DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Venres, 22 de setembro de 2023 Páx. 53872

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2023 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2023.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións, e a situación de tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao primeiro trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2023

Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Facenda e Administración Pública

ANEXO

Situación dos créditos do orzamento corrente de 2023

Ata o 31.3.2023

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1

Parlamento

21.476.000,00

0,00

21.476.000,00

0,00

0,00

21.476.000,00

107.000,00

2

Consello de Contas

8.355.950,00

0,00

8.355.950,00

0,00

0,00

8.355.950,00

6.675.165,90

3

Consello da Cultura Galega

3.075.773,00

0,00

3.075.773,00

0,00

0,00

3.075.773,00

911.360,68

4

Presidencia da Xunta de Galicia

288.069.328,00

-425.060,75

287.644.267,25

536.534,08

0,00

287.107.733,17

111.907.640,74

5

Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación

437.677.537,00

128.260.888,02

565.938.425,02

2.464.693,00

0,00

563.473.732,02

499.739.875,26

6

Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

342.769.616,00

22.513.625,93

365.283.241,93

47.125,00

0,00

365.236.116,93

103.213.282,20

7

Consellería de Facenda e Administración Pública

252.873.512,00

29.299.546,75

282.173.058,75

112.117,50

0,00

282.060.941,25

194.139.565,19

8

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

274.505.732,00

83.902.985,92

358.408.717,92

1.868.350,43

0,00

356.540.367,49

156.991.324,90

9

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

490.715.088,00

34.000.689,98

524.715.777,98

73.446,92

609.125,63

524.033.205,43

353.469.342,01

10

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

2.895.801.943,00

26.033.949,40

2.921.835.892,40

1.972.691,42

0,00

2.919.863.200,98

344.594.783,74

11

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

489.892.623,00

199.020.205,55

688.912.828,55

12.877.947,60

0,00

676.034.880,95

166.950.674,26

12

Consellería de Sanidade

4.742.189.675,00

29.064.881,52

4.771.254.556,52

37.798,05

0,00

4.771.216.758,47

10.470.208,14

13

Consellería de Política Social e Xuventude

1.077.219.504,00

71.595.570,05

1.148.815.074,05

1.409.696,98

822.078,87

1.146.583.298,20

328.115.905,61

14

Consellería do Medio Rural

677.517.070,00

98.469.540,90

775.986.610,90

5.026.543,87

7.280.857,94

763.679.209,09

298.067.023,14

15

Consellería do Mar

211.973.636,00

14.829.094,38

226.802.730,38

3.563.398,11

51.547,26

223.187.785,01

78.108.407,36

20

Consello Consultivo de Galicia

2.283.307,00

-67.617,50

2.215.689,50

0,00

0,00

2.215.689,50

479.172,13

21

Transferencias a corporacións locais

148.924.139,00

-5.700.000,00

143.224.139,00

0,00

0,00

143.224.139,00

114.980.937,11

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.414.754.328,00

0,00

1.414.754.328,00

0,00

0,00

1.414.754.328,00

1.283.697,34

23

Gastos de diversas consellerías

45.206.840,00

586.992,12

45.793.832,12

0,00

0,00

45.793.832,12

22.569.416,34

Total xeral

13.825.281.601,00

731.385.292,27

14.556.666.893,27

29.990.342,96

8.763.609,70

14.517.912.940,61

2.792.774.782,05

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións
de crédito

Créditos vixente

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

1 Gastos de persoal

2.408.907.569,00

5.447.961,00

2.414.355.530,00

988.908,36

0,00

2.413.366.621,64

210.873.172,95

2 Gastos en bens correntes e servizos

645.196.286,00

29.167.960,19

674.364.246,19

7.206.687,75

0,00

667.157.558,44

171.690.587,45

3 Gastos financeiros

110.661.076,00

10.000,00

110.671.076,00

0,00

0,00

110.671.076,00

1.601.763,22

4 Transferencias correntes

6.431.326.508,00

235.277.172,34

6.666.603.680,34

6.627.788,20

570.000,00

6.659.405.892,14

572.138.316,11

5 Fondo de Continxencia

13.500.000,00

0,00

13.500.000,00

0,00

0,00

13.500.000,00

13.500.000,00

6 Investimentos reais

607.503.459,00

69.383.430,71

676.886.889,71

9.901.230,00

51.547,26

666.934.112,45

319.775.711,68

7 Transferencias de capital

2.179.628.612,00

391.409.458,87

2.571.038.070,87

4.853.311,65

8.142.062,44

2.558.042.696,78

1.502.900.013,83

8 Activos financeiros

121.946.555,00

689.309,16

122.635.864,16

0,00

0,00

122.635.864,16

181.528,54

9 Pasivos financeiros

1.306.611.536,00

0,00

1.306.611.536,00

412.417,00

0,00

1.306.199.119,00

113.688,27

Total xeral

13.825.281.601,00

731.385.292,27

14.556.666.893,27

29.990.342,96

8.763.609,70

14.517.912.940,61

2.792.774.782,05

Execución orzamentaria (exercicio corrente) correspondente ao primeiro trimestre de 2023 (ata o 31.3.2023)

Administración xeral-Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pendente
de ordenar

