DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Mércores, 23 de agosto de 2023 Páx. 50113

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

CÉDULA do 4 de agosto de 2023 pola que se notifica o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador do expediente 12-04-23-01 e dezasete máis.

De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), notifícaselles aos denunciados cuxos datos persoais se mencionan no anexo, mediante a publicación no Boletín Oficial del Estado, os acordos de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia, en relación co Regulamento de servizo e policía dos portos, aprobado pola Orde ministerial do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a notificación no domicilio.

Así mesmo, este anuncio publicarase no Diario Oficial de Galicia, ben que a eficacia do acto notificado quedará supeditada á súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

O órgano competente para a resolución do expediente é o director do ente público, de acordo coa tipificación e coa contía da sanción, e en virtude do disposto no artigo 144.1.a) da Lei 6/2017, de portos de Galicia.

De acordo co artigo 64.2.f) da LPAC, dispón dun prazo de quince (15) días, contado desde o día seguinte ao da publicación deste acordo, para formular alegacións e, de ser o caso, propoñer proba ante o instrutor, concretando os medios de que se pretenda valer e citando o número de expediente.

Así mesmo, e con anterioridade ao trámite de audiencia, poderanse formular alegacións e achegar os documentos que se consideren convenientes.

De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, estes acordos, por aplicación do establecido no artigo 62.2.f) da LPAC, serán considerados propostas de resolucións.

Se recoñece voluntariamente a súa responsabilidade, resolverase o procedemento coa imposición da sanción que proceda.

Poderase pagar voluntariamente a multa cunha redución do 30 por cento sobre o importe da sanción proposta, mediante o ingreso en calquera oficina das entidades de depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA e Abanca), utilizando o modelo de impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria; o pagamento reducido comporta a renuncia a formular alegacións, a terminación do procedemento sen necesidade de ditar resolución e a imposibilidade de interposición de recurso en vía administrativa.

Por outra parte, dispón dun prazo máximo de dez (10) días, contado desde a publicación deste acordo, para identificar, no caso de que non fose vostede, o/a condutor/a do vehículo na data e na hora da denuncia, indicando o seu nome, apelidos e documento nacional de identidade, así como o domicilio para os efectos de notificacións. Responderá vostede persoalmente cando non sexa posible a dita notificación por algunha causa que lle sexa imputable e igualmente cando se oculte información ou a facilitada sexa falsa ou deliberadamente incorrecta.

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2023

Roi Fernández Añón
Director xeral de Portos de Galicia

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

DNI/CIF denunciado

Feito denunciado

Data-hora-porto

Precepto infrinxido

Precepto sancionador

Sanción proposta

Sanc. 12-04-23-01

1830-LPB

Gardapeiraos

W0056629I

Estacionamento prohibido

10.4.2023;

13.55 horas

Cedeira

(A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-35-23-106

4737-JLD

Policía autonómica

35222035L

Estacionamento prohibido

15.3.2023;

19.27 horas

As Corbaceiras

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-27-23-114

4512-BKG

Policía autonómica

Y0808114T

Estacionamento prohibido

20.4.2023;

15.43 horas

As Corbaceiras

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-100

8176-FJZ

Pafif

44429635Y

Estacionamento prohibido

23.3.2023;

10.16 horas

Ribeira

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-116

3816-CLT

Gardapeiraos

B-70302658

Estacionamento prohibido

18.4.2023;

12.06 horas

Ribeira

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-118

4263-JJX

Gardapeiraos

52452900C

Estacionamento prohibido

18.4.2023;

12.06 horas

Ribeira

(A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-120

C-3511-BJ

Gardapeiraos

33107547J

Estacionamento prohibido

18.4.2023;

12.07 horas

Ribeira

(A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-48-23-130

9068-CWL

Gardapeiraos

36046860H

Estacionamento prohibido

3.3.2023;

12.30 horas

Ribeira

(A Coruña)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-27-23-146

7725-KKY

Pafif

71662132C

Estacionamento prohibido

4.3.2023;

17.55 horas

Panxón

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-27-23-155

5609-FST

Pafif

35584820W

Estacionamento prohibido

6.4.2023;

23.00 horas

Panxón

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-27-23-167

6400-HLN

Pafif

44657571N

Estacionamento prohibido

12.3.2023;

18.40 horas

Panxón

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-52-23-06

3757-DKC

Pafif

J-70194360

Estacionamento prohibido

10.4.2023;

15.25 horas

Cabo de Cruz

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-55-23-05

0622-BJC

Pafif

52939570X

Estacionamento prohibido

20.4.2023;

11.40 horas

Rianxo

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-55-23-06

4476-KLC

Pafif

53486195V

Estacionamento prohibido

20.4.2023;

11.35 horas

Rianxo

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 12-55-23-08

4065-HNF

Pafif

33287211R

Estacionamento prohibido

5.4.2023;

09.13 horas

Rianxo

(A Coruña)

Artigo 131.d) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-42-23-12

1340-MCY

Pafif

35469671Z

Estacionamento prohibido

9.4.2023;

03.47 horas

O Campo, A Illa de Arousa

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-26-23-08

7130-KYV

Pafif

76998130H

Estacionamento prohibido

18.4.2023;

13.20 horas

Canido

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €

Sanc. 13-21-23-03

3290-GYF

Gardapeiraos

47360952L

Estacionamento prohibido

5.4.2023;

12.15 horas

Moaña

(Pontevedra)

Artigo 131.t) da Lei 6/2017, de portos de Galicia (LPG)

Artigo 137 da LPG

90 €