DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 140 Luns, 24 de xullo de 2023 Páx. 45193

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural

ANUNCIO do 19 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas e desestimadas ao abeiro da Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento MR670B).

A Consellería do Medio Rural publicou, o día 7 de decembro de 2022 no Diario Oficial de Galicia número 232, a Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023.

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, finalidade da subvención, beneficiario e cantidade concedida.

Segundo o establecido no punto 6 do artigo 19 da citada orde, as resolucións de aprobación e denegación serán notificadas de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Nesta notificación os beneficiarios serán informados de que se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader, medida 8.1 do PDR de Galicia, e a súa selección segundo os criterios establecidos no artigo 12.

De conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, a notificación realizarase mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como a indicación das causas da desestimación, e expresarán, ademais, os recursos que contra a resolución procedan, órgano administrativo ou xudicial ante o que deben presentarse e o prazo para interpolos; ademais, reflectirá que a medida se subvenciona en virtude dun programa cofinanciado polo Feader e o eixe prioritario do programa de desenvolvemento rural de que se trata.

O director xeral de Planificación e Ordenación Forestal:

1. Acorda a publicación do contido da Resolución do 16 de xuño de 2023 das axudas concedidas con cargo aos códigos de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 e 14.03.713B.760.0.2016.00207 e tamén daquelas desestimadas, ao abeiro da Orde do 23 de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023.

Estas axudas sométense ao Regulamento (UE) 702/2014 da Comisión, do 25 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas nos sectores agrícola e forestal e nas zonas rurais compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea. Esta medida foi comunicada polo Estado co número de axuda SA.43021 (2015/XA), ao abeiro do Regulamento (UE) 702/2014, e cumpre co Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia para o período 2014-2020. O PDR 2014-2020 foi aprobado pola Decisión de execución da Comisión C (2015) 8144, do 18 de novembro de 2015.

2. A orde estableceu dúas liñas de axuda obxecto de subvención, as cales se corresponden coa medida 8.1 (axuda para a reforestación/creación de superficies forestais), prioridade 4, do PDR 2014-2020:

a) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo VIII.

b) Axudas para a creación de superficies forestais con especies do anexo IX.

O anexo I relaciona a listaxe daquelas axudas solicitadas que foron concedidas con cargo aos códigos de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 e 14.03.713B.760.0.2016.00207, o anexo II presenta aquelas axudas desestimadas coa indicación das causas da desestimación, o anexo III informa sobre a orde de prioridade e no anexo IV indícanse os expedientes que están pendentes da emisión de informe sectorial e que non poden iniciar as actuacións obxecto de axuda ata ter o informe sectorial favorable. No caso destes últimos, dispoñen de 3 meses, contados desde a publicación do presente anuncio, para a súa presentación e, no caso de que sexa desfavorable ou no caso de non facelo, perderán o dereito ao cobramento do expediente da axuda. Estas listaxes constan na páxina web da Consellería do Medio Rural.

3. As axudas concedidas, dispostas no anexo I, deberán:

1. Presentar, por escrito, antes do 15 de marzo de 2024 –para propietarios particulares de xeito individual, Sofor, sociedades e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrícolas, proindivisos, comunidades de bens, entidades locais e outras persoas xurídicas (S.A., S.L. etc.)– e do 15 de abril de 2024 –para as comunidades de montes veciñais en man común– unha única comunicación de remate dos traballos-solicitude de pagamento, xunto coa seguinte documentación, que deberá achegar segundo o disposto no artigo 22, punto 3, da devandita orde de axudas:

a) Xustificantes de gasto (facturas) e pagamento, segundo o indicado no anexo XIV da orde. Nos xustificantes de gasto deberá figurar o número de rexistro do Rexistro de Empresas do Sector Forestal (Resfor).

b) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, coas unidades desagregadas por parcelas e traballos como na resolución de aprobación.

c) Unha memoria económica xustificativa, que conterá, como mínimo, os seguintes aspectos:

– Acreditación sobre o número de unidades físicas executadas por código de parcela, de acordo coa desagregación dos traballos aprobados na resolución de concesión vixente. No caso dos propietarios particulares de xeito individual cuxa superficie de actuación sexa igual ou superior a 10 hectáreas, das comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), das sociedades e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, das cooperativas agrícolas, dos proindivisos, dos de montes de varas, abertais, de voces, de vocerío, de fabeo, das comunidades de bens e doutras persoas xurídicas, a acreditación deberá estar asinada por unha persoa titulada en enxeñaría de Montes ou enxeñaría técnica Forestal, ou titulada universitaria de grao ou posgrao en materia forestal.

– Contía da subvención calculada sobre a base das actividades cuantificadas na memoria de actuación e os valores máximos das unidades de obra previstos no anexo X.

– Un detalle doutros ingresos ou axudas que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do importe e da súa procedencia e co balance final do proxecto (ingresos e gastos), no cal deberá figurar a sinatura do solicitante ou representante da axuda.

d) Arquivo gráfico (medición GPS) en formato dixital SHP ou similar coa superficie afectada polos traballos subvencionados, coas mesmas características que o ficheiro que figura no anexo XIII.

e) Respecto do material forestal de reprodución empregado:

– Etiquetaxe e documento provedor expedido polo ente provedor de material forestal de reprodución, de acordo co Real decreto 289/2003, do 7 de marzo, sobre comercialización dos materiais forestais de reprodución, e a súa modificación recollida no Real decreto 1220/2011, do 5 de setembro.

– Declaración responsable dos entes provedores de material forestal de reprodución que teñan expedidos os ditos documentos provedores, na cal certifiquen que o dito material forestal de reprodución cumpre cos requirimentos establecidos polo Decreto 220/2007, do 15 de novembro, polo que se crea o sistema oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución, en materia de calidade exterior.

– Pasaporte fitosanitario do material forestal de reprodución, de acordo coa lexislación vixente en materia de sanidade vexetal.

f) Certificado final de obra emitido polo director de obra, excepto no caso de propietarios particulares de xeito individual con superficie de actuación inferior a 10 hectáreas, no cal figure unha relación valorada dos traballos executados.

g) Só no caso de CMVMC, xustificación do cumprimento da obriga de comunicación establecida no artigo 125.7 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Recórdase que as cotas mínimas de reinvestimento dos montes veciñais serán do 40 % de todos os ingresos xerados.

h) No caso de cesión do dereito de cobramento da axuda cun terceiro:

– Comunicación do dereito de cobramento, conforme o modelo que figura no anexo VII da orde.

No caso de que o cesionario do dereito de cobramento sexa unha comunidade de montes veciñais en man común (CMVMC), o devandito anexo asinarao o presidente da CMVMC en nome da comunidade, pero deberá constar:

– Certificado do secretario da comunidade en que indique que a asemblea xeral autorizou, expresamente, o presidente para asinar a dita cesión de cobramento.

– Copia do documento público ou privado no cal se formalizou a cesión. No caso de documento privado, este deberá estar asinado electronicamente. No caso de documento público, xustificación da liquidación do imposto de transmisións patrimoniais de actos xurídicos documentados (ITPAXD).

– Copia do DNI/NIF/NIE en vigor da persoa cesionaria, só no caso de denegar expresamente a súa verificación.

– Copia do NIF en vigor da entidade cesionaria, excepto autorización para a súa obtención á Administración.

2. Só se realizará unha única comprobación final dos expedientes aprobados unha vez comunicado o remate dos traballos-solicitude de pagamento da totalidade dos traballos aprobados.

3. O titular comprométese a manter a forestación, incluído o cartel informativo, se for o caso, conforme as condicións de comprobación, e a conservar a masa creada durante a quenda da especie ou polo menos 20 anos (no caso de instrumento de ordenación ou xestión forestal inscrito no Rexistro de Montes Ordenados, será a quenda da especie indicada no proxecto desde a data de solicitude de pagamento da axuda).

Contra a resolución que se publica cabe a interposición de recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, e outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 19 de xuño de 2023

José Luis Chan Rodríguez
Director xeral de Planificación e Ordenación Forestal

ANEXO I

Listaxe de solicitudes de axuda concedidas ao abeiro da Orde do 23
de novembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas polo Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023

– Axudas solicitadas que foron concedidas con cargo ao código de proxecto 14.03.713B.770.0.2016.00207 (CMVMC, propietarios particulares de xeito individual e outros).

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150003/2023

*** 1911 **

CMVMC San Xurxo

17.990,69

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:37:0:0:42:1:12

Ferrol

4,81

A1 piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

6.012,00

0,23

1.382,76

1.382,76

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,81

125,00

601,25

601,25

F2

Ha de roza mecanizada

4,81

363,68

1.749,30

1.749,30

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

6.012,00

0,60

3.607,20

3.607,20

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,81

47,85

230,16

230,16

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

6.012,00

0,24

1.442,88

1.442,88

Total:

9.013,55

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:37:0:0:41:34:1

Ferrol

1,47

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.838,00

0,23

422,74

422,74

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,47

125,00

183,75

183,75

F2

Ha de roza mecanizada

1,47

363,68

534,61

534,61

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

1.838,00

0,60

1.102,80

1.102,80

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,47

47,85

70,34

70,34

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.838,00

0,24

441,12

441,12

Total:

2.755,36

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:37:0:0:41:34:1

Ferrol

3,32

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

4.150,00

0,23

954,50

954,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,32

125,00

415,00

415,00

F2

Ha de roza mecanizada

3,32

363,68

1.207,42

1.207,42

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

4.150,00

0,60

2.490,00

2.490,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,32

47,85

158,86

158,86

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

4.150,00

0,24

996,00

996,00

Total:

6.221,78

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150007/2023

*** 5506 **

Montes y Fragas, S.L.

