DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Venres, 8 de setembro de 2023 Páx. 52007

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 27 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2023, a través da Resolución do 27 de xuño de 2023 (DOG núm. 129, do 7 de xullo), as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) Liña Emprende; b) Liña Activa; c) Liña ITEF; d) Axuda complementaria Concilia. Estas axudas están cofinanciadas nun 60 % polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+) no marco do programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 10 da Resolución do 27 de xuño de 2023. Así mesmo, no artigo 11 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 15.1 da Resolución do 27 de xuño de 2023 dispón que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda se farán mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estaren debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2023).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o faceren, se considerarán desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar as persoas interesadas de que, de acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A&ano=2023&numpub=1) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A).

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través do teléfono indicado no artigo 28 da convocatoria (981 54 53 74) ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2023

Sandra Vázquez Domínguez
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2023)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº expediente

Solicitante

Documentación requirida

SI429A-2023-00000082-00

420 Vilagarcía, ESPX

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das tres promotoras.

3. Informe de vida laboral actualizado das tres promotoras.

SI429A-2023-00000222-00

A Librería de Rosa, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000957-00

A Pastar Vegano, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L., que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Anexo IV.

6. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000476-00

A.R. Delmondes Tapería, ESPX

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000845-00

A.R.C. Asesores Abogados y Economistas 2012, S.L.

1. Anexo II (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

2. Anexo V (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

5. Aclaración sobre a axuda solicitada ao abeiro da liña Concilia-persoas traballadoras, xa que no anexo I marcou o suposto acordo/pacto de conciliación ou plan de igualdade pero logo presentou acordos de teletraballo.

SI429A-2023-00000464-00

A&MLucus Asesores, S.L.

1. Aclaración sobre cal é a traballadora por conta allea subvencionada a través do procedemento TR342C.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE que acredite o cambio de localización en que se basea o proxecto de reactivación empresarial.

SI429A-2023-00000239-00

Abundancia del Barrio, Paula

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2023.

SI429A-2023-00000455-00

Academia París M.B., S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que, de acordo coa escritura de constitución da S.L., a administración é mancomunada.

2. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000477-00

Acosta de Valera, Yureima Josefina

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE (na presentada non consta a alta na actividade).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000968-00

Aescoliña 2023, S.C.

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

2. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00001002-00

Aguiar Martínez, Paula Magali

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000616-00

Aguilar Almagro, María de la Milagrosa

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Anexo IV (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000773-00

Albelda de los Santos, María Amparo

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

5. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000238-00

Aldrover Roda, Patricia

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e non está cuberto o punto 1).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000564-00

Alma Ingeniería y Consultoría, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000629-00

Alonso Rodríguez, Susana

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000791-00

Alonso Sesto, María Teresa

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000515-00

Álvarez Álvarez, Sara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001021-00

Álvarez Cid, Alejandra

1. Anexo V (o presentado está sen asinar e sen cubrir).

2. Copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2023-00000059-00

Álvarez Lorenzo, Celia

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000088-00

Álvarez Martínez, Alicia

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000967-00

Álvarez Seoane, Bibiana

1. Anexo II.

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000058-00

Álvarez Vicente, Silvia

1. Anexo II (o presentado non é o da solicitante).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000430-00

Alves Valcárcel, Anabel

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000805-00

Amaral Amaral, Mercia Aparecida

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000871-00

Amoedo Antas, Sonia

1. Anexo IV.

SI429A-2023-00000811-00

Amoedo Vieira, Raquel

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Aclaración sobre se solicita a liña Concilia-acordo de conciliación, xa que o marcou no anexo I pero non ten persoal asalariado. No caso de solicitar esta liña, deberá presentar a copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2023-00000934-00

Amoedo Villar, Vanesa

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000027-00

Ananda Holidays, S.L.U.

1. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000323-00

Anaya Alejandre, Susana

1. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que indica que é unha entidade sen personalidade xurídica pero logo só consta unha promotora.

2. Anexo II.

3. Anexo IV.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000652-00

Andrade Ledo, Carmela

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000050-00

Andrade Villanueva, María Dolores

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000015-00

Andújar Lago, Eva María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000651-00

Antepazo Graña, Araceli

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000232-00

Antón García, Alma María

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todos as súas epígrafes).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos ou na mutualidade do colexio profesional.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora e, de ser o caso, tamén o certificado da mutualidade do colexio profesional, con indicación dos períodos de alta nela.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000594-00

Ara&Me, ESPX

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade, xa que no documento de constitución consta que a administración é mancomunada.

2. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da entidade, que acrediten o grao de participación das dúas socias indicado no anexo I (na cláusula cuarta do documento de constitución constan dúas persoas distintas ás promotoras).

3. Aclaración sobre se a promotora Olalla está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000614-00

Arca Guimarey, Rosa María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000316-00

Ardora Formación y Servicios, S. Coop.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da cooperativa que acrediten o grao de participación das tres socias indicado no anexo I.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das tres socias.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da cooperativa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

4. Aclaración sobre se a promotora Rita está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000541-00

Argibay Martínez, Rosa

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000794-00

Arias Lebón, Concepción

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000806-00

Arnaud Ventura, Marleny Manuela

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000135-00

Arroyo Conde, Julia Beatriz

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000347-00

Arroyo Eleno, María Isabel

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000240-00

Asesoría Xeral Galega, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2023-00000296-00

Astro Clinic, S.L.P.

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a titularidade sexa da sociedade solicitante.

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.

SI429A-2023-00000512-00

Atlanta Foreign Trade, S.L.

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 2.11.2021).

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todas as súas epígrafes).

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000714-00

Autoservicio Rodri Ferrol, S.L.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Co obxecto de acreditar que se trata dunha pequena empresa, deberá presentar unha declaración sobre o volume de negocio anual e o informe sobre o número anual medio de traballadores en situación de alta emitido pola Seguridade Social.

SI429A-2023-00000854-00

Baquero Guillén, Sara

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000956-00

Barbosa Martins, Alice

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000874-00

Barona Hernández, Yuliana Andrea

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar e non están cubertas todas as súas epígrafes).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000667-00

Barquilleiro, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Anexo V.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

8. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

9. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000195-00

Barra Vicente, Sara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000595-00

Barril Romero, Beatriz

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000309-00

Barrios González, Inés

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000130-00

Barros Frieiro, María Elvira

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000752-00

Battista, Silvina Andrea

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV.

3. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000696-00

Belhabitats Interiores, S.L.

1. Anexo IV.

SI429A-2023-00000023-00

Bellett Fernández, Begoña María

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000604-00

Bello Andreo, Carmen

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000291-00

Bensenta, S.L.

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000363-00

Bermúdez Riobó, Lorena

Deberá reformular a solicitude a nome da entidade sen personalidade xurídica (Birya Studio):

1. Anexos I, II e IV a nome da entidade e debidamente asinados pola representante legal da entidade.

2. Copia do NIF da entidade.

3. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

6. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da entidade do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á entidade.

9. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á promotora Yesica.

10. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, referida á promotora Lorena.

