DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 143 Venres, 28 de xullo de 2023 Páx. 46174

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2023 pola que se publica a concesión de subvencións da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).

Antecedentes:

O 27 de marzo de 2023 publicouse a Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (en diante, a Orde do 21 de marzo).

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, o 30 de maio de 2023 publicouse a Resolución do 19 de maio de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 21 de marzo, que establecía un prazo de dez (10) días hábiles para formular reclamacións, emendar erros e a falta de documentación.

Despois de que rematase o dito prazo, o órgano instrutor remite aqueles expedientes administrativos que cumpren todos os requisitos á comisión encargada da súa valoración. O 6 de xullo a Comisión de Valoración emitiu o seu informe cunha orde de prelación de solicitudes de maior a menor puntuación segundo os criterios do artigo 10. O dito informe contiña unha proposta de resolución que é asinada o 13 de xullo de 2023 polo secretario xeral para o Deporte.

Consideracións legais e técnicas:

Primeira. De conformidade co disposto no artigo 9 da Orde do 21 de marzo, o secretario xeral para o Deporte elevou a proposta de resolución de concesión, conforme todo o actuado, á persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Segunda. Por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) producirá os mesmos efectos que a notificación individualizada, sen prexuízo desta. Esta publicación tamén se realizará na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte.

Terceira. Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Valoración a que se refiren os artigos 8 e 9 da Orde do 21 de marzo e con base na proposta formulada pola Secretaría Xeral para o Deporte, do 5 de xullo de 2023, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións, coas contías que se recollen no anexo I desta resolución, para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable.

Os importes das subvencións serán o 80 % do investimento subvencionable, ata o límite de 50.000 euros na liña I e 10.000 euros na liña II. A porcentaxe restante será achegada pola entidade beneficiaria.

No anexo determínase o investimento subvencionable e a axuda concedida para cada unha das anualidades na mesma proporción que o crédito distribuído a esta convocatoria, segundo establece o artigo 2.1.

Segundo. Desestimar as solicitudes de subvención por esgotamento do crédito ás entidades que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas pola puntuación acadada.

Terceiro. Desestimar as solicitudes de subvención e inadmitir as entidades que se recollen no anexo III polo motivo que alí se indica.

Cuarto. As entidades beneficiarias disporán dun prazo de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución, para comunicaren a aceptación da subvención e das condicións contidas nela, ou ben comunicaren a renuncia á subvención concedida. Transcorrido o prazo sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada a subvención.

Quinto. Segundo o artigo 25 da Orde do 21 de marzo, os concellos que resulten beneficiarios quedarán obrigados a presentar o correspondente proxecto técnico e as autorizacións administrativas municipais e sectoriais oportunas, se a entidade e complexidade das obras que se vaian executar o exixen.

Sexto. Para a xustificación da subvención, segundo o artigo 16 da orde de convocatoria, as entidades beneficiarias terán de prazo para executar as actuacións subvencionadas e presentar a correspondente xustificación, segundo a documentación establecida no referido artigo, ata o 31 de outubro de 2023, para a anualidade correspondente de 2023, e ata o 31 de outubro de 2024, para a anualidade correspondente de 2024.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de entidades beneficiarias

1ºA) Liña I.1. Relación de concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Cervo

P2701300B

Mellora de accesos e valado perimetral do campo de fútbol municipal A Veiga

85

48.356,85 €

22.754,80 €

15.930,68 €

2

Concello de Moeche

P1505000H

Acondicionamento de acceso área recreativa

84,5

62.499,36 €

29.409,70 €

20.589,79 €

3

Concello de Begonte

P2700700D

Renovación canlóns-pisos pavillón

84

47.630,72 €

22.413,11 €

15.691,46 €

4

Concello de Maceda

P3204400J

Reparación de muro no campo de fútbol

77

48.256,12 €

22.707,40 €

15.897,50 €

5

Concello de Cabanas

P1501500A

Adecuación e mellora da accesibilidade ao pavillón San Martiño de Porto

72,5

32.928,09 €

15.494,64 €

10.847,84 €

6

Concello de Mesía

P1504800B

Acondicionamento aseos pavillón polideportivo

71

33.889,27 €

15.946,93 €

11.164,48 €

7

Concello de Antas Ulla

P2700300C

Reparación e adecuación vestiarios e outras

70,75

51.640,86 €

24.300,12 €

17.012,56 €

8

Concello de Corcubión

P1502800D

Obras de mellora no polideportivo municipal

70,5

61.907,75 €

29.131,31 €

20.394,89 €

9

Concello de Aranga

P1500300G

Reforma vestiarios no pavillón deportivo

70

38.945,04 €

18.325,98 €

12.830,05 €

10

Concello de Cospeito

P2701500G

Substitución do pavimento no pavillón A Feira do Monte

70

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

11

Concello de Muíños

P3205200C

Mellora instalacións deportivas municipais

69

48.393,94 €

22.772,25 €

15.942,90 €

12

Concello de Monfero

P1505100F

Mellora nos vestiarios do polideportivo Xestal

67,5

25.813,80 €

12.146,94 €

8.504,10 €

13

Concello da Merca

P3204800A

Reparación de mantemento de pavillón municipal

67,5

29.816,13 €

14.030,28 €

9.822,63 €

14

Concello de Trazo

P1508700J

Melloras pavillón polideportivo

66,5

17.766,07 €

8.360,00 €

5.852,85 €

15

Concello das Neves

P3603400G

Proxecto de vestiarios adicionais e nova zona polivalente campo fútbol Pepe Capón

65,25

65.549,73 €

29.410,00 €

20.590,00 €

16

Concello de Barreiros

P2700500H

Adecuación e reforma do pavillón deportivo

65

142.697,39 €

29.410,00 €

20.590,00 €

17

Concello de Irixoa

P1504000I

Pintura-reparacións polideportivo municipal

64

43.197,00 €

20.326,78 €

14.230,82 €

18

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Renovación vestiarios campo de fútbol A Telleira

