DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 138 Xoves, 20 de xullo de 2023 Páx. 44580

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

ANUNCIO do 4 de xullo de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, polo que se lles notifican ás persoas relacionadas os prazos de ingreso en período voluntario e en período executivo polos servizos sanitarios prestados.

Por medio deste anuncio e debido a que os debedores comprendidos na relación que a seguir se insire non puideron ser atopados nos enderezos que figuran nos rexistros deste centro ou que as persoas que a lexislación autoriza para facerse cargo delas alegaron distintos motivos para non recibiren as notificacións, comunícase que:

Deberán ingresar o importe da débeda na conta bancaria ES61 0081536321 0001082819 do Banco Sabadell, S.A. nos prazos que se sinalan no artigo 62 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.

Unha vez transcorrido o prazo indicado no citado artigo sen que se producise o cobramento, iniciarase o período executivo.

Contra esta liquidación poderase interpoñer no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta notificación, recurso potestativo de reposición ante o órgano emisor ou, no mesmo prazo, reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda (Xunta de Galicia).

Para que conste, lles sirva de notificación aos interesados e en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, expido, asino e selo este anuncio. A eficacia desta notificación quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2023

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

DNI/NIF

Concepto

Período

Débeda

033267710G

Fra. 202100688

28.1.2021

401,94

045908913Q

Fra. 202102533

30.4.2021

779,30

078798685H

Fra. 202102537

30.4.2021

401,94

054523927N

Fra. 202102543

30.4.2021

779,30

045862822V

Fra. 202103391

2.6.2021

256,87

045862822V

Fra. 202103401

3.6.2021

361,59

W0040918E

Fra. 202104044

17.6.2021

256,87

033247799B

Fra. 202104372

23.6.2021

401,94

X03829485P

Fra. 202105497

21.7.2021

361,59

044094633E

Fra. 202106758

22.9.2021

256,87

33264143W

Fra. 202106765

22.9.2021

361,59

054659925B

Fra. 202107217

14.10.2021

256,87

033309995S

Fra. 202107218

14.10.2021

256,87

44847498M

Fra. 202107515

26.10.2021

361,59

033300038V

Fra. 202107524

26.10.2021

401,94

033283473N

Fra. 202107525

26.10.2021

401,94

035429608V

Fra. 202201428

2.3.2022

361,59

0Y8127158F

Fra. 202201792

14.3.2022

401,94

045846776W

Fra. 202202726

28.4.2022

401,94

032618088V

Fra. 202301313

16.2.2023

2.504,55

049669069V

Fra. 202301559

24.2.2023

779,30

049674775L

Fra. 202302225

31.3.2023

361,59