. Publicar as solicitudes provisionalmente inadmitidas e o motivo de inadmisión, ordenadas alfabeticamente, no anexo I desta resolución. As solicitudes inadmitidas que tamén presentan algún motivo de emenda ou documentación pendente figuran, ademais, no anexo II e están identificadas cun * no nome da entidade.

Segundo. Publicar a listaxe de solicitudes que se deberán emendar por presentar a documentación incompleta ou con erros, ou pola falla de acreditación de requisitos. Tal relación vén recollida no anexo II desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Terceiro. Publicar a listaxe de solicitudes admitidas para baremar. Tal relación vén recollida no anexo III desta resolución, ordenada alfabeticamente. En canto a aquelas solicitudes en que procede a exclusión parcial de equipamento por non ser inventariable, isto especifícase na columna de observacións. A admisión implica o cumprimento dos requisitos administrativos exixidos, o que dá lugar á baremación da solicitude pero non á concesión da subvención, que está condicionada á posterior resolución definitiva, se for o caso.

Cuarto. Estas listaxes tamén serán publicadas na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/

Quinto. As perosas interesadas poderán formular reclamacións, emendar erros e achegar os documentos que entendan oportunos nun prazo de dez (10) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que a persoa interesada desiste da súa petición, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución, nos termos previstos no seu artigo 21.

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2023

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Solicitudes provisionalmente inadmitidas e o motivo

Motivos de inadmisión

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

Non se adecúa ao equipamento deportivo subvencionable (base 4ª): non é inventariable

Non se adecúa ao equipamento deportivo subvencionable (base 4ª): non está destinado para a práctica de deporte adaptado

O equipamento inventariable subvencionable, unha vez excluído o equipamento non inventariable, non acada a contía establecida como gasto mínimo subvencionable (base 5ª)

Non inscrito no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia (base 3ª.2)

A solicitude non cumpre os requisitos mínimos para ser admitida, xa que non especifica o equipamento solicitado e non acredita que sexa para a práctica de deporte adaptado (base 4ª)

Canto á data do acordo do órgano competente da entidade solicitante polo cal se solicita a subvención, non foi adoptado no prazo establecido na base 9ª.1.a).

Número de expediente

Entidade solicitante (*)

NIF

Motivo de inadmisión

DE401B-2023-00000045-00

Asoc. Club de Bolos Belesar Urgal (*)

G36742914

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1). O equipamento solicitado non está destinado para a práctica de deporte adaptado (base 4ª)

DE401B-2023-00000049-00

Club Cabanas KDM (*)

G70345970

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

DE401B-2023-00000032-00

Club Ciclista Ribeira Sacra (*)

G10957454

Non se adecúa ao equipamento deportivo subvencionable (base 4ª): non é inventariable e non está destinado para a práctica de deporte adaptado

DE401B-2023-00000043-00

Club Deportivo Calasancio

G27104736

Non se adecúa ao equipamento deportivo subvencionable (base 4ª): non está destinado para a práctica de deporte adaptado

DE401B-2023-00000057-00

Club Deportivo Escuela Ayude (*)

G70159959

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

DE401B-2023-00000063-00

Club Náutico de Cangas

G36457877

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1). O equipamento solicitado non está destinado para a práctica de deporte adaptado (base 4ª)

DE401B-2023-00000030-00

Club Patinaxe Artística Coruxo (*)

G27865831

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1). O equipamento solicitado non está destinado para a práctica de deporte adaptado (base 4ª). Canto á data do acordo do órgano competente da entidade solicitante polo cal se solicita a subvención, non foi adoptado no prazo establecido na base 9ª.1.a)

DE401B-2023-00000046-00

Club Piragüismo Ciudad de Lugo (*)

G27107176

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

DE401B-2023-00000060-00

Club Ximnasia Rítmica María Barbeiro

G15803786

O equipamento inventariable subvencionable, unha vez excluído o equipamento non inventariable (malliots), non acada a contía establecida como gasto mínimo subvencionable (base 5ª)

DE401B-2023-00000061-00

Fundación Real Club Deportivo, S.A.D.

G70519400

O equipamento inventariable subvencionable, unha vez excluído o equipamento non inventariable, non acada a contía establecida como gasto mínimo subvencionable (base 5ª). Non inscrito no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia (base 3ª.2)

DE401B-2023-00000031-00

Grupo de Montaña Alud (*)

G36897437

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

DE401B-2023-00000052-00

ITF Coirós (*)

G70594684

Non acreditan que contan con licenzas (específicas ou non) de deportistas con discapacidade (base 3ª.1)

DE401B-2023-00000038-00

Patos Surf Club (*)

G36796209

A solicitude non cumpre os requisitos mínimos para ser admitida, xa que non especifica o equipamento solicitado e non acredita que estea destinado para a práctica de deporte adaptado (base 4ª)

DE401B-2023-00000064-00

Sociedad Deportiva Antas

G27124205

Non se adecúa ao equipamento deportivo subvencionable (base 4ª): non é inventariable e non está destinado para a práctica de deporte adaptado

(*) Presenta tamén algún motivo de emenda ou documentación pendente.