Pendente
de pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

21.476.000,00

0,00

0,00

16.026.812,49

0,00

3.561.458,34

0,00

107.000,00

21.369.000,00

21.369.000,00

5.342.187,51

5.342.187,51

1.780.729,17

1.780.729,17

02

Consello de Contas

8.355.950,00

0,00

47.361,12

356.856,90

0,00

0,00

0,00

6.675.165,90

1.680.784,10

1.633.422,98

1.276.566,08

1.276.566,08

1.276.566,08

1.276.566,08

03

Consello da Cultura Galega

3.075.773,00

23.509,84

52.711,76

1.623.691,05

0,00

0,00

0,00

911.360,68

2.140.902,48

2.088.190,72

464.499,67

464.499,67

464.499,67

464.499,67

04

Presidencia da Xunta de Galicia

287.644.267,25

1.610.083,05

13.660.234,24

116.004.745,77

0,00

9.115.750,18

0,00

111.907.640,74

174.126.543,46

160.466.309,22

44.461.563,45

44.461.563,45

35.345.813,27

35.345.813,27

05

Vicepresidencia 1ª e Consellería de Economía, Industria e Innovación

565.938.425,02

5.752.361,29

13.733.836,82

24.055.961,21

0,00

10.952.580,12

0,00

499.739.875,26

60.446.188,47

46.712.351,65

22.656.390,44

22.656.390,44

11.703.810,32

11.703.810,32

06

Vicepresidencia 2ª e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

365.283.241,93

6.683.796,98

34.798.968,12

150.857.313,71

0,00

6.541.398,24

0,00

103.213.282,20

255.386.162,75

220.587.194,63

69.729.880,92

69.729.880,92

63.188.482,68

63.188.482,68

07

Consellería de Facenda e Administración Pública

282.173.058,75

127.262,06

457.425,02

66.071.686,19

0,00

4.141.724,12

0,00

194.139.565,19

87.906.231,50

87.448.806,48

21.377.120,29

21.377.120,29

17.235.396,17

17.235.396,17

08

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

358.408.717,92

4.985.264,90

5.552.784,45

173.193.413,78

0,00

1.996.193,96

0,00

156.991.324,90

196.432.128,12

190.879.343,67

17.685.929,89

17.685.929,89

15.689.735,93

15.689.735,93

09

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

524.715.777,98

1.132.302,16

19.743.698,66

109.060.940,82

0,00

23.519.535,25

0,00

353.469.342,01

170.114.133,81

150.370.435,15

41.309.494,33

41.309.494,33

17.789.959,08

17.789.959,08

10

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

2.921.835.892,40

5.680.529,34

182.640.986,56

1.817.272.687,28

0,00

14.382.557,74

0,00

344.594.783,74

2.571.560.579,32

2.388.919.592,76

571.646.905,48

571.646.905,48

557.264.347,74

557.264.347,74

11

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

688.912.828,55

90.691.025,67

109.974.378,87

216.646.682,65

0,00

10.576.914,86

0,00

166.950.674,26

431.271.128,62

321.296.749,75

104.650.067,10

104.650.067,10

94.073.152,24

94.073.152,24

12

Consellería de Sanidade

4.771.254.556,52

3.049.429,82

15.430.557,93

3.689.487.148,67

0,00

192.230.123,73

0,00

10.470.208,14

4.757.734.918,56

4.742.304.360,63

1.052.817.211,96

1.052.817.211,96

860.587.088,23

860.587.088,23

13

Consellería de Política Social e Xuventude

1.148.815.074,05

76.641.890,08

53.552.775,14

474.309.374,46

0,00

37.174.090,43

0,00

328.115.905,61

744.057.278,36

690.504.503,22

216.195.128,76

216.195.128,76

179.021.038,33

179.021.038,33

14

Consellería do Medio Rural

775.986.610,90

20.943.708,94

53.831.619,94

355.243.166,26

0,00

9.343.223,49

0,00

298.067.023,14

456.975.878,82

403.144.258,88

47.901.092,62

47.901.092,62

38.557.869,13

38.557.869,13

15

Consellería do Mar

226.802.730,38

7.016.874,31

17.564.861,15

95.004.071,22

0,00

3.428.093,28

0,00

78.108.407,36

141.677.448,71

124.112.587,56

29.108.516,34

29.108.516,34

25.680.423,06

25.680.423,06

20

Consello Consultivo de Galicia

2.215.689,50

1.441,79

0,00

1.363.693,66

0,00

0,00

0,00

479.172,13

1.735.075,58

1.735.075,58

371.381,92

371.381,92

371.381,92

371.381,92

21

Transferencias a corporacións locais

143.224.139,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.400,63

0,00

114.980.937,11

28.243.201,89

28.243.201,89

28.243.201,89

28.243.201,89

18.828.801,26

18.828.801,26

22

Débeda pública da Comunidade Autónoma

1.414.754.328,00

0,00

73.600,00

679.766.527,62

0,00

313.787.834,70

0,00

1.283.697,34

1.413.470.630,66

1.413.397.030,66

733.630.503,04

733.630.503,04

419.842.668,34

419.842.668,34

23

Gastos de diversas consellerías

45.793.832,12

5.317.425,00

1.552.796,11

12.849.733,16

0,00

2.314,68

0,00

22.569.416,34

17.906.990,78

16.354.194,67

3.504.461,51

3.504.461,51

3.502.146,83

3.502.146,83

Total xeral

14.556.666.893,27

229.656.905,23

522.668.595,89

7.999.194.506,90

0,00

650.168.193,75

0,00

2.792.774.782,05

11.534.235.205,99

11.011.566.610,10

3.012.372.103,20

3.012.372.103,20

2.362.203.909,45

2.362.203.909,45

Administración xeral-Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións
de crédito

