DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 22 de setembro de 2023 Páx. 53990

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo procedemento de concurso de méritos, de varios postos de encargado/da da quenda de celadores/as, convocada pola Resolución do 14 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 186, do 29 de setembro).

Unha vez convocada, pola Resolución do 14 de setembro de 2023 (DOG núm. 186, do 29 de setembro), a provisión de varios postos de encargado/a da quenda de celadores/as da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, esta xerencia, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde; pola Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril), de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, e polo Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do sistema público de saúde de Galicia,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de varios postos de encargado/a da quenda de celadores/as da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

Segundo. Nomear, para o postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes seleccionados/das deberán cesar na praza que desempeñen dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro do tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional, ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada do/da interesado/a, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo, e percibiranse os correspondentes haberes de conformidade co que se estableza na orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado/a nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore ao posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto. Contra a presente resolución poderá interporse recurso de alzada ante a dirección xeral de recursos humanos do servizo galego de saúde, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2023

Eloína Núñez Masid
Xerente da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza

ANEXO

Denominación do posto: encargado da quenda de celadores/as do ámbito hospitalario Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: Enrique González Álvarez.

DNI (*): ***2579**.

Denominación do posto: encargado da quenda de celadores/as do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Nome e apelidos: José Manuel Novoa Novoa.

DNI (*): ***7592**.

Denominación do posto: encargado de quenda de celadores/as do ámbito hospitalario Hospital Público da Barbanza.

Nome e apelidos: José Manuel Lampón Fontao.

DNI (*): ***8026**.

(*) DNI: ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.