63,75

50.000,00 €

23.528,00 €

16.472,00 €

19

Concello de Cartelle

P3202100H

Arranxo e mellora pavillón municipal

63,75

48.366,89 €

22.759,52 €

15.933,99 €

20

Concello de Xove

P2702500F

Substitución da cuberta campo de fútbol

63

70.651,43 €

29.410,00 €

20.590,00 €

21

Concello de Catoira

P3601000G

Acondicionamento interior de pavillón

62,5

48.236,65 €

22.698,24 €

15.891,08 €

22

Concello de Dozón

P3601600D

Mellora piscina municipal

62,5

64.322,80 €

29.410,00 €

20.590,00 €

23

Concello de Dumbría

P1503400B

Mellora acústica en pavillón polideportivo

62

62.487,59 €

29.404,16 €

20.585,91 €

24

Concello de Pontecesures

P3604400F

Reforma dos vestiarios do pavillón municipal

62

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

25

Concello de Vilasantar

P1509100B

Reparación de piscina en Vilasantar

60,5

46.258,26 €

21.767,29 €

15.239,32 €

26

Concello de Forcarei

P3601800J

Mellora do pavillón de Soutelo de Montes

60,25

65.955,83 €

29.410,00 €

20.590,00 €

27

Concello de Santiso

P1508000E

Melloras no campo de fútbol municipal

60

179.691,12 €

29.410,00 €

20.590,00 €

28

Concello da Rúa

P3207300I

Melloras instalacións deportivas na Rúa

59,75

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

29

Concello de Coles

P3202700E

Adecuación de instalacións

59,5

86.242,66 €

29.410,00 €

20.590,00 €

30

Concello de Touro

P1508600B

Mellora iluminación campo fútbol

59,5

36.583,02 €

17.214,51 €

12.051,91 €

31

Concello de Carnota

P1502000A

Mellora do pavillón

58,5

50.000,00 €

23.528,00 €

16.472,00 €

32

Concello do Pino

P1506700B

Renovación vestiarios pavillón municipal

57,75

62.491,43 €

29.405,97 €

20.587,19 €

33

Concello de Zas

P1509400F

Reforma de instalacións deportivas en Zas. Pista multideportiva

57

68.508,85 €

29.410,00 €

20.590,00 €

34

Concello de Xermade

P2702100E

Obras de mellora do pavillón polideportivo

56,5

49.510,51 €

23.297,67 €

16.310,74 €

35

Concello de Frades

P1503900A

Substitución de pavimento da piscina municipal

56

62.436,39 €

29.380,07 €

20.569,04 €

36

Concello de Becerreá

P2700600F

Pista de pádel

55,25

38.779,94 €

18.248,29 €

12.775,66 €

37

Concello de Boimorto

P1501000B

Arranxo pavillón

55

62.475,58 €

29.398,51 €

20.581,96 €

38

Concello de Sober

P2705900E

Mellora de instalacións deportivas municipais, Proendos

55

62.499,98 €

29.409,99 €

20.589,99 €

39

Concello de Bóveda

P2700800B

Melloras no pavillón polideportivo municipal

53,5

50.000,00 €

23.528,00 €

16.472,00 €

40

Concello de Cariño

P1509500C

Melloras na pista multiúsos da zona deportivas

53

41.503,36 €

19.529,82 €

13.672,87 €

41

Concello de Tordoia

P1508500D

Renovación do céspede artificial no campo de fútbol da Rega

52,75

210.223,67 €

29.410,00 €

20.590,00 €

42

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

Mellora pavillón polideportivo Vilariño de Conso

52,5

48.399,90 €

22.775,06 €

15.944,86 €

43

Concello da Peroxa

P3206000F

Mellora do polideportivo dos Peares

52

44.000,00 €

20.704,64 €

14.495,36 €

44

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Adecuación e reparación instalacións deportivas

52

42.331,40 €

19.919,46 €

13.945,66 €

45

Concello de Ourol

P2703800I

Reparacións na piscina municipal

52

22.546,64 €

10.609,55 €

7.427,77 €

46

Concello de Portas

P3604000D

Mellora das instalacións do campo de fútbol

50,75

46.474,21 €

21.868,90 €

15.310,46 €

47

Concello de Lourenzá

P2702700B

Reforma instalación eléctrica campo fútbol municipal

50,25

48.147,82 €

22.656,44 €

15.861,82 €

48

Concello da Pontenova

P2704800H

Mellora das instalacións do recinto das piscinas municipais

50,25

38.391,62 €

18.065,56 €

12.647,74 €

49

Concello da Lama

P3602500E

Renovación de iluminación en campo de fútbol

49,25

50.315,17 €

23.676,31 €

16.575,83 €

50

Concello da Baña

P1500700H

Mellora do campo de fútbol municipal da Baña

48,5

48.392,16 €

22.771,41 €

15.942,31 €

51

Concello do Valadouro

P2706300G

Actuacións de mellora no pavillón polideportivo

47,5

74.850,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

52

Concello de Pol

P2704600B

Actuacións de mellora no pavillón polideportivo de Mosteiro

47

64.325,02 €

29.410,00 €

20.590,00 €

53

Concello de Meis

P3602800I

Mellora do pavimento do pavillón municipal

47

69.287,99 €

29.410,00 €

20.590,00 €

54

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Cuberta para pista pádel, concello Pazos de Borbén

