DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 213 Xoves, 9 de novembro de 2023 Páx. 61649

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 20 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 17 de outubro de 2023 que finaliza os procedementos da Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A).

No Diario Oficial de Galicia número 130, do 10 de xullo de 2023, publícase a Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS31A).

De conformidade co disposto no seu artigo 15, a resolución dos expedientes de axudas correspóndelle ao director xeral de Inclusión Social, que resolverá por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude. As resolucións ditadas notificaránselles ás entidades interesadas no prazo máximo de cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde. As resolucións estarán motivadas e indicarán a puntuación obtida no proceso de valoración, aquelas actuacións recollidas no artigo 4.1.b), que se tramitan polo procedemento de concorrencia competitiva.

Dado que a subvención está cofinanciada polo programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027, na resolución de concesión informarase a entidade beneficiaria do cofinanciamento comunitario, con expresión do obxectivo político, prioridade, obxectivo específico, medida e porcentaxe de cofinanciamento. Así mesmo, figurarán a identificación da entidade beneficiaria, a contía da subvención e as obrigas que lle correspondan, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deben entregarse ou prestarse, o plan de financiamento, o prazo de execución e, se procede, o método que se aplicará para determinar os custos da operación e as condicións de pagamento da axuda, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA).

Así mesmo, a entidade beneficiaria tamén será informada de que a aceptación da subvención podería implicar a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

No seu artigo 18 establece, respecto ás actuacións que se tramitan polo procedemento de concorrencia competitiva, que os actos administrativos e a correspondente resolución ditada no procedemento para a concesión de subvencións se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do contido íntegro da Resolución do 17 de outubro de 2023, ditada no procedemento BS631A, de concesión de axudas ás entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, que se xunta no anexo.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2023

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 17 de outubro de 2023 que finaliza os procedementos establecidos na Orde do 27 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades privadas de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciada parcialmente pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027

Antecedentes:

1. A Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión, unha vez consultada a base de datos do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, da Consellería de Política Social e Xuventude, comprobou que, de conformidade co previsto no artigo 11 da orde reguladora da convocatoria, as entidades solicitantes cumprían os requisitos establecidos para seren admitidas.

2. A Comisión de Valoración de Subvencións emitiu, con data do 16 de outubro de 2023, informe de valoración conxunto das solicitudes presentadas, do artigo 4.1.b).

Respecto da concesión de subvencións para a realización de actuacións previstas no artigo 4.1.a), e de acordo co disposto no artigo 12.1 da orde, realízanse mediante concorrencia non competitiva e distribúese a contía orzada entre as solicitudes admitidas e contías previstas no artigo 12 da orde.

Para as actuacións do artigo 4.1.b).1, 2 e 3, conforme o artigo 12.2 a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva. No caso das actuacións 4.1.b).2 e 3, na distribución orzamentaria tivéronse tamén en conta as catro operación previstas na autorización previa-DECA, outorgada pola Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos do 9 de maio de 2023. Tendo en conta o anterior, o órgano instrutor propuxo a denegación e a concesión das solicitudes de actuacións de todas as tipoloxías seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios obxectivos de concesión establecidos nos artigos 12.5 e 14.2 da orde, de ser o caso. Deste xeito, no ano 2023, na tipoloxía b1, todas as actuacións dirixidas á atención ás necesidades básicas e á prevención e primeira atención obteñen subvencións; na tipoloxía b2 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 28,5 puntos; na tipoloxía b3 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 43,5 puntos.

No ano 2024, na tipoloxía b1 todas as actuacións dirixidas á atención ás necesidades básicas e á prevención e primeira atención obteñen subvencións. Na tipoloxía b2 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 41,5 puntos, salvo as actuacións 12935 e 12034, empatadas en puntos coas actuacións doutra entidade; neste caso, empregouse o criterio da cantidade solicitada para desempatar. Na tipoloxía b3 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 47 puntos, salvo a actuación nº 14374, empatada neses puntos coa actuación nº 14350, da mesma entidade; neste caso, concedeuse tendo en conta o orde de prioridade na solicitude.

No ano 2025, na tipoloxía b1 todas as actuacións dirixidas á atención ás necesidades básicas e á prevención e primeira atención obteñen subvencións; na tipoloxía b2 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 43,5 puntos, e na tipoloxía b3 non obteñen subvención as actuacións admitidas con menos de 47,5 puntos.

3. Tendo en conta o anterior, e unha vez fiscalizado o gasto en conformidade pola Intervención Delegada, en virtude do artigo 15 e da disposición adicional primeira,

RESOLVO:

Primeiro. A concesión das subvencións solicitadas para as seguintes actuacións, coas contías e os motivos que se indican:

a) Para o funcionamento de centros de inclusión e emerxencia, coa seguinte desagregación (artigo 4.1.a):

Expediente

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Adxudicado 2023

Adxudicado 2024

Adxudicado 2025

Total adxudicado

BS631A 2023/36

G27021120

Aliad-3

++33

Funcionamento de centros

Centro de acollida e transición á vida autónoma Aliad Ultreia II

1.284,00 €

2.196,00 €

906,00 €

4.386,00 €

BS631A 2023/81

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Hogar Sor Eusebia

99.296,00 €

169.824,00 €

70.064,00 €

339.184,00 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Funcionamento de centros

Comedor social O Viso II

36.808,00 €

62.952,00 €

25.972,00 €

125.732,00 €

BS631A 2023/29

G32169609

Asociación Comité cidadán antisida de Ourense

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Casco Ourense

68.480,00 €

117.120,00 €

48.320,00 €

233.920,00 €

BS631A 2023/66

G36642726

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

Funcionamento de centros

25.680,00 €

43.920,00 €

18.120,00 €

87.720,00 €

BS631A 2023/26

G36204931

Asociación de Caridade Santiago Apóstol

Funcionamento de centros

Comedor social Santiago Apóstol

30.400,00 €

52.200,00 €

21.600,00 €

104.200,00 €

BS631A 2023/34

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Funcionamento de centros

Albergue Dignidad

25.466,00 €

43.554,00 €

17.969,00 €

86.989,00 €

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Patrón

17.120,00 €

29.280,00 €

12.080,00 €

58.480,00 €

BS631A 2023/8

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Funcionamento de centros

Centro de atención social continuada Rexurdir

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/8

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Funcionamento de centros

Centro de apoio social a procesos terapéuticos Rexurdir

5.000,00 €

10.000,00 €

4.800,00 €

19.800,00 €

BS631A 2023/6

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Betania

17.120,00 €

29.280,00 €

12.080,00 €

58.480,00 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Funcionamento de centros

Centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Funcionamento de centros

Centro de acollida de transición á vida autónoma

25.680,00 €

43.920 €

18.120 €

87.720,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Funcionamento de centros

Centro de día Virxe da Covadonga

14.800,00 €

24.700,00 €

10.000,00 €

49.500,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Funcionamento de centros

Centro de transición á vida autónoma A Valenzá (especial)

17.120,00 €

29.280,00 €

12.080,00 €

58.480,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Funcionamento de centros

Comedor social

34.240,00 €

58.560,00 €

24.160,00 €

116.960,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Funcionamento de centros

Albergue para persoas sen fogar San Javier

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Funcionamento de centros

Centro de atención social continuada Vieiro

18.360,00 €

33.360,00 €

14.400,00 €

66.120,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica San Cibrán

17.120,00 €

29.280,00 €

12.080,00 €

58.480,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Funcionamento de centros

Comedor social Cáritas Arousa

29.960,00 €

51.240,00 €

21.140,00 €

102.340,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Funcionamento de centros

Albergue Juan XXIII

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/64

G15028483

Cocina Económica de A Coruña

Funcionamento de centros

Cocina Económica

70.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

240.000,00 €

BS631A 2023/18

G15029176

Cocina Económica de Ferrol

Funcionamento de centros

Cocina Económica de Ferrol

70.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

240.000,00 €

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

Funcionamento de centros

Centro de atención social continuada Casco

26.536,00 €

45.384,00 €

18.724,00 €

90.644,00 €

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Casco Coruña

94.160,00 €

161.040,00 €

66.440,00 €

321.640,00 €

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Casco II

85.600,00 €

146.400,00 €

60.400,00 €

292.400,00 €

BS631A 2023/22

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Santa Isabel

25.680,00 €

43.920,00 €

18.120,00 €

87.720,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Funcionamento de centros

Centro de atención social continuada en Lugo

19.404,00 €

30.492,00 €

13.332,00 €

63.228,00 €

BS631A 2023/67

G36897247

Dar Máis

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica Casa da Porteliña

15.408,00 €

26.352,00 €

10.872,00 €

52.632,00 €

BS631A 2023/1

G36626174

Fundación Casa de Caridad Vigo-Hogar San José

Funcionamento de centros

Comedor da esperanza

70.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

240.000,00 €

BS631A 2023/88

G84913946

Fundación de solidaridad Amaranta

Funcionamento de centros

Centro de acollida de transicion á vida autónoma Érguete muller

11.984,00 €

20.496,00 €

8.456,00 €

40.936,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Funcionamento de centros

Centro de día de Vigo

- €

7.040,00 €

2.346,67 €

9.386,67 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Funcionamento de centros

Centro de día de inclusión social Teranga A Coruña

- €

3.520,00 €

1.466,67 €

4.986,67 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Funcionamento de centros

Centro de día Teranga Ourense

- €

5.280,00 €

1.760,00 €

7.040,00 €

BS631A 2023/79

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Funcionamento de centros

Refuxio Pardo de Atín

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/30

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Funcionamento de centros

Centro de acollida de transición á vida autónoma San Aníbal

8.560,00 €

14.640,00 €

6.040,00 €

29.240,00 €

BS631A 2023/30

R0800037D

Hijas del Divino Celo - Rogacionistas

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica María Nazarena

8.560,00 €

14.640,00 €

6.040,00 €

29.240,00 €

BS631A 2023/35

G15561301

Hogar Santa Lucía para mujeres sin techo

Funcionamento de centros

Casa de acollida básica de mulleres sin teito Santa Lucía

30.448,00 €

55.632,00 €

22.952,00 €

109.032,00 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Funcionamento de centros

Albergue Padre Rubinos

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Funcionamento de centros

Centro de atención social continuada Padre Rubinos

30.000,00 €

50.000,00 €

20.000,00 €

100.000,00 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Funcionamento de centros

Centro de acollida de transición á vida autónoma Padre Rubinos

34.240,00 €

58.560,00 €

24.160,00 €

116.960,00 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Funcionamento de centros

Comedor social Padre Rubinos

70.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

240.000,00 €

BS631A 2023/65

G79408852

Médicos do Mundo

Funcionamento de centros

Centro de día de redución de danos Médicos do mundo

9.536,00 €

16.000,00 €

6.336,00 €

31.872,00 €

BS631A 2023/12

R3600388G

Misión del Silencio

Funcionamento de centros

Comedor social Virgen de Lourdes

32.384,00 €

55.264,00 €

22.704,00 €

110.352,00 €

BS631A 2023/9

R1500299A

Pía unión la Obra de la Señora

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica El buen pastor

28.530,00 €

55.215,00 €

32.200,00 €

115.945,00 €

BS631A 2023/9

R1500299A

Pía unión la Obra de la Señora

Funcionamento de centros

Centro de acollida básica San José de La Obra de la Señora

16.860,00 €

41.300,00 €

14.150,00 €

72.310,00 €

BS631A 2023/2

G15028863

Sociedad fundadora Cocina Económica de Santiago

Funcionamento de centros

Cocina Económica de Santiago

70.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

240.000,00 €

BS631A 2023/5

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Funcionamento de centros

Comedor benéfico San Vicente de Paúl

58.880,00 €

100.800,00 €

41.280,00 €

200.960,00 €

b) Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun programa de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos ou atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social, incluíndo aquela dirixida de xeito exclusivo á poboación inmigrante (artigo 4.1.b):

i) Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos (artigo 4.1.b).1, coa seguinte desagregación:

(1) Atención ás necesidades básicas:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Adxudicado 2023

Adxudicado 2024

Adxudicado 2025

Total adxudicado

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: achegas económicas

90

15.600,00 €

36.600,00 €

17.400,00 €

69.600,00 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: cobertura de necesidade de alimento

