DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 25 de setembro de 2023 Páx. 54214

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2023 pola que se nomea profesorado do corpo docente universitario de profesoras e profesores titulares de universidade.

De conformidade coa proposta elevada pola comisión nomeada para xulgar o concurso para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante Resolución do 5 de maio de 2023 (BOE do 15 de maio), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria, esta reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (BOE do 23 de marzo), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolve efectuar o nomeamento das persoas que se relacionan no anexo.

Os citados nomeamentos producirán efectos a partir da correspondente toma de posesión por parte das persoas interesadas, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses, contados desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO


concurso

Nome

Apelidos

DNI

Corpo docente

Área de coñecemento

Departamento

Localidade

Código
da praza

10T/23

José

Sixto García

***4550**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Xornalismo

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01968

11T/23

Jorge

Vázquez Herrero

***2524**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Xornalismo

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01969

12T/23

Alba

Silva Rodríguez

***4885**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Xornalismo

Ciencias da Comunicación

Santiago de Compostela

C01970

16T/23

Marta

Madriñán Vázquez

***0598**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Dereito civil

Dereito Común

Santiago de Compostela

C01974

18T/23

Beatriz

Crujeiras Pérez

***8094**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Didáctica das ciencias experimentais

Didácticas Aplicadas

Santiago de Compostela

C01976

19T/23

Paloma

Blanco Anaya

***4573**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Didáctica das ciencias experimentais

Didácticas Aplicadas

Santiago de Compostela

C01977

33T/23

Pablo Alfonso

del Pino González de la Higuera

***8076**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Física da materia condensada

Física de Partículas

Santiago de Compostela

C01991

38T/23

Sandra

Castro González

*** 8265**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Comercialización e investigación de mercados

Organización de Empresas e Comercialización

Lugo

C01996

42/T/23

Silvia

Novío Mallón

***6428**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Enfermaría

Psiquiatría, Radioloxía, Saúde Pública, Enfermaría e Medicina

Santiago de Compostela

C02000

43T/23

Miguel

Martínez Calvo

***6268**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Química inorgánica

Química Inorgánica

Santiago de Compostela

C02001

44T/23

Juan Manuel

Trillo Santamaría

***0307**

Profesoras e profesores titulares de universidade

Xeografía humana

Xeografía

Santiago de Compostela

C02002