DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Venres, 25 de agosto de 2023 Páx. 50539

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ANUNCIO do 8 de agosto de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifican diversos expedientes sancionadores por infraccións das persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego (lote 348).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións que non se puidesen efectuar faranse por medio de anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE), co contido sinalado no artigo 46 da mesma lei, e a súa eficacia quedará supeditada á súa publicación no taboleiro de edictos único (TEU) do BOE.

Polo anterior, e despois de tentar a notificación persoal no domicilio que consta nos nosos arquivos, notifícaselles ás persoas traballadoras ou asimiladas, beneficiarias e solicitantes de prestacións por desemprego que se sinalan no anexo, as comunicacións de inicio ou resolucións do procedemento sancionador por infraccións na orde social. A seguir publícase este anuncio, que terá efectos a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOE.

Para o caso de comunicacións de inicio do procedemento sancionador outórgaselles un prazo de quince (15) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE para alegar o que consideren conveniente, presentando a documentación que xulguen oportuna.

Para o caso de resolucións do procedemento sancionador a resolución sancionadora esgota a vía administrativa e poderán interpoñer, dentro do prazo de trinta (30) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE, reclamación administrativa previa, conforme o previsto no artigo 71 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social. Contra as resolucións das reclamacións administrativas previas en materia de prestacións da Seguridade Social que esgotan a vía administrativa cabe formular demanda perante o xulgado do social competente, no prazo de dous meses seguintes a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOE.

Para o coñecemento do texto íntegro do acto que se notifica e constancia deste coñecemento, a persoa interesada poderá comparecer debidamente acreditada na oficina de emprego que corresponda, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Sen prexuízo do anterior e en virtude do disposto no citado artigo 44, parágrafo segundo, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, este anuncio publícase no Diario Oficial de Galicia.

Vigo, 8 de agosto de 2023

O xefe territorial de Pontevedra
P.A. (Artigo 62.3 do Decreto 123/2022, do 23 de xuño)
Ana María Rodríguez Senra
Xefa do Servizo de Coordinación Administrativa e Xestión Económica

ANEXO

Interesado/a (DNI/NIE)

Nº de expediente

Acto que se notifica

Concello

36101129F

36101129F/18-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36113658R

36113658R/14-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

36155849X

36155849X/23-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

45394772V

45394772V/21-07-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

76987198B

76987198B/01-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

78538890P

78538890P/14-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

X7050685N

X7050685N/31-05-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

X9977942J

X9977942J/04-07-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Redondela

Y2880430Q

Y2880430Q/15-06-2023/2.1.E

Comunicación de inicio de procedemento sancionador

Vigo

33283478V

33283478V/21-02-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Illa de Arousa, A

34627522X

34627522X/01-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

35472561Y

35472561Y/08-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilagarcía de Arousa

35578900Q

35578900Q/13-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36094286H

36094286H/30-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Mos

36130537K

36130537K/21-02-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36133220J

36133220J/23-01-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

36138865T

36138865T/20-03-2023/2.1.D

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36157301J

36157301J/20-04-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

36175051F

36175051F/13-02-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Oviedo

39461596J

39461596J/13-06-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

39491554W

39491554W/18-05-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

44655511E

44655511E/29-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vilanova de Arousa

53196429M

53196429M/17-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

53859350C

53859350C/25-01-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Vigo

76733356C

76733356C/16-05-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Mos

77410386E

77410386E/29-11-2022/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Pontevedra

X9624396T

X9624396T/30-03-2023/2.1.E

Resolución de procedemento sancionador

Ribadumia