90

28.200,00 €

49.200,00 €

20.950,00 €

98.350,00 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Cobertura de necesidade de alimentos

87,5

1.800,00 €

3.000,00 €

1.260,00 €

6.060,00 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría, apoio material…)

87,5

1.200,00 €

1.200,00 €

600,00 €

3.000,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti mercas

87

588,00 €

924,00 €

420,00 €

1.932,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti sanas

87

588,00 €

924,00 €

420,00 €

1.932,00 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, limpeza)

86

4.200,00 €

7.800,00 €

3.600,00 €

15.600,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Cobertura da necesidade de alimento

81,5

14.400,00 €

25.200,00 €

10.800,00 €

50.400,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Provisión de recursos básicos (apoio material)

79,5

12.000,00 €

20.400,00 €

8.400,00 €

40.800,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Provisión de recursos básicos (roupeiro)

79,5

10.800,00 €

18.000,00 €

7.800,00 €

36.600,00 €

BS631A 2023/15

G70260906

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial)

Cobertura de necesidade de alimento

78

27.600,00 €

51.180,00 €

19.560,00 €

98.340,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Servizo de apoio ás necesidades básicas (roupeiro)

76,5

8.400,00 €

15.600,00 €

5.400,00 €

29.400,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa Aferrados

76

7.680,00 €

12.480,00 €

10.080,00 €

30.240,00 €

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades alimenticias

76

23.100,00 €

46.200,00 €

23.100,00 €

92.400,00 €

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura doutras necesidades básicas, non alimenticias

76

17.064,00 €

34.128,00 €

17.064,00 €

68.256,00 €

BS631A 2023/27

G36884708

Asociación Vida Digna

Atención ás necesidades básicas: hixiene e farmacia

75

30.000,00 €

42.000,00 €

26.340,00 €

98.340,00 €

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Colabora social (servizo de cobertura de alimento)

73,5

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Colabora social (servizo de provisión de recursos básicos)

73,5

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/27

G36884708

Asociación Vida Digna

Repartición de alimentos

73

30.000,00 €

42.000,00 €

26.340,00 €

98.340,00 €

BS631A 2023/27

G36884708

Asociación Vida Digna

Roupeiro social e repartición de enseres

73

30.000,00 €

42.000,00 €

26.340,00 €

98.340,00 €

BS631A 2023/49

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Ánxela-Hixiene

72

3.504,00 €

6.000,00 €

2.508,00 €

12.012,00 €

BS631A 2023/49

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Ánxela-Alimentación

72

3.504,00 €

6.000,00 €

2.508,00 €

12.012,00 €

BS631A 2023/90

G32394082

Asociación RedMadre Ourense

Ánxela-Recursos básicos

71,5

1.344,00 €

2.304,00 €

960,00 €

4.608,00 €

BS631A 2023/90

G32394082

Asociación RedMadre Ourense

Ánxela-Alimentación

71,5

1.344,00 €

2.304,00 €

960,00 €

4.608,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Necesidades básicas (alimento)

71

4.800,00 €

2.400,00 €

1.200,00 €

8.400,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Comparte II (servizo de provisión de recursos básicos)

70,5

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Rueiro (servizo de atención de rúa)

70,5

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/49

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Ánxela-Enxoval infantil

70

816,00 €

1.380,00 €

564,00 €

2.760,00 €

BS631A 2023/49

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Ánxela-Roupeiro

70

1.620,00 €

2.760,00 €

1.140,00 €

5.520,00 €

BS631A 2023/11

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de provisión de recursos básicos a familias e persoas

68

12.600,00 €

21.600,00 €

9.000,00 €

43.200,00 €

BS631A 2023/11

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Cobertura de necesidade de alimentos

68

12.600,00 €

21.600,00 €

9.000,00 €

43.200,00 €

BS631A 2023/113

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición de roupa e produtos hixiénicos

66

28.800,00 €

49.200,00 €

20.350,00 €

98.350,00 €

BS631A 2023/113

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición básica de alimentos

66

30.000,00 €

49.200,00 €

19.150,00 €

98.350,00 €

BS631A 2023/61

G94061421

Asociación de voluntariado O Mencer

Repartición de alimentos

65

3.600,00 €

7.200,00 €

3.600,00 €

14.400,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso SANB-Hixiene

65

1.440,00 €

3.000,00 €

1.080,00 €

5.520,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso SANB-Apoio

65

3.000,00 €

4.200,00 €

1.200,00 €

8.400,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso SANB-Alimentos

65

3.600,00 €

4.800,00 €

2.160,00 €

10.560,00 €

BS631A 2023/113

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Achegas para gastos de vivenda e subministracións

64

10.800,00 €

18.600,00 €

7.800,00 €

37.200,00 €

BS631A 2023/54

G27862507

Asociación Benéfica Unida Solidaria

Roupeiro e bazar

64

12.300,00 €

27.900,00 €

15.600,00 €

55.800,00 €

BS631A 2023/54

G27862507

Asociación Benéfica Unida Solidaria

Bolsa de alimentos

64

12.300,00 €

26.100,00 €

13.800,00 €

52.200,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Comparte I (servizo de cobertura de necesidades de alimento)

63,5

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Necesidades básicas

63

540,00 €

540,00 €

- €

1.080,00 €

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

Banco de recursos básicos

62,5

420,00 €

840,00 €

420,00 €

1.680,00 €

BS631A 2023/99

G28197564

Asociación española contra el Cáncer (AECC)

Cobertura de necesidades básicas

62

1.008,00 €

1.680,00 €

672,00 €

3.360,00 €

BS631A 2023/57

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de alimentos

62

5.400,00 €

9.120,00 €

3.720,00 €

18.240,00 €

BS631A 2023/57

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Roupeiro social

62

5.400,00 €

9.120,00 €

3.720,00 €

18.240,00 €

BS631A 2023/48

G94000379

Asociación Asistencial SOS Tomiño

Compra de alimentos

60

2.760,00 €

4.800,00 €

2.040,00 €

9.600,00 €

BS631A 2023/73

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Servizo de axudas económicas para alimentación Ábaco