93.548,72

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:71:0:0:22:349:1

Pontes de García Rodríguez, As

38,45

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

2,90

1.195,84

3.467,94

3.467,93

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

34,40

345,13

11.872,47

11.872,47

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,90

227,71

660,36

660,36

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

34,40

227,71

7.833,22

7.833,22

F2

Ha de roza mecanizada

34,40

474,76

16.331,74

16.331,74

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

3.221,90

0,24

773,26

773,26

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

38.218,40

0,24

9.172,42

9.172,42

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.221,90

0,51

1.643,17

1.643,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.221,90

0,38

1.224,32

1.224,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

38.218,40

0,38

14.522,99

14.522,99

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,40

616,30

246,52

246,52

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,75

364,48

273,36

273,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,40

47,85

19,14

19,14

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,75

47,85

35,89

35,89

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

34,40

47,85

1.646,04

1.646,04

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,90

47,85

138,77

138,77

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

70.116,60

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:71:0:0:22:349:1

Pontes de García Rodríguez, As

5,76

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

2,54

1.195,84

3.037,43

3.037,43

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,22

345,13

1.111,32

1.111,32

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,54

227,71

578,38

578,38

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,22

227,71

733,23

733,23

F2

Ha de roza mecanizada

3,22

474,76

1.528,73

1.528,73

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

1.587,50

0,36

571,50

571,50

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

2.012,50

0,36

724,50

724,50

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.587,50

0,51

809,63

809,63

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

2.012,50

1,01

2.032,63

2.032,63

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

1.587,50

1,01

1.603,38

1.603,38

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.012,50

0,24

483,00

483,00

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.587,50

0,24

381,00

381,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,22

47,85

154,08

154,08

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,54

47,85

121,54

121,54

Total:

13.870,35

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:71:0:0:28:1016:1

Pontes de García Rodríguez, As

0,28

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,28

345,13

96,64

96,64

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,28

227,71

63,76

63,76

F2

Ha de roza mecanizada

0,28

474,76

132,93

132,93

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

175,00

0,36

63,00

63,00

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

175,00

1,01

176,75

176,75

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

175,00

0,24

42,00

42,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,28

47,85

13,40

13,40

Total:

588,48

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:71:0:0:28:1016:1

Pontes de García Rodríguez, As

5,23

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

4,91

345,13

1.694,59

1.694,59

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,91

227,71

1.118,06

1.118,06

F2

Ha de roza mecanizada

4,91

474,76

2.331,07

2.331,07

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

5.455,01

0,24

1.309,20

1.309,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.455,01

0,38

2.072,90

2.072,90

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,32

616,30

197,22

197,22

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,91

47,85

234,94

234,94

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,32

47,85

15,31

15,31

Total:

8.973,29

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150008/2023

*** 0285 **

Portolosio, S.A.

18.311,58

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:51:0:0:87:292:2

Monfero

8,33

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

7,70

345,13

2.657,50

2.657,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,70

227,71

1.753,37

1.753,37

F2

Ha de roza mecanizada

7,70

474,76

3.655,65

3.655,65

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.554,70

0,44

3.764,07

3.764,07

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,63

364,48

229,62

229,62

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,63

47,85

30,15

30,15

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

7,70

47,85

368,45

368,45

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

8.554,70

0,24

2.053,13

2.053,13

Total:

14.511,94

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:51:0:0:87:292:2

Monfero

1,62

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,62

345,13

559,11

559,11

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,62

227,71

368,89

368,89

F2

Ha de roza mecanizada

1,62

474,76

769,11

769,11

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

1.012,50

0,36

364,50

364,50

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

1.012,50

1,01

1.022,63

1.022,63

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.012,50

0,63

637,88

637,88

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,62

47,85

77,52

77,52

Total:

3.799,64

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150010/2023

*** 2318 **

CMVMC Erbecedo

52.133,26

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:29:0:0:67:378:3

Coristanco

7,41

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

7,41

345,13

2.557,41

2.557,41

F2

Ha de roza mecanizada

7,41

474,76

3.517,97

3.517,97

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.589,00

0,24

2.541,36

2.541,36

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.589,00

0,46

4.870,94

4.870,94

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

7,41

47,85

354,57

354,57

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

14.097,25

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:29:0:0:67:378:3

Coristanco

8,84

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

8,84

474,76

4.196,88

4.175,30

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.608,00

0,24

2.545,92

2.532,82

F42

Ha de preparación do solo con camallón

8,84

547,82

4.842,73

4.817,82

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.608,00

0,46

4.879,68

4.854,58

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

8,84

47,85

422,99

422,99

Total:

16.803,51

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:29:0:0:67:378:3

Coristanco

9,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,10

474,76

4.320,32

4.298,10

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.920,00

0,24

2.620,80

2.607,32

F42

Ha de preparación do solo con camallón

9,10

547,82

4.985,16

4.959,52

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.920,00

0,46

5.023,20

4.997,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

9,10

47,85

435,44

435,44

Total:

17.297,74

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

15:29:0:0:67:378:2

Coristanco

2,07

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,07

474,76

982,75

977,70

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.484,00

0,24

596,16

593,09

F42

Ha de preparación do solo con camallón

2,07

547,82

1.133,99

1.128,16

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.484,00

0,46

1.142,64

1.136,76

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,07

47,85

99,05

99,05

Total:

3.934,76

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270009/2023

*** 1368 **

CMVMC Marzán

89.178,07

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:32:0:0:7:242:1

Monterroso

1,49

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,49

345,13

514,24

514,24

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.703,00

0,23

391,69

391,69

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,49

227,71

339,29

339,29

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.703,00

0,24

408,72

408,72

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,49

47,85

71,30

71,30

Total:

1.725,24

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:32:0:0:7:263:1

Monterroso

52,84

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

52,84

345,13

18.236,67

18.236,67

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

60.396,00

0,23

13.891,08

13.891,08

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

52,84

227,71

12.032,20

12.032,20

F2

Ha de roza mecanizada

33,80

474,76

16.046,89

16.046,89

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

60.396,00

0,24

14.495,04

14.495,04

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

52,84

47,85

2.528,39

2.528,39

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

1,18

2.965,07

3.498,78

3.498,78

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

80.984,05

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:32:0:0:7:263:2

Monterroso

1,35

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,35

345,13

465,93

465,93

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.543,00

0,23

354,89

354,89

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,35

227,71

307,41

307,41

F2

Ha de roza mecanizada

1,35

474,76

640,93

640,93

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.543,00

0,24

370,32

370,32

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,35

47,85

64,60

64,60

Total:

2.204,08

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:32:0:0:7:281:1

Monterroso

0,84

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,84

345,13

289,91

289,91

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

960,00

0,23

220,80

220,80

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,84

227,71

191,28

191,28

F2

Ha de roza mecanizada

0,52

474,76

246,88

246,88

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

960,00

0,24

230,40

230,40

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,84

47,85

40,19

40,19

Total:

1.219,46

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:32:0:0:7:293:1

Monterroso

2,55

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,55

345,13

880,08

880,08

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.915,00

0,23

670,45

670,45

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,55

227,71

580,66

580,66

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.915,00

0,24

699,60

699,60

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,55

47,85

122,02

122,02

Total:

2.952,81

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:32:0:0:7:335:2

Monterroso

0,08

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

91,00

0,23

20,93

20,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,08

227,71

18,22

18,22

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

91,00

0,24

21,84

21,84

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

92,43

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270015/2023

*** 1287 **

CMVMC Novelúa

23.470,53

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:32:0:0:67:10:2

Monterroso

0,04

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,04

345,13

13,81

13,81

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,04

227,71

9,11

9,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

45,68

0,43

19,64

19,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

45,68

0,46

21,01

21,01

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

84,47

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:32:0:0:67:12:1

Monterroso

1,92

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,79

345,13

617,78

617,78

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,79

227,71

407,60

407,60

F2

Ha de roza mecanizada

1,79

474,76

849,82

849,82

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

2.044,18

0,43

879,00

879,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.044,18

0,46

940,32

940,32

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,13

364,48

47,38

47,38

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,92

47,85

91,87

91,87

Total:

3.833,77

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:32:0:0:66:21:1

Monterroso

1,72

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,72

345,13

593,62

593,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,72

227,71

391,66

391,66

F2

Ha de roza mecanizada

1,72

474,76

816,59

816,59

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.964,24

0,46

903,55

903,55

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,72

47,85

82,30

82,30

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.964,24

0,24

471,42

471,42

Total:

3.259,14

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:32:0:0:66:26:1

Monterroso

2,72

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,72

345,13

938,75

702,28

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,72

227,71

619,37

463,35

F2

Ha de roza mecanizada

2,72

474,76

1.291,35

966,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.106,24

0,46

1.428,87

1.068,93

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,72

47,85

130,15

130,15

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

3.106,24

0,24

745,50

557,70

Total:

3.888,46

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:32:0:0:67:34:1

Monterroso

0,19

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,19

47,85

9,09

9,09

Total:

78,34

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:32:0:0:25:39:13

Monterroso

3,73

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,73

345,13

1.287,33

961,50

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,73

227,71

849,36

634,38

F2

Ha de roza mecanizada

3,73

474,76

1.770,85

1.322,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.259,66

0,46

1.959,44

1.463,49

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,73

47,85

178,48

178,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

4.259,66

0,24

1.022,32

763,57

Total:

5.324,06

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:32:0:0:25:39:11

Monterroso

0,07

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,07

345,13

24,16

18,03

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,07

227,71

15,94

11,89

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

24,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

79,94

0,46

36,77

27,44

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,07

47,85

3,35

3,35

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

79,94

0,24

19,19

14,32

Total:

99,83

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:49:0:0:56:47:4

Portomarín

1,56

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,56

345,13

538,40

538,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,56

227,71

355,23

355,23

F2

Ha de roza mecanizada

1,56

474,76

740,63

740,63

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

1.781,52

0,43

766,05

766,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.781,52

0,46

819,50

819,50

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,56

47,85

74,65

74,65

Total:

3.294,46

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:32:0:0:66:69:2

Monterroso

0,93

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,93

345,13

320,97

239,51

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,93

227,71

211,77

158,02

F2

Ha de roza mecanizada

0,93

474,76

441,53

329,47

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.062,06

0,46

488,55

364,56

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,93

47,85

44,50

44,50

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.062,06

0,24

254,89

190,20

Total:

1.326,26

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:32:0:0:26:295:1

Monterroso

1,60

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,60

345,13

552,21

412,06

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,60

227,71

364,34

271,87

F2

Ha de roza mecanizada

1,60

474,76

759,62

566,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.827,20

0,46

840,51

627,19

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,60

47,85

76,56

76,56

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.827,20

0,24

438,53

327,23

Total:

2.281,74

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270029/2023

*** 1278 **

CMVMC Meda

18.403,53

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:11:0:0:51:245:2

Castroverde

9,99

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

14.475,00

0,23

3.329,25

3.329,25

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

9,99

227,71

2.274,82

2.274,82

F2

Ha de roza mecanizada

9,99

474,76

4.742,85

4.742,85

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ríppers

9,99

410,87

4.104,59

4.104,59

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

9,99

47,85

478,02

478,02

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

14.475,00

0,24

3.474,00

3.474,00

Total:

18.403,53

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270037/2023

*** 2331 **

CMVMC Cotá, agás lugares de Coído e Pena

37.225,89

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:20:0:0:22:109:1

Friol

3,69

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,23

474,76

109,19

109,19

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.000,00

0,51

2.040,00

2.040,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.000,00

0,46

1.840,00

1.840,00

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,69

47,85

176,57

176,57

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

4.000,00

0,24

960,00

960,00

Total:

5.158,56

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:20:0:0:22:110:12

Friol

4,23

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,62

474,76

1.718,63

1.443,77

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.021,00

0,51

2.050,71

1.722,74

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.021,00

0,46

1.849,66

1.553,85

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,53

616,30

326,64

274,40

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

24,50

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,23

47,85

202,41

202,41

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

4.021,00

0,24

965,04

810,70

Total:

6.032,37

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:20:0:0:40:22:4

Friol

0,20

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,20

474,76

94,95

94,95

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

222,00

0,51

113,22

113,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

222,00

0,46

102,12

102,12

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,20

47,85

9,57

9,57

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

222,00

0,24

53,28

53,28

Total:

373,14

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:20:0:0:40:24:1

Friol

0,36

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

170,91

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

400,00

0,51

204,00

204,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

400,00

0,46

184,00

184,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,36

47,85

17,23

17,23

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

400,00

0,24

96,00

96,00

Total:

672,14

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:20:0:0:40:57:11

Friol

3,70

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,04

474,76

1.443,27

1.244,07

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.377,00

0,51

1.722,27

1.484,55

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.377,00

0,46

1.553,42

1.339,01

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,58

616,30

357,45

308,11

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

25,14

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,70

47,85

177,05

177,05

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

3.377,00

0,24

810,48

698,61

Total:

5.276,54

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:20:0:0:41:12:4

Friol

2,28

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,96

474,76

930,53

780,95

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.177,00

0,51

1.110,27

931,79

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.177,00

0,46

1.001,42

840,44

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,25

616,30

154,08

129,31

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,07

364,48

25,51

21,41

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,28

47,85

109,10

109,10

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

2.177,00

0,24

522,48

438,49

Total:

3.251,49

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:20:0:0:41:17:1

Friol

3,81

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

3,26

474,76

1.547,72

1.300,53

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.622,00

0,51

1.847,22

1.552,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.622,00

0,46

1.666,12

1.400,02

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,47

616,30

289,66

243,40

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,08

364,48

29,16

24,50

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,81

47,85

182,31

182,31

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

3.622,00

0,24

869,28

730,44

Total:

5.433,40

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:20:0:0:280:58:1

Friol

0,14

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,14

345,13

48,32

48,32

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

186,00

0,46

85,56

85,56

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,14

47,85

6,70

6,70

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

186,00

0,24

44,64

44,64

Total:

185,22

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:20:0:0:280:59:1

Friol

0,08

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,06

345,13

20,71

20,71

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

80,00

0,46

36,80

36,80

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,00

364,48

0,00

0,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

80,00

0,24

19,20

19,20

Total:

80,54

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:20:0:0:280:60:1

Friol

0,10

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,10

345,13

34,51

34,51

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

133,00

0,46

61,18

61,18

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

133,00

0,24

31,92

31,92

Total:

132,40

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:20:0:0:280:61:1

Friol

0,49

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,49

345,13

169,11

169,11

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

653,00

0,46

300,38

300,38

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,49

47,85

23,45

23,45

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

653,00

0,24

156,72

156,72

Total:

649,66

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:20:0:0:280:63:1

Friol

0,09

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

106,00

0,46

48,76

48,76

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,00

364,48

0,00

0,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

106,00

0,24

25,44

25,44

Total:

106,12

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:20:0:0:280:63:1

Friol

0,04

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,04

345,13

13,81

13,81

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

33,00

0,43

14,19

14,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

33,00

0,46

15,18

15,18

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

Total:

45,09

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:20:0:0:280:64:1

Friol

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

13,00

0,46

5,98

5,98

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

13,00

0,24

3,12

3,12

Total:

13,03

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:20:0:0:280:65:1

Friol

0,64

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,63

345,13

217,43

217,43

F2

Ha de roza mecanizada

0,40

474,76

189,90

189,90

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

839,00

0,46

385,94

385,94

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,64

47,85

30,62

30,62

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

839,00

0,24

201,36

201,36

Total:

1.028,89

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:20:0:0:280:66:1

Friol

1,02

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,98

345,13

338,23

338,23

F2

Ha de roza mecanizada

0,88

474,76

417,79

417,79

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.306,00

0,46

600,76

600,76

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,02

47,85

48,81

48,81

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.306,00

0,24

313,44

313,44

Total:

1.733,61

Traballos parcela nº 17

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

17

27:20:0:0:280:67:1

Friol

0,43

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,41

345,13

141,50

141,50

F2

Ha de roza mecanizada

0,36

474,76

170,91

170,91

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

546,00

0,46

251,16

251,16

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,43

47,85

20,58

20,58

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

546,00

0,24

131,04

131,04

Total:

722,48

Traballos parcela nº 18

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

18

27:20:0:0:280:68:1

Friol

0,39

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,37

345,13

127,70

127,70

F2

Ha de roza mecanizada

0,33

474,76

156,67

156,67

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

493,00

0,46

226,78

226,78

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,39

47,85

18,66

18,66

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

493,00

0,24

118,32

118,32

Total:

655,42

Traballos parcela nº 19

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

19

27:20:0:0:280:69:1

Friol

0,25

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,23

345,13

79,38

79,38

F2

Ha de roza mecanizada

0,19

474,76

90,20

90,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

306,00

0,46

140,76

140,76

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,25

47,85

11,96

11,96

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

306,00

0,24

73,44

73,44

Total:

403,03

Traballos parcela nº 20

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

20

27:20:0:0:280:70:1

Friol

0,24

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,22

345,13

75,93

75,93

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

293,00

0,46

134,78

134,78

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,24

47,85

11,48

11,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

293,00

0,24

70,32

70,32

Total:

385,26

Traballos parcela nº 21

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

21

27:20:0:0:280:71:1

Friol

0,23

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,23

345,13

79,38

79,38

F2

Ha de roza mecanizada

0,23

474,76

109,19

109,19

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

306,00

0,46

140,76

140,76

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,23

47,85

11,01

11,01

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

306,00

0,24

73,44

73,44

Total:

413,78

Traballos parcela nº 22

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

22

27:20:0:0:280:72:1

Friol

0,18

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,18

345,13

62,12

62,12

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

240,00

0,46

110,40

110,40

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,18

47,85

8,61

8,61

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

240,00

0,24

57,60

57,60

Total:

324,19

Traballos parcela nº 23

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

23

27:20:0:0:280:73:1

Friol

0,09

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,09

345,13

31,06

31,06

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

120,00

0,46

55,20

55,20

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,09

47,85

4,31

4,31

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

120,00

0,24

28,80

28,80

Total:

119,37

Traballos parcela nº 24

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

24

27:20:0:0:280:88:1

Friol

0,05

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,04

345,13

13,81

13,81

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

53,00

0,46

24,38

24,38

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

53,00

0,24

12,72

12,72

Total:

75,93

Traballos parcela nº 25

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

25

27:20:0:0:280:89:1

Friol

0,10

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

106,00

0,46

48,76

48,76

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

106,00

0,24

25,44

25,44

Total:

151,87

Traballos parcela nº 26

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

26

27:20:0:0:280:89:1

Friol

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,03

345,13

10,35

10,35

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

25,00

0,43

10,75

10,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,46

11,50

11,50

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

48,28

Traballos parcela nº 27

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

27

27:20:0:0:280:90:1

Friol

0,14

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

345,13

41,42

41,42

F2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

56,97

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

160,00

0,46

73,60

73,60

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,14

47,85

6,70

6,70

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

160,00

0,24

38,40

38,40

Total:

224,38

Traballos parcela nº 28

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

28

27:20:0:0:280:90:1

Friol

0,03

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,03

345,13

10,35

10,35

F2

Ha de roza mecanizada

0,03

474,76

14,24

14,24

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

25,00

0,43

10,75

10,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

25,00

0,46

11,50

11,50

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,03

47,85

1,44

1,44

Total:

48,28

Traballos parcela nº 29

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

29

27:20:0:0:280:91:1

Friol

0,33

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,31

345,13

106,99

106,99

F2

Ha de roza mecanizada

0,31

474,76

147,18

147,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

413,00

0,46

189,98

189,98

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,33

47,85

15,79

15,79

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

413,00

0,24

99,12

99,12

Total:

