DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47284

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2023 pola que se autoriza a transmisión mortis causa da concesión administrativa da batea R.S.R. III.

Antecedentes:

1. O día 2 de maio de 2023, Miguel Rodríguez Comojo solicitou autorización para a transmisión mortis causa, mediante aceptación e adxudicación parcial de herdanza e, sucesivamente, mediante apartación, da concesión administrativa da batea R.S.R. III.

2. A persoa interesada achegou a documentación requirida para a súa tramitación.

Consideracións legais e técnicas:

1. Este órgano é competente para resolver o expediente de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia (DOG núm. 243, do 16 de decembro), e coa Orde do 21 de febreiro de 2022 sobre delegación de competencias en diversos órganos de dirección da Consellería do Mar e na Presidencia da entidade pública empresarial Portos de Galicia (DOG núm. 41, do 1 de marzo).

2. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG núm. 124, do 29 de xuño), nos seus artigos 209 e seguintes regula os pactos sucesorios como negocios mortis causa, e con forma de pactos de apartación ou de mellora.

3. O expediente seguiu todos os trámites establecidos no procedemento administrativo común, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 228, do 21 de novembro), e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia (DOG núm. 126, do 2 de xullo).

De acordo con todo o indicado, resolvo:

Autorizar a transmisión mortis causa, mediante aceptación e adxudicación parcial de herdanza e, sucesivamente, mediante apartación, da concesión administrativa do seguinte viveiro:

Tipo: batea.

Nome: R.S.R. III.

Situación:

Cuadrícula nº: 160.

Polígono: A.

Distrito: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Especie autorizada: mexillón (Mytilus galloprovincialis).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 29.4.1972.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: Celia Comojo Rodríguez (***8837**), Irene Rodríguez Comojo (***8174**), Cristina Rodríguez Comojo (***7059**), Joaquín Rodríguez Comojo (***8426**) e Miguel Rodríguez Comojo (***7994**).

Novo titular: Miguel Rodríguez Comojo (***7994**).

O novo titular da concesión subrógase nos dereitos e nas obrigas dos anteriores desde o momento da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o conselleiro do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e no artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

Vigo, 12 de xullo de 2023

O conselleiro do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022)
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo