DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 178 Martes, 19 de setembro de 2023 Páx. 53494

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de agosto de 2023 pola que se acepta unha renuncia á condición de funcionaria de carreira do corpo de profesores de ensino secundario.

Advertido erro na orde sinalada, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 161, do venres 25 de agosto de 2023, no dispositivo único, na páxina 50481 debe dicir:

«DISPOÑO:

Único. Aceptar, con efectos da data do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a renuncia á súa condición de funcionaria de carreira do corpo de profesores de ensino secundario, na especialidade de Educación Física, presentada por Elena Escudero Pelayo, con DNI ***6636** e número de rexistro de persoal ****636068 A0590».