566,35

Traballos parcela nº 30

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

30

27:20:0:0:280:91:1

Friol

0,05

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,05

345,13

17,26

17,26

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

41,00

0,43

17,63

17,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

41,00

0,46

18,86

18,86

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,05

47,85

2,39

2,39

Total:

79,88

Traballos parcela nº 31

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

31

27:20:0:0:280:92:1

Friol

0,22

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,18

345,13

62,12

62,12

F2

Ha de roza mecanizada

0,18

474,76

85,46

85,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

240,00

0,46

110,40

110,40

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,22

47,85

10,53

10,53

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

240,00

0,24

57,60

57,60

Total:

340,69

Traballos parcela nº 32

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

32

27:20:0:0:280:92:1

Friol

0,01

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

8,00

0,43

3,44

3,44

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8,00

0,46

3,68

3,68

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

Total:

15,80

Traballos parcela nº 33

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

33

27:20:0:0:280:93:1

Friol

0,11

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,07

345,13

24,16

24,16

F2

Ha de roza mecanizada

0,07

474,76

33,23

33,23

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

93,00

0,46

42,78

42,78

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,11

47,85

5,26

5,26

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

93,00

0,24

22,32

22,32

Total:

142,33

Traballos parcela nº 34

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

34

27:20:0:0:280:93:1

Friol

0,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,02

345,13

6,90

6,90

F2

Ha de roza mecanizada

0,02

474,76

9,50

9,50

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

16,00

0,43

6,88

6,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

16,00

0,46

7,36

7,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

31,60

Traballos parcela nº 35

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

35

27:20:0:0:280:94:1

Friol

0,23

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,20

345,13

69,03

69,03

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

61,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

266,00

0,46

122,36

122,36

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,23

47,85

11,01

11,01

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

266,00

0,24

63,84

63,84

Total:

338,89

Traballos parcela nº 36

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

36

27:20:0:0:280:95:1

Friol

0,48

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,42

345,13

144,95

144,95

F2

Ha de roza mecanizada

0,35

474,76

166,17

166,17

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

560,00

0,46

257,60

257,60

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,06

364,48

21,87

21,87

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,48

47,85

22,97

22,97

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

560,00

0,24

134,40

134,40

Total:

747,96

Traballos parcela nº 37

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

37

27:20:0:0:280:96:1

Friol

0,20

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,17

345,13

58,67

58,67

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

474,76

80,71

80,71

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

226,00

0,46

103,96

103,96

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,03

364,48

10,93

10,93

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,20

47,85

9,57

9,57

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

226,00

0,24

54,24

54,24

Total:

318,08

Traballos parcela nº 38

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

38

27:20:0:0:280:96:1

Friol

0,08

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,08

345,13

27,61

27,61

F2

Ha de roza mecanizada

0,08

474,76

37,98

37,98

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

66,00

0,43

28,38

28,38

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

66,00

0,46

30,36

30,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,08

47,85

3,83

3,83

Total:

128,16

Traballos parcela nº 39

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

39

27:20:0:0:280:97:2

Friol

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

13,00

0,46

5,98

5,98

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

13,00

0,24

3,12

3,12

Total:

13,03

Traballos parcela nº 40

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

40

27:20:0:0:280:165:1

Friol

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

13,00

0,46

5,98

5,98

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

13,00

0,24

3,12

3,12

Total:

13,03

Traballos parcela nº 41

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

41

27:20:0:0:280:165:1

Friol

0,02

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,02

345,13

6,90

6,90

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

16,00

0,43

6,88

6,88

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

16,00

0,46

7,36

7,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

22,10

Traballos parcela nº 42

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

42

27:20:0:0:280:166:1

Friol

0,47

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,46

345,13

158,76

158,76

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

613,00

0,46

281,98

281,98

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,00

364,48

0,00

0,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,47

47,85

22,49

22,49

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

613,00

0,24

147,12

147,12

Total:

610,35

Traballos parcela nº 43

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

43

27:20:0:0:280:166:1

Friol

0,10

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,10

345,13

34,51

34,51

F2

Ha de roza mecanizada

0,00

474,76

0,00

0,00

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

83,00

0,43

35,69

35,69

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

83,00

0,46

38,18

38,18

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,10

47,85

4,79

4,79

Total:

113,17

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150002/2023

*** 2457 **

CMVMC Ogas

10.561,55

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:93:0:0:39:5:1

Vimianzo

5,79

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,79

345,13

1.998,30

1.998,30

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

6.369,00

0,23

1.464,87

1.464,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

5,79

227,71

1.318,44

1.318,44

F2

Ha de roza mecanizada

5,79

474,76

2.748,86

2.748,86

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

5,79

47,85

277,05

277,05

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

6.369,00

0,24

1.528,56

1.528,56

Total:

9.336,08

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:93:0:0:39:2:1

Vimianzo

0,30

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,30

345,13

103,54

103,54

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

330,00

0,23

75,90

75,90

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,30

227,71

68,31

68,31

F2

Ha de roza mecanizada

0,30

474,76

142,43

142,43

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,30

47,85

14,36

14,36

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

330,00

0,24

79,20

79,20

Total:

483,74

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:93:0:0:39:6:1

Vimianzo

0,46

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,46

345,13

158,76

158,76

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

506,00

0,23

116,38

116,38

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,46

227,71

104,75

104,75

F2

Ha de roza mecanizada

0,46

474,76

218,39

218,39

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,46

47,85

22,01

22,01

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

506,00

0,24

121,44

121,44

Total:

741,73

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150005/2023

*** 9769 **

José Lago González

2.629,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:46:0:0:55:26:2

Mazaricos

1,50

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,50

345,13

517,70

517,70

F2

Ha de roza mecanizada

1,50

474,76

712,14

712,14

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.999,00

0,46

919,54

919,54

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.999,00

0,24

479,76

479,76

Total:

2.629,14

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150006/2023

*** 8076 **

CMVMC Lugar do Ézaro

20.822,05

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

2,12

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,40

1.195,84

478,34

475,26

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,72

345,13

593,62

589,79

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,12

227,71

482,75

479,64

F2

Ha de roza mecanizada

1,72

474,76

816,59

811,32

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.516,00

0,63

955,08

948,92

F5

Apertura manual dun burato de 40×40 cm con profundidade mínima de 40 cm

286,00

1,10

314,60

312,57

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.516,00

0,86

1.303,76

1.295,35

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,12

47,85

101,44

101,44

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

630,00

7,58

4.775,40

2.050,24

Total:

7.064,53

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

3,22

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,30

1.195,84

358,75

358,75

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,92

345,13

1.007,78

1.007,78

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,22

227,71

733,23

733,23

F2

Ha de roza mecanizada

2,92

474,76

1.386,30

1.386,30

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.302,00

0,63

1.450,26

1.450,26

F5

Apertura manual dun burato de 40×40 cm con profundidade mínima de 40 cm

215,00

1,10

236,50

236,50

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

2.302,00

0,86

1.979,72

1.979,72

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,22

47,85

154,08

154,08

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

617,00

7,58

4.676,86

2.007,93

Total:

9.314,55

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

15:34:0:0:29:891:2

Dumbría

1,58

B31 Abeleira (Corylus avellana L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,09

1.195,84

107,63

107,63

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,49

345,13

514,24

514,24

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,58

227,71

359,78

359,78

F2

Ha de roza mecanizada

1,49

474,76

707,39

707,39

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.130,00

0,63

711,90

711,90

F5

Apertura manual dun burato de 40×40 cm con profundidade mínima de 40 cm

64,00

1,10

70,40

70,40

F53

Ud. frondosa 2 zumes repicado maior de 35 cm e ata 60 cm

1.130,00

0,86

971,80

971,80

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,58

47,85

75,60

75,60

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

284,00

7,58

2.152,72

924,23

Total:

4.442,97

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11150009/2023

*** 4376 **

Manuel Quintáns Barrientos

4.297,10

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

15:34:0:0:10:314:1

Dumbría

1,21

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,21

345,13

417,61

417,61

F2

Ha de roza mecanizada

1,21

474,76

574,46

574,46

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.344,00

0,46

618,24

618,24

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.344,00

0,24

322,56

322,56

Total:

1.932,87

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

15:34:0:0:10:815:1

Dumbría

1,48

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,48

345,13

510,79

510,79

F2

Ha de roza mecanizada

1,48

474,76

702,64

702,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.644,00

0,46

756,24

756,24

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.644,00

0,24

394,56

394,56

Total:

2.364,23

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270038/2023

*** 4905 **

Paisaje Único, S.L.

