DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Xoves, 3 de agosto de 2023 Páx. 47084

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ponte Caldelas

ANUNCIO de notificación da comunicación e requirimento para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

De conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e tras intentarse a notificación ás persoas responsables, sen que fose posible efectuala por causas non imputables ao Concello de Ponte Caldelas, mediante este anuncio ponse de manifesto o incumprimento por parte das persoas responsables que a continuación se indican da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas en relación coas parcelas que se describen, imposta polo artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia:

Data da acta de inspección

Ref. catastral

Localización/polígono/parcela

Persoa responsable

21.9.2022

36043A00700306

Caritel (Santa María), Ponte Caldelas, Pontevedra

007

00306

36172614P; 36111233Z

23.9.2022

36043A00800074

Forzáns (San Fiz), Ponte Caldelas, Pontevedra

008

00074

35245981E

20.9.2022

36043A00800353

Caritel (Santa María), Ponte Caldelas, Pontevedra

008

00353

35289888E

21.9.2022

36043A00900237

Caritel (Santa María), Ponte Caldelas, Pontevedra

009

00237

35212212V

21.9.2022

36043A00900508

Caritel (Santa María), Ponte Caldelas, Pontevedra

009

00508

77416886J

30.9.2022

36043A01200097

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

012

00097

76788601L

30.9.2022

36043A01200728

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

012

00728

35312785B

26.9.2022

36043A01201378

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

012

01378

35150401F

26.9.2022

36043A01201391

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

012

01391

35150401F

26.9.2022

36043A01201466

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

012

01466

33796108T; 33783648Y

23.9.2022

36043A02300252

Tourón (Santa María), Ponte Caldelas, Pontevedra

023

00252

35188151Z

26.9.2022

36043A02500284

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

025

00284

76820804E

26.9.2022

36043A02600345

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

026

00345

35237839E; 35237814C

29.9.2022

36043A02700042

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

027

00042

76788870N

29.9.2022

36043A02700046

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

027

00046

76788870N

23.9.2022

36043A02700496

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

027

00496

L2861599P

28.9.2022

36043A02801299

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

028

01299

35204316X

29.9.2022

36043A02801610

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

028

01610

35204316X

29.9.2022

36043A02810566

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

028

10566

35200903R

21.9.2022

36043A03100083

Forzáns (San Fiz), Ponte Caldelas, Pontevedra

031

00083

35149776A

21.9.2022

36043A03100084

Forzáns (San Fiz), Ponte Caldelas, Pontevedra

031

00084

35149776A

27.9.2022

36043A03601057

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

036

01057

35866545T

5.10.2022

36043A04000414

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

040

00414

35230092A

5.10.2022

36043A04000783

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

040

00783

35230092A

27.9.2022

36043A04300275

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

043

00275

35979858S

29.9.2022

36043A04400650

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

00650

36498650L

3.10.2022

36043A04401088

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

01088

35216728W

3.10.2022

36043A04401120

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

01120

35216728W

27.9.2022

36043A04402450

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

02450

36051098R

27.9.2022

36043A04402451

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

02451

35979858S

29.9.2022

36043A04403483

A Insua (Santa Mariña), Ponte Caldelas, Pontevedra

044

03483

36007380Y

4.10.2022

36043A04700021

Taboadelo (Santiago), Ponte Caldelas, Pontevedra

047

00021

35282932N

4.10.2022

36043A05000718

Xustáns (San Martiño), Ponte Caldelas, Pontevedra

050

00718

77410933V

29.9.2022

36043A05300364

Ponte Caldelas (Santa Eulalia), Ponte Caldelas, Pontevedra

053

00364

35956071X

1º. En virtude do que antecede, comunícaselle que na acta de inspección indicada se comprobou que na referida parcela se incumpre o establecido no artigo 21 da Lei 3/2007. Polo tanto, dispón dun prazo máximo de 15 días naturais para o cumprimento voluntario para xestionar a biomasa na parcela citada, que se iniciará o día seguinte ao da recepción desta notificación.

2º. No caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, poderanse impor multas coercitivas reiteradas cada 3 meses, cuxa contía será de 900 euros por hectáreas de superficie de parcela non xestionada, ou a parte proporcional se a área é inferior, mentres persista o incumprimento, ou ben proceder á execución subsidiaria a través da realización por parte da Administración das actuacións materiais necesarias, con repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola Administración, nas condicións establecidas neste aspecto. En todo caso, a contía mínima que se deberá impor por multa coercitiva será de 100 euros, con independencia das hectáreas que integren a superficie da parcela non xestionada, nas condicións establecidas no artigo 22.2 da precitada Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador que corresponda. As persoas titulares dos terreos ou dos dereitos de aproveitamento terán a obriga legal de facilitar o acceso necesario para realizar os traballos de xestión de biomasa e de retirada das especies arbóreas prohibidas. O suxeito que realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, cando o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución española.