SI429A-2023-00000269-00

Besolala, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2023-00000623-00

Betanzos Rego, Sandra

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000887-00

Bevan Moya, Amber Karys

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000841-00

Blanco Abal, Montserrat

1. Anexo V.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000849-00

Blanco Araújo, María Teresa

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todas as súas epígrafes).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000891-00

Blanco Piñeiro, María Carmen

1. Aclaración sobre a liña pola cal solicita a axuda, xa que non o marcou no anexo I.

2. Anexo II.

3. Plan de negocio segundo a liña de axuda que solicite (anexo IV para a liña Emprende ou V para a liña Activa).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

9. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000843-00

Blanco Vázquez, Ainara

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000571-00

Boirotravel, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación das dúas socias indicado no anexo I.

SI429A-2023-00000785-00

Borrazás Rodríguez, Cristina

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000764-00

Borrego Moreira, Olalla

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00001024-00

Bouza López, Laura

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000972-00

Bouzada Fernández, Marta

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000796-00

Bracamonte Rivas, Maraliis Carolina

1. Copia do NIE vixente.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000227-00

Bravo Herrera, Sheila del Valle

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000890-00

Bravo Tarrío, Luisa

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 7.6.2021).

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000866-00

Brea García, Vanesa

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.4.2022).

SI429A-2023-00000399-00

Brey Fernández, Nerea

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000484-00

Brunet Costas, Vanesa

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000925-00

Caamaño Núñez, María José

1. Aclaración sobre cales son as traballadoras por conta allea subvencionadas a través da axuda Pel pemes contratación dos anos 2022 e 2023.

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000191-00

Cabana Rubianes, Marta

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000670-00

Cabo Prieto, María del Pilar

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000699-00

Cafetería Paz, S.L.

1. Certificación acreditativa do grao de discapacidade da promotora Carmen.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social referida á S.L.

SI429A-2023-00000265-00

Caffaro Taboada, Maríana Blanca

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000939-00

Calabria Lema, María Isabel

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000783-00

Calero Molinos, Tamara

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000603-00

Camesella Carballo, Alicia

1. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que no anexo I figura outra persoa na relación de todas as promotoras.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2023-00000173-00

Campo Soage, Sara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000823-00

Campos Martínez, Laura

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000885-00

Camson Languages, ESPX

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

SI429A-2023-00000916-00

Candal García, Sonia

1. Anexo IV (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000847-00

Canosa Pereira, María Susana

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000648-00

Capeáns de la Fuente, Lara

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000589-00

Capelán Rodríguez, Marta

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000020-00

Caramés Santiso, Susana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000552-00

Carballedo Xestión, ESPX

1. Anexo II.

2. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Sandra.

6. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000246-00

Carballido Falcón, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000196-00

Carnero Solís, Ana Teresa

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000943-00

Carpico Liste, Michelle Antonella

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000618-00

Carregal Chedas, Marta

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000798-00

Carreira Díaz, María Jesús

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000474-00

Carrera Fernández, María Mercedes

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000161-00

Carrillo Mena, Emma

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000333-00

Casais Caramés, Constantina

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000591-00

Castellano Silva, Eunimar Alejandra

1. Anexo IV (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000313-00

Castro Álvarez, Raquel

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000886-00

Castro Valeria, Soledad

1. Aclaración sobre a liña pola cal solicita a axuda, xa que non o marcou no anexo I.

2. Anexo II.

3. Plan de negocio segundo a liña de axuda que solicite (anexo IV para a liña Emprende ou V para a liña Activa).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2023-00000157-00

Cazas Ríos, María José

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000949-00

Centro de Vida Arousa, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000286-00

Cerdeira Prieto, María del Pilar

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000879-00

Chairi, Kaouthar

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000434-00

Chapela Caíño, Gemma

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000148-00

Chousa Rocaq, Silvia

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000671-00

Cid Abad, Estrella

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000896-00

Cid Fontán, Rocío

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000993-00

Cid Gómez, Verónica

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000944-00

Clínica María López Sousa, S.L.

1. Anexo I (no presentado non consta que a titularidade da conta bancaria corresponda á S.L. solicitante, e na epígrafe de relación de todas as promotoras non constan as persoas socias da S.L.).

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L.

5. Anexo II.

6. Anexo V.

SI429A-2023-00000503-00

Clínica Veterinaria Golmar, S.L.

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000923-00

Codesido Mateo, María Teresa

1. Anexo V.

SI429A-2023-00000325-00

Coello Vilariño, Carmen

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non corresponde á solicitante).

2. Anexo II.

3. Anexo IV.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000547-00

Colodrero Suquet, Marta

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000694-00

Como Darwin, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2023-00000365-00

Company Bichos Gallaecia, S.L.

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, referida á S.L.

SI429A-2023-00000128-00

Confecciones Fíos Máxicos, S.L.

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR342C.

2. Anexo V (no presentado está sen cubrir o proxecto de reactivación e/ou mellora).

SI429A-2023-00000659-00

Constenla Fontenla, Lorena

1. Aclaración sobre a liña pola cal solicita a axuda, xa que non o marcou no anexo I.

2. Anexo II.

3. Plan de negocio segundo a liña de axuda que solicite (anexo IV para a liña Emprende ou V para a liña Activa).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos ou na mutualidade de colexio profesional en que conste a data de alta nela.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora e, de ser o caso, tamén o certificado da mutualidade do colexio profesional, con indicación dos períodos de alta nela.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000961-00

Cordeiro González, Aida

1. Anexo II.

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000337-00

Cortizo Portela, Belén

1. Copia do DNI.

2. Anexo II.

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000987-00

Corzón Couto, Rocío

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR342C.

SI429A-2023-00000198-00

Costal Rodríguez, Silvia

1. Anexo II.

2. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a titular sexa a solicitante.

3. Anexo V (no presentado non está cuberto o proxecto de reactivación e/ou mellora).

SI429A-2023-00000494-00

Costas Frade, Ana María

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000422-00

Costas Paredes, María del Mar

1. Anexo V (o presentado está sen cubrir en todas as súas epígrafes).

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000421-00

Couto Ares, Belén

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000820-00

Couto Urgal, Alicia

1. Anexo V.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000851-00

Covelo Varela, Paloma

1. Anexo V.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000576-00

Crego Labandeira, Ana Belén

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000767-00

Crespo Castro, Jessica Isanay

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000315-00

Crespo Poutón, Lorena

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000066-00

Cristóbal Vila, Verónica

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000118-00

Cruz González, Iria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000528-00

CTM Decoraciones y Reformas, S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. (a autorización presentada non é válida porque non constan os datos da persoa xurídica outorgante).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000300-00

Cubeiro Cacheiro, Mónica

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000386-00

Cueva Solano, Jade Fahirus

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000229-00

Cuevas Fernández, Rosa Ana

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non é válida porque non é a favor da persoa xurídica que figura no anexo I como representante).

2. Anexo II.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Anexo IV (o presentado non está cuberto en todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000134-00

Currás Pérez, Paula

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000557-00

Custodio Adán, Tania

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000360-00

CVV Inforaid, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora María Hortensia.