46,5

62.674,19 €

29.410,00 €

20.590,00 €

55

Concello do Corgo

P2701400J

Substitución de cuberta pavillón deportivo

46

70.928,86 €

29.410,00 €

20.590,00 €

56

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

Renovación da pista polideportiva do Chao

45

64.642,75 €

29.410,00 €

20.590,00 €

57

Concello de Bande

P3200700G

Obras de reforma de instalación deportiva pista tenis en Bande

44,75

49.149,76 €

23.127,91 €

16.191,90 €

58

Concello do Páramo

P2704300I

Reforma de pavillón municipal do Páramo

44,5

51.642,03 €

24.300,67 €

17.012,95 €

59

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Reforma instalacións

44

9.593,37 €

4.514,26 €

3.160,44 €

60

Concello de Baltar

P3200600I

Mellora do polideportivo municipal en Baltar

43

48.000,00 €

22.586,88 €

15.813,12 €

61

Concello de Oia

P3603600B

Acondicionamento da área deportiva Abadía de Loureza

42

95.628,39 €

29.410,00 €

20.590,00 €

62

Concello de Moraña

P3603200A

Substitución cuberta e pluviais pavillón municipal

42

45.540,81 €

21.429,68 €

15.002,96 €

63

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Mellora pavillón

42

59.999,65 €

28.233,44 €

19.766,28 €

64

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

Pista de pádel

42

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

65

Concello de Abadín

P2700100G

Execución de cuberta para a pista de pádel

40

74.742,06 €

29.410,00 €

20.590,00 €

66

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

Rehabilitación e mellora da accesibilidade pista multideportes CEIP e escola primaria

40

48.387,62 €

22.769,28 €

15.940,82 €

67

Concello de Leiro

P3204100F

Pintado pista polideportiva

40

20.100,00 €

9.458,26 €

6.621,74 €

68

Concello de Crecente

P3601400I

Mellora e adecuación da instalación na piscina

38,5

48.400,00 €

22.775,10 €

15.944,90 €

69

Concello de Trabada

P2706100A

Melloras na piscina municipal de Trabada

38

63.672,29 €

29.410,00 €

20.590,00 €

70

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

Mellora instalacións deportivas concello

37

24.200,00 €

11.387,55 €

7.972,45 €

71

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Reforma e adecuación de ximnasio polideportivo

37

24.624,42 €

11.587,27 €

8.112,27 €

72

Concello de Avión

P3200500A

Cuberta pista pádel

37

60.579,24 €

28.506,17 €

19.957,22 €

73

Concello de Portomarín

P2704900F

Adecuación e mellora do polideportivo Villanueva Cendón

37

51.653,57 €

24.306,10 €

17.016,75 €

74

Concello de Taboadela

P3208000D

Instalación de pista multideporte

35

69.462,79 €

29.410,00 €

20.590,00 €

75

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

Mellora pistas deportivas do Terrón

34

20.978,06 €

9.871,43 €

6.911,01 €

76

Concello de Oímbra

P3205400I

Mellora do campo de fútbol de San Cibrao

34

47.760,24 €

22.474,06 €

15.734,13 €

77

Concello de Arbo

P3600100F

Reforma de vestiarios de campo de fútbol

34

62.491,66 €

29.406,07 €

20.587,25 €

78

Concello de Cerdido

P1502500J

Reforzo de iluminación deportiva no campo fútbol da Barqueira

33,5

46.210,80 €

21.744,95 €

15.223,69 €

79

Concello de Negueira de Muñiz

P2703500E

Reparación e mellora do pantalán Virxe da Veiga

32

42.756,56 €

20.119,53 €

14.085,72 €

80

Concello das Somozas

P1508200A

Arranxos no pavillón As Somozas

30

61.620,06 €

28.995,94 €

20.300,11 €

81

Concello de Vilamarín

P3208800G

Mellora instalacións deportivas municipais

30

48.393,31 €

22.771,96 €

15.942,69 €

82

Concello de Beariz

P3201200G

Pista de pádel no campo de fútbol da Goberna

29

41.986,20 €

19.757,03 €

13.831,93 €

83

Concello de Esgos

P3203200E

Instalación de pista deportiva de pádel

27

52.565,07 €

24.735,02 €

17.317,04 €

84

Concello do Irixo

P3203600F

Reparación e mellora do campo de fútbol de Orros

27

63.919,26 €

29.556,51 €

20.443,49

Total

1.985.110,68 €

1.389.530,88 €

1º.B) Liña I.2. Relación de concellos con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Baiona

P3600300B

Cambio pechamento campo de fútbol do Aral

92

47.802,89 €

22.494,14 €

15.748,18 €

2

Concello de Guitiriz

P2702200C

Mellora pavillón municipal Jonathan Carro

85

81.668,86 €

29.410,00 €

20.590,00 €

3

Concello de Chantada

P2701600E

Instalación cuberta para pista de pádel

82

103.400,28 €

29.410,00 €

20.590,00 €

4

Concello de Melide

P1504700D

Renovación da área deportiva do parque Rosalía

79,5

48.379,46 €

22.765,44 €

15.938,13 €

5

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

Instalación de gaiola de lanzamento

79

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

6

Concello de Soutomaior

P3605300G

Construción pista deportiva en campo fútbol Salgueirón

78,25

48.158,00 €

22.661,23 €

15.865,17 €

7

Concello de Mos

P3603300I

Reforma cuberta pavillón municipal de Sanguiñeda

77,5

48.325,92 €

22.740,24 €

15.920,49 €

8

Concello de Silleda

P3605200I

Reforma de vestiarios do campo de fútbol

77,25

104.464,75 €

29.410,00 €

20.590,00 €

9

Concello de Ribadumia

P3604600A

Mellora da instalación deportiva de titularidade municipal campo fútbol Ribadumia

