DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Luns, 25 de setembro de 2023 Páx. 54218

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2023 pola que se nomean catedráticos e catedráticas de universidade (CU2201).

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante resolución desta universidade do 20 de marzo de 2023 (BOE do 30 de marzo) e presentada polas persoas propostas a documentación a que fai referencia a base 7ª da convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (BOE do 30 de marzo), e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberá efectuarse no prazo máximo de 20 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Se o último día do prazo for inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da devandita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

Vigo, 14 de setembro de 2023

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Código

CU2201-C02-063-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0063 Botánica

Departamento

D00C02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***7337**

Nome e apelidos

María Carmen Seijo Coello

Código

CU2201-C02-412-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0412 Fisioloxía Vexetal

Departamento

D00C02 Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo

Centro de traballo

302 Facultade de Bioloxía

DNI

***9800**

Nome e apelidos

Adela María Sánchez Moreiras

Código

CU2201-C04-220-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0220 Ecoloxía

Departamento

D00C04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Centro de traballo

310 Facultade de Ciencias do Mar

DNI

***0632**

Nome e apelidos

Eva María Teira González

Código

CU2201-C04-819-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0819 Zooloxía

Departamento

D00C04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Centro de traballo

302 Facultade de Bioloxía

DNI

***0221**

Nome e apelidos

Alberto Luis Velando Rodríguez

Código

CU2201-C07-640-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0640 Nutrición e Bromatoloxía

Departamento

D00C07 Química Analítica e Alimentaria

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***2587**

Nome e apelidos

Beatriz Cancho Grande

Código

CU2201-C07-640-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0640 Nutrición e Bromatoloxía

Departamento

D00C07 Química Analítica e Alimentaria

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***9648**

Nome e apelidos

Elena Martínez Carballo

Código

CU2201-C09-760-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0760 Química Inorgánica

Departamento

D00C09 Química Inorgánica

Centro de traballo

311 Facultade de Química

DNI

***1448**

Nome e apelidos

Paulo Antonio Pérez Lourido

Código

CU2201-C11-755-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0755 Química Física

Departamento

D00C11 Química Física

Centro de traballo

311 Facultade de Química

DNI

***1864**

Nome e apelidos

Jorge Pérez Juste

Código

CU2201-C11-755-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0755 Química Física

Departamento

D00C11 Química Física

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***1290**

Nome e apelidos

Marcos Mandado Alonso

Código

CU2201-C12-765-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0765 Química Orgánica

Departamento

D00C12 Química Orgánica

Centro de traballo

311 Facultade de Química

DNI

***7032**

Nome e apelidos

Olalla Nieto Faza

Código

CU2201-H05-450-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0450 Historia Contemporánea

Departamento

D00H05 Historia, Arte e Xeografía

Centro de traballo

102 Facultade de Historia

DNI

***5950**

Nome e apelidos

Julio Prada Rodríguez

Código

CU2201-H11-583-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0583 Literatura Española

Departamento

D00H11 Literatura Española e Teoría da Literatura

Centro de traballo

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI

***9560**

Nome e apelidos

Antonio Chas Aguión

Código

CU2201-T01-305-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0305 Expresión Gráfica na Enxeñaría

Departamento

D00T01 Deseño na Enxeñaría

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***7772**

Nome e apelidos

Antonio Fernández Álvarez

Código

CU2201-T03-590-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0590 Máquinas e Motores Térmicos

Departamento

D00T03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***3373**

Nome e apelidos

David Patiño Vilas

Código

CU2201-T03-600-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0600 Mecánica de Fluídos

Departamento

D00T03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***5949**

Nome e apelidos

María Concepción Paz Penín

Código

CU2201-T04-555-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0555 Enxeñaría Química

Departamento

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***9607**

Nome e apelidos

José Manuel Cruz Freire

Código

CU2201-T04-555-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0555 Enxeñaría Química

Departamento

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***9780**

Nome e apelidos

Ana María Rodríguez Rodríguez

Código

CU2201-T04-555-CU-TC-03

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0555 Enxeñaría Química

Departamento

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***9270**

Nome e apelidos

Ana Belén Moldes Menduíña

Código

CU2201-T04-780-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0780 Tecnoloxía de Alimentos

Departamento

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***6944**

Nome e apelidos

María Inmaculada Franco Matilla

Código

CU2201-T06-505-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0505 Enxeñ. Cartográf., Xeodés. e Fotogramet.

Departamento

D00T06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Centro de traballo

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

DNI

***7284**

Nome e apelidos

Higinio González Jorge

Código

CU2201-T08-385-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0385 Física Aplicada

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

DNI

***8585**

Nome e apelidos

Fernando Lusquiños Rodríguez

Código

CU2201-T08-385-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0385 Física Aplicada

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***4991**

Nome e apelidos

Jacobo Antonio Troncoso Casares

Código

CU2201-T08-385-CU-TC-03

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0385 Física Aplicada

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

310 Facultade de Ciencias do Mar

DNI

***6351**

Nome e apelidos

Luis Lugo Latas

Código

CU2201-T08-385-CU-TC-04

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0385 Física Aplicada

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

311 Facultade de Química

DNI

***0591**

Nome e apelidos

Verónica Salgueiriño Maceira

Código

CU2201-T08-385-CU-TC-05

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0385 Física Aplicada

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***1186**

Nome e apelidos

Mohamed Boutinguiza Larosi

Código

CU2201-T08-398-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0398 Física da Terra

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

107 Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

DNI

***7276**

Nome e apelidos

Alejandro Jacobo Cabrera Crespo

Código

CU2201-T08-398-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0398 Física da terra

Departamento

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo

101 Facultade de Ciencias

DNI

***5355**

Nome e apelidos

María de las Nieves Lorenzo González

Código

CU2201-T13-560-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI

***0730**

Nome e apelidos

Ana Fernández Vilas

Código

CU2201-T13-560-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI

***4380**

Nome e apelidos

Felipe José Gil Castiñeira

Código

CU2201-X02-165-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0165 Dereito Mercantil

Departamento

D00X02 Dereito Privado

Centro de traballo

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

DNI

***6858**

Nome e apelidos

Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

Código

CU2201-X05-187-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0187 Didáctica da Expresión Corporal

Departamento

D00X05 Didácticas Especiais

Centro de traballo

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

DNI

***0895**

Nome e apelidos

Roberto Jesús Barcala Furelos

Código

CU2201-X06-225-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0225 Economía Aplicada

Departamento

D00X06 Economía Aplicada

Centro de traballo

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

DNI

***1639**

Nome e apelidos

Miguel Enrique Rodríguez Méndez

Código

CU2201-X06-225-CU-TC-02

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0225 Economía Aplicada

Departamento

D00X06 Economía Aplicada

Centro de traballo

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI

***5707**

Nome e apelidos

Xavier Simón Fernández

Código

CU2201-X08-415-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0415 Fundamentos da Análise Económica

Departamento

D00x08 Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas

Centro de traballo

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI

***6122**

Nome e apelidos

Baltasar Manzano González

Código

CU2201-X09-095-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0095 Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

DNI

***7008**

Nome e apelidos

José Antonio Fraiz Brea

Código

CU2201-X09-650-CU-TC-01

Corpo

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento

A0650 Organización de Empresas

Departamento

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI

***9179**

Nome e apelidos

Jesús García Arca