SI429A-2023-00000036-00

Da Silva Lopes, Sandra Isabel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000558-00

Da Silva Paiva, Adrielle

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000262-00

Dacal Pérez, María Teresa

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000002-00

Dalmau Reinaldo, Alba

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000781-00

Dámaso López, Lucero

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000703-00

De Castro Lorenzo, Sandra

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Anexo IV (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000123-00

De la Concepción Rodríguez, Natalia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000013-00

De la Fuente González, Nicole

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000256-00

De Lima, Adriana Aparecida

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000742-00

De los Santos Vargas, Carolina Patricia

1. Anexo IV (solicitou a liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode optar á liña Emprende).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000214-00

De Macedo González, Yesica

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no réxime especial de traballadores autónomos).

SI429A-2023-00000160-00

De Santana, Bianca Stefani

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000762-00

Defferrari Vivot, Sol María

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todas as súas epígrafes).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000996-00

Deibe Porto, Marina

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar e sen cubrir).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000732-00

Del Río Currás, Dolores

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000068-00

Delfos, ESPX

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

SI429A-2023-00000133-00

Delgado Pérez, Tamara

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00001015-00

Díaz Borges, Maribel

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000293-00

Díaz Díaz, Dana

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000877-00

Díaz Fernández, Lorena

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000514-00

Díaz Otero, Silvia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000029-00

Díaz Pérez, Ana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

3. Anexo V (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todas as súas epígrafes).

4. Acordo de teletraballo asinado.

SI429A-2023-00000212-00

Díaz Soriano, Brenda Yeraldine

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

7. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2023-00000913-00

Dios Domínguez, Nuria

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000371-00

Distribuciones Yolimpio, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral do código de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade, correspondente á actividade para a cal solicita a axuda.

SI429A-2023-00000394-00

Divergiendo, ESPX

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade, xa que, segundo consta no documento de constitución, a representación é mancomunada.

SI429A-2023-00000245-00

Docampo Vidal, Sandra

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000971-00

Doldán Cortada, Mariana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000140-00

Domingues, Cristina Alexandra

1. Aclaración sobre se solicita a axuda Concilia-acordo (presentou o acordo de conciliación, pero non marcou esta liña de axuda no anexo I).

SI429A-2023-00000288-00

Domínguez Dosón, María Teresa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000508-00

Domínguez Fernández, María Eugenia

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000152-00

Domínguez Mosquera, María José

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000185-00

Domínguez Rodríguez, Eva

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000989-00

Domus Área Arquitectura e Interiorismo, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Aclaración sobre se a promotora Pastora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

5. Anexo V.

6. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 2.11.2022).

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

8. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000006-00

Dono Lago, Yaiza

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000602-00

Dooingit Ciberseguridad, S.L.

1. Copia dos acordos de teletraballo (nos presentados, as sinaturas electrónicas non son válidas).

2. Co obxecto de acreditar que se trata dunha pequena empresa, deberá presentar unha declaración sobre o volume de negocio anual e o informe sobre o número anual medio de traballadores en situación de alta emitido pola Seguridade Social.

SI429A-2023-00000486-00

Dos Reis Alves, Yenny

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000463-00

Dos Santos Nunes, Michelle Heloisa

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000809-00

Dosouto Rodríguez, María Jesús

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda Pel pemes creación/ampliación.

SI429A-2023-00000179-00

Durán Álvarez, María de los Ángeles

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000565-00

Durán Fernández, Pilar

1. Anexo V.

SI429A-2023-00000946-00

Durán Pérez, Estefanía

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000147-00

Durán Ramos, Neritza Liseth

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000155-00

E&A Fisioterapia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

SI429A-2023-00000970-00

El Jaadi, Bouchra

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000075-00

Encontros, ESPX

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora Cristina.

SI429A-2023-00000144-00

Enes Pacheco, Karen

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos das traballadoras por conta allea incluídas no número 2).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000237-00

Eneska Moda, S.L.

1. Aclaración sobre cal é a traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR770A.

2. Anexo II (no presentado, a sinatura electrónica non é válida porque o anexo foi modificado despois de ser asinado).

SI429A-2023-00000952-00

Espazo Aberto Gabinete Psicoloxía, S.C.P.

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

2. Anexo V.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Elena.

SI429A-2023-00000945-00

Esteban Bralo, Noa

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000889-00

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Anexo V.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

8. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

9. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000953-00

Estilo Sanxenxo, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo V.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000760-00

Fábrega Álvarez, Laura

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000072-00

Fandiño e Mosquera, S.C.

1. Anexo II.

2. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

3. Anexo IV.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000646-00

Fariña González, Eva María

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000332-00

Fariñas Yglesias, Sonia

1. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000721-00

Feitoza de Moraes, Kellen Gleyce

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000740-00

Felpete Pedreira, Sheila

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV.

3. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000416-00

Fernandes de Macedo, Patricia

1. Anexo IV (no presentado non está cuberto o número 2).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000352-00

Fernández Carballude, Norma Cecilia

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000691-00

Fernández Carcedo, Sharon

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000024-00

Fernández Couso, Carla

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000654-00

Fernández Gomes, Gema María

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000046-00

Fernández Gómez, Luisa

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2023.

SI429A-2023-00000962-00

Fernández González, Begoña

1. Anexo V.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000919-00

Fernández López, Elena

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001016-00

Fernández López, Verónica

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

SI429A-2023-00000511-00

Fernández Montero, Lorena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000415-00

Fernández Pita, Isabel

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e sen cubrir).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000979-00

Fernández Quinteiro, María Mercedes

1. Anexo II (no presentado figuran dúas promotoras, pero na solicitude consta que é unha empresaria individual).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000900-00

Fernández Rueda, Marina

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000529-00

Fernández Soro, Amaya

1. Anexo II (no presentado a sinatura electrónica non é válida).

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000859-00

Fernández Soto, María Magdalena

1. Anexo IV (o presentado non está cuberto en todas as súas epígrafes nin está descrito con detalle o proxecto empresarial).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000930-00

Ferral Martín, Laura

1. Anexo V.

SI429A-2023-00000350-00

Ferreira da Silva, Adriana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000736-00

Ferreiros Conde, Ana Isabel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000969-00

Ferrer Martínez, Jesloa Maxiel

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000136-00

Fical Limpezas, S.L.

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras.

SI429A-2023-00000769-00

Flores de Páez, Carmen Cecilia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000280-00

Folgueiras Quiroga, María Luz

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000392-00

Fontán Peleteiro, Lucía

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000525-00

Fontao Valín, Yeni

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000113-00

Fontinha Moreno, Sandra María

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000741-00

Fra Rico, María Perfecta

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000319-00

Freire Rego, Laura

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000631-00

Frías Hreczyn, Valeria Carolina

1. Anexo II.

2. Anexo IV (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000609-00

Frutas Raúl, S.L.

1. Aclaración sobre o tipo de contrato da traballadora Yrma, xa que no anexo II indican que é indefinido pero no informe de vida laboral do código de conta de cotización consta que é temporal.

SI429A-2023-00000366-00

Gago Domínguez, María Purificación

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000376-00

Galán Abeledo, María Cristina

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2023.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

6. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2023-00000774-00

Galia Gallego Asesores, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Anexo V.

9. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000524-00

Galipharos, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

SI429A-2023-00000345-00

Gallego Socorro, Tamara

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000938-00

Galytska Dikaya, Alina

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000980-00

García Arcila, Ana Lucy

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000193-00

García Blanco, Goreti

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000074-00

García García, Sandra

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000965-00

García Gosende, Ana

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000506-00

García Hermida, Sofía

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000210-00

García Novoa, María de la Paz

1. Certificación acreditativa do grao de discapacidade.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000722-00

García Pasarín, Consuelo María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000700-00

García Peña, María Teresa

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante (a presentada non é válida porque nin está asinada pola persoa outorgante nin está realizada por esta).

