DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Mércores, 23 de agosto de 2023 Páx. 50081

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 31 de xullo de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento da autorización administrativa previa e de construción e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución de enerxía eléctrica no concello de Arzúa (expediente IN407A 2023/224-1).

Expediente: IN407A 2023/224-1.

Solicitante/promotor: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: renovación de instalacións por fin de vida útil do apoio nº ARDUJOQ4//14 (LAMT POR-703 Melide, 3).

Concello: Arzúa.

1. Características técnicas:

Modificación, sen alterar a súa actual traza, do treito da liña POR-703 rexistrado no expediente IN407A 2016/2373-1, de 725,5 metros de lonxitude en condutor tipo LA-110, comprendido entre os seus apoios nº 12 (matrícula: AR6E56XF) de formigón tipo AC-AL-HV-CR-6xCA(CS) e nº 16 (matrícula: ARKTR2BV) metálico tipo A-AG-C-3000/18-CR-6xCA(CS), consistente en:

– Substitución, respectando a súa localización actual na parcela con referencia catastral 15006A104006840000ME sita no lugar de Viñós (San Pedro), cun lixeiro desprazamento cara ao apoio nº 15, do apoio nº 14 (matrícula: ARDUJOQ4) de formigón tipo HV-Bóveda-3xCS, polo novo apoio metálico de celosía tipo A-AL-C-2000/16-H35-6xCA(CS).

– Retensado do condutor tipo LA-110 (condutor existente) no treito da liña POR-703 de 378,4 metros de lonxitude comprendido entre o apoio nº 12 existente e o novo apoio nº 14 proxectado.

– Retensado do condutor tipo LA-110 (condutor existente) no treito da liña POR-703 de 347,1 metros de lonxitude comprendido entre o novo apoio nº 14 proxectado e o apoio nº 16 existente.

2. Lexislación de aplicación:

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm. 236, do 2 de outubro).

– Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm. 310, do 27 de decembro).

– Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2014).

– Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, do 17 de decembro).

– Decreto do 26 de abril de 1957 polo que se aproba o Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 20 de xuño).

A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figura no anexo que se xunta con este acordo.

A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Industria e Innovación da Coruña (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña), das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, así como no taboleiro de anuncios do Concello. Ademais, poderá consultarse no Portal de transparencia e Goberno aberto da Consellería de Economía, Industria e Innovación:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte

Isto faise público para coñecemento xeral e particular das persoas propietarias dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, así como das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidos. Poderán examinar a documentación técnica e, se é o caso, achegar as alegacións ou observacións que coonsideren axeitadas no prazo de 30 días, contados a partir do día seguinte ao da derradeira publicación deste acordo.

A Coruña, 31 de xullo de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de propietarias/os, bens e dereitos afectados

Expediente: IN407A 2023/224-1.

Solicitante/promotor: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: renovación de instalacións por fin de vida útil do apoio nº ARDUJOQ4//14 (LAMT POR-703 Melide, 3).

Concello: Arzúa.

parcela

Paraxe

Referencia catastral

Cultivo

Propietario/a

Afección de solo en pleno dominio

Apoio nº

1

Coto da Seso

15006A104006840000ME

Piñeiral madeirable

Descoñecido

Novo apoio nº 14

2