60

3.600,00 €

5.400,00 €

1.800,00 €

10.800,00 €

BS631A 2023/73

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Servizo de axudas económicas para provisión de recursos básicos Esgallo

60

1.800,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

6.000,00 €

BS631A 2023/46

G70180229

Asociación RedMadre A Coruña

Repartición de produtos de hixiene infantís

59

2.400,00 €

4.440,00 €

2.040,00 €

8.880,00 €

BS631A 2023/46

G70180229

Asociación RedMadre A Coruña

Repartición de alimentos infantís

59

2.400,00 €

4.440,00 €

2.040,00 €

8.880,00 €

BS631A 2023/46

G70180229

Asociación RedMadre A Coruña

Repartición de roupa e enxoval infantil

59

2.400,00 €

4.440,00 €

2.040,00 €

8.880,00 €

BS631A 2023/46

G70180229

Asociación RedMadre A Coruña

Axudas de emerxencia social para familias con menores de tres (3) anos a cargo

58

72,00 €

120,00 €

48,00 €

240,00 €

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de roupa

56,5

4.920,00 €

9.240,00 €

4.320,00 €

18.480,00 €

BS631A 2023/71

G15121254

Asociación Renacer

Proxecto Solidariedade (alimentos)

56,5

13.000,00 €

21.600,00 €

7.800,00 €

42.400,00 €

BS631A 2023/23

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

Provisión de recursos básicos (hixiene familiar)

56

4.200,00 €

8.100,00 €

3.900,00 €

16.200,00 €

BS631A 2023/23

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

O armario de Ayuvi

56

5.400,00 €

9.600,00 €

4.200,00 €

19.200,00 €

BS631A 2023/23

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

O ultramarino de Ayuvi

56

4.200,00 €

8.100,00 €

3.900,00 €

16.200,00 €

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de alimentos

54,5

3.480,00 €

6.000,00 €

2.520,00 €

12.000,00 €

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Atención na rúa

54,5

984,00 €

1.836,00 €

852,00 €

3.672,00 €

BS631A 2023/23

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

Provisión de recursos básicos (kits posparto)

53

480,00 €

900,00 €

420,00 €

1.800,00 €

BS631A 2023/107

G70605530

Asociacion Galega de Familias de Acollida Acougo

Programa de xestión do banco de recursos á infancia vulnerable

52,5

480,00 €

2.880,00 €

1.440,00 €

4.800,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Alimentos

52

5.400,00 €

9.000,00 €

3.600,00 €

18.000,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Hixiene e lavandaría

50

2.820,00 €

4.800,00 €

1.980,00 €

9.600,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Roupeiro

50

3.120,00 €

5.400,00 €

2.280,00 €

10.800,00 €

BS631A 2023/7

G32122384

Asociación Desenvolvemento Rural Portas Abertas

Cobertura de necesidade de alimento

48

- €

1.200,00 €

480,00 €

1.680,00 €

BS631A 2023/7

G32122384

Asociación Desenvolvemento Rural Portas Abertas

Provisión de recursos básicos

48

- €

900,00 €

300,00 €

1.200,00 €

(2) Prevención e primeira atención:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Adxudicado 2023

Adxudicado 2024

Adxudicado 2025

Total adxudicado

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti solicitas

83

3.045,00 €

4.785,00 €

2.175,00 €

10.005,00 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: valoración, orientación e información

81

10.500,00 €

19.500,00 €

8.000,00 €

38.000,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Información, orientación dirixido a identificar as situacións de risco e factores de vulnerabilidade

72,5

11.500,00 €

20.500,00 €

8.500,00 €

40.500,00 €

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Sistema de atención e orientación

67

6.005,00 €

12.010,00 €

6.005,00 €

24.020,00 €

BS631A 2023/27

G36884708

Asociación Vida Digna

Información, orientación e derivación

64

16.500,00 €

17.500,00 €

12.500,00 €

46.500,00 €

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Activa social (información. orientación e valoración)

62,5

1.250,00 €

2.500,00 €

1.250,00 €

5.000,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Brúxula (orientación e información)

60

1.250,00 €

2.500,00 €

1.250,00 €

5.000,00 €

BS631A 2023/99

G28197564

Asociación española contra el Cáncer (AECC)

Intervención sociofamiliar

57

4.640,00 €

7.735,00 €

3.095,00 €

15.470,00 €

BS631A 2023/59

G27252279

Asociación Albores

Servizo de primeira atención

56,5

360,00 €

680,00 €

320,00 €

1.360,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Valoración, orientación e información

56

630,00 €

1.080,00 €

450,00 €

2.160,00 €

BS631A 2023/113

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Información e orientación xurídica

53

2.450,00 €

4.200,00 €

1.750,00 €

8.400,00 €

BS631A 2023/72

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de valoración e información

51,5

125,00 €

25,00 €

10,00 €

160,00 €

BS631A 2023/71

G15121254

Asociación Renacer

Proxecto Aloumiñar

49,5

3.100,00 €

5.200,00 €

2.100,00 €

10.400,00 €

BS631A 2023/83

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

Prevención e primeira atención

43,5

600,00 €

1.050,00 €

450,00 €

2.100,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Valoración, orientación e información

43

1.750,00 €

3.000,00 €

1.250,00 €

6.000,00 €

BS631A 2023/76

G15731466

Asociación Down A Coruña

Programa de orientación e asesoramento

40

25,00 €

50,00 €

25,00 €

100,00 €

BS631A 2023/7

G32122384

Asociación Desenvolvemento Rural Portas Abertas

Prevención e primeira atención

39

- €

300,00 €

100,00 €

400,00 €

BS631A 2023/45

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Orientación, asesoramento, apoio psicolóxico e distribución de alimentos dietéticos especiais

34

1.600,00 €

2.200,00 €

550,00 €

4.350,00 €

BS631A 2023/45

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual

34

2.100,00 €

2.175,00 €

- €

4.275,00 €

BS631A 2023/45

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

XXXI Convivencia de enfermidades metabólicas

34

1.550,00 €

1.575,00 €

- €

3.125,00 €

BS631A 2023/45

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas

34

1.485,00 €

2.115,00 €

615,00 €

4.215,00 €

ii) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social (artigo 4.1.b).2), coa seguinte desagregación:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Adxudicado