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000099-00

García Pérez, Sonia

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000928-00

García Sánchez, Francis Mariam

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha entidade sen personalidade xurídica, deberá reformular a solicitude a nome da entidade:

1. Anexos I, II e IV a nome da entidade.

2. Copia do NIF da entidade.

3. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora Ana Isabel.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da entidade do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á entidade.

9. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á promotora Ana Isabel.

SI429A-2023-00001007-00

Gascón Pérez, Sara

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda Pel pemes creación/ampliación.

2. Anexo II.

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2023-00000924-00

Gestoría Fuentes Fernández, S.L.

1. Anexo V.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Co obxecto de acreditar que se trata dunha pequena empresa, deberá presentar unha declaración sobre o volume de negocio anual e o informe sobre o número anual medio de traballadores en situación de alta, emitido pola Seguridade Social.

SI429A-2023-00000577-00

Giacomi Gutiérrez, Adriana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000788-00

Gil Rey, Cristina

1. Anexo II.

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000204-00

Gil Rodríguez, Noelia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000789-00

Gilarránz García, Cristina

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I, II e IV a nome da S.L. e debidamente asinados.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mónica.

4. Informe de vida laboral da promotora Mónica.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á S.L.

7. Aclaración sobre se a promotora Mónica está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000170-00

Golobardas Otero, María

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000664-00

Gómez Asensio, Patricia

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000354-00

Gómez Castiñeiras, María

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar e o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000247-00

Gómez de Nogueira, Samantha Margarita

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000398-00

Gómez Sánchez, María Virginia

1. Anexo V (no presentado o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000473-00

Gomollón Guevara, Helena Margarita

1. Anexo II.

2. Anexo IV (solicitou a liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode optar á liña Emprende).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000775-00

Gonçalves López, María Paz

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexo I a nome da S.L.

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

4. Copia do NIF da S.L.

5. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á S.L.

6. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000298-00

González Álvarez, Patricia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000290-00

González Areán, Melisa Elena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Breve currículo da promotora.

SI429A-2023-00000306-00

González Gil, Isabel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000063-00

González Guerreiro, Marina

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 11.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001010-00

González Martínez, Virginia

1. Aclaración sobre a porcentaxe da xornada da traballadora por conta allea, xa que a indicada no anexo II (50 %) non coincide coa que consta no informe de vida laboral do código de conta de cotización (45 %).

SI429A-2023-00000343-00

González Meda, Ana Belén

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000284-00

González Moreno, María Isabel

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000165-00

González Nogueira, Julia María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000465-00

González Nogueira, María Soledad

1. Anexo V (no presentado o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000373-00

González Núñez, Rosario

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000898-00

González Posada y Asociados, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000573-00

González Rodríguez, María Ángeles

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000163-00

González Valdés, Alba

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000964-00

González Velasco, Martha Cecilia

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000310-00

Gonzalo Salgueiro, Uxía

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000862-00

Graña López, Airis

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000094-00

Gromaz Iglesias, Vanesa

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000963-00

Gualtero Urrego, Ruby Carolina

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000772-00

Gualtieri Méndez, Dariagnys Felicetta

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000177-00

Gulfo Martínez, Andry Bernarda

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000636-00

Gundín Agrelo, Elsa

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000181-00

Guzmán Díaz, María Sigrada

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000049-00

Guzmán Nates, Laura

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000655-00

Hairtime, S.C.

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

SI429A-2023-00000562-00

Hamrich, Hasnna

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000314-00

Hanczyc, Weronika

1. Anexo II (no presentado a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 26.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000051-00

Hangover of Fashion, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000402-00

Hauser, Katherina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000273-00

Hera Confort, ESPX

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade, xa que no documento de constitución consta que a administración é mancomunada.

SI429A-2023-00000697-00

Hermida González, Marta

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR342C.

2. Aclaración sobre o tipo de contrato da traballadora Laura, xa que o dato indicado no anexo II (indefinido) non coincide co que consta no informe de vida laboral do código de conta de cotización (530).

SI429A-2023-00000530-00

Hermosana, S.L.U.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L.U. no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L.U. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000770-00

Herrera Marín, Yeimy Johana

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000814-00

Hidalgo Plaza, Sara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000060-00

Hidalgo Rionda, María Isabel

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000827-00

Iaraz Abogados, S.L.P.

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000385-00

Iglesias Gutiérrez, Gloria

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000893-00

Iglesias Liñares, Silvia

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000534-00

Iglesias López, María Cristina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000287-00

Iglesias Mosconi, María

1. Aclaración sobre cales son as persoas traballadoras por conta allea subvencionadas a través da axuda Pel pemes creación nos anos 2022 e 2023.

SI429A-2023-00000799-00

Iglesias Rodríguez, Sara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000192-00

Iglesias Sánchez, María Luz

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000647-00

Ionascu, Ionela Loredana

1. Nos anexos presentados e no certificado electrónico, os datos persoais non coinciden cos datos que constan no informe de vida laboral, na certificación de alta no IAE nin na resolución de recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores Autónomos, polo que deberá aclarar esta circunstancia.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000516-00

Isla Rodríguez, María Concepción

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000276-00

Jardón Adán, María Dolores

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000231-00

Jiménez Díaz, Amanda

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000299-00

Jrfitkorpore, S.C.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da sociedade civil no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Johanna.

SI429A-2023-00000435-00

Juncal Entenza, Magdalena

1. Anexo V (no seu lugar presentou o anexo IV).

SI429A-2023-00000720-00

Juncal Fernández, María Dolores

1. Aclaración sobre o tipo de contrato da traballadora Nuria, xa que no anexo II indican que é indefinido pero no informe de vida laboral do código de conta de cotización consta que é temporal.

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000052-00

Kalima Boutique, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000786-00

Kalmaeventos, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L. (a presentada está incompleta, non consta quen achega o capital social nin quen exerce a representación da S.L.).

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Anexo II.

4. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

5. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida á S.L.

SI429A-2023-00000213-00

Kaore 2022, S.L.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A-2023-00000999-00

Khatun, Shahana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000902-00

Lafuente Puentes, Marta

1. Anexo V.

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000807-00

Laksmi Nails, ESPX

1. Anexos III.bis das promotoras Naiara e Olalla a título individual (os presentados non son válidos porque tamén están asinados por outra persoa).

SI429A-2023-00000383-00

Lameiro Quintillán, Cristina

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000795-00

Larez Malave, Marían Andreina

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

SI429A-2023-00000030-00

Ledo Sousa, Vanesa

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000522-00

Leiro Abilleira, Melanie

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Anexo IV.

