DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Mércores, 18 de outubro de 2023 Páx. 57536

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2023 pola que se publican as subvencións concedidas do 1 de xuño ao 30 de setembro de 2023 ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2023 pola que se convocan subvencións para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024
(códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

Antecedentes:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia nº 82, do 28 de abril de 2023 publicouse a Orde do 17 de abril de 2023 pola que se convocan subvencións para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J).

Segundo. O crédito existente para a concesión das axudas previstas na devandita orde foi de 6.069.951,54 € que se concederán con cargo á aplicación orzamentaria 09.02.512A.770 dos orzamentos Xxerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2023 e 2024, segundo o artigo 4.2 da mencionada Orde do 17 de abril de 2023.

En cumprimento do artigo 23 punto 1 da Orde do 17 de abril de 2023, a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade debe dar publicidade no Diario Oficial de Galicia ás subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria, mediante a relación dos beneficiarios e o importe de axuda outorgado. Con todo, cando os importes das subvencións concedidas, individualmente consideradas, sexan de contía inferior a 3.000,00 euros, non será necesaria a publicación no Diario Oficial de Galicia, que será substituída pola publicación das subvencións concedidas na páxina web da Consellería (https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/recursos/ayudas-subvencions).

De acordo con todo o indicado,

RESOLVO:

Publicar como anexo as subvencións concedidas desde o 1 de xuño de 2023 ata o 30 de setembro de 2023, para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2023

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade
P.D. (Disposición adicional 1ª da Orden do 30.3.2022; DOG nº 64, do 1 de abril)
Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade

ANEXO

Subvencións concedidas desde o 1 de xuño de 2023 ata o 30 de setembro de 2023, para a modernización de empresas privadas de transporte de viaxeiros prestadoras de servizos de transporte por estrada e de empresas privadas que interveñen no transporte de mercadorías por estrada, na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, xestionado polo Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana para os anos 2023 e 2024 (códigos de procedemento IF325A, IF325B, IF325C, IF325D, IF325E, IF325F, IF325G, IF325H, IF325I e IF325J)

A seguir, indícanse os importes totais outorgados ou con renuncia ou perda do dereito por solicitude, identificada a través do seu código de expediente por motivos de transparencia e para asegurar a identificación e seguimento da mesma.

Categoría 1. Xestión de documentos de control electrónicos (IF325A).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325A_2023-0002

B27389931

Trans Herache, S.L.

Lugo

4.000,00

-

Categoría 2. Sistema de tacógrafo intelixente de segunda xeración (IF325B).

Código do expediente

NIF

Beneficiario/a

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325B_2023-0002

B70477104

Envigal Logística, S.L.

A Coruña

7.000,00

2

IF325B_2023-0003

***4020**

Ángel José Martín Tarrago

Pontevedra

3.000,00

-

3

IF325B_2023-0004

***8216**

José Ramón Barreiro Vázquez

Pontevedra

7.000,00

-

4

IF325B_2023-0005

***4022**

Rodrigo Curras Piñeiro

Pontevedra

3.000,00

-

5

IF325B_2023-0006

***0105**

Alejandro Falagan Prieto

Ourense

3.000,00

-

6

IF325B_2023-0008

B15644123

Oteycatrans, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

7

IF325B_2023-0009

***6635**

Diego Alonso Freire

Pontevedra

3.000,00

-

8

IF325B_2023-0010

B32505877

Falagan Externalización de Servicios de Transporte, S.L.

Ourense

7.000,00

-

9

IF325B_2023-0011

***1141**

José Ángel Rodríguez Portela

Ourense

3.000,00

-

10

IF325B_2023-0012

***2410**

Arturo Sánchez Mato

Ourense

3.000,00

-

11

IF325B_2023-0013

***3107**

Iván Agulla Piñeiro

Pontevedra

3.000,00

-

12

IF325B_2023-0014

B67741058

Metropolitan Container, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

13

IF325B_2023-0015

***1139**

Alberto Manuel González Parente

Pontevedra

3.000,00

-

14

IF325B_2023-0016

***7030**

Amancio González Parente

Pontevedra

3.000,00

-

15

IF325B_2023-0017

***3785**

Arturo Pedrosa Figueroa

A Coruña

3.000,00

-

16

IF325B_2023-0018

B06813992

Galaitrucks, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

17

IF325B_2023-0019

***7911**

Francisco Javier Puime Donsión

Pontevedra

3.000,00

-

18

IF325B_2023-0020

B36148963

Transportes Morgado y Silva, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

19

IF325B_2023-0021

B27839604

Transportes Ayude Vigo, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

20

IF325B_2023-0022

A27101849

Transportes Valín e Hijos, S.A.