2023

Horas 2023

Adxudicado 2024

Horas 2024

Adxudicado 2025

Horas

2025

Total adxudicado

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Sementando

82

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/24_Competencias clave Foz

79,25

0,00 €

0

13.776,00 €

480

0,00 €

0

13.776,00 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_4/24_Competencias dixitais básicas Foz

79,25

0,00 €

0

3.616,20 €

126

0,00 €

0

3.616,20 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_2/25_Competencias dixitais básicas Viveiro

79,25

0,00 €

0

0,00 €

0

4.649,40 €

162

4.649,40 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/25_Competencias dixitais básicas Viveiro

79,25

0,00 €

0

0,00 €

0

4.649,40 €

162

4.649,40 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/24_Competencias dixitais básicas Viveiro

79,25

0,00 €

0

4.534,60 €

158

0,00 €

0

4.534,60 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/25_Competencias clave Mondoñedo

79,25

0,00 €

0

0,00 €

0

11.537,40 €

402

11.537,40 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_2/24_Competencias dixitais básicas Viveiro

79,25

0,00 €

0

4.534,60 €

158

0,00 €

0

4.534,60 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_3/24_Competencias dixitais básicas Mondoñedo

79,25

0,00 €

0

3.616,20 €

126

0,00 €

0

3.616,20 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

79,25

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/47

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

Vives Emprende

78

12.341,00 €

430

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

82.282,90 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Rural Emprega-T

76,5

0,00 €

0

39.032,00 €

1.360

16.502,50 €

575

55.534,50 €

BS631A 2023/47

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

Efecto Emplea Sada

75,75

8.236,90 €

287

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

78.178,80 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Emprego TIC Rural

75,5

0,00 €

0

1.435,00 €

50

717,50 €

25

2.152,50 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Autonomía dixital no rural I

75,5

0,00 €

0

1.435,00 €

50

717,50 €

25

2.152,50 €

BS631A 2023/47

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

Efecto Emplea Valmiñor

74,75

8.236,90 €

287

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

78.178,80 €

BS631A 2023/47

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

Efecto emplea Culleredo

74,75

19.544,70 €

681

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

89.486,60 €

BS631A 2023/16

G32010449

CIMO, entidad prestadora de servicios

Intégrate-Itinerarios de inserción

74,5

1.435,00 €

50

49.249,20 €

1.716

20.520,50 €

715

71.204,70 €

BS631A 2023/122

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tesela

74,5

27.953,80 €

974

49.364,00 €

1.720

20.491,80 €

714

97.809,60 €

BS631A 2023/122

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Rol

74,5

28.470,40 €

992

49.364,00 €

1.720

20.491,80 €

714

98.326,20 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

Servizo de conciliación

74,25

0,00 €

0

32.446,08 €

1.720

13.525,49 €

717

45.971,57 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral básico

74,25

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Inserción sociolaboral Amigó

74

14.350,00 €

500

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

84.291,90 €

BS631A 2023/36

G27021120

Aliad-Ultreia

Programa Paso a Paso

73

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/39

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Includere

71,5

0,00 €

0

33.456,00 €

1.360

14.145,00 €

575

47.601,00 €

BS631A 2023/78

G70480900

Asociación Poten100mos

Inclusión e transición ao emprego

71,5

28.700,00 €

1.000

49.163,10 €

1.713

20.463,10 €

713

98.326,20 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Familia Educa

71

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/60

G82453606

Fundación Aldaba

Ao seu lado: Aldaba contigo

70,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/122

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tira do Fío

69,5

24.403,20 €

992

42.312,00 €

1.720

17.564,40 €

714

84.279,60 €

BS631A 2023/122

G20486825

Emaús Fundación Social

Proxecto Casa

67,5

8.265,60 €

288

49.364,00 €

1.720

20.491,80 €

714

78.121,40 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Inclúete

67

4.009,80 €

163

23.025,60 €

936

9.298,80 €

378

36.334,20 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Medranza

67

6.199,20 €

216

43.509,20 €

1.516

10.332,00 €

360

60.040,40 €

BS631A 2023/74

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

Itinerarios personalizados Sen Fogar

67

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

B3 A túa casa connosco

66,5

6.888,00 €

240

15.440,60 €

538

6.428,80 €

224

28.757,40 €

BS631A 2023/78

G70480900

Asociación Poten100mos

Apoyo á conciliación

66,5

18.920,59 €

1.003

23.844,10 €

1.264

9.130,18 €

484

51.894,87 €

BS631A 2023/78

G70480900

Asociación Poten100mos

Inclusión Residencial

66,5

28.700,00 €

1.000

49.163,10 €

1.713

20.463,10 €

713

98.326,20 €

BS631A 2023/78

G70480900

Asociación Poten100mos

Itinerario de inclusión básica

66,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Integración e futuro

66,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Conciliación Amigó

65,75

9.432,00 €

500

32.446,08 €

1.720

13.525,49 €

717

55.403,57 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

CO_2_24_Conectadas A Coruña

65,5

0,00 €

0

688,80 €

24

1.320,20 €

46

2.009,00 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

CO_1_23_ Conectadas A Coruña

65,5

688,80 €

24

1.320,20 €

46

0,00 €

0

2.009,00 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Procecto Acouguiño

65,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Procecto Abrente

65,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé Dinamización social comunitaria

65,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Itinerario de transición ao emprego

64,5

18.855,90 €

657

48.933,50 €

1.705

19.860,40 €

692

87.649,80 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_3/24_Emerxendo-Pre. Competencias clave2-Noia

64,5

0,00 €

0

1.291,50 €

45

0,00 €

0

1.291,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_4/24_Emerxendo-Pre. Competencias clave2-Ames

64,5

0,00 €

0

1.291,50 €

45

0,00 €

0

1.291,50 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha Itinerarios

64

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/24

G27198977

Asoc. Lucense de Axuda aos Enfermos Mentais Alume

Pontes cara a dignidade

63

10.649,61 €

433

40.308,55 €

1.639

17.638,20 €

717

68.596,36 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso TECI

63

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Itinere emprego

61,5

9.872,80 €

344

43.193,50 €

1.505

13.575,10 €

473

66.641,40 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé Conciliación

61,5

4.716,00 €

250

10.375,20 €

550

5.281,92 €

280

20.373,12 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_8/24_Internet e redes sociais no GDR Sil-Bibei+