SI429A-2023-00000661-00

Lema Pereira, María Josefa

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000754-00

Lemoine, Clotilde Anne

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000519-00

Lemos Pereira, Milagros

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000600-00

Lemus Iglesias, Rocío

1. Anexo II.

2. Anexo IV correspondente a esta convocatoria do ano 2023.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000471-00

Lenders, Valerie Eva Nicole

1. Anexo II.

2. Anexo IV (no presentado, a sinatura electrónica non é válida porque o documento foi modificado despois de ser asinado).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000492-00

León Alonso, Marta

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000922-00

Liao, Jiewei

1. Anexo IV (solicitou a liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode optar á liña Emprende).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000234-00

Liébana García, Luisa

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000217-00

Ligon Peláez, Janeth

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001000-00

Lin, Qin

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000672-00

Loef Beauty, S.L.

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000836-00

Logística del Mar Express, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Anexo V.

SI429A-2023-00000041-00

Lojo García, S.C.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.C. no período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Aclaración sobre se a promotora Myriam está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000704-00

Longa Sayáns, Victoria

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000611-00

López Álvarez, María José

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000241-00

López Arias, Ingard Carola

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000404-00

López Boente, Rosa Ana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000033-00

López Colón, Johanna

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000909-00

López Fandiño, Lidia

1. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00001017-00

López Fernández, Yolanda

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001012-00

López Freire, Susana

1. Anexo II.

2. Anexo V.

SI429A-2023-00000750-00

López Gallego, Pilar de los Ángeles

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000539-00

López González, Anabella

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000990-00

López López, Leidy Diana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000973-00

López López, María Carmen

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000837-00

López Niño, Amelia

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001019-00

López Rodríguez, Olga

1. Anexo II.

2. Anexo V.

SI429A-2023-00000001-00

López Sánchez, Iris

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000129-00

Lores Guiance, Bárbara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000610-00

Losada Cortizas, Sabela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001011-00

Losada Quiroga, Marta

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000982-00

Lucas Bellorín, Nerlys Irene

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000738-00

Madrigal Ortega, Margoth Alejandra

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000380-00

Magariños Magariños, María José

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000005-00

Malvar Vázquez, Eva

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000097-00

Mancebo Romar, Celia

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000411-00

Maneiro Lema, Samantha

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000362-00

Manosalva Betin, Luz Osmany

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000510-00

Mañana Bouzón, Rocío

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000831-00

Mariño Melo, Lidia

1. Anexo II (no presentado, o tipo de xornada das traballadoras por conta allea non coincide co que consta no informe de vida laboral do código de conta de cotización).

2. Aclaración sobre o posto de traballo que se compromete a crear, incluído no número 3 do anexo II, xa que a denominación do posto (camareira) non ten relación coa actividade que leva a cabo a empresa (salón de peiteado).

SI429A-2023-00000317-00

Marlú Nails Studio

1. Anexo III.bis correspondente á promotora Áurea Riobó (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000997-00

Maroño García, María Dolores

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000285-00

Martínez Enríquez, Inés

1. Anexo IV (no presentado, o proxecto empresarial non está descrito de forma detallada).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000104-00

Martínez Fernández, Alis

1. Anexo V.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000912-00

Martínez Figueroa, Tania

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000008-00

Martínez González, Fátima

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000223-00

Martínez Herrera, Carla

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000445-00

Martínez Iglesias, Mireia

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE que acredite o cambio de localización en que se basea o proxecto de reactivación empresarial.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000597-00

Martínez Liñeiro, Rocío

1. Anexo II.

2. Anexo IV correspondente a esta convocatoria do ano 2023.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000585-00

Martínez López, Gloria

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00001014-00

Martínez López, Marta

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000662-00

Martínez López, Mónica

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000014-00

Martínez Pérez, María Josefa

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000095-00

Martínez Quiroga, Silvia

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000162-00

Martínez Ramos, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000019-00

Martínez Salvi, Verónica

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000093-00

Martínez Soage, Lina

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000870-00

Martins Varela, C.B.

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

SI429A-2023-00000995-00

Marvaz Event Designers, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L., que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo V.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

7. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR770A-programa Muller 2022.

SI429A-2023-00000037-00

Mato López, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000619-00

Medianorte Locutores Profesionales, S.L.

1. Anexo II.

2. Anexo V a nome da S.L.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000842-00

Meigallo de Inglés, S. Coop. Galega

1. Anexo V.

2. Certificación acreditativa do grao de discapacidade da promotora Josibel.

SI429A-2023-00000079-00

Mendes de Castro, Feliciana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000561-00

Mendes de Sousa, Neidineia

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

SI429A-2023-00001020-00

Méndez Domínguez, María del Pilar

1. Anexo II.

2. Anexo V.

SI429A-2023-00000311-00

Mera y Gil, S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que, de acordo coa escritura de constitución da S.L., a administración é mancomunada.

SI429A-2023-00000056-00

Meszaros, Monika

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 10.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000252-00

Míguez López, María

1. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000432-00

Miranda Chapela, Ana

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.10.2022).

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000567-00

Mirón Janeiro, Verónica

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I, II e IV a nome da S.L.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social referida á S.L.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referida á S.L.

SI429A-2023-00000554-00

Missticas Salnés, S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que, de acordo coa escritura de constitución da S.L., a administración é mancomunada.

2. Anexo II (no presentado non se pode validar a sinatura electrónica).

3. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000713-00

MKNM Cambados, C.B.

1. Anexo III.bis correspondente á promotora Manuela Rosario a título individual (o presentado non é válido porque tamén está asinado por outra persoa).

SI429A-2023-00000660-00

Moledo Torres, Dora

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 4.1.2021).

SI429A-2023-00000653-00

Monteagudo Muíño, Diana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

SI429A-2023-00000139-00

Montecelo Mahia, Silvia

1. Anexo V (no presentado non está descrito con detalle o proxecto de reactivación e/ou mellora).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000897-00

Monteira Gonçalves, Paula Cristina

1. Anexo V (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE (a presentada non corresponde á solicitante).

SI429A-2023-00000717-00

Monteiro Fernández, Belén

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000784-00

Monteiro Pinto Martins, Paula Adriana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000955-00

Monterroso Froján, Francisca

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000112-00

Moran Rey, Laura Soledad

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos ou da alta en mutualidade de colexio profesional que acredite un período mínimo de actividade de tres anos (a alta presentada do RETA é do 7.2.2023, non se corresponde coa alta no IAE do 1.1.1997).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora e, de ser o caso, tamén o certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

SI429A-2023-00000649-00

Moreno García-Lombardero, Natalia

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000917-00

Morgade Pinar, Laura María

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000374-00

Mosqueira Suárez, Estefanía

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000022-00

Mosteiro Sigüenza, Lucía

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000145-00

Mota López, María Victoria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000705-00

Moya Rodríguez, Dolores

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000272-00

Muebles Loureiro Torea, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través do procedemento TR342C.

3. Co obxecto de acreditar que se trata dunha pequena empresa, deberá presentar unha declaración sobre o volume de negocio anual e o informe sobre o número anual medio de traballadores en situación de alta, emitido pola Seguridade Social.

SI429A-2023-00000587-00

Multimarca O Castro, S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. (a solicitude está asinada por unha persoa distinta á administradora da sociedade).

2. Co obxecto de acreditar que se trata dunha pequena empresa, deberá presentar unha declaración sobre o volume de negocio anual e o informe sobre o número anual medio de traballadores en situación de alta, emitido pola Seguridade Social.

