DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 30 de outubro de 2023 Páx. 59180

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 10 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento MR651A e MR651B).

Advertido un erro na dita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 200, do 20 de outubro de 2023, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 57962, no Artigo 10. Contido do documento descritivo das actuacións, na táboa do punto 5, onde di:

«Nome do campo

Características

Observacións

Prov

Numérico enteiro curto de 2 díxitos

Segundo códigos Sixpac 2020

Muni

Numérico enteiro curto de 5 díxitos

Segundo códigos Sixpac 2020 (provincia+municipio)

Agre

Numérico enteiro curto de 3 díxitos

Agregado segundo Sixpac 2020

Zona

Numérico enteiro curto de 3 díxitos

Zona segundo Sixpac 2020

Polig

Numérico enteiro de 6 díxitos

Polígono segundo Sixpac 2020

Parc

Numérico enteiro de 11 díxitos

Parcela segundo Sixpac 2020

Rec

Numérico enteiro de 11 díxitos

Recinto segundo Sixpac 2020»

Debe dicir:

«Nome do campo

Características

Observacións

Prov

Numérico enteiro curto de 2 díxitos

Segundo códigos Sixpac 2023

Muni

Numérico enteiro curto de 5 díxitos

Segundo códigos Sixpac 2023 (provincia+municipio)

Agre

Numérico enteiro curto de 3 díxitos

Agregado segundo Sixpac 2023

Zona

Numérico enteiro curto de 3 díxitos

Zona segundo Sixpac 2023

Polig

Numérico enteiro de 6 díxitos

Polígono segundo Sixpac 2023

Parc

Numérico enteiro de 11 díxitos

Parcela segundo Sixpac 2023

Rec

Numérico enteiro de 11 díxitos

Recinto segundo Sixpac 2023»

A publicación desta corrección non modifica o prazo de presentación de solicitudes previsto no artigo 8 da orde.