61,5

0,00 €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_7/25_Informática básica no GDR Sil-Bibei+

61,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_8/25_Internet e redes sociais no GDR Sil-Bibei+

61,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_7/24_Informática básica no GDR Sil-Bibei+

61,5

0,00 €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_6/23_Alfabetización dixital no GDR Sil-Bibei +

61,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_1_25_Alfabetización Dixital 2

61

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_1/23_Alfabetización Dixital I

61

2.870,00 €

100

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Labora Social

60,75

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proxecto Resiliencia

60,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/91

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Procecto Andaina

60,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Programa Lumieira Pontevedra

60

9.585,80 €

334

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

79.527,70 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Programa Lumieira A Coruña

60

9.585,80 €

334

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

79.527,70 €

BS631A 2023/65

G79408852

Médicos do Mundo

Inclusión social básica persoas sen fogar

59,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Empezar de cero

59

0,00 €

0

42.935,20 €

1.496

18.425,40 €

642

61.360,60 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa Confío

58,75

18.920,59 €

1.003

32.446,08 €

1.720

13.525,49 €

717

64.892,16 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-4-25 Brúxula cclave

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

7.175,00 €

250

7.175,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2-24 ESA social

58,75

0,00 €

0

10.045,00 €

350

0,00 €

0

10.045,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-5-24 Brúxula competencias clave alfabetización

58,75

0,00 €

0

11.480,00 €

400

0,00 €

0

11.480,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-5-25 Brúxula competencias clave alfabetización

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

200

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2-23 ESA social

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-3-23 ESA comunicación

58,75

8.610,00 €

300

0,00 €

0

0,00 €

0

8.610,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-4-23 Brúxula clave

58,75

8.610,00 €

300

0,00 €

0

0,00 €

0

8.610,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-3-24 ESA comunicación

58,75

0,00 €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-4-24 Brúxula CC

58,75

0,00 €

0

11.480,00 €

400

0,00 €

0

11.480,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-7-23 conectados grupo 2

58,75

5.022,50 €

175

0,00 €

0

0,00 €

0

5.022,50 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1-23 ESA científico

58,75

8.610,00 €

300

0,00 €

0

0,00 €

0

8.610,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-6-25 conectados grupo 1

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

4.305,00 €

150

4.305,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-6-23 conectados grupo 1

58,75

5.022,50 €

175

0,00 €

0

0,00 €

0

5.022,50 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-5-23 Brúxula CC alfabetización

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-7-24 conectados grupo 2

58,75

0,00 €

0

7.175,00 €

250

0,00 €

0

7.175,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-6-24 conectados grupo 1

58,75

0,00 €

0

7.175,00 €

250

0,00 €

0

7.175,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1-24 ESA científico

58,75

0,00 €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-1-25 ESA científico

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

200

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-7-25 Conectadas grupo 2

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

4.305,00 €

150

4.305,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-3-25 ESA comunicación

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

200

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-2-25 ESA social

58,75

0,00 €

0

0,00 €

0

4.305,00 €

150

4.305,00 €

BS631A 2023/84

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (Apes)

Punto de partida

58,5

3.542,40 €

144

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

63.492,60 €

BS631A 2023/86

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (Rais)

O acceso, o mantemento e a mellora do emprego

58,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/4

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

Programa de inserción sociolaboral básico

58

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Dixitalízate

57,5

0,00 €

0

2.066,40 €

72

918,40 €

32

2.984,80 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Competencias clave

57,5

0,00 €

0

10.217,20 €

356

4.649,40 €

162

14.866,60 €

BS631A 2023/86

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (Rais)

Do acompañamento individualizado á inclusión activa das persoas en situación de senfogarismo

57,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Itinere básico

56,5

5.289,00 €

215

37.023,00 €

1.505

10.578,00 €

430

52.890,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_2_24-25_ESA Celanova

56,5

0,00 €

0

3.673,60 €

128

4.936,40 €

172

8.610,00 €

BS631A 2023/95

G27753367

Fundación Formavigo

Itinere formaemprego

56,5

15.871,10 €

553

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

85.813,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_2_25_Competencias clave Celanova

55,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_2_24_Competencias clave Celanova

55,5

0,00 €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/33

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Preparación para a obtención da ESA

55,25

17.220,00 €

600

34.440,00 €

1.200

8.610,00 €

300

60.270,00 €

BS631A 2023/33

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Competencias clave

55,25

8.610,00 €

300

14.350,00 €

500

5.740,00 €

200

28.700,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Raizar Vigo

55

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Raizar Santiago

55

13.230,70 €

461

49.364,00 €

1.720

20.204,80 €

704

82.799,50 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

Guía-T

54,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_5/24_Internet e redes sociais para busca de emprego

54,5

0,00 €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_4/24_Informática básica

54,5

0,00 €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_3/23_Albabetización dixital

54,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_4/23_Informática básica

54,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_5/23_Internet e redes sociais para busca de emprego

54,5

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_9/25_Informática básica no rural (Man. Verín)

54,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

40

1.148,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_1/25_Competencias clave

54,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.152,50 €

75

2.152,50 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_1/23_Competencias clave

54,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

Ou_2/24_Competencias clave inglés

54,5

0,00 €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_1/24_Competencias clave

54,5

0,00 €

0

2.152,50 €

75

0,00 €

0

2.152,50 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_2/23_Competencias clave inglés

54,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_3/24_Alfabetización dixital

54,5

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_4/25_Informática básica

54,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_03/25_Alfabetización dixital

54,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU_2/25_Competencias clave inglés

54,5

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

20

574,00 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO-05/24 Competencias clave -Teis

53,5

0,00 €

0

5.510,40 €

192

8.351,70 €

291

13.862,10 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO-04/24 Alfabetización dixital -Teis

53,5

0,00 €

0

7.060,20 €

246

0,00 €

0

7.060,20 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO-01/23 Alfabetización dixital Teis

53,5

5.338,20 €

186

1.463,70 €

51

0,00 €

0

6.801,90 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO-02/23 Competencias clave-Teis

