DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Venres, 25 de agosto de 2023 Páx. 50478

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro) pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 9 de agosto de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) e pola Resolución do 31 de agosto de 2022 (DOG núm.168, do 5 de setembro) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica forestal, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Logo de analizar as reclamacións presentadas contra o baremo provisional da fase de concurso e feitas as oportunas correccións das puntuacións provisionais, facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación definitiva da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2023

Carlos Calzadilla Bouzón
Presidente do tribunal

ANEXO

A2 Enxeñaría Técnica Forestal (libre)-promoción interna

NIF

Apelidos e nome

Antigüidade
II.2.1.1

Formación
II.2.1.2

Grao galego
II.2.1.3

Conciliación
II.2.1.4

Total puntuación

***4850**

Reboredo Blanco, Marco Antonio

12,00

1,83

0,00

0,00

13,83

***6928**

Sánchez Sánchez, Jesús Manuel

12,00

4,00

3,00

0,00

19,00

A2 Enxeñaría Técnica Forestal (libre)-libre

NIF

Apelidos e nome

Experiencia profesional II.2.2.1

Experiencia profesional II.2.2.2

Total experiencia profesional

Formación
II.2.2.3

Total puntuación

***6088**

Alfaya Fresnel, Alberto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3654**

Arca Eiroa, José Manuel

3,40

0,00

3,40

0,12

3,52

***3577**

Barallobre Pazos, Sofía

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***0773**

Baz González, María

0,00

0,00

0,00

0,24

0,24

***0574**

Carral Gómez, Lorena

0,00

12,48

12,48

3,70

16,18

***7777**

Carreira Méndez, Iván

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3937**

Cortizas Rodríguez, Raúl

0,00

0,96

0,96

0,92

1,88

***6005**

De la Fuente Acebes, María Henar

9,40

14,40

15,00

5,00

20,00

***3544**

Díaz González, Javier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3774**

Durán Rouco, Guillermo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***9842**

Fernández Alonso, José María

0,00

5,12

5,12

1,00

6,12

***9624**

Fernández Campo, Martina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***2188**

Frade Castro, Sergio

15,00

0,00

15,00

0,50

15,50

***3015**

Giménez Solla, Manuel

0,00

0,88

0,88

0,54

1,42

***1688**

Gómez Folgueira, Margarita

0,00

15,00

15,00

3,34

18,34

***6331**

López González, Olalla

0,00

0,00

0,00

1,19

1,19

***9550**

Maceira Gesteira, María Jesús

0,00

0,80

0,80

0,30

1,10

***8207**

Omil Ignacio, Beatriz

12,80

4,64

15,00

5,00

20,00

***9559**

Oural García, Felipe

0,00

3,12

3,12

0,00

3,12

***7750**

Page Álvaro, Rubén

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1542**

Pasalodos Tato, Francisco Javier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***6408**

Pérez Estévez, Pablo

0,00

0,24

0,24

5,00

5,24

***2965**

Pérez Iglesias, Beatriz

0,00

0,00

0,00

2,34

2,34

***9101**

Prado Prado, José Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3264**

Rego Mato, Cristina

0,00

4,00

4,00

3,64

7,64

***7931**

Rodríguez Fernández, José Manuel

0,00

4,80

4,80

2,15

6,95

***3888**

Trabado Maceda, María Luisa

0,20

2,88

3,08

0,90

3,98

***6282**

Varela González, Francisco Javier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***3319**

Villarino Rodríguez, Alicia

0,80

0,00

0,80

0,00

0,80

***7719**

Vilor Rivero, Horacio

2,40

0,00

2,40

0,00

2,40