DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Venres, 4 de agosto de 2023 Páx. 47221

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2023 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461D).

O 5 de maio de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia (en diante, DOG) número 86 a Orde do 19 de abril pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía (código de procedemento PR461D).

O 23 de maio de 2023, o Boletín Oficial del Estado publicou o anuncio da dita convocatoria e abriuse o prazo de presentación de solicitudes.

Unha vez rematado este prazo, e de acordo co establecido no punto 4.1 da referida Orde do 19 de abril, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar con carácter provisional as listaxes de persoas admitidas e excluídas ao proceso de provisión por mobilidade convocado pola Orde do 19 de abril de 2023 (DOG núm. 86, do 5 de maio), así como as listaxes de persoas exentas e non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega.

A listaxe provisional de persoas admitidas poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública (en diante, Agasp) http://agasp.xunta.gal

A listaxe de persoas declaradas exentas e non exentas da realización da proba de lingua galega poderá consultarse a través da páxina web oficial da Agasp http://agasp.xunta.gal

A listaxe provisional de persoas excluídas no proceso de provisión por mobilidade, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

De conformidade co establecido no punto 4.2 da convocatoria, as persoas excluídas e as persoas declaradas non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, para emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos de lingua galega.

Dispoñen do mesmo prazo as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude no proceso de acceso por promoción interna, non consten nin como admitidas nin como excluídas nas listaxes publicadas.

A Estrada, 27 de xullo de 2023

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Listaxe provisional de persoas excluídas. Proceso de provisión por mobilidade nos corpos de policía local de Galicia, escala básica, categoría de policía convocado pola Orde do 19 de abril de 2023

NIF cifrado

Nome

Primeiro apelido

Segundo apelido

Causa exclusión

***0050**

Ángel

Barreiro

Fraga

1

***0722**

Daniel

Bustabad

Santiago

1, 2

***3222**

Carlos

Cancela

Calvo

2,3

***1507**

José Adolfo

Cid

Cid

4,5

***4630**

Salvatore

De fusco

Goyanes

2

***6961**

Víctor

Diz

Gonzalez

2

***5475**

Antonio

Gavin

Baamonde

1,2,3

***0300**

Laura

González

Gil

2

***6823**

David

González

Martínez

2

***7071**

Sergio

Martínez

Ferreira

2

***5738**

Daniel Manuel

Martínez

Ponce

2

***9934**

José Manuel

Moure

Rivera

1

***2453**

Iván

Perez

Soto

2

***3567**

Roberto

Rajoy

Otero

1

***9653**

Mónica

Rey

Rodríguez

1

***8784**

Ángel

Rial

González

1,2,3

***5267**

Brais

Roca

Acuña

2

***1397**

Maria Noemi

Sánchez

López

1

***9839**

Claudio Alberto

Santorio

Paleo

3

***6239**

Eloy

Vázquez

Cedeira

2

***0761**

Alexander

Vila

Duran

5

***3961**

José Antonio

Villamor

Silva

2

Causas de exclusión

1

Modelo de instancia ou solicitude non válido ou incompleto

2

Non acreditar ou non cumprir o establecido no puntos 3.3.1.g) da convocatoria-certificado

3

Non acreditar ou non cumprir o establecido nos puntos 3.3.1.e)-relación de méritos

4

Non acreditar correctamente o pagamento das taxas

5

Non acreditar requisito de titulación