53,5

5.338,20 €

186

9.643,20 €

336

0,00 €

0

14.981,40 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO-03/24 Alfabetización dixital- Teis

53,5

0,00 €

0

7.232,40 €

252

0,00 €

0

7.232,40 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo-Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

53,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_1/24_Enraizando no dixital I

53

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_1/23_Enraizando no dixital I

53

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_4/24_Enraizando no dixital II

53

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_2/25_Enraizando no dixital II

53

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_1/25_Enraizando no dixital I

53

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_2/24_Enraizando no dixital I

53

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

PO_3/24_Enraizando no dixital II

53

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO_1/23_Dixitalizad@s 1

53

459,20 €

16

1.492,40 €

52

0,00 €

0

1.951,60 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO_1/24_Dixitalizados 2

53

0,00 €

0

516,60 €

18

1.377,60 €

48

1.894,20 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

Vivenda

52,75

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/10

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora

52,5

8.208,20 €

286

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

78.150,10 €

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

Proxecto Nosoutras

52,5

8.208,20 €

286

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

78.150,10 €

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Emprégate

52,25

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Inclusión e transición ao emprego

51,75

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

IPIS: Inserción sociolaboral

51,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU-2-24 Competencias clave

50,5

0,00 €

0

1.492,40 €

52

0,00 €

0

1.492,40 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1_23 Formación en competencias clave

50,5

1.578,50 €

55

0,00 €

0

0,00 €

0

1.578,50 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1_25 Competencias clave

50,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.410,80 €

84

2.410,80 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1-24 Competencias clave

50,5

0,00 €

0

3.444,00 €

120

0,00 €

0

3.444,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Verea

50,5

5.969,60 €

208

26.088,30 €

909

12.972,40 €

452

45.030,30 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

Programa ECCA Contigo

50,5

0,00 €

0

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

69.941,90 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

Servizo de apoio e transición ao emprego

50,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/33

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Alfabetización dixital adultos

50,25

8.610,00 €

300

14.350,00 €

500

5.740,00 €

200

28.700,00 €

BS631A 2023/72

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

Espazo de coidados

50,25

6.791,04 €

360

15.091,20 €

800

5.659,20 €

300

27.541,44 €

BS631A 2023/74

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

Itinerarios personalizados PEM (enfermidade mental)

50

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

Orienta-T

49,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/114

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

Embárriate Teis 2024-2025

49,5

0,00 €

0

16.531,20 €

576

12.628,00 €

440

29.159,20 €

BS631A 2023/33

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Xuntos somos +

49,25

5.740,00 €

200

10.045,00 €

350

5.166,00 €

180

20.951,00 €

BS631A 2023/72

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de apoio á inclusión social

49,25

10.036,80 €

408

20.073,60 €

816

8.364,00 €

340

38.474,40 €

BS631A 2023/32

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Apoyo á inclusión residencial

48,75

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_1_24_Competencias clave Ourense

48,5

0,00 €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo_Itinerario de inclusión básica

48,5

0,00 €

0

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

59.950,20 €

BS631A 2023/73

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

A Carón

48

12.349,20 €

502

21.156,00 €

860

6.346,80 €

258

39.852,00 €

BS631A 2023/10

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora +

47,5

7.035,60 €

286

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

66.985,80 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Desarrolla

47

12.300,00 €

500

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

72.250,20 €

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

PO_1/25 Informática de xestión iniciación

46,5

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

200

5.740,00 €

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

PO_2/24 Informática de xestión iniciación

46,5

0,00 €

0

9.184,00 €

320

0,00 €

0

9.184,00 €

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

PO_1/24 Informática de xestión iniciación

46,5

0,00 €

0

8.897,00 €

310

0,00 €

0

8.897,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU-1/24-25 ESA Ourense

46,5

0,00 €

0

3.157,00 €

110

5.453,00 €

190

8.610,00 €

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

A Tribo

45,5

1.358,21 €

72

16.223,04 €

860

6.734,45 €

357

24.315,70 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_1_24_Alfabetización dixital

45,5

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_2_24_Alfabetización dixital Ourense

45,5

0,00 €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_1_25_Competencias clave Ourense

45,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

OU_1_25_Alfabetización Ddixital Ourense

45,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/33

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Crecemos Xogando

45,25

5.659,20 €

300

9.432,00 €

500

3.772,80 €

200

18.864,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Apoio á inclusión residencial

45

31.627,40 €

1.102

44.772,00 €

1.560

20.577,90 €

717

96.977,30 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Saisete- B2 Santiago

45

28.671,30 €

999

49.163,10 €

1.713

20.491,80 €

714

98.326,20 €

BS631A 2023/82

G36697324

Down Vigo: Asociación para el síndrome de Down

Achegamento ás novas tecnoloxías

44,5

6.888,00 €

240

11.480,00 €

400

0,00 €

0

18.368,00 €

BS631A 2023/82

G36697324

Down Vigo: Asociación para el síndrome de Down

Itinerarios personalizados inserción social e laboral

44,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-4-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-4-25 Competencias clave

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.009,00 €

70

2.009,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-3-25 Competencias clave nivel II

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

4.018,00 €

140

4.018,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-4-25 Competencias clave nivel II

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

2.009,00 €

70

2.009,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-1-25 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-2-25 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-5-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-6-24 Competencias clave

44,5

0,00 €

0

4.018,00 €

140

0,00 €

0

4.018,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-7-24 Competencias clave

44,5

0,00 €

0

2.009,00 €

70

0,00 €

0

2.009,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-1-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-4-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-5-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-2-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-1-23 Alfabetización dixital

44,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-3-25 Competencias clave

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

4.018,00 €

140

4.018,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-2-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-3-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-1-25 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-2-25 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-1-23 Alfabetización dixital

44,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-7-24 Competencias clave nivel II

44,5

0,00 €

0

2.009,00 €

70

0,00 €

0

2.009,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

PO-6-24 Competencias clave nivel II

44,5

0,00 €

0

4.018,00 €

140

0,00 €

0

4.018,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-3-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

OU-1-24 Alfabetización dixital

44,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/34

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Apoio á inclusión básica PSF