23.536,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:51:0:0:28:209:11

Ribadeo

2,44

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,44

276,40

674,42

674,42

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.711,00

0,21

569,31

569,31

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,44

162,75

397,11

397,11

F2

Ha de roza mecanizada

2,44

280,25

683,81

683,81

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.711,00

0,21

569,31

569,31

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,44

47,85

116,75

116,75

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,37

1.163,90

430,64

430,64

Total:

3.441,35

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:51:0:0:28:209:11

Ribadeo

1,27

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,27

276,40

351,03

351,03

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,27

162,75

206,69

206,69

F2

Ha de roza mecanizada

1,27

280,25

355,92

355,92

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

794,00

1,72

1.365,68

1.365,68

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

794,00

0,45

357,30

357,30

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

794,00

0,40

317,60

317,60

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,27

47,85

60,77

60,77

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

810,00

2,66

2.154,60

2.154,60

Total:

5.169,59

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:51:0:0:28:209:13

Ribadeo

3,24

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

3,24

276,40

895,54

895,54

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

3.600,00

0,21

756,00

756,00

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

3,24

162,75

527,31

527,31

F2

Ha de roza mecanizada

3,24

280,25

908,01

908,01

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

3.600,00

0,21

756,00

756,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,24

47,85

155,03

155,03

Total:

3.997,89

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:51:0:0:28:209:13

Ribadeo

2,20

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,20

276,40

608,08

608,08

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,20

162,75

358,05

358,05

F2

Ha de roza mecanizada

2,20

280,25

616,55

616,55

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

1.375,00

1,72

2.365,00

2.365,00

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

1.375,00

0,45

618,75

618,75

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.375,00

0,40

550,00

550,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,20

47,85

105,27

105,27

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

651,00

2,66

1.731,66

1.731,66

Total:

6.953,36

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:51:0:0:28:209:16

Ribadeo

1,10

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,10

276,40

304,04

304,04

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.222,00

0,21

256,62

256,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,10

162,75

179,03

179,03

F2

Ha de roza mecanizada

1,10

280,25

308,28

308,28

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.222,00

0,21

256,62

256,62

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,10

47,85

52,64

52,64

Total:

1.357,23

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:51:0:0:28:209:16

Ribadeo

0,83

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,83

276,40

229,41

229,41

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,83

162,75

135,08

135,08

F2

Ha de roza mecanizada

0,83

280,25

232,61

232,61

F26

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de 0,5 ata 1 m, de 1 zume

518,00

1,72

890,96

890,96

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

518,00

0,45

233,10

233,10

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

518,00

0,40

207,20

207,20

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,83

47,85

39,72

39,72

M15

Metro lineal peche mediante poste de madeira tratada de 6-8 cm de diámetro e 2 m de altura cada 5 m e malla cinexética

244,00

2,66

649,04

649,04

Total:

2.617,12

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270002/2023

*** 6764 **

José Manuel Fernández Marcos

2.390,37

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:61:277:1

Fonsagrada, A

1,29

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.419,00

0,46

652,74

628,33

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.419,00

1,05

1.489,95

1.434,22

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.419,00

0,24

340,56

327,82

Total:

2.390,37

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270018/2023

*** 9570 **

Comunidade Abertal A Cortevella

34.653,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:4:0:0:7:233:1

Baleira

13,91

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

13,91

227,71

3.167,45

3.167,45

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

15.315,00

0,22

3.369,30

3.369,30

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

15.315,00

0,46

7.044,90

7.044,90

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

15.315,00

0,79

12.098,85

12.098,85

Total:

25.680,50

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:4:0:0:7:403:1

Baleira

2,35

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,35

227,71

535,12

535,12

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.587,00

0,22

569,14

569,14

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.587,00

0,46

1.190,02

1.190,02

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.587,00

0,79

2.043,73

2.043,73

Total:

4.338,01

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:4:0:0:7:403:1

Baleira

2,51

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,51

227,71

571,55

571,55

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.764,00

0,22

608,08

608,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.764,00

0,46

1.271,44

1.271,44

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

2.764,00

0,79

2.183,56

2.183,56

Total:

4.634,63

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270020/2023

*** 1644 **

CMVMC Vilarguide

52.406,98

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:34:0:0:24:18:1

Navia de Suarna

0,47

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,47

345,13

162,21

162,21

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,47

227,71

107,02

107,02

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

518,00

0,36

186,48

186,48

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

518,00

0,23

119,14

119,14

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

518,00

0,63

326,34

326,34

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

225,00

225,00

225,00

Total:

1.126,19

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:34:0:0:24:18:1

Navia de Suarna

1,53

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,53

345,13

528,05

514,64

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,53

227,71

348,40

339,55

F2

Ha de roza mecanizada

1,53

474,76

726,38

707,92

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.685,00

0,24

404,40

394,13

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.685,00

0,46

775,10

755,41

Total:

2.711,65

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:34:0:0:24:18:1

Navia de Suarna

6,85

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

6,85

345,13

2.364,14

2.364,14

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

6,85

227,71

1.559,81

1.559,81

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.542,00

0,24

1.810,08

1.810,08

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.542,00

0,46

3.469,32

3.469,32

Total:

9.203,35

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:34:0:0:24:20:1

Navia de Suarna

0,12

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

345,13

41,42

41,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,12

227,71

27,33

27,33

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

132,00

0,36

47,52

47,52

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

132,00

0,23

30,36

30,36

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

132,00

0,63

83,16

83,16

Total:

229,79

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:34:0:0:24:20:1

Navia de Suarna

0,24

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,24

345,13

82,83

82,83

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,24

227,71

54,65

54,65

F2

Ha de roza mecanizada

0,24

474,76

113,94

113,94

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

264,00

0,36

95,04

95,04

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

264,00

0,23

60,72

60,72

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

264,00

0,63

166,32

166,32

Total:

573,50

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:34:0:0:24:20:1

Navia de Suarna

8,60

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

8,60

345,13

2.968,12

2.968,12

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,60

227,71

1.958,31

1.958,31

F2

Ha de roza mecanizada

8,60

474,76

4.082,94

4.082,94

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

9.468,00

0,24

2.272,32

2.272,32

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

9.468,00

0,46

4.355,28

4.355,28

Total:

15.636,97

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:34:0:0:24:20:1

Navia de Suarna

8,28

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

8,28

345,13

2.857,68

2.857,68

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

8,28

227,71

1.885,44

1.885,44

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

9.116,00

0,24

2.187,84

2.187,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

9.116,00

0,46

4.193,36

4.193,36

Total:

11.124,32

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:34:0:0:24:20:4

Navia de Suarna

0,09

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,09

345,13

31,06

31,06

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,09

227,71

20,49

20,49

F2

Ha de roza mecanizada

0,09

474,76

42,73

42,73

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

99,00

0,24

23,76

23,76

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

99,00

0,46

45,54

45,54

Total:

163,58

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:34:0:0:24:20:5

Navia de Suarna

0,05

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,05

345,13

17,26

17,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

55,00

0,24

13,20

13,20

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

55,00

0,46

25,30

25,30

Total:

90,89

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:34:0:0:24:20:10

Navia de Suarna

0,40

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,40

345,13

138,05

138,05

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,40

227,71

91,08

91,08

F2

Ha de roza mecanizada

0,40

474,76

189,90

189,90

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

441,00

0,24

105,84

105,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

441,00

0,46

202,86

202,86

Total:

727,73

Traballos parcela nº 11

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

11

27:34:0:0:24:87:1

Navia de Suarna

1,66

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,66

345,13

572,92

572,92

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,66

227,71

378,00

378,00

F2

Ha de roza mecanizada

1,66

474,76

788,10

788,10

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.828,00

0,24

438,72

438,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.828,00

0,46

840,88

840,88

Total:

3.018,62

Traballos parcela nº 12

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

12

27:34:0:0:24:87:1

Navia de Suarna

0,05

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,05

345,13

17,26

17,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,05

227,71

11,39

11,39

F2

Ha de roza mecanizada

0,05

474,76

23,74

23,74

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

55,00

0,36

19,80

19,80

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

55,00

0,23

12,65

12,65

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

55,00

0,63

34,65

34,65

Total:

119,49

Traballos parcela nº 13

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

13

27:34:0:0:32:20:1

Navia de Suarna

0,12

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

345,13

41,42

41,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,12

227,71

27,33

27,33

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

132,00

0,36

47,52

47,52

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

132,00

0,23

30,36

30,36

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

132,00

0,63

83,16

83,16

Total:

229,79

Traballos parcela nº 14

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

14

27:34:0:0:32:20:1

Navia de Suarna

0,22

B9 Cerdeiras silvestres e híbridos de produción madeireira (Prunus avium L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,22

345,13

75,93

75,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,22

227,71

50,10

50,10

F2

Ha de roza mecanizada

0,22

474,76

104,45

104,45

F25

Ud. frondosa 1 zume maior de 20 cm e ata 35 cm

242,00

0,36

87,12

87,12

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

242,00

0,23

55,66

55,66

F48

Plantación dunha frondosa a raíz núa e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

242,00

0,63

152,46

152,46

Total:

525,72

Traballos parcela nº 15

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

15

27:34:0:0:32:20:1

Navia de Suarna

1,88

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,88

345,13

648,84

648,84

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,88

227,71

428,09

428,09

F2

Ha de roza mecanizada

1,88

474,76

892,55

892,55

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.070,00

0,24

496,80

496,80

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.070,00

0,46

952,20

952,20

Total:

3.418,48

Traballos parcela nº 16

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

16

27:34:0:0:32:20:1

Navia de Suarna

2,61

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,61

345,13

900,79

900,79

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,61

227,71

594,32

594,32

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.874,00

0,24

689,76

689,76

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.874,00

0,46

1.322,04

1.322,04

Total:

3.506,91

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270028/2023

*** 2462 **

Benedicto Osorio Gómez

6.439,99

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:110:134:71

Fonsagrada, A

3,04

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.344,00

0,46

1.538,24

1.480,71

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

3.344,00

1,05

3.511,20

3.379,87

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

3.344,00

0,24

802,56

772,54

Total:

5.633,12

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:18:0:0:110:134:77

Fonsagrada, A

0,13

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

143,00

0,46

65,78

63,32

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

143,00

1,05

150,15

144,53

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

143,00

0,24

34,32

33,04

Total:

240,89

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:18:0:0:110:134:64

Fonsagrada, A

0,16

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

154,00

0,46

70,84

70,84

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

154,00

1,05

161,70

161,70

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

154,00

0,24

36,96

36,96

Total:

269,50

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:18:0:0:110:134:58

Fonsagrada, A

0,16

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

176,00

0,46

80,96

77,93

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

176,00

1,05

184,80

177,89

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

176,00

0,24

42,24

40,66

Total:

296,48

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270039/2023

*** 8635 **

María Úrsula Iglesias Marcos

2.557,14

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:18:0:0:61:276:1

Fonsagrada, A

1,38

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.518,00

0,46

698,28

672,16

F83

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña, incluída a roza

1.518,00

1,05

1.593,90

1.534,29

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.518,00

0,24

364,32

350,69

Total:

