DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 27 de outubro de 2023 Páx. 58796

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2023, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 6 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento ED481B e IN606B).

A Orde do 6 de xullo de 2023 (DOG núm. 138, do 20 de xullo), conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Consellería de Economía, Industria e Innovación, establece as bases reguladoras e a convocatoria das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva.

O obxecto desta convocatoria é outorgar axudas ás universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), aos organismos públicos de investigación de Galicia, ás fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia, que contraten persoas tituladas superiores que obtiveron recentemente o título de doutora ou doutor para a súa formación nos seus centros, unidades ou departamentos, permitindo a mellora das súas capacidades mediante estadías de investigación posdoutoral no estranxeiro.

No artigo 2.1 da orde de convocatoria determínase quen pode ser beneficiario e, no artigo 2.2 os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas ás axudas.

De acordo co establecido no artigo 10 desta convocatoria, unha vez analizadas as solicitudes, publicáronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas e as entidades solicitantes tiveron un prazo de dez días naturais para formular reclamacións, para emendar erros e falta de documentos das persoas interesadas ante a Secretaría Xeral de Universidades ou ante a Axencia Galega de Innovación, segundo a entidade solicitante. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, o 21 de setembro de 2023 publicouse a lista definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

As solicitudes foron avaliadas por un equipo avaliador formado por persoas expertas de fóra do Sistema de I+D+i galego, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a partir da documentación indicada no artigo 7 da convocatoria e segundo o baremo que se indica no anexo I.

O resultado desta avaliación entregóuselle á Comisión de Selección definida no artigo 12 da orde de convocatoria, que elaborou un informe para os órganos instrutores en que figuran as entidades beneficiarias, xunto coa prelación das persoas candidatas a ser destinatarias das axudas, e a lista de agarda para posibles substitucións.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e á persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, de acordo co artigo 13 da convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada polos órganos instrutores a partir do informe da Comisión de Selección, reunida o día 6 de outubro de 2023, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Axencia Galega de Innovación,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Conceder as axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral convocadas mediante a Orde do 6 de xullo de 2023 ás entidades que contraten as persoas seleccionadas que se relacionan no anexo I desta resolución, no que se reflicten tamén as solicitudes das persoas investigadoras que obteñen a condición de bolseiras Fulbright.

No ámbito das universidades do SUG concédense un mínimo de 6 axudas por cada rama de coñecemento, de acordo co indicado no artigo 3.2 da convocatoria.

Segundo. Establecer unha lista de agarda para as solicitudes presentadas polas universidades do SUG, que se inclúe como anexo II, para determinar posibles substitucións, segundo os criterios establecidos no artigo 12. Nesta lista figuran por orde decrecente de puntuación as solicitudes que non acadaron a puntuación suficiente para ser adxudicatarias da axuda, pero que teñen unha puntuación igual ou superior á mínima establecida no artigo 11.2 da convocatoria.

No caso das demais entidades solicitantes do artigo 2, non se propón unha lista de agarda xa que só obtiveron unha puntuación igual ou superior á mínima establecida, no artigo 11 das bases da convocatoria, 9 das solicitudes presentadas.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. A data de comezo dos contratos será o día 31 de outubro de 2023, agás para a persoas non comunitarias que poderán asinar o contrato ata o día 16 de decembro de 2023.

Quinto. As axudas concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución segundo a estrutura de pagamento recollida no artigo 19 das bases da convocatoria.

Universidades do SUG: 40 axudas.

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2022-2026.

Aplicación
orzamentaria

Universidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

Total

10.03.561B.444.0

UDC

4

27.688,80

211.000,00

204.500,00

118.951,20

562.140,00

USC

23

159.210,60

1.167.000,00

1.157.500,00

683.969,40

3.167.680,00

UVigo

13

89.988,60

636.500,00

624.500,00

386.591,40

1.737.580,00

Total SUG

276.888,00

2.014.500,00

1.986.500,00

1.189.512,00

5.467.400,00

Demais entidades: 9 axudas.

Aplicación
orzamentaria

Entidade

Nº de axudas

Crédito (en euros)

2023

2024

2025

2026

Total

05.A2.561A.403.0

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC

1

6.922,23

45.500,00

45.500,00

26.577,77

124.500,00

05.A2.561A.403.0

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC

1

6.922,23

51.500,00

51.500,00

26.577,77

136.500,00

05.A2.561A.481.0

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela

5

34.611,15

260.500,00

274.000,00

132.888,85

702.000,00

05.A2.561A.481.0

Fundación Profesor Novoa Santos

2

13.844,46

91.500,00

97.000,00

53.155,54

255.500,00

Total

62.300,07

449.000,00

468.000,00

239.199,93

1.218.500,00

Sexto. As entidades beneficiarias deberán remitir un escrito de aceptación das axudas á Secretaría Xeral de Universidades, no caso das universidades do SUG, ou á Axencia Galega de Innovación no caso das demais entidades indicadas no artigo 2 da convocatoria, no prazo de dez días contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución e vincularán as persoas seleccionadas aos seus organismos mediante a formalización do correspondente contrato.