Saldo
de autorizacións

Saldo disposicións

Saldo
obrigas

Pagamento pendente
de ordenar

Pendente
de pagamento

Saldo orzamento

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas
de pagamento

Pagamentos ordenados

Pagamentos realizados

1 Gastos de persoal

2.414.355.530,00

3.979.582,46

9.552,27

1.699.504.301,31

0,00

3.258.808,03

0,00

210.873.172,95

2.199.502.774,59

2.199.493.222,32

499.988.921,01

499.988.921,01

496.730.112,98

496.730.112,98

2 Gastos en bens correntes e servizos

674.364.246,19

19.275.533,50

30.946.387,78

364.288.738,31

0,00

2.267.109,65

0,00

171.690.587,45

483.398.125,24

452.451.737,46

88.162.999,15

88.162.999,15

85.895.889,50

85.895.889,50

3 Gastos financeiros

110.671.076,00

0,00

73.600,00

77.096.189,87

0,00

14.455.126,37

0,00

1.601.763,22

109.069.312,78

108.995.712,78

31.899.522,91

31.899.522,91

17.444.396,54

17.444.396,54

4 Transferencias correntes

6.666.603.680,34

146.846.239,63

301.077.581,91

4.158.736.444,35

0,00

244.805.937,97

0,00

572.138.316,11

5.947.619.124,60

5.646.541.542,69

1.487.805.098,34

1.487.805.098,34

1.242.999.160,37

1.242.999.160,37

5 Fondo de Continxencia

13.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Investimentos reais

676.886.889,71

26.023.320,34

84.292.650,12

208.431.646,17

0,00

8.541.833,74

0,00

319.775.711,68

331.087.857,69

246.795.207,57

38.363.561,40

38.363.561,40

29.821.727,66

29.821.727,66

7 Transferencias de capital

2.571.038.070,87

33.119.812,30

103.268.823,81

797.727.309,07

0,00

77.506.044,66

0,00

1.502.900.013,83

1.035.018.244,74

931.749.420,93

134.022.111,86

134.022.111,86

56.516.067,20

56.516.067,20

8 Activos financeiros

122.635.864,16

0,00

3.000.000,00

89.072.620,47

0,00

0,00

0,00

181.528,54

122.454.335,62

119.454.335,62

30.381.715,15

30.381.715,15

30.381.715,15

30.381.715,15

9 Pasivos financeiros

1.306.611.536,00

412.417,00

0,00

604.337.257,35

0,00

299.333.333,33

0,00

113.688,27

1.306.085.430,73

1.306.085.430,73

701.748.173,38

701.748.173,38

402.414.840,05

402.414.840,05

Total xeral

14.556.666.893,27

229.656.905,23

522.668.595,89

7.999.194.506,90

0,00

650.168.193,75

0,00

2.792.774.782,05

11.534.235.205,99

11.011.566.610,10

3.012.372.103,20

3.012.372.103,20

2.362.203.909,45

2.362.203.909,45

Administración xeral-Estado das autorizacións e previsións orzamentarias ata marzo de 2023

Código e conceptos

Previsións
iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos
de ingresos

Dereitos recoñecidos
netos

Saldo
de compromisos pendentes
de recoñecer

En aumento

En diminución

 

Capítulo 1 - Impostos directos

100

Tarifa autonómica sobre a renda das persoas físicas

3.118.391.402,00

0,00

0,00

3.118.391.402,00

716.412.394,98

715.689.830,49

722.564,49

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

157.237.529,00

0,00

0,00

157.237.529,00

175.031.622,97

156.101.315,22

18.930.307,75

111

Imposto sobre o patrimonio

54.662.707,00

0,00

0,00

54.662.707,00

9.943.341,31

9.554.226,99

389.114,32

112

Imposto sobre os depósitos nas entidades de crédito

25.967.834,00

0,00

0,00

25.967.834,00

0,00

0,00

0,00

120

Imposto compensatorio ambiental mineiro

201.686,00

0,00

0,00

201.686,00

838,16

838,16

0,00

 

Total 1 - Impostos directos

3.356.461.158,00

0,00

0,00

3.356.461.158,00

901.388.197,42

881.346.210,86

20.041.986,56

 

Capítulo 2 - Impostos indirectos

200

Sobre transmisións inter vivos

267.034.725,00

0,00

0,00

267.034.725,00

85.372.491,72

82.585.762,01

2.786.729,71

201

Sobre actos xurídicos documentados

109.226.763,00

0,00

0,00

109.226.763,00

34.629.424,15

32.529.703,01

2.099.721,14

210

Imposto sobre o valor engadido

2.433.176.994,00

0,00

0,00

2.433.176.994,00

618.262.432,50

612.334.263,51

5.928.168,99

220

Impostos especiais

908.246.370,00

0,00

0,00

908.246.370,00

243.539.698,02

243.539.698,02

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

45.339.178,00

0,00

0,00

45.339.178,00

12.701.467,44

12.700.292,62

1.174,82

231

Imposto sobre actividades de xogo

8.141.433,00

0,00

0,00

8.141.433,00

2.328.766,69

2.328.766,69

0,00

240

Imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos

12.757.367,00

0,00

0,00

12.757.367,00

0,00

0,00

0,00

280

Imposto sobre o luxo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

Imposto sobre o bingo

0,00

0,00

0,00

0,00

59.653,43

59.653,43

0,00

291

Imposto sobre a contaminación atmosférica

833.312,00

0,00

0,00

833.312,00

149.207,28

149.207,28

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

11.870.910,00

0,00

0,00

11.870.910,00

2.967.702,85

2.967.702,85

0,00

293

Canon eólico

22.223.800,00

0,00

0,00

22.223.800,00

22.297.359,66

21.688.138,62

609.221,04

 

Total 2 - Impostos indirectos

3.818.850.852,00

0,00

0,00

3.818.850.852,00

1.022.308.203,74

1.010.883.188,04

11.425.015,70

 