Lugo

12.000,00

-

21

IF325B_2023-0023

B94163300

Touristimes, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

22

IF325B_2023-0024

B15738768

Explotaciones Forestales Souto Carillo, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

23

IF325B_2023-0025

B94087509

Transportes Montes e Hijo del Noroeste, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

24

IF325B_2023-0027

***2873**

David Colmenero Fernández

Ourense

3.000,00

-

25

IF325B_2023-0028

B15891419

Hnos. Miguéns Rial, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

26

IF325B_2023-0029

B32408031

Excoviga, S.L.

Ourense

12.000,00

12.000,00

27

IF325B_2023-0030

***8140**

Santiago Losada López

Pontevedra

3.000,00

-

28

IF325B_2023-0031

B27701473

Transportes Macai Express, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

29

IF325B_2023-0032

B32415960

Genesis-Rodrigo, S.L.

Ourense

7.000,00

-

30

IF325B_2023-0033

***7699**

Manuel Alfonso Romero Barral

A Coruña

3.000,00

-

31

IF325B_2023-0034

B94131968

Transportes Saxamonde, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

32

IF325B_2023-0035

B36598308

Transveiga Caselas, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

33

IF325B_2023-0036

***2585**

Eduardo Doforno Iglesias

Ourense

3.000,00

-

34

IF325B_2023-0038

***3848**

Manuel Luis López Corredoira

Lugo

3.000,00

-

35

IF325B_2023-0039

B15012834

Empresa Seoane, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

36

IF325B_2023-0040

B36735868

Transkiki, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

37

IF325B_2023-0041

***2889**

Jacobo Vazquez Salgueiro

Pontevedra

3.000,00

-

38

IF325B_2023-0042

A36340982

Arosa Bus, S.A.

Pontevedra

7.000,00

-

39

IF325B_2023-0043

A36487122

Excanando, S.A.

Pontevedra

12.000,00

-

40

IF325B_2023-0044

B70388608

Transroybaa 2012, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

41

IF325B_2023-0045

B36101046

José Acha García e Hijos, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

42

IF325B_2023-0046

***1633**

Manuel Diz Pereira

Pontevedra

3.000,00

-

43

IF325B_2023-0047

***6429**

José Luis Méndez Crespo

Ourense

3.000,00

-

44

IF325B_2023-0048

***5420**

Vicente Rodríguez Iglesias

Pontevedra

3.000,00

-

45

IF325B_2023-0049

B15645740

Vehículos Costa, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

46

IF325B_2023-0050

B27001700

Mourenza y Pardo, S.L.

Lugo

12.000,00

-

47

IF325B_2023-0051

B32256877

Transportes José Devesa, S.L.

Ourense

12.000,00

-

48

IF325B_2023-0052

***7952**

José Manuel Gil Cendón

Pontevedra

3.000,00

-

49

IF325B_2023-0053

B32335754

Galicia Direct, S.L.

Ourense

12.000,00

-

50

IF325B_2023-0055

B94200144

Trans Arume, Sociedad Limitada

Pontevedra

3.000,00

-

51

IF325B_2023-0057

B32472391

Transjavier Pereira, Sociedad Limitada

Ourense

7.000,00

-

52

IF325B_2023-0058

***1882**

Amado Danoz González

Ourense

7.000,00

-

53

IF325B_2023-0060

B321043**

Mosquera e Hijos, S.L.

Ourense

7.000,00

-

54

IF325B_2023-0061

***1870**

José Ramón Fortes Abal

Pontevedra

3.000,00

-

55

IF325B_2023-0062

B36399798

Asetrans Xuntans, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

56

IF325B_2023-0063

B27813773

Talleres y Grúas Lemos, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

57

IF325B_2023-0064

B36692663

Grúas Alfonso, S.L.

A Coruña

12.000,00

-

58

IF325B_2023-0065

***0890**

Valentín Castro Andrade

A Coruña

3.000,00

-

59

IF325B_2023-0066

***1037**

Francisco Javier Santiago Pérez

Ourense

7.000,00

-

60

IF325B_2023-0067

***2080**

Leopoldo Rafael Sánchez

Ourense

3.000,00

-

61

IF325B_2023-0068

B42916775

Gonfertui, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

62

IF325B_2023-0069

***8927**

Julián Hermida Casero

Pontevedra

7.000,00

-

63

IF325B_2023-0070

***8219**

Domingo González Gallego

Ourense

7.000,00

-

64

IF325B_2023-0071

***4029**

Iván Díaz Díaz

Lugo

3.000,00

-

65

IF325B_2023-0072

B32455610

Gaexpotrans, S.L.

