DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52074

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2023, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o 28 de xullo de 2023, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) para cualificar o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Publicar, como anexo a esta resolución, a relación de persoas aspirantes que superaron a fase de concurso-oposición do proceso selectivo, por orde das puntuacións obtidas.

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, os aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a documentación prevista nas letras a), b) e c) da citada base e, se for o caso, a indicada na letra d).

Segundo. Elevar a dita relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que os aspirantes que figuren nela sexan propostos para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2023

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

Acceso

Exercicio 1

Exercicio 2

Exercicio 3

Fase concurso

Total

***8303**

Fernández González, Bruno

Libre

23,19

33,09

Exento

20,00

76,28

***1662**

López Fraga, María José

Libre

24,58

31,28

Exenta

17,49

73,35

***5869**

Rocha Grande, José

Promoción interna

27,02

26,57

Exento

19,00

72,59

***1354**

Ferrer Lojo, Francisco Javier

Promoción interna

24,46

29,12

Exento

19,00

72,58

***3973**

Vázquez Grandas, Juan José

Libre

25,83

30,78

Exento

11,91

68,52

***2258**

Vázquez Pita, Marta

Libre

26,85

30,23

Exenta

9,84

66,92

***2480**

Loureiro Rey, José Manuel

Promoción interna

21,79

25,33

Exento

16,54

63,66

***5355**

Saborido Díaz, María del Carmen

Libre

27,92

27,4

Exenta

7,03

62,35

***9361**

Martínez Verez, Alejandro

Base I.1.1

24,03

31,58

Exento

6,23

61,84

***0953**

Ortega Martínez, Juan Antonio

Libre

28,29

21,25

Exento

11,11

60,65

***2024**

Doporto González, Cristina

Libre

28,43

31,33

Exenta

0,00

59,76

***1979**

Romay Ibon, Nuria

Libre

24,21

24,63

Exenta

9,26

58,10

***7879**

Escudero Roldos, Carlos

Libre

21,67

28,93

Exento

6,80

57,40

***7502**

Domínguez Gándara, María Sandra

Libre

24,31

24,77

Exenta

5,70

54,78

***7246**

Dorado Vázquez, María del Mar

Libre

20,83

23,9

Exenta

9,59

54,32

***5134**

Regueira Camaniel, Marta

Libre

25,37

23,12

Exenta

5,62

54,11

***3302**

García Corral, Álvaro

Libre

25,88

26,17

Exento

1,20

53,25

***3636**

Rodal Barreiro, Diego

Libre

24,86

22,67

Exento

4,37

51,90

***0578**

Botana Fernández, Adrián

Libre

23,61

21,7

Exento

6,19

51,50

***7005**

Lago Iglesias, Lucía

Libre

25,69

22,84

Exenta

0,00

48,53

***4980**

Jacob Vila, Iria

Libre

21,57

26,81

Exenta

0,00

48,38

***4626**

Montes Alvarellos, Jorge

Libre

21,25

24,92

Exento

1,06

47,23

***0553**

Eiras Carlín, Juan

Libre

22,82

23,68

Exento

0,00

46,50