Capítulo 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

301

Taxas por servizos administrativos

7.818.340,00

0,00

0,00

7.818.340,00

2.579.818,14

2.570.349,38

9.468,76

302

Taxas por servizos profesionais

14.643.591,00

0,00

0,00

14.643.591,00

3.100.022,92

3.074.886,54

25.136,38

303

Taxas por venda de bens

26.547,00

0,00

0,00

26.547,00

4.323,78

4.323,78

0,00

304

Taxas por dominio público

76.502,00

0,00

0,00

76.502,00

33.968,73

33.968,73

0,00

311

Prezos públicos

24.261.562,00

0,00

0,00

24.261.562,00

4.378.855,63

4.358.370,79

20.484,84

312

Prezos privados

3.305.224,00

0,00

0,00

3.305.224,00

219.488,52

216.260,68

3.227,84

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343 

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353

De sociedades públicas e outros entes públicos da Comunidade

929.304,00

0,00

0,00

929.304,00

93.660,05

93.660,05

0,00

380

De exercicios pechados

17.000.000,00

0,00

0,00

17.000.000,00

6.970.542,13

6.931.516,33

39.025,80

381

De exercicio corrente

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.593.566,15

1.552.344,21

41.221,94

391

Recargas e multas

6.950.000,00

0,00

0,00

6.950.000,00

26.052.177,78

24.893.835,07

1.158.342,71

392

Sancións impostas polas consellerías

15.661.300,00

0,00

0,00

15.661.300,00

5.510.806,09

5.370.550,47

140.255,62

394

Diferenzas entre valores de reembolso e emisión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399

Ingresos diversos

3.365.000,00

0,00

0,00

3.365.000,00

977.640,40

952.567,57

25.072,83

 

Total 3 - Taxas, prezos e outros ingresos

97.037.370,00

0,00

0,00

97.037.370,00

51.514.870,32

50.052.633,60

1.462.236,72

 

Capítulo 4 - Transferencias correntes

400

Participación no sistema de financiamento

2.971.247.931,00

0,00

0,00

2.971.247.931,00

2.976.098.269,84

611.304.861,45

2.364.793.408,39

401

Da Seguridade Social

163.539.614,00

11.263.621,84

0,00

174.803.235,84

174.803.235,84

24.222.105,45

150.581.130,39

402

De organismos autónomos do Estado

184.199.351,00

0,00

0,00

184.199.351,00

184.199.351,00

0,00

184.199.351,00

403

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

264.226,00

0,00

0,00

264.226,00

264.226,00

0,00

264.226,00

404

Subvencións finalistas da Administración
xeral

160.578.404,00

652.327,20

0,00

161.230.731,20

161.230.731,20

650,40

161.230.080,80

408

Outras transferencias non finalistas da Administración central do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Da Administración xeral da Comunidade Autónoma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440

De entidades públicas empresariais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De concellos

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. Programa operativo

72.619.903,00

56.257,51

0,00

72.676.160,51

72.676.160,51

0,00

72.676.160,51

492

Feoga/Feader/Feaga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

23.786,00

98.951,78

0,00

122.737,78

122.737,78

98.951,78

23.786,00

495

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

82.010.923,00

187.730,46

0,00

82.198.653,46

82.198.653,46

0,00

82.198.653,46

496

Iniciativa de emprego xuvenil YEI

4.390.346,00

0,00

0,00

4.390.346,00

4.390.346,00

0,00

4.390.346,00

499

Outras transferencias da Unión Europea

264.310,00

1.568.831,13

0,00

1.833.141,13

1.833.141,13

660.987,64

1.172.153,49

 

Total 4 - Transferencias correntes

3.640.138.794,00

13.827.719,92

0,00

3.653.966.513,92

3.658.816.852,76

636.287.556,72

3.022.529.296,04

 

Capítulo 5 - Ingresos patrimoniais

514

A empresas públicas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520

Xuros de contas bancarias

124.099,00

0,00

0,00

124.099,00

1.292.701,33

1.292.701,33

0,00

534

Dividendos e participacións en beneficios de empresas publicas

6.626.231,00

0,00

0,00

6.626.231,00

0,00

0,00

0,00

537

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542

Rendas e produtos de aproveitamento forestal de predios rústicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550

De concesións administrativas

0,00

0,00

0,00

0,00

757.053,46

757.053,46

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593

Operacións de derivados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

31.356,70

31.356,70

0,00

 

Total 5 - Ingresos patrimoniais

6.750.330,00

0,00

0,00

6.750.330,00

2.081.111,49

2.081.111,49

0,00

 

Capítulo 6 - Alleamento de investimentos reais

600

Venda de soares

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

30.143,33

30.143,33

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

850,00

0,00

681

De exercicio corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690

0utros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

692

Ingresos por expropiacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 6 - Alleamento de investimentos reais