2.557,14

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270003/2023

*** 2792 **

CMVMC Vilarmel

30.410,48

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:63:74:1

Quiroga

2,27

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,34

345,13

462,47

462,47

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.489,00

0,23

342,47

342,47

F2

Ha de roza mecanizada

0,65

474,76

308,59

308,59

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.489,00

0,24

357,36

357,36

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,93

616,30

573,16

573,16

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,27

47,85

108,62

108,62

Total:

2.152,67

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:50:0:0:63:75:1

Quiroga

24,89

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

21,83

345,13

7.534,19

7.534,19

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

24.253,00

0,23

5.578,19

5.578,19

F2

Ha de roza mecanizada

13,16

474,76

6.247,84

6.247,84

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

24.253,00

0,24

5.820,72

5.820,72

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

3,06

616,30

1.885,88

1.885,88

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

24,89

47,85

1.190,99

1.190,99

Total:

28.257,81

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270007/2023

*** 1135 **

María Milagros López Ferreiro

3.187,16

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:60:0:0:18:105:1

Taboada

1,72

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,72

345,13

593,62

537,86

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,72

227,71

391,66

354,86

F2

Ha de roza mecanizada

1,72

474,76

816,59

739,89

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.451,00

0,24

588,24

532,99

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.451,00

0,46

1.127,46

1.021,56

Total:

3.187,16

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270010/2023

*** 2215 **

CMVMC Remesar

7.199,74

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:8:0:0:37:719:1

Bóveda

5,05

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

5,05

345,13

1.742,91

1.742,91

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

5.611,00

0,23

1.290,53

1.290,53

F2

Ha de roza mecanizada

5,05

474,76

2.397,54

2.397,53

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

5,05

47,85

241,64

241,64

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

5.611,00

0,24

1.346,64

1.346,64

Total:

7.019,25

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:8:0:0:37:719:12

Bóveda

0,01

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,01

345,13

3,45

3,45

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

11,00

0,23

2,53

2,53

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,01

47,85

0,48

0,48

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

11,00

0,24

2,64

2,64

Total:

13,85

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:8:0:0:37:719:26

Bóveda

0,12

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,12

345,13

41,42

41,42

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

133,00

0,23

30,59

30,59

F2

Ha de roza mecanizada

0,12

474,76

56,97

56,97

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,12

47,85

5,74

5,74

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

133,00

0,24

31,92

31,92

Total:

166,64

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270012/2023

*** 1557 **

CMVMC Nocedo

6.690,82

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:50:0:0:82:477:12

Quiroga

3,52

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

4.263,00

0,24

1.023,12

1.023,12

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.263,00

0,46

1.960,98

1.960,98

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

4.263,00

0,83

3.538,29

3.538,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,52

47,85

168,43

168,43

Total:

6.690,82

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270035/2023

*** 4986 **

CMVMC Barxa de Lor

15.075,47

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:47:0:0:61:896:1

Pobra do Brollón, A

0,65

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

281,00

0,66

185,46

119,26

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

281,00

1,06

297,86

191,54

F2

Ha de roza mecanizada

0,45

474,76

213,64

137,38

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

281,00

1,53

429,93

276,46

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,13

616,30

80,12

51,52

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,07

364,48

25,51

16,40

F86

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 2 zumes

281,00

4,24

1.191,44

766,14

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,65

47,85

31,10

31,10

Total:

1.589,80

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:47:0:0:61:896:1

Pobra do Brollón, A

1,35

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,34

345,13

462,47

462,47

F2

Ha de roza mecanizada

1,34

474,76

636,18

636,18

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.786,00

0,46

821,56

821,56

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,01

364,48

3,64

3,64

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,35

47,85

64,60

64,60

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.786,00

0,24

428,64

428,64

Total:

2.417,09

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:47:0:0:61:896:1

Pobra do Brollón, A

1,30

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

1,30

1.195,84

1.554,59

898,07

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.732,00

0,23

398,36

230,13

F4

Apertura manual dun compartimento picado de 30 cm de diámetro e profundidade mínima de 30 cm

1.732,00

1,04

1.801,28

1.040,57

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,30

47,85

62,21

62,21

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.732,00

0,24

415,68

240,13

Total:

2.471,11

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:47:0:0:62:1200:1

Pobra do Brollón, A

2,69

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,51

345,13

866,28

866,28

F2

Ha de roza mecanizada

2,51

474,76

1.191,65

1.191,65

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.345,00

0,46

1.538,70

1.538,70

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,18

364,48

65,61

65,61

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,69

47,85

128,72

128,72

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

3.345,00

0,24

802,80

802,80

Total:

4.593,76

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:47:0:0:62:1200:1

Pobra do Brollón, A

1,10

B8 Castiñeiro híbrido (Castanea X hybrida)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F17

Plantación manual dunha frondosa de dous zumes ou con máis de 1 m de altura sobre aburatamento mecanizado con escavadora ou manual

675,00

0,66

445,50

210,76

F18

Unidade aburatamento de 60×60×60 cm mecanizado con escavadora

675,00

1,06

715,50

338,49

F2

Ha de roza mecanizada

1,08

474,76

512,74

242,56

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

675,00

1,53

1.032,75

488,58

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

3,45

F86

Ud. castiñeiro híbrido resistente/sativa de máis de 1 ata 2 m, de 2 zumes

675,00

4,24

2.862,00

1.353,96

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,10

47,85

52,64

52,64

Total:

2.690,44

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:47:0:0:62:1247:1

Pobra do Brollón, A

0,76

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,72

345,13

248,49

248,49

F2

Ha de roza mecanizada

0,72

474,76

341,83

341,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

960,00

0,46

441,60

441,60

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,04

364,48

14,58

14,58

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,76

47,85

36,37

36,37

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

960,00

0,24

230,40

230,40

Total:

1.313,27

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270036/2023

*** 1690 **

CMVMC Barxa de Lor (parroquia da Pobra B.) e Castí (lugar de Quintá de Lor. Quiroga)

12.161,67

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:47:0:0:41:703:1

Pobra do Brollón, A

6,90

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

6,71

345,13

2.315,82

2.315,82

F2

Ha de roza mecanizada

6,71

474,76

3.185,64

3.185,64

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.944,00

0,46

4.114,24

4.114,24

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,19

364,48

69,25

69,25

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

6,71

47,85

321,07

321,07

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,19

47,85

9,09

9,09

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

8.944,00

0,24

2.146,56

2.146,56

Total:

12.161,67

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270004/2023

*** 3067 **

CMVMC Duarría

5.241,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

1,11

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,11

345,13

383,09

383,09

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.269,00

0,23

291,87

291,87

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,11

227,71

252,76

252,76

F2

Ha de roza mecanizada

1,11

474,76

526,98

526,98

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.269,00

0,24

304,56

304,56

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,11

47,85

53,11

53,11

Total:

1.812,37

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,26

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,26

345,13

89,73

88,93

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

162,00

0,23

37,26

36,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,26

227,71

59,20

58,67

F2

Ha de roza mecanizada

0,26

474,76

123,44

122,33

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

163,00

0,43

70,09

69,46

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

163,00

1,53

249,39

247,16

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,26

47,85

12,44

12,44

Total:

635,92

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:10:0:0:204:46:1

Castro de Rei

0,16

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,16

616,30

98,61

98,61

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

106,27

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:10:0:0:204:46:14

Castro de Rei

1,27

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,27

345,13

438,32

438,32

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

1.452,00

0,23

333,96

333,96

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,27

227,71

289,19

289,19

F2

Ha de roza mecanizada

1,27

474,76

602,95

602,95

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.451,00

0,24

348,24

348,24

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,27

47,85

60,77

60,77

Total:

2.073,43

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:10:0:0:204:46:14

Castro de Rei

0,21

B10 Carballo (Quercus robur L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,21

345,13

72,48

72,01

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

131,00

0,23

30,13

29,93

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,21

227,71

47,82

47,51

F2

Ha de roza mecanizada

0,21

474,76

99,70

99,05

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

131,00

0,43

56,33

55,96

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

131,00

1,53

200,43

199,12

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,21

47,85

10,05

10,05

Total:

513,63

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:10:0:0:204:46:14

Castro de Rei

0,15

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

99,63

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270022/2023

*** 1702 **

María Isabel Rico López

5.521,94

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:53:0:0:46:551:2

Ribeira de Piquín

1,62

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,33

775,84

256,03

253,90

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

2.025,00

0,23

465,75

461,89

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,62

178,70

289,49

287,09

F2

Ha de roza mecanizada

1,29

181,16

233,70

231,76

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

2.025,00

0,65

1.316,25

1.305,33

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

2.025,00

0,23

465,75

461,89

Total:

3.001,86

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:53:0:0:46:552:1

Ribeira de Piquín

0,62

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,12

775,84

93,10

92,78

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

775,00

0,23

178,25

177,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,62

178,70

110,79

110,40

F2

Ha de roza mecanizada

0,49

181,16

88,77

88,46

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

775,00

0,65

503,75

501,98

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

775,00

0,23

178,25

177,62

Total:

1.148,86

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:53:0:0:46:553:1

Ribeira de Piquín

0,74

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

0,14

775,84

108,62

108,22

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

925,00

0,23

212,75

211,96

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,74

178,70

132,24

131,75

F2

Ha de roza mecanizada

0,60

181,16

108,70

108,30

F82

Apertura dun burato de 60×60×60 cm con retroaraña

925,00

0,65

601,25

599,03

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

925,00

0,23

212,75

211,96

Total:

