DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Venres, 21 de xullo de 2023 Páx. 44827

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais cualificadores nos procesos selectivos, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso á condición de persoal fixo nas categorías estatutarias de persoal de servizos xerais e técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Mediante as resolucións do 15 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (DOG núm. 3, do 4 de xaneiro), convócase concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais e de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

Na base sétima das anteditas resolucións disponse que o tribunal cualificador do concurso-oposición será nomeado pola autoridade convocante cunha antelación mínima dun mes á data de realización das probas, e, para este efecto, publicarase a oportuna resolución no Diario Oficial de Galicia.

A Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (BOE núm. 312, do 29 de decembro), establece que os procesos selectivos para a cobertura de prazas incluídas nas ofertas de emprego público aprobadas no marco dos procesos de estabilización de emprego temporal deberán finalizar antes do 31 de decembro de 2024.

Co obxecto de dar cumprimento ao disposto nesta regulación, e de conformidade coa base sétima da resolución de convocatoria, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

ACORDA:

Primeiro. Nomear aos membros dos tribunais, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para o ingreso nas categorías de persoal de servizos xerais e de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría convocados por polas resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde do 15 de decembro de 2022.

As resolucións de convocatoria dos procesos selectivos establecen na base 1.2. os distintos sistemas de acceso, acceso libre, promoción interna, discapacidade xeral e discapacidade intelectual. Dada a diferenza na configuración dos exercicios da quenda de discapacidade intelectual respecto dos exercicios do resto de quendas, noméanse dous tribunais para cada unha das categorías, un para xulgar o acceso pola quenda de discapacidade intelectual e outro para as quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral que se relacionan no anexo desta resolución.

Segundo. Declarar de aplicación a estes procesos as normas de funcionamento e actuación dos tribunais e do persoal colaborador, negociadas e aprobadas na Mesa Sectorial de Sanidade, á disposición das persoas interesadas na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Terceiro. Esta resolución producirá os seus efectos desde o mesmo día da súa sinatura.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral)

Presidenta titular

María del Mar Álvarez Paradela

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Secretaria titular

María José Ríos Carro

Personal estatutario de xestión e servizos

Grupo xestión da función administrativa

Vogal titular

Enrique González Cameselle

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Ana Belén Seijas Ortuño

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Lorena Martínez Montes

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Lucía Souto Costoya

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Víctor Rozas Couto

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Presidenta suplente

Tamara Deibe Porto

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Secretario suplente

Daniel González Ramos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo xestión da función administrativa

Vogal suplente

Jesús Garrido Calviño

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Raquel Alonso Pérez

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

María Rosario Costas Loureiro

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

José Miguel Fernández Rial

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Lucía Souto Costoya

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría (acceso discapacidade intelectual)

Presidenta titular

Guadalupe López Villar

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Secretaria titular

María José Montero Furelos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal titular

Luis Enrique Lorenzo Vila

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

Emma Varela Salgueiro

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal titular

María del Carmen Conde Carou

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Presidenta suplente

María Isabel Carballeira Carballeira

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Secretario suplente

José Jorge García Souto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Carlos Jacinto Pérez López

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Mónica Formoso Láuzara

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Vogal suplente

Isidro Rodríguez Castro

Persoal estatutario sanitario de formación profesional

Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría

Persoal de servizos xerais (acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral)

Presidente titular

José Manuel Gómez Estévez

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Secretaria titular

Nieves Fiel Paz

Persoal estatutario de xestión e servizos

Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información

Vogal titular

Moisés Sanjurjo Cacheiro

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

Luis Antón Busto Castaño

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

Juan Luis Pereiro Iglesias

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

Juan Luis López Arias

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

Manuela Martínez Pérez

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Presidente suplente

Bernardo Jácome Varela

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Secretario suplente

Francisco Morán Losada

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Yolanda Dacosta Ribera

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

Marcos Pulpeiro López

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

Ana María Paz González

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

Rafael Manuel Fernández Alonso

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

Susana Pardo Portela

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Persoal de servizos xerais (acceso discapacidade intelectual)

Presidente titular

Darío González Rial

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Secretario titular

Daniel González Ramos

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo xestión da función administrativa

Vogal titular

Antonio Lorenzo Blanco

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

María del Pilar Aguin Besada

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal titular

María Esther Freire Salgado

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Presidente suplente

Nicolás Briamonte Carrera

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Secretario suplente

José Jorge García Souto

Persoal estatutario de xestión e servizos

Grupo técnico da función administrativa

Vogal suplente

Alberto García Alonso

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

María José Lage Devesa

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais

Vogal suplente

María José García Suárez

Persoal estatutario de xestión e servizos

Persoal de servizos xerais