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

30.993,33

30.993,33

0,00

 

Capítulo 7 - Transferencias de capital

700

Do Fondo de Compensación Interterritorial

38.580.160,00

0,00

0,00

38.580.160,00

38.580.160,00

0,00

38.580.160,00

702

De organismos autónomos do Estado

29.431.899,00

1.350.000,00

0,00

30.781.899,00

30.781.899,00

0,00

30.781.899,00

703

De empresas públicas e outros entes públicos do Estado

6.946.157,00

0,00

0,00

6.946.157,00

6.946.157,00

0,00

6.946.157,00

704

Subvencións finalistas da Administración
xeral

16.310.611,00

51.942,00

0,00

16.362.553,00

16.362.553,00

-9.075.623,47

25.438.176,47

732

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760

De concellos

5.034.706,00

1.290.200,03

0,00

6.324.906,03

6.324.906,03

0,00

6.324.906,03

761

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770

Transferencias de capital de empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

790

Feder programa operativo

398.265.137,00

0,00

0,00

398.265.137,00

398.265.137,00

0,00

398.265.137,00

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013 2014-2020

325.603,00

310.827,00

0,00

636.430,00

636.430,00

310.827,00

325.603,00

792

Feoga/Feader/Feaga

243.030.578,00

13.500.000,00

0,00

256.530.578,00

256.530.578,00

-311.665,26

256.842.243,26

793

Fondos de cohesión

32.107.531,00

0,00

0,00

32.107.531,00

32.107.531,00

0,00

32.107.531,00

794

IFOP/FEP/FEMP

102.033.627,00

0,00

0,00

102.033.627,00

102.033.627,00

0,00

102.033.627,00

795

MRR mecanismo de recuperación e resiliencia

445.210.279,00

13.129.139,57

0,00

458.339.418,57

458.339.418,57

0,00

458.339.418,57

799

Outras transferencias da Unión Europea

288.297,00

531.376,88

0,00

819.673,88

819.673,88

212.875,63

606.798,25

 

Total 7 - Transferencias de capital

1.317.564.585,00

30.163.485,48

0,00

1.347.728.070,48

1.347.728.070,48

-8.863.586,10

1.356.591.656,58

 

Capítulo 8 - Activos financeiros

821

Reintegros de préstamos concedidos ao sector publico a L/P. Concellos

1.806.258,00

0,00

0,00

1.806.258,00

43.788,42

43.788,42

0,00

830

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a C/P

143.061,00

0,00

0,00

143.061,00

0,00

0,00

0,00

831

Reintegro de préstamos concedidos fóra do sector publico a L/P

0,00

0,00

0,00

0,00

75.076,40

75.076,40

0,00

851

Reducción de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Total 8 - Activos financeiros

1.949.319,00

0,00

0,00

1.949.319,00

118.864,82

118.864,82

0,00

 

Capítulo 9 - Pasivos financeiros

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.586.399.193,00

34.617.150,20

0,00

1.621.016.343,20

1.077.117.150,20

1.077.117.150,20

0,00

 