1.371,22

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270033/2023

*** 1390 **

CMVMC Piñeiro

15.419,31

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:21:0:3:1:20:1

Xermade

4,04

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

5.854,00

0,23

1.346,42

1.346,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,04

227,71

919,95

919,95

F2

Ha de roza mecanizada

4,04

474,76

1.918,03

1.918,03

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ríppers

4,04

410,87

1.659,91

1.659,91

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,04

47,85

193,31

193,31

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

5.854,00

0,24

1.404,96

1.404,96

Total:

7.442,58

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:21:0:3:1:20:1

Xermade

4,33

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F14

Plantación manual dunha conífera dun ou dous zumes, ou frondosa dun zume en contedor

6.274,00

0,23

1.443,02

1.443,02

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,33

227,71

985,98

985,98

F2

Ha de roza mecanizada

4,33

474,76

2.055,71

2.055,71

F45

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e 2 ríppers

4,33

410,87

1.779,07

1.779,07

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,33

47,85

207,19

207,19

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

6.274,00

0,24

1.505,76

1.505,76

Total:

7.976,73

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11270043/2023

*** 2913 **

Asoc. Vec. e Prop. A Ferradura

8.497,54

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

27:46:0:3:1:11:1

Pol

2,07

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

2,07

345,13

714,42

714,42

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

2,07

227,71

471,36

471,36

F2

Ha de roza mecanizada

2,07

474,76

982,75

982,75

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.366,00

0,24

567,84

567,84

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.366,00

0,46

1.088,36

1.088,36

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,07

47,85

99,05

99,05

Total:

3.923,78

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

27:46:0:3:1:11:1

Pol

0,02

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

27:46:0:3:1:11:1

Pol

0,29

A3 Piñeiro insigne (Pinus radiata)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,29

616,30

178,73

178,73

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,29

47,85

13,88

13,88

Total:

192,61

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

27:46:0:3:7:751:1

Pol

1,90

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,90

227,71

432,65

384,38

F2

Ha de roza mecanizada

1,90

474,76

902,04

801,41

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.172,00

0,51

1.107,72

984,14

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.172,00

0,46

999,12

887,65

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,90

47,85

90,92

90,92

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

2.172,00

0,24

521,28

463,12

Total:

3.611,62

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

27:46:0:3:7:751:1

Pol

0,02

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,02

364,48

7,29

7,29

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

8,25

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

27:46:0:3:7:751:1

Pol

0,55

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,55

616,30

338,97

338,97

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,55

47,85

26,32

26,32

Total:

365,29

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

27:46:0:3:7:751:3

Pol

0,02

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

13,29

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

27:46:0:3:7:751:3

Pol

0,13

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,13

227,71

29,60

26,25

F2

Ha de roza mecanizada

0,13

474,76

61,72

54,73

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

149,00

0,51

75,99

67,40

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

149,00

0,46

68,54

60,79

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,13

47,85

6,22

6,22

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

149,00

0,24

35,76

31,72

Total:

247,11

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

27:46:0:3:7:751:4

Pol

0,02

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

13,29

Traballos parcela nº 10

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

10

27:46:0:3:7:751:4

Pol

0,06

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,06

227,71

13,66

12,09

F2

Ha de roza mecanizada

0,06

474,76

28,49

25,21

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

69,00

0,51

35,19

31,14

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

69,00

0,46

31,74

28,09

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,06

47,85

2,87

2,87

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

69,00

0,24

16,56

14,65

Total:

114,05

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320017/2023

*** 4417 **

CMVMC Xinzo da Costa

32.833,88

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:44:0:0:61:217:1

Maceda

2,34

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,03

473,60

961,41

961,41

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.314,20

0,24

555,41

555,41

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.314,20

0,51

1.180,24

1.180,24

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.314,20

0,46

1.064,53

1.064,53

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,31

616,30

191,05

191,05

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,31

47,85

14,83

14,83

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,03

47,85

97,14

97,14

Total:

4.064,61

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:44:0:0:61:218:1

Maceda

7,67

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,78

473,60

3.211,01

3.211,01

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.729,20

0,24

1.855,01

1.855,01

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.729,20

0,51

3.941,89

3.941,89

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.729,20

0,46

3.555,43

3.555,43

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,89

616,30

548,51

548,51

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,89

47,85

42,59

42,59

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

6,78

47,85

324,42

324,42

Total:

13.478,86

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

32:44:0:0:61:596:1

Maceda

0,21

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,19

473,60

89,98

89,98

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

216,60

0,24

51,98

51,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

216,60

0,51

110,47

110,47

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

216,60

0,46

99,64

99,64

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,02

616,30

12,33

12,33

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,19

47,85

9,09

9,09

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,02

47,85

0,96

0,96

Total:

374,45

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

32:44:0:0:61:598:1

Maceda

0,96

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,79

473,60

374,14

374,14

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

900,60

0,24

216,14

216,14

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

900,60

0,51

459,31

459,31

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

900,60

0,46

414,28

414,28

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,79

47,85

37,80

37,80

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

1.614,57

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

32:44:0:0:61:818:1

Maceda

1,18

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,91

473,60

430,98

430,98

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.037,40

0,24

248,98

248,98

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.037,40

0,51

529,07

529,07

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.037,40

0,46

477,20

477,20

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,27

616,30

166,40

166,40

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,91

47,85

43,54

43,54

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

1.909,09

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

32:50:0:0:66:145:1

Montederramo

6,60

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,70

473,60

2.699,52

2.699,52

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

6.498,00

0,24

1.559,52

1.559,52

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

6.498,00

0,51

3.313,98

3.313,98

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.498,00

0,46

2.989,08

2.989,08

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,74

616,30

456,06

456,06

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,16

364,48

58,32

58,32

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

5,70

47,85

272,75

272,75

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,74

47,85

35,41

35,41

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,16

47,85

7,66

7,66

Total:

11.392,30

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320036/2023

*** 2417 **

CMVMC Parroquia de Vilar de Cerreda (Santa Baia)

23.118,25

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:53:0:0:112:773:1

Nogueira de Ramuín

7,72

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

7,72

345,13

2.664,40

2.664,40

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

7,72

227,71

1.757,92

1.757,92

F2

Ha de roza mecanizada

7,72

474,76

3.665,15

3.665,15

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

8.500,00

0,46

3.910,00

3.910,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

7,72

47,85

369,40

369,40

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

8.500,00

0,22

1.870,00

1.870,00

Total:

14.236,87

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:53:0:0:112:773:1

Nogueira de Ramuín

0,91

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,91

616,30

560,83

560,83

Total:

560,83

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

32:53:0:0:112:773:1

Nogueira de Ramuín

1,99

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,99

345,13

686,81

686,81

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,99

227,71

453,14

453,14

F2

Ha de roza mecanizada

1,99

474,76

944,77

944,77

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.191,00

0,46

1.007,86

1.007,86

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,99

47,85

95,22

95,22

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

2.191,00

0,22

482,02

482,02

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,25

2.965,07

889,52

741,27

Total:

4.411,09

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

32:53:0:0:112:819:1

Nogueira de Ramuín

0,40

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

0,40

345,13

138,05

138,05

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

0,40

227,71

91,08

91,08

F2

Ha de roza mecanizada

0,40

474,76

189,90

189,90

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

440,00

0,46

202,40

202,40

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,40

47,85

19,14

19,14

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

440,00

0,22

96,80

96,80

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,00

2.965,07

326,16

0,00

Total:

737,37

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

32:53:0:0:112:939:1

Nogueira de Ramuín

1,72

A1 Piñeiro do país (altitude menor de 1.000 m s.n.m.) (Pinus pinaster)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F10

Ha de preparación do solo con subsolaxe simple con profundidade mínima de 50 cm e cun rípper

1,72

345,13

593,62

593,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,72

227,71

391,66

391,66

F2

Ha de roza mecanizada

1,72

474,76

816,59

816,59

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.894,00

0,46

871,24

871,24

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,72

47,85

82,30

82,30

F92

Ud. Pinus pinaster categoría controlado, 1 zume con terrón

1.894,00

0,22

416,68

416,68

Total:

3.172,09

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320003/2023

*** 2819 **

CMVMC Meixide

93.371,38

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:84:0:0:70:348:1

Veiga, A

5,96

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,96

474,76

2.829,57

2.808,72

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

7.152,00

0,19

1.358,88

1.348,86

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

7.152,00

0,51

3.647,52

3.620,63

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

7.152,00

0,46

3.289,92

3.265,67

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

5,96

47,85

285,19

285,19

Total:

11.329,07

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:84:0:0:70:348:1

Veiga, A

10,69

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

10,69

474,76

5.075,18

5.037,77

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

12.828,00

0,19

2.437,32

2.419,35

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

12.828,00

0,51

6.542,28

6.494,06

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

12.828,00

0,46

5.900,88

5.857,39

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

10,69

47,85

511,52

511,52

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,47

2.965,07

1.393,58

1.393,58

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

21.968,67

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

32:84:0:0:70:348:1

Veiga, A

4,90

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

4,90

1.195,84

5.859,62

5.859,62

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

4,90

227,71

1.115,78

1.115,78

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

3.263,40

0,43

1.403,26

1.403,26

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.263,40

0,51

1.664,33

1.664,33

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.263,40

0,46

1.501,16

1.501,16

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,90

47,85

234,47

234,47

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,18

2.965,07

533,71

533,71

Total:

12.312,33

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

32:84:0:0:70:379:1

Veiga, A

9,44

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,44

474,76

4.481,73

4.448,69

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

11.328,00

0,19

2.152,32

2.136,46

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

11.328,00

0,51

5.777,28

5.734,70

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11.328,00

0,46

5.210,88

5.172,47

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

9,44

47,85

451,70

451,70

Total:

17.944,02

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

32:84:0:0:70:380:1

Veiga, A

4,04

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

4,04

474,76

1.918,03

1.903,89

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

4.848,00

0,19

921,12

914,33

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

4.848,00

0,51

2.472,48

2.454,26

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

4.848,00

0,46

2.230,08

2.213,64

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

4,04

47,85

193,31

193,31

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,25

2.965,07

741,27

741,27

Total:

