DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Luns, 6 de novembro de 2023 Páx. 60905

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2023, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

O Decreto 59/2023, do 14 de xuño, establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 113, do 15 de xuño). Esta estrutura foi desenvolvida polo Decreto 79/2023, do 22 de xuño, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm. 119, do 23 de xuño), onde se establece, no artigo 6, alínea a), punto 2, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, como órgano superior da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Dentro das competencias e funcións da Secretaría Xeral de Política Lingüística, baixo a súa dirección, establécese que o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ten o cometido de promover a formación e capacitación de persoas tituladas universitarias, tanto no ámbito galego coma internacional, a través de convocatorias públicas para a investigación e o estudo de programas no ámbito das humanidades.

Así, mediante a Orde do 19 de xullo de 2023 apróbanse as bases que rexen o concurso público de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG núm. 145, do 1 de agosto).

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, no uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 29 de xullo de 2022, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na disposición derradeira primeira da orde da convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor, realizada con base no informe da Comisión de Valoración debidamente motivado, e conceder as 11 bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros ao mes, por todos os conceptos, incluídos os custos da Seguridade Social, durante o período comprendido entre o 1 de decembro de 2023, data de incorporación ao centro, e o 30 de novembro de 2025.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorporase na data establecida, cando manifestase expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renunciase a esta unha vez aceptada, así como cando se proceda á súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistencia propia, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá segundo o disposto na Orde do 29 de xullo de 2022, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (DOG núm. 151, do 9 de agosto) ou ben interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