76,25

62.500,00 €

29.410,00 €

20.590,00 €

10

Concello de Bergondo

P1500800F

Instalación de céspede artificial San Cidre

75,5

43.407,70 €

20.425,93 €

14.300,23 €

11

Concello de Boiro

P1501100J

Ampliación no polideportivo do colexio

75,25

45.935,34 €

21.615,33 €

15.132,94 €

12

Concello de Celanova

P3202500I

Reforma do pavillón municipal

75

66.322,88 €

29.410,00 €

20.590,00 €

13

Concello de Carral

P1502100I

Instalación de un pavimento de céspede artificial nas piscinas exteriores municipais

73,25

36.002,39 €

16.941,28 €

11.860,63 €

14

Concello de Cedeira

P1502200G

Ampliación pavillón polideportivo de Cedeira

73

61.905,69 €

29.130,34 €

20.394,21 €

15

Concello de Noia

P1505800A

Mellora do pavillón Agustín Mourís

72

48.199,99 €

22.680,99 €

15.879,00 €

16

Concello de Cee

P1502300E

Renovación pista atletismo. Campo fútbol municipal

69

82.838,49 €

29.410,00 €

20.590,00 €

17

Concello de Padrón

P1506600D

Reforma pista polideportiva pavillón do Souto

68,25

62.497,67 €

29.408,90 €

20.589,23 €

18

Concello da Laracha

P1504200E

Actuación reparación varios elementos piscina

65

133.635,45 €

29.410,00 €

20.590,00 €

19

Concello de Outes

P1506300A

Renovación céspede campo fútbol municipal

63,75

276.087,29 €

29.410,00 €

20.590,00 €

20

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

Reparación do pavillón polideportivo

61,5

17.990,28 €

8.465,51 €

5.926,73 €

21

Concello de Ribadavia

P3207000E

Reforma da pista central centro deportivo O Consello

60,75

161.436,34 €

29.410,00 €

20.590,00 €

22

Concello de Miño

P1504900J

Construción de pumptrack

60

99.486,19 €

29.410,00 €

20.590,00 €

23

Concello de Ordes

P1506000G

Vestiarios en campo de fútbol municipal

59,5

50.000,00 €

23.528,00 €

16.472,00 €

24

Concello de Viveiro

P2706700H

Proxecto de reforma de instalación eléctrica e dotacións en campo deportes municipal

58

120.018,57 €

29.410,00 €

20.590,00 €

25

Concello de Ares

P1500400E

Proxecto básico e de execución de planta alta nave almacén embarcacións

56

40.149,51 €

18.892,75 €

13.226,85 €

26

Concello de Vimianzo

P1509300H

Acondicionamento de pista de adestramento

55,5

48.375,80 €

22.763,72 €

15.936,92 €

27

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Construción local campo de fútbol

55

49.892,54 €

23.477,43 €

16.436,60 €

28

Concello de Santa Comba

P1507800I

Reparación patoloxías piscina municipal

55

198.418,22 €

29.410,00 €

20.590,00 €

29

Concello do Rosal

P3604800G

Renovación de céspede do campo de fútbol

52,5

334.476,48 €

29.410,00 €

20.590,00 €

30

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

Construción de bancadas no campo de fútbol

52,5

62.436,00 €

29.379,88 €

20.568,92 €

31

Concello de Burela

P2706800F

Renovación do peche perimetral do campo de fútbol A Marosa

52

50.206,63 €

23.625,23 €

16.540,07 €

32

Concello da Cañiza

P3600900I

Construción de nova pista de pádel

48,5

42.997,08 €

20.232,71 €

14.164,96 €

33

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Cubrición pista de pádel no Loureiro

47

48.371,57 €

22.761,73 €

15.935,53 €

34

Concello de Cerdedo-Cotobade (*)

P3600048G

Rehabilitación integral pista polideportiva de Tenorio

45,75

70.863,14 €

28.646,39 €

19.946,99 €

Total

864.377,17 €

605.043,78 €

*Entidade parcialmente subvencionada.

1º.C) Liña I.3. Relación de concellos con poboación superior a 20.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Ames

P1500200I

Pintado de fachadas pavillón do Milladoiro

81,5

48.306,02 €

22.730,88 €

15.913,94 €

2

Concello de Ribeira

P1507400H

Construción aseos e cantina CD A Fieiteira

60

90.187,12 €

29.410,00 €

20.590,00 €

3

Concello de Lugo

P2702800J

Reforma sistema de rega do campo de rugby

60

47.488,28 €

22.346,08 €

15.644,54 €

4

Concello da Estrada

P3601700B

Melloras no multiúsos e Coto Ferreiro

58

50.000,00 €

23.528,00 €

16.472,00 €

Total

98.014,97 €

68.620,48 €

2ºA) Liña II.1. Relación de concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Begonte