ANEXO II

Solicitudes con documentación pendente ou para emendar,
ou con falla da acreditación de requisitos

Número de expediente

Entidade solicitante

NIF

Emenda de documentación

Emenda doutros requisitos

DE401B-2023-00000045-00

Asoc. Club de Bolos Belesar Urgal

G36742914

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000014-00

Club Basketmi Ferrol

G15282221

 

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT

DE401B-2023-00000049-00

Club Cabanas KDM

G70345970

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000032-00

Club Ciclista Ribeira Sacra

G10957454

 

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á Atriga,
Certificado de estar ao día no pagamento á Seguridade Social

DE401B-2023-00000065-00

Club Deportivo CTM Vigo

G27779016

Certificado de titularidade da conta bancaria indicada no anexo II, anexo III, anexo IX, anexo X, anexo XI

 

DE401B-2023-00000057-00

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

Anexo IV (incompleto e sen asinar) e anexo XI (sen asinar)

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000027-00

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Anexo III

 

DE401B-2023-00000063-00

Club Náutico de Cangas

G36457877

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000030-00

Club Patinaxe Artístico Coruxo

G27865831

Anexo III (data do acordo) e anexo IV (non se xustifica que o equipamento sexa para deporte adaptado ou especificamente destinado a persoas con discapacidade)

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000046-00

Club Piragüismo Ciudad de Lugo

G27107176

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000041-00

Club Piragüismo Vilaboa

G36163681

 

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT

DE401B-2023-00000026-00

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

Anexo III (sen asinar)

 

DE401B-2023-00000022-00

Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

 

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á AEAT

DE401B-2023-00000058-00

Fundación Celta de Vigo

G36810042

 

Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias á Atriga

DE401B-2023-00000031-00

Grupo de Montaña Alud

G36897437

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000052-00

ITF Coirós

G70594684

 

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

DE401B-2023-00000038-00

Patos Surf Club

G36796209

Anexo II (incompleto), anexo III, anexo IV (non se xustifica que o equipamento solicitado sexa para a práctica de deporte adaptado ou especificamente destinado a persoas con discapacidade), anexo IX, anexo X, anexo XI

Certificar nº de licenzas de deportistas con discapacidade con que contan na entidade

ANEXO III

Solicitudes admitidas

Número de expediente

Entidade solicitante

NIF

Observacións

DE401B-2023-00000034-00

Adeco-Dea

G15257645

 

DE401B-2023-00000044-00

Agrupación Deportiva Minusválidos Ferrol

G15124449

 

DE401B-2023-00000053-00

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

 

DE401B-2023-00000042-00

Asociación Ambar

G15052434

DE401B-2023-00000028-00

Asoc. Doma Adaptada Galicia

G67700237

 

DE401B-2023-00000020-00

Asociación de Boxeo de Pontevedra

G36459741

 

DE401B-2023-00000023-00

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

 

DE401B-2023-00000006-00

Asociación Deportiva y Cultural Mariposas A Coruña Dragon Boat BCS

G67861476

Excluídas luvas

DE401B-2023-00000009-00

C. Kayak Tudense

G36029908

 

DE401B-2023-00000015-00

Club de Esgrima de Vigo El Olivo

G36869873

 

DE401B-2023-00000005-00

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

 

DE401B-2023-00000025-00

Club de Remo Ares

G15102254

 

DE401B-2023-00000033-00

Club de Tenis Las Termas

G27419423

 

DE401B-2023-00000051-00

Club Deportivo Akai Ryu

G70294863

 

DE401B-2023-00000017-00

Club Deportivo Delikia

G67788828

 

DE401B-2023-00000035-00

Club Deportivo Minauta

G36834240

 

DE401B2023- 00000018-00

Club do Mar de Noia

G15120744

 

DE401B-2023-00000002-00

Club Fluvial Avión

G32385304

 

DE401B-2023-00000040-00

Club Fluvial de Lugo

G27008549

 

DE401B-2023-00000007-00

Club Galicia Waterman

G70356191

 

DE401B-2023-00000059-00

Club Hípico Equo Alalma

G01731843

 

DE401B-2023-00000048-00

Club Hípico La Cruz

G27453042

 

DE401B-2023-00000062-00

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

 

DE401B-2023-00000037-00

Club Marítimo, Deportivo e Cultural Breogán do Grove

G36015634

 

DE401B-2023-00000056-00

Club de Natación Galaico

G36217461

 

DE401B-2023-00000029-00

Club Náutico Folixa

G15440969

 

DE401B-2023-00000050-00

Club Náutico Inclusivo Baixo Miño

G72660277

 

DE401B-2023-00000010-00

Club de Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

 

DE401B-2023-00000008-00

Club de Piragüismo Rías Baixas

G70196126

 

DE401B-2023-00000047-00

Club Pulpeiros Mugardos

G70532692

 

DE401B2023- 00000019-00

Club Ría de Betanzos

G15128853

 

DE401B-2023-00000036-00

Club de Tenis de Mesa Mos

G27873686

 

DE401B-2023-00000021-00

Escola de Xadrez de Pontevedra

G94022498

 

DE401B-2023-00000003-00

Imua Paddel Surf Club Aguete

G09723636

 

DE401B-2023- 00000016-00

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

 

DE401B-2023-00000024-00

Tiiburón Surf Clube

G27864032

 

DE401B-2023-00000039-00

Societario de Cazadores Terra Chá

G27304542

 

DE401B-2023-00000055-00

Spsco Watersports

G72747983

 

DE401B-2023-00000004-00

Wind Club Aguete

G72779796

 

DE401B-2023-00000054-00

Xuncas Diversia

G42910364