Sétimo. O artigo 19 da orde de convocatoria establece que as entidades beneficiarias e contratantes das persoas seleccionadas serán as encargadas de presentar as xustificacións correspondentes adecuadas á normativa comunitaria e nacional de aplicación e serán as perceptoras dos fondos para o pagamento dos contratos.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado ante o órgano administrativo competente, este requirirá a entidade beneficiaria para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no caso de solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación da resolución, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería
de Cultura, Educación, Formación
Profesional e Universidades

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Economía, Industria
e Innovación e presidenta
da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Axudas concedidas

Universidade da Coruña.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolsa
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2023-126

Vázquez

Sulleiro

Manuel

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

95,5

ED481B-2023-132

Rodríguez

Llorente

Carolina

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.1.2024- 31.12.2024

3

1.1.2025- 31.12.2025

1

88,5

ED481B-2023-134

González

Suárez

Rocío

Ciencias Sociais e Xurídicas

Si

1.2.2024- 31.12.2025

3

84,95

ED481B-2023-135

Vieites

Lestón

Tania

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.4.2024- 30.11.2025

2

84,1

Universidade de Santiago de Compostela.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro/a Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2023-085

García

Sánchez

Lúa

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.8.2025

2

101

ED481B-2023-052

Maldonado

Ruiz

Alexis

Artes e Humanidades

Non

10.1.2024- 31.12.2024

2

1.1.2025- 31.12.2025

2

100,5

ED481B-2023-103

García

Rodríguez

Matías

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

87,2

ED481B-2023-100

Álvarez

Seijo

Begoña

Artes e Humanidades

Si

1.2.2024- 31.12.2025

3

87,15

ED481B-2023-057

González

Gómez

Manuel Antonio

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2024

1

1.1.2025- 31.12.2025

2

94,55

ED481B-2023-069

Mora

Fuentes

Juan Pedro

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.10.2025

2

94,2

ED481B-2023-083

Fuentes

Alonso

Elsa

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

91,5

ED481B-2023-091

Rodríguez

Villamayor

Paula

Ciencias da Saúde

Si

1.1.2024- 31.12.2025

3

92,5

ED481B-2023-063

García

Otero

Xurxo

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

84,8

ED481B-2023-118

Vázquez

Loureiro

Patricia

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024- 31.8.2025

2

84,5

ED481B-2023-065

Velasco

Rodríguez

Brenda

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

84,3

ED481B-2023-081

Carballo

Fazanes

Aida

Ciencias da Saúde

Non

1.4.2024- 31.12.2025

1

84

ED481B-2023-092

Díaz

Tomé

Victoria

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

81

ED481B-2023-078

Correa

Chica

Jully Andrea

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.1.2024- 31.12.2024

2

1.1.2025- 31.12.2025

3

95

ED481B-2023-093

Varela

Castro

Ignacio

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.1.2024- 31.12.2024

2

1.1.2025- 31.12.2025

1

83,5

ED481B-2023-072

Arias

Calvo

Ana

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

92,5

ED481B-2023-076

Calvelo

Souto

Martín

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

91

ED481B-2023-123

Salluce

Giulia

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

90,5

ED481B-2023-104

Rodríguez

Vázquez

Raquel

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2024

2

1.1.2025- 31.12.2025

2

87,25

ED481B-2023-068

Otero

González

Uxía

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.12.2024

3

1.1.2025- 31.12.2025

1

87

ED481B-2023-107

Rodríguez

Lemos

Anxo

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.12.2024

1

1.1.2025- 31.12.2025

2

85,8

ED481B-2023-117

Parga

Martínez

Ana

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

85,75

ED481B-2023-067

Sánchez

García

Carlos

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

68,25

Universidade de Vigo.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro/a Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