3º. No caso de proceder á execución subsidiaria, o inicio das actuacións materiais necesarias pola Administración poderase verificar en calquera momento transcorrido o prazo máximo concedido, dentro dos catro anos posteriores, atendidas as súas posibilidades materiais e orzamentarias de actuación, sempre que se manteña o incumprimento. O Concello procederá á liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se realizará a súa exacción desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos prazos sinalados no artigo 22 da Lei 3/2007, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. A liquidación definitiva aprobarase unha vez finalizados os traballos de execución subsidiaria pola Administración actuante que desenvolva as actuacións materiais de execución subsidiaria e será notificada á persoa responsable para o seu pagamento.

Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada, que se mostra na seguinte táboa:

Nº de expediente

Ref. catastral

ha afectadas por execución subsidiaria

Estimación prezo por ha

Liquidación provisional

2022/36043A00700306

36043A00700306

0,3514

1.688,89 €

593,50 €

2022/36043A00800074

36043A00800074

0,0542

3.953,15 €

214,40 €

2022/36043A00800353

36043A00800353

0,0371

3.545,82 €

131,57 €

2022/36043A00900237

36043A00900237

0,0565

3.545,82 €

200,43 €

2022/36043A00900508

36043A00900508

0,0679

1.688,89 €

114,61 €

2022/36043A01200097

36043A01200097

0,1086

1.688,89 €

183,45 €

2022/36043A01200728

36043A01200728

0,0013

3.545,82 €

4,58 €

2022/36043A01201378

36043A01201378

0,0285

3.953,15 €

112,49 €

2022/36043A01201391

36043A01201391

0,0066

3.953,15 €

25,96 €

2022/36043A01201466

36043A01201466

0,3185

3.545,82 €

1.129,36 €

2022/36043A02300252

36043A02300252

0,0180

3.953,15 €

71,33 €

2022/36043A02500284

36043A02500284

0,0761

874,91 €

66,54 €

2022/36043A02600345

36043A02600345

0,2916

3.953,15 €

1.152,83 €

2022/36043A02700042

36043A02700042

0,0552

1.688,89 €

93,30 €

2022/36043A02700046

36043A02700046

0,0775

1.688,89 €

130,86 €

2022/36043A02700496

36043A02700496

0,0089

1.688,89 €

14,99 €

2022/36043A02801299

36043A02801299

0,0359

3.545,82 €

127,22 €

2022/36043A02801610

36043A02801610

0,0860

1.688,89 €

145,31 €

2022/36043A02810566

36043A02810566

0,0348

1.688,89 €

58,75 €

2022/36043A03100083

36043A03100083

0,0146

2.056,00 €

29,93 €

2022/36043A03100084

36043A03100084

0,0141

2.056,00 €

29,05 €

2022/36043A03601057

36043A03601057

0,0062

3.545,82 €

22,02 €

2022/36043A04000414

36043A04000414

0,0255

1.688,89 €

43,05 €

2022/36043A04000783

36043A04000783

0,0470

3.953,15 €

185,67 €

2022/36043A04300275

36043A04300275

0,0224

1.688,89 €

37,81 €

2022/36043A04400650

36043A04400650

0,0151

3.545,82 €

53,54 €

2022/36043A04401088

36043A04401088

0,0630

3.953,15 €

249,14 €

2022/36043A04401120

36043A04401120

0,0260

1.688,89 €

43,86 €

2022/36043A04402450

36043A04402450

0,0080

3.545,82 €

28,32 €

2022/36043A04402451

36043A04402451

0,0166

1.688,89 €

28,06 €

2022/36043A04403483

36043A04403483

0,0435

3.545,82 €

154,26 €

2022/36043A04700021

36043A04700021

0,1194

3.545,82 €

423,24 €

2022/36043A05000718

36043A05000718

0,1739

1.688,89 €

293,66 €

2022/36043A05300364

36043A05300364

0,0031

1.688,89 €

5,29 €

4º. A falta de cumprimento das obrigas indicadas é constitutiva de infracción administrativa, polo que dará lugar ao comezo do procedemento sancionador que corresponda, no cal poderán adoptarse medidas de carácter provisional consistentes en traballos preventivos de xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas co obxectivo de evitar os incendios forestais e comiso das indicadas especies, segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007.

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para resolver os procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellaría con competencia en materia forestal:

a) A persoa titular da xefatura territorial da consellería competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves.

b) O órgano competente en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería que teña asignada a competencia en materia forestal, para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da Alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, sen prexuicio do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da Lei 3/2007. No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co establecido no 22.2 da Lei 3/2007.

5º. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor das persoas destinatarias na sede electrónica do concello actuante.

Ponte Caldelas, 30 de xuño de 2023

Andrés Díaz Sobral
Alcalde