DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47080

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ames

ANUNCIO de declaración como persoal laboral fixo descontinuo derivada de varios procesos selectivos de estabilización.

Mediante o Decreto da Alcaldía número 2014/2023, do 20 de xuño, resolveuse declarar como persoal laboral fixo descontinuo as persoas que a seguir se relacionan:

Apelidos e nome

NIF

Código RPT

Denominación da praza e características

Grupo/subg.

Tipo de adscrición

Giadáns Dopazo, María del Carmen

***1205**

05.03.03

Profesora de Música e Movemento (fixo descontinuo)

Xornada a tempo parcial (17,13 % da xornada ordinaria)

A2

Definitiva

Blanco Gómez, Ana Isabel

***1252**

05.03.06

Profesora de Linguaxe Musical (fixo descontinuo)

Xornada a tempo parcial (35,45 % da xornada ordinaria)

A2

Definitiva

Martínez Jiménez, María Pilar

***7207**

05.03.08

Profesora de Canto Moderno (fixo descontinuo)

Xornada a tempo parcial (44,06 % da xornada ordinaria)

A2

Definitiva

Sampedro Millares, Eva María

***5265**

05.03.09

Profesora de Piano (fixo descontinuo)

Xornada a tempo parcial (62,17 % da xornada ordinaria)

A2

Definitiva

A declaración de persoal laboral fixo descontinuo foi publicada no Boletín Oficial da provincia da Coruña, número 117, do 21 de xuño de 2023, así como no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello e na páxina web municipal.

A formalización do contrato efectuarase dentro do prazo máximo dun mes a partir da publicación da declaración como persoal laboral fixo no Boletín Oficial da provincia.

Ames, 27 de xuño de 2023

José Blas García Piñeiro
Alcalde