ED481B-2023-025

García

Varela

Pablo

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.12.2024

2

1.1.2025- 31.12.2025

2

90,5

ED481B-2023-022

Herrero

Alonso

Diego

Artes e Humanidades

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

89,9

ED481B-2023-016

Pérez

Alarcón

Albenis

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

93,5

ED481B-2023-036

Guitián

Bermejo

José

Ciencias

Non

1.3.2024- 30.10.2025

2

92,5

ED481B-2023-011

Suárez

Eiroa

Brais

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

86,5

ED481B-2023-041

Iglesias

Prado

José Ignacio

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

96

ED481B-2023-042

Acuña

Alonso

Carolina

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

91,5

ED481B-2023-030

Pou

Álvarez

Pablo

Enxeñaría e Arquitectura

Si

1.1.2024- 31.12.2024

3

1.1.2025- 31.12.2025

3

88

ED481B-2023-005

Nogueira

Rodríguez

Alba

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

86

ED481B-2023-019

Pérez

Estévez

Diego

Enxeñaría e Arquitectura

Non

1.1.2024- 31.12.2025

1

85,5

ED481B-2023-006

Román

Geada

Marta

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.8.2025

2

90,85

ED481B-2023-023

Meno

Fariñas

Laura

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

89,9

ED481B-2023-044

Kyriakidi

Sofía

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.8.2025

2

85,5

Outras entidades

Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolsa
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2023/007

Morado

Castresana

Candela

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

1.1.2024- 31.12.2024

1

1.1.2025- 31.12.2025

1

83,50

Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolsa
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2023/006

Domínguez

Arca

Vicente

Ciencias

Non

1.1.2024- 31.12.2025

2

-

-

65,95

Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolsa
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2023/001

Picallos

Rabina

María del Pilar

Ciencias da Saúde

Non

1.3.2024- 30.11.2025

2

-

-

76,60

IN606B-2023/002

Correa

Paz

Clara

Ciencias da Saúde

Non

1.5.2024- 31.12.2025

2

-

-

81,50

IN606B-2023/003

Guillán

Fresco

María

Ciencias da Saúde

Non

1.1.2024- 31.12.2025

3

-

-

94,00

IN606B-2023/004

Rodríguez

Martínez

Lorena

Ciencias da Saúde

Si

1.1.2024- 31.12.2025

3

-

-

78,10

IN606B-2023/005

Regueira

Iglesias

Alba

Ciencias da Saúde

Non

1.5.2024- 31.12.2025

2

-

-

93,55

Fundación Profesor Novoa Santos.

Nº de exp.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolsa
Fulbright

1ª estadía

2ª estadía

Nota

Datas

Zona

Datas

Zona

IN606B-2023/009

Pensado

López

Alba

Ciencias da Saúde

Non

1.5.2024- 31.12.2025

1

-

-

71,00

IN606B-2023/012

Rodríguez-Candela

Mateos

Marina

Ciencias da Saúde

Non

1.2.2024- 31.12.2025

2

-

-

70,50

ANEXO II

Lista de agarda

Universidades do SUG.

Nº de exp.

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

Rama de coñecemento

Bolseiro/a
Fulbright

Total

ED481B-2023-034

UVigo

Todisco

Emanuela

Artes e Humanidades

Non

85,5

ED481B-2023-040

UVigo

Rey

Rodríguez

Iván

Artes e Humanidades

Non

85,5

ED481B-2023-125

UDC

Concheiro

Moscoso

Patricia

Enxeñaría e Arquitectura

Non

85,2

ED481B-2023-075

USC

López

Fernández

Tamara

Artes e Humanidades

Non

83,5

ED481B-2023-053

USC

Giráldez

López

Antonio

Artes e Humanidades

Non

83,5

ED481B-2023-029

UVigo

Martínez

Merino

Paloma

Ciencias

Non

83,4

ED481B-2023-109

USC

Sánchez

Sordo

Irene

Ciencias

Non

83

ED481B-2023-037

UVigo

Redondo

Gutiérrez

Laura

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

83

ED481B-2023-031

UVigo

García

Lojo

Daniel

Ciencias

Non

82,6167

ED481B-2023-116

USC

Alonso

Pena

María

Ciencias

Non

82,5

ED481B-2023-061

USC

Tacón

García

Antía

Artes e Humanidades

Non

82,5

ED481B-2023-074

USC

Rivas

Fernández

Miguel Ángel

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

82,5

ED481B-2023-059

USC

Hernando

Santamaría

Raquel

Artes e Humanidades

Non

82

ED481B-2023-121

UDC

Pérez

Adan

Darian

Enxeñaría e Arquitectura

Si

81,5

ED481B-2023-021

UVigo

Zoni

Valeria

Ciencias

Non

81,35

ED481B-2023-045

UVigo

Ayuso

Vilaboa

Manuel

Ciencias

Non

81,15

ED481B-2023-004

UVigo

Moclán

Ramos

Abel

Artes e Humanidades

Non

81,1

ED481B-2023-119

UDC

Merino

Rusillo

Juan Pedro

Ciencias

Non

81

ED481B-2023-049

USC

Vila

Tojo

Sergio

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

80,6

ED481B-2023-090

USC

Domínguez

Álvarez

Beatriz

Ciencias Sociais e Xurídicas

Non

80,3