8.420,70

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

32:84:0:0:70:380:1

Veiga, A

1,38

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F1

Ha de roza manual

1,38

1.195,84

1.650,26

1.650,26

F19

Ha de fertilización (inclúe fertilizante e man de obra)

1,38

227,71

314,24

314,24

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

919,08

0,43

395,20

395,20

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

919,08

0,51

468,73

468,73

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

919,08

0,46

422,78

422,78

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,38

47,85

66,03

66,03

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,02

2.965,07

207,55

59,30

Total:

3.376,54

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

32:84:0:0:72:284:1

Veiga, A

9,31

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,31

474,76

4.420,02

4.387,44

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

11.172,00

0,19

2.122,68

2.107,03

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

11.172,00

0,51

5.697,72

5.655,72

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11.172,00

0,46

5.139,12

5.101,24

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

9,31

47,85

445,48

445,48

Total:

17.696,91

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

32:84:0:0:72:284:2

Veiga, A

0,17

A5 Piñeiro laricio (Pinus nigra)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,17

474,76

80,71

80,12

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

204,00

0,19

38,76

38,47

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

204,00

0,51

104,04

103,27

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

204,00

0,46

93,84

93,15

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,17

47,85

8,13

8,13

Total:

323,14

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320013/2023

*** 1534 **

CMVMC Bascois, Carballeda e Santa Cruz

22.202,65

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:18:0:0:42:410:1

Carballeda de Valdeorras

2,63

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,48

474,76

1.177,40

1.177,39

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.755,00

0,24

661,20

661,20

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.755,00

0,51

1.405,05

1.405,05

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.755,00

0,46

1.267,30

1.267,30

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,15

616,30

92,45

92,45

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

2,63

47,85

125,85

125,85

Total:

4.729,24

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:18:0:0:42:411:3

Carballeda de Valdeorras

0,75

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,75

474,76

356,07

356,07

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

833,00

0,24

199,92

199,92

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

833,00

0,51

424,83

424,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

833,00

0,46

383,18

383,18

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,75

47,85

35,89

35,89

Total:

1.399,89

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

32:18:0:0:42:415:1

Carballeda de Valdeorras

1,55

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,45

474,76

688,40

688,40

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.611,00

0,24

386,64

386,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.611,00

0,51

821,61

821,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.611,00

0,46

741,06

741,06

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,10

616,30

61,63

61,63

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,55

47,85

74,17

74,17

Total:

2.773,51

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

32:18:0:0:42:452:1

Carballeda de Valdeorras

1,12

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,68

474,76

322,84

322,84

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

756,00

0,24

181,44

181,44

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

756,00

0,51

385,56

385,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

756,00

0,46

347,76

347,76

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,44

616,30

271,17

271,17

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,12

47,85

53,59

53,59

Total:

1.562,36

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

32:18:0:0:44:1156:1

Carballeda de Valdeorras

5,76

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,33

474,76

2.530,47

2.530,47

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

5.922,00

0,24

1.421,28

1.421,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

5.922,00

0,51

3.020,22

3.020,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

5.922,00

0,46

2.724,12

2.724,12

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,43

616,30

265,01

265,01

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

5,76

47,85

275,62

275,62

Total:

10.236,72

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

32:18:0:0:44:1162:1

Carballeda de Valdeorras

0,99

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,72

474,76

341,83

341,83

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

800,00

0,24

192,00

192,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

800,00

0,51

408,00

408,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

800,00

0,46

368,00

368,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,18

616,30

110,93

110,93

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,09

364,48

32,80

32,80

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,99

47,85

47,37

47,37

Total:

1.500,93

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320015/2023

*** 2012 **

CMVMC Candeda, Carballeda, Casoio, Domiz, Pusmazán, Riodolas, Robledo, Santa Cruz, Soutadoiro, Ricosende e Viladequinta, Alixo, Raxoá e Millarouso

94.167,64

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:18:0:0:46:1851:1

Carballeda de Valdeorras

43,99

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

40,60

474,76

19.275,26

19.275,24

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

45.107,00

0,24

10.825,68

10.825,68

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

45.107,00

0,51

23.004,57

23.004,57

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

45.107,00

0,46

20.749,22

20.749,22

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

2,60

616,30

1.602,38

1.602,38

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

43,20

47,85

2.067,12

2.067,12

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,79

2.965,07

2.342,41

2.342,41

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

80.121,62

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:18:0:0:46:1851:1

Carballeda de Valdeorras

6,71

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

5,60

474,76

2.658,66

2.658,66

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

3.500,00

0,43

1.505,00

1.505,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

3.500,00

0,51

1.785,00

1.785,00

F41

Unidade de protector de planta, incluso colocado

3.500,00

1,53

5.355,00

5.355,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

3.500,00

0,46

1.610,00

1.610,00

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,50

616,30

308,15

308,15

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,50

364,48

182,24

182,24

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

6,60

47,85

315,81

315,81

M11

Km de arranxo de pista forestal (incluíndo pasos de auga)

0,11

2.965,07

326,16

326,16

Total:

14.046,02

Expediente

NIF

Solicitante

Axuda total aprobada

11320031/2023

*** 3326 **

CMVMC Parroquias de Casoio (San Xulián), A Portela do Trigal (Santa Ana), Pusmazán (San Mateo), Riodolas (Santa María) e Soutadoiro (Santa Isabel)

60.424,73

Desagregación dos traballos aprobados

Traballos parcela nº 1

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

1

32:18:0:0:46:1980:1

Carballeda de Valdeorras

0,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,01

474,76

4,75

4,75

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

11,00

0,24

2,64

2,64

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

11,00

0,51

5,61

5,61

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

11,00

0,46

5,06

5,06

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,03

616,30

18,49

18,49

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,04

47,85

1,91

1,91

M51

Unidade de cartel identificativo

1,00

255,00

255,00

255,00

Total:

293,46

Traballos parcela nº 2

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

2

32:18:0:0:46:1981:1

Carballeda de Valdeorras

6,24

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

6,24

474,76

2.962,50

2.962,50

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

6.933,00

0,24

1.663,92

1.663,92

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

6.933,00

0,51

3.535,83

3.535,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

6.933,00

0,46

3.189,18

3.189,18

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

6,24

47,85

298,58

298,58

Total:

11.650,01

Traballos parcela nº 3

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

3

32:18:0:0:46:1981:21

Carballeda de Valdeorras

0,27

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,27

474,76

128,19

128,19

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

300,00

0,24

72,00

72,00

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

300,00

0,51

153,00

153,00

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

300,00

0,46

138,00

138,00

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,27

47,85

12,92

12,92

Total:

504,11

Traballos parcela nº 4

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

4

32:18:0:0:46:2156:2

Carballeda de Valdeorras

10,04

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,31

474,76

4.420,02

4.420,02

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.343,00

0,24

2.482,32

2.482,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.343,00

0,51

5.274,93

5.274,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.343,00

0,46

4.757,78

4.757,78

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,41

616,30

252,68

252,68

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,32

364,48

116,63

116,63

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

10,03

47,85

479,94

479,94

Total:

17.784,30

Traballos parcela nº 5

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

5

32:18:0:0:46:2156:22

Carballeda de Valdeorras

0,15

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,14

474,76

66,47

66,47

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

156,00

0,24

37,44

37,44

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

156,00

0,51

79,56

79,56

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

156,00

0,46

71,76

71,76

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

0,15

47,85

7,18

7,18

Total:

262,41

Traballos parcela nº 6

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

6

32:18:0:0:46:2157:1

Carballeda de Valdeorras

10,10

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

9,49

474,76

4.505,47

4.505,47

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

10.543,00

0,24

2.530,32

2.530,32

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

10.543,00

0,51

5.376,93

5.376,93

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

10.543,00

0,46

4.849,78

4.849,78

F50

Ha de área de defensa contra incendios forestais lindeira con pista forestal

0,61

364,48

222,33

222,33

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

10,10

47,85

483,29

483,29

Total:

17.968,12

Traballos parcela nº 7

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

7

32:18:0:0:46:2276:1

Carballeda de Valdeorras

1,37

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

1,20

474,76

569,71

569,71

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

1.333,00

0,24

319,92

319,92

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

1.333,00

0,51

679,83

679,83

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

1.333,00

0,46

613,18

613,18

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,17

616,30

104,77

104,77

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

1,37

47,85

65,55

65,55

Total:

2.352,96

Traballos parcela nº 8

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

8

32:18:0:0:46:2280:1

Carballeda de Valdeorras

3,00

A2 Piñeiro silvestre (Pinus sylvestris L.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

2,63

474,76

1.248,62

1.248,62

F31

Ud. conífera, 1 zume con terrón

2.922,00

0,24

701,28

701,28

F40

Apertura mecanizada dun burato con bulldózer

2.922,00

0,51

1.490,22

1.490,22

F46

Plantación de planta en contedor e acondicionamento do compartimento onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatamento mecanizado con bulldózer

2.922,00

0,46

1.344,12

1.344,12

F49

Ha de área de defensa contra incendios forestais

0,37

616,30

228,03

228,03

F89

Redacción do proxecto (€/ha)

3,00

47,85

143,55

143,55

Total:

5.155,82

Traballos parcela nº 9

Nº de parcela

Referencia Sixpac

Concello

Sup.

Especie

9

32:18:0:0:46:2276:1

Carballeda de Valdeorras

0,07

B2 Bidueiro (Betula Sp.)

Clave

Concepto

Uds.

Custo/ud.

Imp. inv.

Imp. subv.

F2

Ha de roza mecanizada

0,04

474,76

18,99

18,99

F33

Ud. frondosa 1 zume maior de 30 cm con terrón

25,00

0,43

10,75

10,75

F40