P2700700D

Mellora equipamento

97

11.984,04 €

5.639,21 €

3.948,02 €

2

Concello de Cervo

P2701300B

Adquisición de material deportivo para o ximnasio municipal

75

14.766,97 €

5.882,00 €

4.118,00 €

3

Concello de Maceda

P3204400J

Equipamento deportivo polideportivo

72

9.991,94 €

4.701,81 €

3.291,74 €

4

Concello de Mesía

P1504800B

Adquisición de material e equipamento deportivo

71

5.776,82 €

2.718,34 €

1.903,12 €

5

Concello de Mondoñedo

P2703000F

Adquisición material deportivo espeleoloxía

65,25

3.775,81 €

1.776,75 €

1.243,90 €

6

Concello de Cartelle

P3202100H

Adquisición equipamento ximnasio municipal

63,75

6.542,12 €

3.078,47 €

2.155,24 €

7

Concello de Antas Ulla

P2700300C

Adquisición material deportivo inventariable

63,75

12.499,99 €

5.882,00 €

4.118,00 €

8

Concello de Touro

P1508600B

Equipamento

62,5

6.962,24 €

3.276,15 €

2.293,64 €

9

Concello de Dodro

P1503300D

Adquisición material deportivo inventariable

62

5.331,10 €

2.508,60 €

1.756,28 €

10

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

Equipamento para instalacións deportivas concello

62

5.384,21 €

2.533,59 €

1.773,77 €

11

Concello de Vilasantar

P1509100B

Adquisición de material deportivo inventariable

60,5

5.083,44 €

2.392,06 €

1.674,69 €

12

Concello de Corcubión

P1502800D

Adquisición material deportivo inventariable

60,5

11.768,62 €

5.537,84 €

3.877,05 €

13

Concello de Becerreá

P2700600F

Material para campo de fútbol municipal

60,25

8.370,78 €

3.938,95 €

2.757,67 €

14

Concello de Carnota

P1502000A

Equipamento deportivo

58,5

10.000,00 €

4.705,60 €

3.294,40 €

15

Concello de Barreiros

P2700500H

Adquisición equipamento deportivo inventariable

58

13.127,71 €

5.882,00 €

4.118,00 €

16

Concello de Monfero

P1505100F

Adquisición de equipamento deportivo

57,5

11.177,20 €

5.259,54 €

3.682,22 €

17

Concello de Xermade

P2702100E

Equipamento deportivo

56,5

8.011,17 €

3.769,74 €

2.639,20 €

18

Concello da Pontenova

P2704800H

Adquisición de equipamento deportivo para a promoción

55,25

7.736,96 €

3.640,70 €

2.548,86 €

19

Concello de Lourenzá

P2702700B

Mellora equipamento ximnasio

55,25

9.688,16 €

4.558,86 €

3.191,67 €

20

Concello de Cariño

P1509500C

Adquisición de material deportivo inventariable

55

12.499,30 €

5.881,67 €

4.117,77 €

21

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

Adquisición de material deportivo no concello

55

6.226,65 €

2.930,01 €

2.051,31 €

22

Concello do Páramo

P2704300I

Adquisición material deportivo inventariable

54,5

10.523,61 €

4.951,99 €

3.466,90 €

23

Concello da Peroxa

P3206000F

Adquisición equipamento deportivo para o ximnasio polideportivo Anxo Munín

54

6.500,00 €

3.058,64 €

2.141,36 €

24

Concello de Irixoa

P1504000I

Equipamento deportivo

54

9.990,37 €

4.701,07 €

3.291,23 €

25

Concello de Frades

P1503900A

Subministración de material deportivo inventariable

54

12.500,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

26

Concello de Val do Dubra

P1508900F

Subministración equipamento deportivo indoor

53,75

9.504,79 €

4.472,57 €

3.131,26 €

27

Concello de Boimorto

P1501000B

Equipamentos pavillón

53

11.957,29 €

5.626,62 €

3.939,21 €

28

Concello de Coles

P3202700E

Adquisición de equipamento deportivo

52,5

12.500,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

29

Concello de Muíños

P3205200C

Equipamento deportivo no concello de Muíños

52

12.500,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

30

Concello de Ourol

P2703800I

Adquisición material deportivo

52

1.012,04 €

476,23 €

333,41 €

31

Concello de Vilamartín de Valdeorras

P3208900E

Equipamento campo fútbol

52

12.537,32 €

5.882,00 €

4.118,00 €

32

Concello de Trazo

P1508700J

Equipamento ximnasio

51,5

3.730,19 €

1.755,28 €

1.228,87 €

33

Concello de Tordoia

P1508500D

Compra de material deportivo

50,75

9.899,40 €

4.658,26 €

3.261,26 €

34

Concello de Fornelos de Montes

P3601900H

Equipamento deportivo e sanitario

50

10.008,04 €

4.709,38 €

3.297,05 €

35

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

Adquisición de material deportivo 2023

49,5

10.594,76 €

4.985,47 €

3.490,34 €

36

Concello do Valadouro

P2706300G

Adquisición de equipamento deportivo

47,5

10.141,53 €

4.772,20 €

3.341,03 €

37

Concello de Zas

P1509400F

Adquisición equipamento deportivo cardiovascular para ximnasio municipal

47

18.148,79 €

5.882,00 €

4.118,00 €

38

Concello do Pino

P1506700B

Equipamento para ximnasio do polideportivo de Lameiro

45,75

10.513,55 €

4.947,26 €

3.463,58 €

39

Concello de Santiso

P1508000E

Adquisición de material para dous muros de escalada

45

12.041,14 €

5.666,08 €

3.966,83 €

40

Concello de Portomarín

P2704900F

Equipamento polideportivo Villanueva Cendón

45

9.995,37 €

4.703,42 €

3.292,87 €

41

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Material deportivo inventariable: portería, canastras