Ourense

3.000,00

-

66

IF325B_2023-0075

***6121**

Samuel Carballal Olveira

Pontevedra

3.000,00

-

67

IF325B_2023-0076

B27303841

Trans Goyro, S.L.

Lugo

3.000,00

-

68

IF325B_2023-0077

***4163**

Fabio Tiago Cambado Cambado

Ourense

3.000,00

-

69

IF325B_2023-0078

B27156884

Autos Rebollal, S.L.

Lugo

3.000,00

-

70

IF325B_2023-0079

***8748**

Guillermo Abalde, S.A.A.

Pontevedra

3.000,00

-

71

IF325B_2023-0080

B67942763

Transportes Vasile & Hijos, S.L.

Lugo

3.000,00

-

72

IF325B_2023-0081

***4096**

Pablo Abalde Martín

Pontevedra

3.000,00

-

73

IF325B_2023-0082

B36903748

Trans-Codegasa, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

74

IF325B_2023-0083

B94203064

Trabefrio, Sociedad Limitada

Pontevedra

7.000,00

-

75

IF325B_2023-0084

***7558**

Andrés Area Pazos

Pontevedra

3.000,00

-

76

IF325B_2023-0085

B27163336

Autocares Aubesa, S.L.

Lugo

7.000,00

-

77

IF325B_2023-0086

B36472249

Mondariz Materiales de Construcción, S.L. Pontevedra

Pontevedra

7.000,00

-

78

IF325B_2023-0087

B36177087

Trabegons, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

79

IF325B_2023-0088

***0279**

Breixo del Río Falcón

Pontevedra

3.000,00

-

80

IF325B_2023-0089

B32506701

Transportes por Carretera Suárez, Sociedad Limitada

Ourense

7.000,00

-

81

IF325B_2023-0090

B32248460

Transportes Arnuide, S.L.

Ourense

7.000,00

-

82

IF325B_2023-0091

B94085826

Transportes y Distribuciones de Galicia Rocribe, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

83

IF325B_2023-0092

B36210201

Transportes Vázquez y del Río, S.L.

Pontevedra

3.000,00

-

84

IF325B_2023-0093

***4262**

José Ramón Losada Río

Pontevedra

3.000,00

-

85

IF325B_2023-0095

B36022648

Servicios Logísticos Souto, S.L.

Pontevedra

12.000,00

-

86

IF325B_2023-0098

***7635**

Rubén Fragueiro Cal

Pontevedra

3.000,00

-

87

IF325B_2023-0100

***5560**

Pablo Adrián Santiso Smoljko

Pontevedra

3.000,00

-

88

IF325B_2023-0101

***0962**

Martín Vieites Fraga

A Coruña

3.000,00

-

89

IF325B_2023-0102

B94170941

Transaika Logística Terrestre, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

90

IF325B_2023-0104

***5331**

Serafín Esparís Bustelo

A Coruña

3.000,00

-

Total

536.000,00

12.000,00

Categoría 3. Integración de documentos de control electrónicos nos sistemas de xestión (IF325C).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325C_2023-0001

B15891419

Hnos. Miguéns Rial, S.L.

Lugo

5.000,00

-

Categoría 4. Implantación de sistemas TMS/ERP (IF325D).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325D_2023-0001

B32419574

Transportes Pérez Dacal, S.L.

Ourense

5.000,00

-

Categoría 5. Implantación de sistemas SAE (IF325E).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325E_2023-0002

B15637820

Autocares Mougán, S.L.

A Coruña

7.000,00

-

Categoría 7. Axudas aos servizos de transporte de viaxeiros (IF325G).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF325G_2023-0002

B36019990

Autocars Rías Baixas, S.L.

Pontevedra

13.000,00

-

2

IF325G_2023-0003

B36656445

Empresa Lázara, S.A.

Pontevedra

13.000,00

-

3

IF325G_2023-0004

B15645740

Vehículos Costa, S.L.

A Coruña

13.000,00

-

Total

39.000,00

-

Categoría 9. Mellora de sistemas de ticketing (IF325I).

Código do expediente

NIF

Beneficiaria

Provincia

Importe concedido

Importe da renuncia ou perda do dereito

1

IF3325I_2023-0002

B36019990

Autocars Rías Baixas, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

2

IF3325I_2023-0003

B36656445

Empresa Lázara, S.A.

Pontevedra

7.000,00

-

3

IF3325I_2023-0004

B27428671

Transportes José Núnez Barros, S.A.

Pontevedra

7.000,00

-

4

IF3325I_2023-0005

B36163749

Benito Abalo, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

5

IF3325I_2023-0006

B36006542

Expres de Tabeiros, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

6

IF3325I_2023-0007

B36030997

Empresa Pereira, S.L.

Pontevedra

7.000,00

-

Total

42.000,00

-