DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 156 Venres, 18 de agosto de 2023 Páx. 48828

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 31 de xullo de 2023 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Para adaptar a organización dos centros docentes ás necesidades efectivas da poboación escolar e ás exixencias duns cadros de persoal que incidan na atención á diversidade coa introdución de profesorado especialista e a mellora da súa oferta educativa, deben revisarse as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

De conformidade co Decreto 119/2022, do 23 de xuño, que establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e determina a competencia desta en materia de creación, supresión, transformación, clasificación, autorización e organización dos centros escolares, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Modificación de unidades e postos de traballo docentes de centros educativos

Modificar as unidades e os postos de traballo docentes dos seguintes centros educativos:

– Escolas de educación infantil (EEI), colexios de educación primaria (CEP), colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e centros públicos integrados (CPI) que se relacionan no anexo I desta orde.

– Centros de educación especial (CEE) que se detallan no anexo II.

– Colexios rurais agrupados (CRA) relacionados no anexo III.

Artigo 2. Supresión de centros

Suprimir os centros docentes que se relacionan no anexo IV.

Artigo 3. Situación do persoal docente

1. Aos centros que, como consecuencia das modificacións que se sinalan no artigo 1, incrementen o número de postos de traballo, aplicaráselles o establecido na Orde do 30 de marzo de 1992 pola que se regula a mobilidade das funcionarias e dos funcionarios pertencentes ao corpo de mestras e mestres nos propios centros por incremento de postos de traballo.

Estes novos postos poderanse solicitar polo profesorado con destino definitivo no centro que conte coa oportuna habilitación e accedese a este por concursos anteriores ao convocado no curso 1990/91, sempre que non acadase novo posto de traballo nel como consecuencia doutros procesos de adscrición ou de mobilidade no propio centro. Non obstante, poderaos solicitar o profesorado que, estando en posesión da correspondente habilitación, estea adscrito a postos de traballo que se vexan afectados por diminución nun número máximo igual á redución de postos.

2. Así mesmo, aplicarase o Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

3. Os procesos de mobilidade regulados na Orde do 30 de marzo de 1992 que se produzan como consecuencia desta orde desenvolveranse durante o mes de setembro de 2023 e terán efectos do día 1º do mesmo mes.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2023

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Datos do centro

Unidades

Postos

Provincia

Concello

Código

Denominación

EI

EP

EE

Total

ei

ep

fi

ff

em

ef

al

pt

do

alc

ptc

oc

Total

A Coruña

Ames

15026637

CEIP de Barouta

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

14

A Coruña

Ames

15032649

EEI do Milladoiro

11

0

0

11

14

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

18

A Coruña

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

13

30

0

43

17

29

4

1

2

4

2

3

1

1

0

0

64

A Coruña

Arzúa

15000612

CEIP de Arzúa

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

19

A Coruña

Betanzos

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

11

28

0

39

14

27

4

1

2

4

3

2

1

0

0

0

58

A Coruña

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

6

16

0

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

34

A Coruña

Cambre

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

6

14

0

20

8

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

30

A Coruña

Cambre

15023053

CEIP Portofaro

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Cee

15003248

CEIP Plurilingüe Vila de Cee

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Coruña (A)

15004976

CEIP Curros Enríquez

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

0

1

1

1

0

1

20

A Coruña

Coruña (A)

15025037

CEIP Sagrada Familia

6

17

0

23

8

16

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

35

A Coruña

Coruña (A)

15019323

CEIP Plurilingüe Alborada

4

13

0

17

5

12

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

27

A Coruña

Coruña (A)

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

38

A Coruña

Culleredo

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

A Coruña

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

6

17

0

23

8

16

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

35

A Coruña

Culleredo

15021809

CEIP Sofía Casanova

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

22

A Coruña

Fene

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

15

A Coruña

Fene

15023405

CPI A Xunqueira

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

14

A Coruña

Ferrol

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Ferrol

15021858

CEIP Plurilingüe Almirante Juan de Lángara y Huarte

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

A Coruña

Ferrol

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

12

A Coruña

Mazaricos

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

15

A Coruña

Muros

15023727

EEI de Muros

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

A Coruña

Muxía

15024239

CEIP dos Muíños

1

5

0

6

1

5

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

11

A Coruña

Narón

15022310

CEIP A Gándara

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

A Coruña

Neda

15022577

CEIP de Maciñeira

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

14

A Coruña

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

4

12

1

17

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Oleiros

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

6

14

0

20

8

13

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

30

A Coruña

Ordes

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

16

0

22

8

15

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

34

A Coruña

Oroso

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

15

A Coruña

Pobra do Caramiñal (A)

15013199

CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

0

12

0

12

0

11

2

1

1

2

0

1

1

0

0

0

19

A Coruña

Rianxo

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

2

2

1

0

1

0

32

A Coruña

Sobrado

15016784

CEIP Plurilingüe Virxe do Portal

2

2

0

4

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

5

A Coruña

Teo

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

A Coruña

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

A Coruña

Zas

15019281

CPI de Zas

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

12

Lugo

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

29

Lugo

Castro de Rei

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

17

Lugo

Lugo

27006334

CEIP das Mercedes

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Lugo

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

22

Lugo

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

3

16

0

19

4

15

3

1

1

2

1

1

1

0

1

0

30

Lugo

Viveiro

27016674

CEP Luís Tobío

0

13

0

13

0

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

21

Ourense

Allariz

32000058

CEIP Padre Feijoo

6

12

0

18

8

11

2

1

1

2

1

2

1

0

0

0

29

Ourense

Arnoia (A)

32015891

CEIP San Salvador

0

2

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

Ourense

Barbadás

32016789

CEIP Filomena Dato

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Ourense

Boborás

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

12

Ourense

Carballiño (O)

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

7

18

0

25

9

17

3

1

2

3

1

3

1

0

0

0

40

Ourense

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

5

12

1

18

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Ourense

Ourense

32016327

CEIP A Ponte

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

4

1

0

0

0

29

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

6

18

0

24

8

17

3

1

2

3

1

3

1

0

0

0

39

Ourense

Ribadavia

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

2

0

0

0

1

24

Ourense

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

2

9

0

11

2

8

2

1

1

1

0

3

0

0

0

1

19

Ourense

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

1

2

1

0

0

0

30

Pontevedra

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

23

Pontevedra

Bueu

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

0

15

Pontevedra

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

0

10

0

10

0

9

2

1

1

2

0

1

0

0

0

0

16

Pontevedra

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

3

12

0

15

4

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

24

Pontevedra

Cangas

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

1

0

26

Pontevedra

Grove (O)

36003832

CEIP Valle-Inclán

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

18

Pontevedra

Grove (O)

36003807

CEIP Rosalía de Castro

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

19

Pontevedra

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

9

18

0

27

12

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

42

Pontevedra

Lalín

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

2

6

1

9

2

5

1

1

1

1

0

2

0

0

0

1

14

Pontevedra

Lalín

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

2

4

0

6

2

4

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

10

Pontevedra

Marín

36004484

CEIP Plurilingüe da Laxe

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

Pontevedra

Marín

36004496

CEIP de Sequelo-Marín

2

6

0

8

2

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

13

Pontevedra

Meaño

36004691

CEIP de Coirón-Dena

3

9

0

12

4

8

2

1

1

1

0

1

0

1

0

1

20

Pontevedra

Moaña

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

15

Pontevedra

Moraña

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

3

11

1

15

4

10

2

1

1

2

1

2

0

0

0

0

23

Pontevedra

Poio

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Poio

36015202

CEIP de Lourido

3

6

0

9

4

5

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

16

Pontevedra

Poio

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

3

8

0

11

4

7

2

1

1

1

0

1

0

0

0

1

18

Pontevedra

Ponteareas

36007370

CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

2

5

0

7

2

5

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

11

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira Nº 1

3

10

0

13

4

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

22

Pontevedra

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

5

12

0

17

6

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

26

Pontevedra

Redondela

36014726

EEI A Marisma

6

0

0

6

8

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

Pontevedra

Salceda de Caselas

36008489

CEP Altamira

0

22

0

22

0

21

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

34

Pontevedra

Sanxenxo

36008805

CEIP Plurilingüe de Portonovo

3

11

0

14

4

10

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

23

Pontevedra

Sanxenxo

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

3

7

0

10

4

6

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

17

Pontevedra

Vigo

36010101

CEIP Plurilingüe O Sello

1

3

0

4

1

2

1

0

1

1

0

1

0

1

0

1

9

Pontevedra

Vigo

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

6

10

0

16

8

9

2

1

1

2

1

1

0

0

0

1

26

Pontevedra

Vigo

36014799

EEI Vila Laura

10

0

0

10

13

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

17

Pontevedra

Vigo

36010538

CEIP Plurilingüe Lope de Vega

6

17

0

23

8

16

3

1

2

2

1

1

1

0

0

0

35

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36015652

CEIP O Piñeiriño

4

12

0

16

5

11

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

25

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36012407

CEIP A Lomba

8

18

0

26

10

17

3

1

2

3

1

2

1

0

0

0

40

Pontevedra

Vilagarcía de Arousa

36012419

CEIP Arealonga

6

13

0

19

8

12

2

1

1

2

1

1

1

0

0

0

29

Pontevedra

Vilanova de Arousa

36015792

CEIP Plurilingüe Xulio Camba

4

11

0

15

5

10

2

1

1

2

1

1

1

0

1

1

26

ANEXO II

Concello

Código

Denominación

Unidades

Postos de traballo

em

ef

pt

al

do

A Coruña

Coruña (A)

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

11

1

1

0

10

1

Santiago de Compostela

15032327

CEE O Pedroso

3

0

0

3

0

1

Pontevedra

Nigrán

36024756

CEE de Panxón

3

1

1

4

0

1

ANEXO III

A Coruña

Coristanco

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15033198

CRA A Tarandeira

7

0

8

1

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Busto

1

0

Lañas (A Baña)

1

0

Mallón (S. Cristovo)

1

0

Oca

1

0

Rabadeira

1

0

San Paio

1

0

Santa Comba

0

0

Xaviña

1

0

Ponteceso

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

6

1

8

1

1

1

0

1

1

1

14

Escolas

Brantuas de arriba

1

0

Froxán

1

0

Mens

1

0

Neaño

0

1

Pazos

1

0

Tallo

1

0

Tella

1

0

Valdoviño

Centro

Unidades

Postos

Código

Denominación

EI

EP

EI

EP

EF

FI

PT

AL

EM

DO

Total

15026509

CRA de Valdoviño

3

0

3

0

1

1

0

1

1

0

7

Escolas

Atrio

1

0

Lago

1

0

Taraza

1

0

ANEXO IV

Provincia A Coruña

Laxe

15020842

CEIP de Torrexallóns

Padrón

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

Vimianzo

15021299

EEI de Carnés