45

5.465,49 €

2.571,84 €

1.800,55 €

42

Concello de Bande

P3200700G

Equipamento campo de fútbol

44,75

6.520,28 €

3.068,18 €

2.148,04 €

43

Concello de Catoira

P3601000G

Equipamento para o club de piragüismo

44,5

12.765,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

44

Concello de Crecente

P3601400I

Adquisición de material deportivo

43,5

10.625,11 €

4.999,75 €

3.500,34 €

45

Concello de Meis

P3602800I

Adquisición de material deportivo inventariable

42

9.502,25 €

4.471,38 €

3.130,42 €

46

Concello de Pantón

P2704100C

Equipamento para pavillón

42

9.994,60 €

4.703,06 €

3.292,62 €

47

Concello de Riotorto

P2705400F

Adquisición de equipamento ximnasio municipal

40

12.343,08 €

5.808,16 €

4.066,30 €

48

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

Equipamento ximnasio

40

11.230,41 €

5.284,58 €

3.699,75 €

49

Concello de Moeche

P1505000H

Elevador hidráulico para piscina

39,5

6.000,00 €

2.823,36 €

1.976,64 €

50

Concello de Vilarmaior

P1509200J

Adquisición de bicicleta e espaleira

39

1.836,07 €

863,98 €

604,87 €

51

Concello de Quiroga

P2705000D

Equipamento deportivo de voleibol

38

5.275,41 €

2.482,40 €

1.737,93 €

52

Concello de Oia

P3603600B

Adquisición mesas de pimpón

37

2.541,00 €

1.195,69 €

837,11 €

53

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

Equipamento deportivo

37

2.966,42 €

1.395,88 €

977,26 €

54

Concello de Calvos de Randín

P3201700F

Equipamento deportivo concello

37

14.520,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

55

Concello da Veiga

P3208400F

Equipamento pavillón polideportivo Terras de Trevinca

30

15.300,80 €

5.882,00 €

4.118,00 €

56

Concello de Cuntis

P3601500F

Material deportivo para taekwondo e marcador

29,5

9.109,80 €

4.286,71 €

3.001,13 €

57

Concello de Cortegada

P3202800C

Adquisición de material deportivo inventariable

28,5

1.461,24 €

687,60 €

481,39 €

58

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Equipamento vestiarios e iluminación

27

20.196,90 €

5.882,00 €

4.118,00 €

59

Concello do Irixo

P3203600F

Renovación porterías e banquiños

17

9.025,88 €

4.247,22 €

2.973,49 €

60

Concello de Moraña

P3603200A

Subministración 2 marcadores led campos fútbol

17

11.537,62 €

5.429,14 €

3.800,95 €

Totral

253.235,29 €

177.290,54 €

2º.B) Liña II.2. Relación de concellos con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Chantada

P2701600E

Adquisición material deportivo pavillón

92

11.985,99 €

5.640,13 €

3.948,66 €

2

Concello de Carral

P1502100I

Mellora do equipamento deportivo do ximnasio municipal

81,25

12.493,24 €

5.878,82 €

4.115,77 €

3

Concello de Pontedeume

P1507000F

Adquisición de material deportivo inventariable

80

12.285,71 €

5.781,16 €

4.047,40 €

4

Concello de Mos

P3603300I

Material para actividades deportivas Mos

79,5

12.500,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

5

Concello de Guitiriz

P2702200C

Equipamento ximnasio

75

12.132,10 €

5.708,88 €

3.996,80 €

6

Concello de Baiona

P3600300B

Subministración maquinaria fitness

75

11.774,51 €

5.540,61 €

3.878,99 €

7

Concello de Cee

P1502300E

Adquisición material deportivo inventariable

74

12.454,61 €

5.860,64 €

4.103,05 €

8

Concello de Boiro

P1501100J

Equipamento deportivo e sanitario

73,25

40.138,92 €

5.882,00 €

4.118,00 €

9

Concello de Padrón

P1506600D

Renovación material deportivo

71,25

10.368,79 €

4.879,14 €

3.415,89 €

10

Concello de Soutomaior

P3605300G

Adquisición de material inventariable

66,25

2.274,80 €

1.070,43 €

749,41 €

11

Concello de Ribadumia

P3604600A

Mellora equipamento do complexo deportivo de Cabanelas

66,25

11.839,97 €

5.571,42 €

3.900,56 €

12

Concello de Abegondo

P1500100A

Colocación de marcador led no pavillón

65,5

20.290,80 €

5.882,00 €

4.118,00 €

13

Concello de Fene

P1503600G

Equipamento desenvolvemento deporte para todos

65

26.126,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

14

Concello de Vimianzo

P1509300H

Material deportivo

62,5

9.234,84 €

4.345,55 €

3.042,33 €

15

Concello de Noia

P1505800A

Adquisición de material deportivo para a piscina

62

11.196,74 €

5.268,74 €

3.688,65 €

16

Concello de Bergondo

P1500800F

Dúas canastras encartables e un tapiz

60,5

22.794,65 €

5.882,00 €

4.118,00 €

17

Concello de Muros

P1505400J

Equipamento deportivo no concello de Muros

59,5

12.561,19 €

5.882,00 €

4.118,00 €

18

Concello de Porto do Son

P1507200B

Cinta de correr para a piscina municipal

59,5

11.999,00 €

5.646,25 €

3.952,95 €

19

Concello de Outes

P1506300A

Equipamento ximnasio da piscina municipal

58,75

10.981,31 €

5.167,37 €

3.617,68 €

20

Concello de Cedeira

P1502200G

Subministración de equipamento para ximnasio

58

19.998,88 €

5.882,00 €

4.118,00 €

21

Concello de Valga

P3605600J

Dotación equipamento deportivo ximnasio municipal

57,5

12.477,28 €

5.871,31 €

4.110,52 €

22

Concello de Valdoviño

P1508800H

Equipamento ximnasio polideportivo municipal

57,5

9.302,48 €

4.377,37 €

3.064,61 €

23

Concello de Ares

P1500400E

Memoria valorada para equipamento de sala ximnasio municipal

56

12.776,76 €

5.882,00 €

4.118,00 €

24

Concello de Ponteceso

P1506900H

Protección columnas pavillóns

55

2.798,19 €

1.316,72 €

921,84 €

25

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

Subministración de material deportivo

55

15.000,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

26

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

Adquisición de material deportivo inventariable

54,5

12.343,51 €

5.808,36 €

4.066,45 €

27

Concello da Laracha

P1504200E

Subministración equipamento material para ximnasio

53

46.881,19 €

5.882,00 €

4.118,00 €

28

Concello de Ordes

P1506000G

Material para a piscina climatizada Iván Raña

52,5

10.000,00 €

4.705,60 €

3.294,40 €

29

Concello de Miño

P1504900J

Cortina divisoria

50

14.217,50 €

5.882,00 €

4.118,00 €

30

Concello de Xove

P2702500F

Equipamento deportivo ximnasio municipal

48

11.911,24 €

5.604,95 €

3.924,04 €

31

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Equipamento ximnasio municipal

