DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53438

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 8 de setembro de 2023, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, alínea 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 29 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2023 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2023

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 2016.00293.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Solicitante

Anualidade 2023

Total

PE209H_2023_001

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

1.700,00 €

1.700,00 €

PE209H_2023_003

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados

14.450,00 €

14.450,00 €

PE209H_2023_005

G15047806

Confraría de pescadores do Barqueiro

5.400,00 €

5.400,00 €

PE209H_2023_006

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume

7.499,99 €

7.499,99 €

PE209H_2023_007

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña

11.560,00 €

11.560,00 €

PE209H_2023_008

G36020261

Confraría de pescadores de Raxó

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2023_009

G36012813

Confraría de pescadores de Carril

14.998,00 €

14.998,00 €

PE209H_2023_010

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre

14.960,00 €

14.960,00 €

PE209H_2023_011

F15210180

S.C.G. Ría de Arousa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2023_013

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2023_015

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

14.960,00 €

14.960,00 €

PE209H_2023_016

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

14.999,00 €

14.999,00 €

PE209H_2023_018

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

14.500,00 €

14.500,00 €

PE209H_2023_019

G94126034

A.M.F. Ría de Vigo

14.994,00 €

14.994,00 €

PE209H_2023_020

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

14.999,00 €

14.999,00 €

PE209H_2023_021

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

6.800,00 €

6.800,00 €

PE209H_2023_022

G15033087

Confraría de pescadores de Ribeira

12.580,00 €

12.580,00 €

PE209H_2023_023

G15038508

Confraría de pescadores de Muros

13.600,00 €

13.600,00 €

PE209H_2023_024

G15035108

Confraría de pescadores de Mugardos

2.963,10 €

2.963,10 €

PE209H_2023_025

F36010916

Confraría de pescadores de Redondela

10.000,00 €

10.000,00 €

PE209H_2023_026

G15495997

Confraría de pescadores de Baldaio

8.000,00 €

8.000,00 €