Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Martes, 11 de xullo de 2023 Páx. 42775

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Arbo

ANUNCIO de xestión da biomasa (expediente 422/2023).

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece, no seu artigo 22.1, o que segue:

«As persoas que resulten responsables conforme o artigo 21 ter procederán á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que finalice o mes de maio de cada ano (…).

A xestión da biomasa e a retirada de especies arbóreas realizarase conforme os criterios establecidos mediante orde da consellería competente en materia forestal».

Esta administración puido constatar o seguinte:

– Na parcela 405 do polígono 32, con referencia catastral número 36001A032004050000SG; localización: Carballeira, Mourentán; clase: urbano; uso principal: solo sen edificar, incúmprese o artigo 21 da Lei 3/2007 pola existencia de maleza e árbores sen cumprir as distancias estipuladas con respecto ao solo urbano, segundo constata o informe do servizo municipal do 18.5.2023.

– A sede electrónica do catastro sinala como propietaria a Divina Fernández Claro, pero non se puido realizar a notificación por enderezo incorrecto.

En virtude do que antecede, comunico que as persoas responsables dispoñen dun prazo voluntario de 15 días naturais para xestionar a biomasa na parcela 405 do polígono 32, con referencia catastral número 36001A032004050000SG; localización: Carballeira, Mourentán; clase: urbano; uso principal: solo sen edificar, segundo os criterios establecidos na Orde da Consellería do Medio Rural, do 31 de xullo de 2007, pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal, de tal modo que nunha franxa de 50 metros ao redor de solo urbano non poderá haber maleza nin as árbores indicadas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007.

Transcorrido o dito prazo e no caso de persistencia no incumprimento, realizarase a execución subsidiaria con repercusión na propiedade dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda pola comisión dunha infracción leve tipificada no artigo 50.2.1 da Lei 3/2007, sancionable con ata 1.000 € segundo establece o artigo 74 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes.

Ademais, advírteselle que o incumprimento da xestión da biomasa conforme o artigo 21 ter da Lei 3/2007 poderá supor a repercusión dos gastos de extinción de incendios, no caso de se produciren, conforme o establecido no artigo 48.9 do citado texto legal.

Arbo, 20 de xuño de 2023

Horacio Gil Expósito
Alcalde