DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 180 Xoves, 21 de setembro de 2023 Páx. 53817

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ACORDO do 7 de setembro de 2023, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se dá publicidade do inicio de vinte e catro (24) expedientes de reintegro de axudas ao estudo.

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, dáse publicidade da parte substantiva dos acordos da Comisión Provincial do 6 de setembro de 2023.

Primeiro. Iniciar o procedemento de reintegro das bolsas de estudos concedidas, identificadas no anexo desta resolución.

Segundo. Pór á disposición dos interesados os expedientes para que, conforme o previsto no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro (BOE do 2 de outubro), do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de dez (10) días, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no BOE, aleguen e presenten os documentos e xustificacións que xulguen pertinentes ante a Sección de Bolsas de Estudos da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade, sita na rúa Concello, 11, 32003 Ourense (teléfonos: 988 38 66 51/52).

Transcorrido este prazo, a Dirección General de Formación e Orientación Universitaria do Ministerio de Educación e Formación Profesional, de ser o caso, ditará a resolución que determine tanto a procedencia do reintegro como a liquidación dos xuros de demora correspondentes desde o momento do pagamento da bolsa de estudos.

Porén, no suposto de que o interesado estea conforme coa obrigación do reintegro, poderá facer efectivo este en calquera banco ou caixa de aforros, facendo uso dos documentos habilitados para o efecto e dándose así por concluído o expediente.

Ourense, 7 de setembro de 2023

Jorge Rubén Sampedro Grande
Xefe territorial de Ourense

ANEXO I

Convocatoria xeral para estudos postobrigatorios

Interesado:

NIF: 47295734Y.

Importe: 2.166,16 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 49669900C.

Importe: 2.291,77 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 53611723B.

Importe: 360,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 52989062Y.

Importe: 360,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 55149096H.

Importe: 2.148,49 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 48103233K.

Importe: 2.180,80 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 45143477C.

Importe: 3.777,03 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 53940582Q.

Importe: 2.417,97 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 49714180W.

Importe: 2.388,35 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 40563856K.

Importe: 3.699,87 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 45144430F.

Importe: 635,14 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias our créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 54676468V.

Importe: 410,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIE: X2678148M.

Importe: 360,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 53921127L.

Importe: 360,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 34632988W.

Importe: 3.856,79 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 44444479S.

Importe: 2.260,40 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIE: Y3570661V.

Importe: 2.437,72 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 54673630P.

Importe: 2.306,66 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.1. Baixa no centro.

Interesado:

NIF: 32720074K.

Importe: 2.234,04 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIE: Y6279224P.

Importe: 2.276,14 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.1. Baixa no centro.

Interesado:

NIF: 49706341Y.

Importe: 2.302,07 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Interesado:

NIF: 76736708Z.

Importe: 3.712,67 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 1.10. Non ter superado o 50 % das materias ou créditos matriculados.

Convocatoria de axudas para alumnos con necesidade específica
de apoio educativo

Interesado:

NIF: 45148839T.

Importe: 1.826,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 7.10. Non destinar a axuda á finalidade para a cal se lle concedeu.

Interesado:

NIF: 54674274P.

Importe: 913,00 €.

Curso: 2021/22.

Causa: 7.26. Non destinar a totalidade da axuda á finalidade para a cal se lle concedeu.