SI429A-2023-00000117-00

Muñiz Caneda, María Cristina

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000224-00

Muñiz Gago, Noelia

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Aclaración sobre o cadro de persoal da empresa, xa que no plan de negocio indica que conta con persoal por conta allea pero ao mesmo tempo presentou o informe de inexistencia como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000384-00

Mys Creative

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade, xa que, segundo consta no documento de constitución, a representación é mancomunada.

SI429A-2023-00000918-00

Nature Infraestructuras y Servicios, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

2. Anexo V.

SI429A-2023-00000469-00

Naturgalia, C.B.

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2023-00000942-00

Navarrete Ponte, Iria

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estaren aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2023-00000753-00

Neves Arlete, Sonia

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV.

3. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000439-00

Nieto Domínguez, María

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000669-00

Nieto Huertas, María Gloria

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000812-00

Nieves Fernández, Fátima

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000701-00

Nieves Lamon, Yuleibi Saray

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000111-00

Nikita 22, S.L.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000194-00

NJ Esthetic Nails, ESPX

1. Aclaración sobre se a promotora Jacqueline está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Aclaración sobre a actividade que leva a cabo a empresa, xa que o CNAE que consta nas vidas laborais (8559) non coincide co indicado no anexo I (9602) nin coa actividade descrita no plan de negocio.

3. Anexo II.

SI429A-2023-00000818-00

Nogueira Álvarez, Lucía María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000271-00

Noguera Ereu, Erika Josefina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000712-00

Novo Martínez, Alba

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000496-00

Novoa Arroyo, Patricia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000259-00

Novoa Conde, Victoria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000575-00

Noya Álvarez, María Soledad

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000858-00

Noya Recouso, Rebeca

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000683-00

Oitavén Dacosta, Andrea

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000504-00

Ordóñez y Trigo, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora Irene está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000800-00

Oroña González, Águeda

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000920-00

Orsini Gómez, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000927-00

Ortega Sevilla, Perla Esmeralda

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001001-00

Osorio, Eyunaika del Valle

1. Anexo IV.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001023-00

Otero Costas, María Luz

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar e sen cubrir).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000420-00

Otero da Costa, Laura

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000361-00

Otero Lorenzo, Lorena

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000729-00

Otero Mosquera, Ana María

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000865-00

Otero Seoane, María José

1. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que indica que é unha persoa física pero con ese nome comercial existe unha sociedade limitada. No caso de que a actividade económica sexa realizada pola dita sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L. e achegar a documentación correspondente.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000302-00

Otero Viturro, Genma

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000663-00

Oubiña Lamela, Ana Isabel

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000230-00

Ourens Ana, S.L.

1. Anexo V (no presentado a sinatura electrónica non é válida porque o anexo foi modificado despois de ser asinado).

SI429A-2023-00000137-00

Outumuro Rial, Mercedes

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000055-00

Oza Araújo, Jenifer

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 10.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000499-00

Pais Blanco, Irene

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000443-00

Panadería Berducido 18, S.L.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000625-00

Panedas González, Sandra

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000835-00

Panozzo, Stella

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000780-00

Paradela Cancela, Elsa María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000357-00

Pardal Pardal, Valentina

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar e o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000043-00

Pardo Ciorraga Ferreiro, Olalla

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000819-00

Parillada A Xeitosiña, S.C.

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

3. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.C. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000645-00

Patiño Couso, Isabel

1. Anexo V (no presentado o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2023-00001003-00

Paz Pérez, Vanessa

1. Anexo II (o presentado non se corresponde coa solicitante).

2. Anexo IV (o presentado non se corresponde coa solicitante).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000450-00

Peluquería Canina Aixa Groomer

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual (os presentados non son válidos porque nos datos da promotora declarante figuran os da entidade).

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social de cada unha das promotoras.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000057-00

Pennesi Iglesias, Alessandra

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000937-00

Pereira Baniski, Thelma Roberta

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000138-00

Pereira Bartolomé, Silvia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000168-00

Pereira Varela, Elisa

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000159-00

Pereiro Couso, Vanesa

1. Copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2023-00000983-00

Peres Picaro, Gabriela Fernanda

1. Anexo V.

SI429A-2023-00000941-00

Pérez Álvarez, María Teresa

1. Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I, xa que non consta o código de procedemento nin o concepto da axuda.

2. Anexo IV.

SI429A-2023-00000091-00

Pérez Cáceres, Rossybel Estefanny

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000985-00

Pérez Copello, Verónica Laura

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000599-00

Pérez Cosio Reboreda, C.B.

1. Anexo II.

2. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual (os presentados non son válidos porque están asinados por dúas persoas, non pola promotora declarante).

3. Anexo V (no presentado non consta a persoa que está actuando en nome da C.B. e que asina o anexo).

4. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da C.B. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social de cada unha das promotoras.

8. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00000028-00

Pérez Darrosa, Mónica

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000690-00

Pérez Espasandín, Nuria

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000336-00

Pérez Fernández, Alba

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000305-00

Pérez Fernández, Noelia

1. Anexo IV (presentou o anexo V, que é o plan de negocio da liña Activa).

SI429A-2023-00000073-00

Pérez Ferreira, Lorena María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000189-00

Pérez García, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000719-00

Pérez Gómez, Ana María

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo V (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000908-00

Pérez Gutiérrez, María del Mar

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000169-00

Pérez López, Úrsula

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000069-00

Pérez Rodríguez, Adriana Concepción

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000077-00

Pérez Rodríguez, Dannybeth Josemit

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000101-00

Pérez Suárez, Irene

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000825-00

Pérez Vázquez, Laura

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar e non está cuberto en todas as súas epígrafes).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000010-00

Periscal Fernández, Laura Juana

1. Anexo II (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

2. Anexo IV (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000495-00

Pernas Cordido, Diana

1. Anexo IV (o presentado está sen cubrir en todas as súas epígrafes).

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000348-00

Peschel Carracedo, Romina

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000974-00

Pilares de Belesar, S.L.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo V.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora Adolfina.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000018-00

Pinto Patricio, Montserrat

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000726-00

Piña Zárraga, Duiliana Carolina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000034-00

Piñeiro Ambros, Raquel

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000452-00

Piñeiro Castro, Ana Belinda

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000149-00

Piñeiro Fonseca, María Jesús

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000588-00

Piñeiro Rodríguez, María del Carmen

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000895-00

Pita Fernández, Eva

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000321-00

Portela González, Noelia

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000536-00

Pose Domínguez, María Olga

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000555-00

Pouso Ruocco, María José

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000984-00

Prieto Mora, Alba Iris

1. Aclaración sobre a data de alta no réxime especial de traballadores autónomos, xa que a data que figura no informe de vida laboral (1.6.2023) non coincide coa que consta na Resolución de recoñecemento de alta (19.6.2023).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000379-00

Prudencio Pacheco, Midia

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000467-00

Quijano Gil, Libia Edith

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000615-00

Quintas Carreira, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000061-00

Quintela Soto, Verónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000834-00

Quiñones Quiñones, Noemi Rosalía

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000790-00

Quiroga Rodríguez, Paula

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000787-00

Ramírez Rolón, María Sthael

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000684-00

Ramos dos Santos, María Alessandra

1. Anexo II (o presentado está incompleto e sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000988-00

Ramos Fernández, Tahis Dunia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000673-00

Ramos Leal, Cristina

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000830-00

Raquel Rosa Santos Calviño, S.L.