5. Que se notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2023

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

1. Proxecto Tesouro paleogalaico.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

14,3429

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

11,4100

Real Besteiro

Santiago

***7924**

10,0800

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,9550

Martínez Ortiz

Adrián

***8166**

9,5950

Durán Chapela

Daniel

***1288**

9,5775

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,8900

Senín Santiago

María Belén

***9035**

8,8500

Salceda García

Lucía

***6071**

8,6663

Iglesias García

Cintia

***8673**

7,2628

Lago Pereira

Elia

***7855**

7,2512

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

7,2312

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

11,6600

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

10,6000

Gil Robla

Lara María

***2949**

10,2210

Álvarez Sánchez

Uxía

***3367**

9,3675

Durán Chapela

Daniel

***1288**

9,3275

Puentes Vega

Sabela

***9402**

9,1300

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,9900

Vázquez Alonso

Aroa

***6129**

8,9278

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

8,8550

Dapena Barba

Lucía

***4266**

8,6725

Lorenzo Rial

Inés

***1457**

8,3200

Collazo Martínez

Beatriz

***0729**

8,2300

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

8,1681

Iglesias García

Cintia

***8673**

8,0628

Villaverde Munín

Antía

***5517**

7,9600

Senín Santiago

María Belén

***9035**

7,9500

Fernández Berciano

Enya

***2573**

7,5500

Fernández Gómez

María

***4564**

7,4453

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

7,1312

Martínez Rodríguez

Rubén

***5019**

7,0750

Lago Pereira

Elia

***7855**

7,0512

Albán Barcia

Sara

***0985**

6,7526

3. Proxecto Corpus documentale latinum Gallaeciae (CODOLGA).

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Lorenzo Rodríguez

Abel

***8955**

19,8950

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Piñeiro Pedreira

Sandra

***7561**

19,6744

Sampedro López

Roque

***0872**

18,4500

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

14,9929

López Gómez

Helena

***8198**

12,3050

Frade Mato

Alicia

***0889**

12,2600

Besteiro Freire

Helena

***8546**

11,7500

Real Besteiro

Santiago

***7924**

10,3300

Corbeira Paz

Paula

***4663**

10,2500

Martínez Ortiz

Adrián

***8166**

9,5950

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

9,3775

Vidal Estévez

Benjamín

***6304**

9,3675

4. Proxecto Bibliografía informatizada da lingua galega (Bilega).

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

12,9681

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

12,9600

Puentes Vega

Sabela

***9402**

12,6300

Fernández Gómez

María

***4564**

11,7696

Gil Robla

Lara María

***2949**

11,6710

Salceda García

Lucía

***6071**

10,7663

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

10,5550

Vázquez Alonso

Aroa

***6129**

10,2278

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,6900

Dapena Barba

Lucía

***4266**

8,9725

Villaverde Munín

Antía

***5517**

8,4600

Lago Pereira

Elia

***7855**

8,4012

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

15,0500

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Álvarez Sánchez

Uxía

***3367**

12,6675

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

11,3600

Gil Robla

Lara María

***2949**

10,8210

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

10,2181

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,9550

Vázquez Alonso

Aroa

***6129**

9,7278

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,2900

Albán Barcia

Sara

***0985**

9,2526

Puentes Vega

Sabela

***9402**

9,1300

Salceda García

Lucía

***6071**

8,9163

Dapena Barba

Lucía

***4266**

8,7225

Fernández Berciano

Enya

***2573**

8,5500

Villaverde Munín

Antía

***5517**

7,8600

Collazo Martínez

Beatriz

***0729**

7,7300

Chao Parapar

Maikel

***8440**

7,3588

Lago Pereira

Elia

***7855**

7,1512

Martínez Rodríguez

Rubén

***5019**

7,0750

Pardo Prado

Sara

***7287**

6,9762

6. Proxecto Informes de literatura.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,8550

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Senín Santiago

María Belén

***9035**

11,8500

Durán Chapela

Daniel

***1288**

11,4775

Salceda García

Lucía

***6071**

9,6663

Curros Ferro

María

***3605**

8,8226

Iglesias García

Cintia

***8673**

8,2628

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,2100

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

7. Proxecto Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Senín Santiago

María Belén

***9035**

11,8500

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Durán Chapela

Daniel

***1288**

11,4775

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,8550

Salceda García

Lucía

***6071**

9,6663

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

9,4500

Curros Ferro

María

***3605**

8,8226

Álvarez Sánchez

Uxía

***3367**

8,7675

Iglesias García

Cintia

***8673**

8,2628

Martínez Rodríguez

Rubén

***5019**

8,0750

Collazo Martínez

Beatriz

***0729**

7,9800

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,2100

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Sampedro López

Roque

***0872**

16,5000

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Novoa Fernández

María

***9771**

15,9544

Puentes Vega

Sabela

***9402**

12,6300

Frade Mato

Alicia

***0889**

12,1600

Otero Moreira

Brianda

***1255**

11,5800

Besteiro Freire

Helena

***8546**

11,5500

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

10,8681

Corbeira Paz

Paula

***4663**

10,2500

Gómez Vázquez

Antonio

***8222**

10,0163

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,8550

Durán Chapela

Daniel

***1288**

9,3275

Pardo Prado

Sara

***7287**

9,2262

Real Besteiro

Santiago

***7924**

9,1300

Gil Robla

Lara María

***2949**

8,9710

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

8,7775

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Salceda García

Lucía

***6071**

8,6663

Iglesias García

Cintia

***8673**

8,2628

Mier Mouriño

Brandán

***1446**

7,7906

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,3100

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

7,0312

9. Proxecto BiRMED: Bibliografía de referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Puentes Vega

Sabela

***9402**

12,6300

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Jimeno Rodríguez

Juan Antonio

***0200**

12,5181

Senín Santiago

María Belén

***9035**

12,4500

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,9900

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,9550

Real Besteiro

Santiago

***7924**

9,4300

Salceda García

Lucía

***6071**

9,0163

Fernández Gómez

María

***4564**

8,2696

Villaverde Munín

Antía

***5517**

7,9600

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

7,4312

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,4100

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

10. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pérez Boquete

Roi

***5752**

15,5033

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Hermida Fernández

Airas

***6091**

10,2587

11. Proxecto Legados literarios.

Titular.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Durán Chapela

Daniel

***1288**

11,4775

Suplentes.

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Senín Santiago

María Belén

***9035**

11,8500

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

9,8550

Salceda García

Lucía

***6071**

9,6663

Rodríguez Otero

Noelia

***7249**

9,4500

Curros Ferro

María

***3605**

8,8226

Álvarez Sánchez

Uxía

***3367**

8,7675

Iglesias García

Cintia

***8673**

8,2628

Martínez Rodríguez

Rubén

***5019**

8,0750

Collazo Martínez

Beatriz

***0729**

7,9800

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,2100

Pais Tuñas

Paula

***0408**

7,1675

ANEXO B

1. Proxecto Tesouro paleogalaico.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pardo Prado

Sara

***7287**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Puentes Vega

Sabela

***9402**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

2. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Ledo

Fátima

***9003**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

3. Proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (Codolga).

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Hermo Nieto

Sara

***0475**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos (coñecementos de latín)

Mier Mouriño

Brandán

***1446**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos (coñecementos de latín)

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pais Tuñas

Paula

***0408**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Paradelo Veiga

Marinha

***6026**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Salceda García

Lucía

***6071**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Sánchez Martínez

Pablo

***5852**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos (coñecementos de latín)

4. Proxecto Bibliografía Informatizada da lingua galega (Bilega).

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Ledo

Fátima

***9003**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pardo Prado

Sara

***7287**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

5. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Ledo

Fátima

***9003**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

6. Proxecto Informes de literatura.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Albán Barcia

Sara

***0985**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Cuns Lema

Natalia

***4925**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Dapena Barba

Lucía

***4266**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Ledo

Fátima

***9003**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Loureiro Álvarez

Katherine Elizabeth

***4686**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pardo Prado

Sara

***7287**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Puentes Vega

Sabela

***9402**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

7. Proxecto Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Albán Barcia

Sara

***0985**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Dapena Barba

Lucía

***4266**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Ledo

Fátima

***9003**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Loureiro Álvarez

Katherine Elizabeth

***4686**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

8. Proxecto Lírica profana galego-portuguesa.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Albán Barcia

Sara

***0985**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos (capacidade para ler/traducir textos en diferentes linguas romances no período medieval).

Álvarez Sánchez

Uxía

***3367**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos (acreditar coñecementos de literatura medieval).

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non cumpre os requisitos específicos (acreditar coñecementos de literatura medieval)

9. Proxecto BiRMED: Bibliografía de referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Lorenzo Rodríguez

Abel

***8955**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

10. Proxecto Dimensións da identidade colectiva de Galicia.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Aceiro Casal

Juan

***7521**

Non cumpre os requisitos específicos (acreditar manexo de software especializado)

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gómez Vázquez

Antonio

***8222**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

11. Proxecto Legados literarios.

Excluídos por non cumprir os requisitos xerais ou específicos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Dapena Barba

Lucía

***4266**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Del Préstamo Landín

María Teresa

***2059**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Fernández Reguera

Raquel

***8329**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ferrón Lea

David

***0756**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)

Frade Mato

Alicia

***0889**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Gil Robla

Lara María

***2949**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Loureiro Álvarez

Katherine Elizabeth

***4686**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Muñiz Castaño

Elisa

***9706**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pardo Prado

Sara

***7287**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Pedreira Sanjurjo

Iria

***2682**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

Non cumpre os requisitos xerais (base cuarta, alínea d)