Total 9 - Pasivos financeiros

1.586.399.193,00

34.617.150,20

0,00

1.621.016.343,20

1.077.117.150,20

1.077.117.150,20

0,00

Administración xeral-Estado de execución do orzamento de ingresos

Data: 31.3.2023

Correspondente ao exercicio corrente

Centro: todas as delegacións

Capitulo ingresos

Liquidacións canceladas

Recadado

Devolucións

Recadación liquida

Baixas insolv.
e outras causas

Total liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

I. Impostos directos

766.141.542,62

6.733.698,95

759.407.843,67

343.753,64

881.346.210,86

759.751.597,31

II. Impostos indirectos

976.967.197,11

7.432.693,05

969.534.504,06

488.116,89

1.010.883.188,04

970.022.620,95

III. Taxas, prezos e outros ingresos

21.484.527,01

392.398,87

21.092.128,14

442.321,32

50.052.633,60

21.534.449,46

IV. Transferencias correntes

650.838.573,24

14.551.016,52

636.287.556,72

0,00

636.287.556,72

636.287.556,72

V. Ingresos patrimoniais

2.081.111,49

0,00

2.081.111,49

0,00

2.081.111,49

2.081.111,49

VI. Alleamento de investimentos reais

30.993,33

0,00

30.993,33

0,00

30.993,33

30.993,33

VII. Transferencias de capital

1.801.665,00

10.665.251,10

-8.863.586,10

0,00

-8.863.586,10

-8.863.586,10

VIII. Activos financeiros

118.864,82

0,00

118.864,82

0,00

118.864,82

118.864,82

IX. Pasivos financeiros

1.077.117.150,20

0,00

1.077.117.150,20

0,00

1.077.117.150,20

1.077.117.150,20

Total xeral

3.496.581.624,82

39.775.058,49

3.456.806.566,33

1.274.191,85

3.649.054.122,96

3.458.080.758,18

Administración xeral-Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

628.984,48 miles

Ingresos do período

Orzamento corrente

3.456.806,57

 

Residuos

75.370,71

 

Extraorzamentarios

544.445,17

 

Recursos outros entes

4.240,49

 

Suma

4.080.862,94 miles

Pagamentos do período 

Orzamento corrente

2.362.203,91

 

Residuos

849.449,02

 

Extraorzamentarios

502.660,25

 

Recursos outros entes

49,53

 

Suma

3.714.362,71 miles

Existencias finais

995.484,71 miles

Execución orzamentaria de gastos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.3.2023

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Crédito inicial

Modificacións
de crédito

Crédito vixente

Gastos comprometidos

Obrigas recoñecidas

I. Gastos de persoal

4.593.520.027,00

19.566.384,73

4.613.086.411,73

2.814.698.373,56

1.017.223.541,58

II. Gastos en bens correntes e servizos

2.142.138.596,00

32.657.241,48

2.174.795.837,48

1.276.139.858,27

478.683.834,71

III. Gastos financeiros

110.836.871,00

39.881,70

110.876.752,70

109.144.810,40

31.930.882,20

IV. Transferencias correntes

2.956.982.028,00

242.433.619,26

3.199.415.647,26

1.999.367.714,67

609.067.100,00

V. Fondo de Continxencia

45.417.175,00

0,00

45.417.175,00

0,00

0,00

VI. Investimentos reais

1.574.876.991,00

156.538.824,03

1.731.415.815,03

861.099.285,56

120.677.282,57

VII. Transferencias de capital

1.196.544.900,00

416.668.449,34

1.613.213.349,34

725.071.370,74

94.693.188,55

VIII. Activos financeiros

226.737.944,00

502.531,27

227.240.475,27

131.163.061,60

31.236.734,31

IX. Pasivos financeiros

1.320.116.621,00

0,00

1.320.116.621,00

1.309.584.040,05

701.748.173,38

Total xeral

14.167.171.153,00

868.406.931,81

15.035.578.084,81

9.226.268.514,85

3.085.260.737,30

Execución orzamentaria de ingresos consolidada (Administración xeral, organismos autónomos e axencias)

Ata o 31.3.2023

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento inicial

Modificacións negativas

Modificacións positivas

Dereitos recoñecidos netos

Recadación líquida

I. Impostos directos

3.356.461.158,00

0,00

0,00

881.346.210,86

759.407.843,67

II. Impostos indirectos

3.818.850.852,00

0,00

0,00

1.010.883.188,04

969.534.504,06

III. Taxas, prezos e outros ingresos

172.167.469,00

0,00

0,00

67.894.138,61

28.115.673,39

IV. Transferencias correntes

3.799.693.868,00

0,00

14.651.635,33

646.692.191,68

646.692.191,68

V. Ingresos patrimoniais

11.848.415,00

0,00

0,00

2.283.321,41

2.189.615,14

VI. Alleamento de investimentos reais

9.336.000,00

0,00

0,00

295.712,87

270.549,04

VII. Transferencias de capital

1.330.402.628,00

0,00

30.174.514,88

-8.881.341,70

-8.881.341,70

VIII. Activos financeiros

82.011.570,00

0,00

0,00

503.657,46

503.657,46

IX. Pasivos financeiros

1.586.399.193,00

0,00

34.617.150,20

1.077.117.150,20

1.077.117.150,20

Total xeral

14.167.171.153,00

0,00

79.443.300,41

3.678.134.229,43

3.474.949.842,94

(*) Inclúe execución da Administración xeral, organismos autónomos, axencias públicas e entidades instrumentais de consulta ou asesoramento.

(**) Os datos inclúen a execución financiada polo Feaga.