1. Anexo V (no presentado non está descrita a actividade da empresa, senón que neste número 3 están describindo o proxecto de reactivación e/ou mellora).

SI429A-2023-00000861-00

Reboredo Pérez, Isabel

1. Anexo IV.

SI429A-2023-00000687-00

Redondo Portela, Sheila María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000906-00

Resúa Sampedro, Laura

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000888-00

Rey Villanueva, Lucía

1. Anexo II (o presentado non se corresponde coa solicitante).

2. Anexo V.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000045-00

Ribeiro de Queiroz, Silvia Cristina

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000268-00

Rigotti, Ornela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000808-00

Ríos Seoane, Melania

1. Anexo II (no presentado, a sinatura electrónica non é válida).

SI429A-2023-00000802-00

Rivas Borrajo, Diana Patricia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000207-00

Rivera Cendón, Adriana

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000203-00

Rocha López, Ariadna

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000826-00

Rodríguez Ambrosio, Susana

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000566-00

Rodríguez Ameijeiras, Ana

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000103-00

Rodríguez Barral, Jenifer

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000120-00

Rodríguez Domínguez, Rocío

1. Aclaración sobre a axuda declarada no anexo I como percibida neste ano 2023, xa que o código de procedemento está incompleto.

2. Anexo II.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Anexo V (no presentado non está descrita a actividade da empresa nin está concretado o proxecto de reactivación ou mellora).

SI429A-2023-00000448-00

Rodríguez García, Ana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000904-00

Rodríguez García, Yumara Josefina

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

SI429A-2023-00000748-00

Rodríguez Giráldez, Almudena

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000994-00

Rodríguez González, Gabriela

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000221-00

Rodríguez Guillemet, Iria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000768-00

Rodríguez Martín, María de la Paloma

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000016-00

Rodríguez Meléndez, Sonia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000219-00

Rodríguez Ortiz, Belkys Aracelis

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000702-00

Rodríguez Porto, Yenia

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000707-00

Rodríguez Rellán, Vanessa

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000400-00

Rodríguez Rey, Laura

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a porcentaxe da xornada da traballadora por conta allea non coincide coa que figura no informe do código de conta de cotización).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000110-00

Rodríguez Sas, Daniela

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000801-00

Rodríguez Vázquez, María del Pilar

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000153-00

Rodríguez Vázquez, Talía

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000351-00

Rodríguez Villasenín, Marta

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000436-00

Rodríguez-Losada Pérez Montero, Mariana

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000682-00

Rojo Gómez, Irene Xosé

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000668-00

Rollón García, Adriana

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000257-00

Romaní Tobío, Ariana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000633-00

Romero Carballido, Inoa

1. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000907-00

Romero Souto, Iria

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000933-00

Romeu Ces, Tania

1. Anexo II.

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000303-00

Ronda Montero, María Dolores

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000236-00

Rosales Loveira, Eva

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000844-00

Ruiz Núñez, Margarita

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000582-00

Rumbo Naya, Eva

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000779-00

Saavedra Castro, Amelia

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha agrupación de interese económico, deberá reformular a solicitude a nome da agrupación:

1. Anexos I, II e V a nome da agrupación.

2. Copia do NIF da agrupación.

3. Copia do documento de constitución da agrupación.

4. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da agrupación.

5. Anexo III.bis da promotora a título individual.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da agrupación no IAE.

7. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á agrupación.

SI429A-2023-00000766-00

Sabucedo Shoes 2023, S.L.

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

4. Certificación acreditativa do grao de discapacidade.

SI429A-2023-00000364-00

Sáenz Chas Díaz, María Mercedes

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000634-00

Sáinz Ibaibarriaga, Amaya

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000977-00

Salazar Torres, Lizbeth Rosalía

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000829-00

Saldeño Pérez, Yolanda

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Aclaración sobre a actividade para a cal solicita a axuda, pois a indicada no anexo I (CNAE 7111, IAE 862) non consta na certificación censual.

SI429A-2023-00000638-00

Sales de Almeida, Milena

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00001006-00

Sánchez Otero, Dámaris

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da sociedade cooperativa:

1. Anexos I, II e IV a nome da sociedade cooperativa e debidamente cubertos e asinados.

2. Copia do NIF da sociedade.

3. Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa.

4. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa.

5. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da cooperativa, que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da sociedade no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras.

8. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

9. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da sociedade cooperativa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

10. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á sociedade cooperativa.

SI429A-2023-00000621-00

Sánchez Pérez, Yadira

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade civil, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.:

1. Anexos I, II e IV a nome da S.C.

2. Aclaración sobre se a promotora Mary está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

3. Anexo III.bis da promotora Mary a título individual.

4. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mary.

6. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.C. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á S.C.

9. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á promotora Mary.

SI429A-2023-00000295-00

Sanmartín García, María Encarnación

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000419-00

Santamaría Crujeiras, Laura

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado non está cuberto en todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000489-00

Santamaría Facal, María Rocío

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000397-00

Santiso Alonso, Lorena

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000244-00

Santomé Davila, Aurora

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000174-00

Santos de Almeida, Adyla Kelly

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000630-00

Santos Piñeiro, Regina Carolina

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000578-00

Sanz Fonseca, Begoña

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000951-00

Sarabia Abogados, S.L.P.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Anexo V.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

8. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

9. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000251-00

Sarmiento Fernández, Antía

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000418-00

Sarmiento Veramendi, Teresa Josefina

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000440-00

Saudambekova, Inzhu

1. Anexo IV.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000966-00

Sede BM Redondela, ESPX

1. Copia do documento de constitución da entidade sen personalidade xurídica.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade sen personalidade xurídica.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da entidade sen personalidade xurídica, que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

6. Anexo V.

7. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da entidade no IAE.

8. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos de cada unha das promotoras.

9. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

10. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da entidade do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

11. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas a cada unha das promotoras.

12. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, referida á entidade.

SI429A-2023-00000637-00

Seijas Fernández, Tamara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE que acredite que a actividade para a cal solicita a axuda se desenvolve en Galicia.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000543-00

Sendón Veloso, Marta

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.1.2021).

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000538-00

Senra Fernández, Raquel

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000535-00

Seoane Castromil, Mónica

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000869-00

Seoane Sánchez, María Carmen Viviana

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

SI429A-2023-00000106-00

Serafim Costa de Sousa, Luisa María

1. Anexo II.

SI429A-2023-00000142-00

Serendipia, ESPX

1. Anexos III.bis (nos presentados non é posible validar as sinaturas electrónicas).

2. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

SI429A-2023-00001005-00

Sétima, S. Coop. Galega

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa, que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2023-00000551-00

Shasha Perfumería Moda y Complementos

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da entidade, xa que, no documento de constitución, consta que a administración é mancomunada.

SI429A-2023-00000914-00

Shoes & Bags 2020, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Aclaración sobre cal é a traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR342C.

3. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a titular sexa a S.L. solicitante.