48

9.884,49 €

4.651,25 €

3.256,35 €

32

Concello de Ribadavia

P3207000E

Material deportivo inventariable

47,75

18.707,25 €

5.882,00 €

4.118,00 €

33

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

Adquisición equipamento levantamento de pesas

45

7.845,62 €

3.691,83 €

2.584,66 €

34

Concello do Rosal

P3604800G

Adquisición de videomarcador para o pavillón municipal

42,5

22.703,80 €

5.882,00 €

4.118,00 €

35

Concello de Ribadeo

P2705100B

Redes porterías, canastras e protectoras

42

10.539,04 €

4.959,25 €

3.471,98 €

36

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

Adquisición porterías e banquiños campo fútbol Luis Bodegas

40

17.879,58 €

5.882,00 €

4.118,00 €

37

Concello de Brión

P1501300F

Equipamento de instalación deportiva

38

5.560,89 €

2.616,73 €

1.831,98 €

38

Concello da Guarda

P3602300J

Equipamento para pistas CEIP da Sangriña

25,75

18.148,79 €

5.882,00 €

4.118,00 €

Total

198.192,51 €

138.754,97 €

2º C) Liña II.3. Relación de concellos con poboación superior a 20.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Puntos total

Orzamento da actuación

Axuda concedida 2023

Axuda concedida 2024

1

Concello de Arteixo

P1500500B

Subministración de equipamento deportivo para novo ximnasio campo fútbol Meicende

65

18.148,79 €

5.882,00 €

4.118,00 €

2

Concello de Ames

P1500200I

Adquisición de bicicletas ciclo indoor

56,5

12.281,50 €

5.779,18 €

4.046,02 €

3

Concello de Culleredo

P1503100H

Compra de bancos suplentes para campos de fútbol

48

13.068,00 €

5.882,00 €

4.118,00 €

4

Concello da Estrada

P3601700B

Adquisición de porterías de fútbol 8 e redes campo fútbol novo municipal

40

9.389,60 €

4.418,37 €

3.093,31 €

5

Concello de Ribeira

P1507400H

Zona de caída salto de altura modular

40

8.729,67 €

4.107,83 €

2.875,90 €

Total

26.069,38 €

18.251,23 €

ANEXO II

Solicitudes desestimadas polo esgotamento do crédito desta convocatoria

1ºA) Liña I.1. Relación de concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Puntos

1

Concello de Cortegada

P3202800C

25,5

2

Concello da Gudiña

P3203500H

24

3

Concello de Guntín

P2702300A

24

4

Concello de Covelo

P3601300A

23

5

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

22

6

Concello de Monterrei

P3205100E

22

7

Concello do Vicedo

P2706400E

21,5

8

Concello de Carballedo

P2700900J

21,5

9

Concello de Baños de Molgas

P3200800E

20

10

Concello de Triacastela

P2706200I

20

11

Concello do Saviñao

P2705800G

17

12

Concello de Pantón

P2704100C

17

13

Concello de Baleira

P2700400A

14

1º.B) Liña I.2. Relación de concellos con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes.

Solicitante

NIF

Puntos

1

Concello de Oroso

P1506100E

44,5

2

Concello de Malpica de Bergantiños

P1504400A

44

3

Concello da Guarda

P3602300J

43,75

4

Concello de Brión

P1501300F

43

5

Concello de Ponteceso

P1506900H

42

6

Concello de Negreira

P1505700C

40,5

7

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

25

8

Concello de Cambados

P3600600E

25

9

Concello de Castro de Rei

P2701000H

22

ANEXO III

Solicitudes inadmitidas ou desistidas da súa petición

Motivo:

Non Ridega

Non ten inscritas as instalacións no Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia.

Non titularidade

Documento acreditativo da titularidade insuficiente.

Non emenda

Non achega a documentación requirida.

Emenda insuficiente

A documentación achegada non é suficiente e/ou non é a requirida.

Non conta xeral

Non ter remitido a conta xeral do concello correspondente ao exercicio orzamentario de 2021 ao Consello de Contas antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

Equipamento

O obxecto do orzamento achegado para a liña I correspóndese cun equipamento.

Solicitante

NIF

Descrición da actuación

Motivo

1

Concello da Mezquita

P3204900I

I.1. Melloras no interior do pavillón municipal

Non Ridega

2

Concello da Mezquita

P3204900I

II.1. Equipamento pavillón municipal

Non Ridega

3

Concello da Veiga

P3208400F

I.1. Mellora do PR-G 211 e BTT senda verde

Non emenda

4

Concello de Allariz

P3200200H

I.2. Reparación e condicionamento vestiarios

Non Ridega

5

Concello de Amoeiro

P3200300F

II.1. Material deportivo

Non emenda

6

Concello de Betanzos

P1500900D

I.2. Reparación estrutural piscina municipal

Non Ridega

7

Concello de Boqueixón

P1501200H

II.1. Compra material ximnasio municipal

Non emenda

8

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

I.1. Construción pista de pádel e mellora instalacións de Canduas

Non emenda

9

Concello de Cabana de Bergantiños

P1501400D

II.1. Guindastre de piscina móbil

Non emenda

10

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

II.2. Adquisición de material deportivo inventariable

Non Ridega

11

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

I.1. Renovación e mellora da rede de pluviais

Emenda insuficiente

12

Concello de Campo Lameiro

P3600700C

II.1. Compra de material inventariable para o ximnasio

Emenda insuficiente

13

Concello de Cangas

P3600800A

I.3. Cambio cuberta no campo Morrazo-Cangas

Non emenda

14

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

I.1. Obras de adecuación de aseos e vestiarios

Non Ridega

15

Concello de Carballo

P1501900C

I.3. Bancadas e espazos anexos no campo de fútbol

Non emenda

16

Concello de Carballo

P1501900C

II.3. Espazo funcional para a sala de actividades

Non emenda

17

Concello de Cerceda

P1502400C

I.2. Acondicionamento do campo de fútbol de Rodís

Non Ridega

18

Concello de Cerceda

P1502400C

II.2. Equipamento para o ximnasio municipal

Non Ridega

19

Concello de Coirós

P1502700F

I.1. Vestiarios e peche perimetral pavillón Ois

Non emenda

20

Concello de Coristanco

P1502900B

II.2. Adquisición de material deportivo

Non emenda

21

Concello de Curtis

P1503200F

I.1. Creación de vestiarios campo fútbol de Curtis

Non emenda

22

Concello de Entrimo

P3203100G

I.1. Mellora do pavillón deportivo

Non Ridega

23

Concello de Entrimo

P3203100G

II.1. Adquisición de material deportivo

Non Ridega

24

Concello de Fene

P1503600G

I.2. Construción circuíto pumptrack

Non titularidade

25

Concello de Gondomar

P3602100D

I.2. Mellora e adecuación pista polideportiva pavillón Chano Piñeiro

Non titularidade

26

Concello de Larouco

P3203900J

I.1. Melloras no polideportivo con novos vestiarios

Non Ridega

27

Concello de Laxe

P1504100G

I.1. Implantación de dúas pistas de pádel

Non Ridega

28

Concello de Laxe

P1504100G

II.1. Equipamento deportivo

Non Ridega

29

Concello de Laza

P3204000H

I.1. Construción cuberta pista de pádel de Laza

Non Ridega

30

Concello de Mañón

P1504500H

II.1. Adquisición de material deportivo 2023

Non Ridega

31

Concello de Marín

P3602600C

I.3. Mantemento e melloras do skatepark do Parque Azul

Non Ridega

32

Concello de Maside

P3204600E

I.1. Instalación de novos vestiarios no campo fútbol de Outeiro Grande

Non Ridega

33

Concello de Melón

P3204700C

I.1. Execución de pista multideporte

Non Ridega

34

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

I.2. Instalación sistema parasol en campo fútbol A Pinguela

Equipamento

35

Concello de Mugardos

P1505200D

II.2. Equipamento pavillón municipal do Cristo

Non Ridega

36

Concello de Neda

P1505600E

I.1. Obras mellora complexo polideportivo San Isidro

Non emenda

37

Concello de Neda

P1505600E

II.1. Provisión banquiños campo fútbol San Isidro

Non emenda

38

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

I.1. Reforma e mellora da pista deportiva polivalente

Non Ridega

39

Concello de Nogueira de Ramuín

P3205300A

II.1. Adquisición material pista poliv. c. fútbol

Non Ridega

40

Concello do Porriño

P3603900F

I.3. Reforma, adecuación, ampliación e mellora de accesibilidade pavillón municipal

Non emenda

41

Concello do Porriño

P3603900F

II.3. Adquisición e instalación de videomarcador

Non emenda

42

Concello de Oleiros

P1505900I

I.3. Adecuación inst dep. ext. Juana de Vega

Non emenda

43

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

I.2. Memoria valorada porta seccional, colocación asentos, pintado

Non Ridega

44

Concello de Petín

P3206100D

I.1. Arranxo e mellora pista deportiva en Petín

Non Ridega

45

Concello de Poio

P3604100B

II.2. Adquisición desfibrilador e equipo ximnasia rítmica

Non emenda

46

Concello de Ponteareas

P3604200J

I.2. Renovación campo de fútbol

Non emenda

47

Concello de Redondela

P3604500C

I.3. Mellora pavimento pavillón Reboreda

Non emenda

48

Concello de Rianxo

P1507300J

I.2. Pista multideporte no CEP Brea Segade-Taragoña

Non emenda

49

Concello de Rianxo

P1507300J

II.2. Material deportivo inventariable

Non emenda

50

Concello de Ribadeo

P2705100B

I.2. Focos led, electrobomba e depósito de auga

Non emenda

51

Concello de Rois

P1507500E

I.1. Pista multideportiva en pista polideportiva

Non emenda

52

Concello de Sada

P1507600C

I.2. Construción pista pádel no campo fútbol

Non emenda

53

Concello de San Cibrao das Viñas

P3207600B

I.2. Reforma de aseos e reparación de bancadas

Non Ridega

54

Concello de San Sadurniño

P1507700A

I.1. Mellora das instalacións deportivas

Emenda insuficiente

55

Concello de Sanxenxo

P3605100A

I.2. Reparación e melloras campo fútbol de Noalla

Non Ridega

56

Concello de Sanxenxo

P3605100A

II.2. Adquisición 4 banquiños dobre fila de 14 prazas

Non Ridega

57

Concello de Toques

P1508400G

I.1. Mellora de instalacións deportivas

Non emenda

58

Concello de Tui

P3605500B

I.2. Renovación pavimento centro interfederado de remo e piragüismo

Non emenda

59

Concello de Tui

P3605500B

II.2. Adquisición material inventariable

Non emenda

60

Concello de Valdoviño

P1508800H

I.2. Asentos bancadas campo de fútbol municipal

Equipamento

61

Concello de Valga

P3605600J

I.2. Adecuación instalacións deportivas pavillón de Beiro

Emenda insuficiente

62

Concello de Vedra

P1509000D

I.2. Reparación da piscina municipal de Vedra

Non Ridega

63

Concello de Verín

P3208600A

I.2. Adecuación céspede A Granxa

Non conta xeral

64

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

II.1. Equipamento pavillón deportivo municipal

Non Ridega