4. Aclaración sobre a que colectivo dos establecidos no artigo 17.1.3 pertence a traballadora María Jesús.

SI429A-2023-00000523-00

Sierra Martínez, Cora

1. Anexo II.

2. Anexo IV (presentou o plan de negocio da liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode acollerse á liña Emprende).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000270-00

Silva Olivo, Desiree Carolina

1. Copia do NIE vixente.

SI429A-2023-00000639-00

Sira Fisioterapia, ESPX

1. Un anexo III.bis por cada promotora a título individual.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da entidade do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000739-00

Soares de Dios, Ligia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000947-00

Solla Sarabia, S.L.U.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L., que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo II.

5. Anexo V.

6. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

8. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da S.L. do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000338-00

Solutions Bussines Factory, S.L.

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a titularidade sexa da sociedade solicitante.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

5. Anexo II.

SI429A-2023-00000344-00

Somoza Vicente, Belén María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000428-00

Sonalia, C.B.

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social, correspondente á promotora Sonia.

SI429A-2023-00000208-00

Sotelo Juncal, María Teresa

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000083-00

Sotelo Rodríguez, María Nieves

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000205-00

Souto Balado, Luz Tamara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000872-00

Soutullo Crespo, María Jesús

1. Presentou dúas solicitudes de axuda e a persoa que actúa na súa representación é distinta en cada unha delas, polo que deberá optar por unha das solicitudes.

2. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos ou en mutualidade de colexio profesional.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora e, de ser o caso, tamén o certificado da mutualidade do colexio profesional con indicación dos períodos de alta nela.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000978-00

1. Presentou dúas solicitudes de axuda e a persoa que actúa na súa representación é distinta en cada unha delas, polo que deberá optar por unha das solicitudes.

2. Anexo II.

3. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000876-00

Strilets, Anastasiia

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta na actividade).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000456-00

Suárez Aren, Patricia

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000199-00

Suárez Rumbo, Verónica

1. Anexo II (o presentado está sen asinar).

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000158-00

Suárez Trujillo, Macarena del Rosario

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000986-00

Suma Soluciones, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora Josefa Gallego está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo II (no presentado non están relacionadas todas as promotoras da sociedade).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos da promotora Josefa Gallego.

4. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade (o presentado non abrangue este período).

SI429A-2023-00000821-00

Supermoto 40, S.L.

1. Anexo IV (o presentado está sen cubrir e sen asinar).

SI429A-2023-00000899-00

T&L Consultores de Empresa, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L., que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo V.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000258-00

Tabares Guerrero, Mireya

1. Copia do NIE vixente.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000263-00

Taborda Caffaro, Julieta Maríana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000921-00

Tella López, Alba

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000960-00

Toro Zuluaga, Jenny Julieth

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000903-00

Torrado Briand, Ana Melissa

1. Anexo V (o presentado está sen asinar e sen cubrir en todas as súas epígrafes).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

5. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000797-00

Torralvo Costa Cadina, Cheila Liliana

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00001013-00

Torre Sarmiento, Yolanda

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001009-00

Torres Bastón, Antonia

1. Anexo IV.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento á Seguridade Social.

SI429A-2023-00000009-00

Tothne Monori, Andrea

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2023-00000873-00

Tres de Quatro, S. Coop. Galega

1. Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa.

3. De ser o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa, que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Anexo V.

5. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da sociedade cooperativa no IAE.

6. Copia da Resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social de cada unha das promotoras.

7. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

8. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da sociedade cooperativa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000935-00

Urdampilleta Pérez, Iria

1. Anexo II.

2. Anexo V.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2023-00000085-00

Valencia Sotelo, Laura

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000608-00

Valenciano y Cajade, S.L.

1. Aclaración sobre se a socia Mª Pilar está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Anexo II (no presentado non está relacionada a socia Mª Pilar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das socias Laura Carlota e Mª Pilar.

4. Informe de vida laboral actualizado das socias Laura Carlota e Mª Pilar.

SI429A-2023-00000053-00

Vallina Gutiérrez, Aroa

1. Anexo II (o presentado está sen asinar e a segunda páxina é ilexible).

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 10.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000505-00

Vallverdú González, Laura

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000405-00

Varela García, Naiara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000115-00

Vázquez Barreiro, Verónica

1. Anexo II.

2. Anexo IV (no presentado non está cuberto o número 2).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000833-00

Vázquez García, Juana María

1. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito de forma detallada).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000339-00

Vázquez González, Uxía

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda TR342C.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000485-00

Vázquez López, Rebeca Jesús

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000606-00

Vázquez Salgado, Lucía

1. Anexo II.

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000593-00

Vega Untuña, María Fanny

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000048-00

Vellón Caneiro, Sara

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000549-00

Vicente González, Olga

1. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2023-00000320-00

Vicente Rodríguez, Ana María

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é válido porque só abrangue o período do 1.8.2022 ao 26.7.2023, non abrangue a totalidade da vida laboral).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000884-00

Vidal García, Natividad

Dado que a actividade para a cal se solicita a axuda está exercida por unha sociedade limitada, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexo I a nome da S.L.

2. Anexo II (o presentado está sen asinar).

3. Anexo V (o presentado está sen asinar).

4. Copia do NIF da S.L.

5. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

6. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento á Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, referidas á S.L.

SI429A-2023-00000926-00

Vidal Paniza, Tania

1. Anexo IV.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000954-00

Vieites Barreiro, Olga Beatriz

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2023-00000235-00

Vieytes Novoa, Silvia Susana

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Anexo V (no presentado, o proxecto de reactivación e/ou mellora non está descrito con detalle).

SI429A-2023-00000197-00

Vila da Vila, María Jesús

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000715-00

Vila Núñez, Verónica

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Anexo IV (no presentado non están cubertas todas as súas epígrafes).

SI429A-2023-00000444-00

Vilanova Lado, Sandra

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

SI429A-2023-00000449-00

Vilar Fernández, Débora

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Certificación da AEAT, acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

6. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2023-00000186-00

Villa Vasquez, Yudelca

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2023-00000864-00

Villamel Baliñas, Yasmina

1. Anexo V.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade.

4. Copia do libro de familia ou do certificado da inscrición da/do nacida/o no correspondente rexistro civil.

SI429A-2023-00000932-00

Villar Barreiro, María Rita

1. Anexo V.

2. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2023.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00001008-00

Villar Pérez, María

1. Anexo II.

2. Anexo V (o presentado está sen asinar).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000507-00

Villaverde Ramil, Cristina

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

SI429A-2023-00000318-00

Viñas Pousada, Noelia

1. Anexo II.

2. Anexo IV.

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000124-00

Viqueira Noya, Manuela

1. Aclaración sobre cal é a persoa traballadora por conta allea subvencionada a través da axuda Pel pemes/creación da Deputación da Coruña.

SI429A-2023-00000143-00

Viso González, Susana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000308-00

Vizcaíno Suárez, Laura Paola

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000880-00

Vuitik, Lurdes

1. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2023-00000730-00

Wudarczyk Wudarczyk, Lidia Anna

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000981-00

Xu, Siyi

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000771-00

Zambrano Quintero, Ediana Carolina

1. Anexo II.

2. Anexo IV (o presentado está sen asinar).

3. Certificación da AEAT, relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2023-00000976-00

Zas González, Ana María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2022 e a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2023-00000250-00

Ziralla Formación, S.L.

1. Anexo II (no presentado non se pode validar a sinatura electrónica).

2. Anexo V (no presentado non se pode validar a sinatura electrónica).