44,25

20.664,00 €

840

35.424,00 €

1.440

14.760,00 €

600

70.848,00 €

BS631A 2023/34

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Apoio á inclusión e transición

44,25

24.108,00 €

840

41.328,00 €

1.440

17.220,00 €

600

82.656,00 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Alares: itinerarios de inclusión residencial

44

17.736,60 €

618

40.079,60 €

1.397

16.803,90 €

586

74.620,10 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Saisete - b2 A Coruña

44

28.671,30 €

999

49.163,10 €

1.713

20.491,80 €

714

98.326,20 €

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupos de dinamización comunitaria

43,5

4.305,00 €

150

8.610,00 €

300

4.305,00 €

150

17.220,00 €

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupo de animación nenas e nenos

43,5

5.740,00 €

200

10.045,00 €

350

4.305,00 €

150

20.090,00 €

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupos de dinamización muller

43,5

4.305,00 €

150

8.610,00 €

300

836,46 €

29

13.751,46 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-2-24 Competencias clave Cangas

42,5

0,00 €

0

3.444,00 €

120

0,00 €

0

3.444,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-3-23 Competencias clave Cangas

42,5

2.583,00 €

90

4.879,00 €

170

0,00 €

0

7.462,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_1/23 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_2/24 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

0,00 €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_3/24 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

0,00 €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_1/24 Preparación probas ESO Vigo

42,5

0,00 €

0

2.296,00 €

80

0,00 €

0

2.296,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_1/24 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

0,00 €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

PO_1/23 Preparación Probas ESO Vigo

42,5

0,00 €

0

11.365,20 €

396

0,00 €

0

11.365,20 €

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Fortalecer economía familiar

42

1.968,00 €

80

2.460,00 €

100

0,00 €

0

4.428,00 €

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Roteiro cara á integración

42

8.610,00 €

300

9.184,00 €

320

0,00 €

0

17.794,00 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 2b - Santiago

42

0,00 €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 2a - Santiago

42

0,00 €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 1b - Santiago

42

717,50 €

25

717,50 €

25

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 1a - Santiago

42

717,50 €

25

717,50 €

25

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/83

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

LU_1_24 Competencias clave APIG

41,5

0,00 €

0

4.132,80 €

144

0,00 €

0

4.132,80 €

BS631A 2023/83

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

Itinerarios de inclusión sociolaboral con formación para a adquisición do permiso de conducir B

41,5

5.740,00 €

200

33.406,80 €

1.164

0,00 €

0

39.146,80 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

CO-1-23 Alfabetización dixital

41,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

CO-6-24 Competencias clave

41,5

0,00 €

0

4.018,00 €

140

0,00 €

0

4.018,00 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

CO-7-24 Competencias clave

41,5

0,00 €

0

375,72 €

13

0,00 €

0

375,72 €

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

CO-3-24 Alfabetización dixital

41,5

0,00 €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 1b - A Coruña

41

717,50 €

25

0,00 €

0

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Formación edición 1a - A Coruña

41

717,50 €

25

0,00 €

0

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Itinerarios Vieiro

39

24.673,80 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

24.673,80 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_2/23_Alfabetización dixital

38,75

2.870,00 €

100

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_1/23_Alfabetización dixital

38,75

2.870,00 €

100

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/84

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (Apes)

Presentes (inclusión e transición ao emprego)

38,5

4.132,80 €

144

0,00 €

0

0,00 €

0

4.132,80 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Inclusión básica

38

24.673,80 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

24.673,80 €

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Transición ao emprego

38

28.786,10 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

28.786,10 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-1-23 Competencias clave Marín

36,5

2.583,00 €

90

0,00 €

0

0,00 €

0

2.583,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-2-23 Preparación probas ESO

36,5

2.870,00 €

100

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/81

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

Centro acollida trans. vida autónoma

35,5

2.474,80 €

86

0,00 €

0

0,00 €

0

2.474,80 €

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

Proxecto integral Apunto Teis

35,5

15.867,00 €

645

0,00 €

0

0,00 €

0

15.867,00 €

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

Integración laboral

34,5

2.870,00 €

100

0,00 €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Sarria

34,5

12.324,60 €

501

0,00 €

0

0,00 €

0

12.324,60 €

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

PO_2_23_Informatica PTV

33,5

2.296,00 €

80

0,00 €

0

0,00 €

0

2.296,00 €

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

PO_1_23_Alfabetización Informática Vigo

33,5

2.296,00 €

80

0,00 €

0

0,00 €

0

2.296,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Actívate-Pontevedra, Vilagarcía

33

28.786,10 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

28.786,10 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-10-23 Competencias clave Poio

32,5

2.583,00 €

90

0,00 €

0

0,00 €

0

2.583,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Lugo

32,5

24.673,80 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

24.673,80 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Monforte

32,5

24.673,80 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

24.673,80 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-13-23 Curso de iniciación á informática - Marín

31,5

2.583,00 €

90

0,00 €

0

0,00 €

0

2.583,00 €

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias Silleda-Lalín

31,5

12.324,60 €

501

0,00 €

0

0,00 €

0

12.324,60 €

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

Asesoramento

29,5

8.610,00 €

350

0,00 €

0

0,00 €

0

8.610,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-4-23 Competencias clave Moaña

29,5

2.583,00 €

90

0,00 €

0

0,00 €

0

2.583,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-9-23 Competencias clave Bueu

29,5

2.583,00 €

90

0,00 €

0

0,00 €

0

2.583,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Servicio de conciliación familiar

28,5

9.432,00 €

500

0,00 €

0

0,00 €

0

9.432,00 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

PO-14-23 Curso ESO Cangas_Moaña

28,5

8,21 €

0

0,00 €

0

0,00 €

0

8,21 €

iii) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo da poboación inmigrante. (artigo 4.1.b).3), coa seguinte desagregación:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Puntos

Adxudicado 2023

Horas 2023

Adxudicado 2024

Horas 2024

Adxudicado 2025

Horas 2025

Total adxudicado

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Inmigra

90

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Sawabona

90

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_7/23 Valores de acollida

85

1.435,00 €

50

 

01010

 

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_23/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

 

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_6/23 Galego

85

1.722,00 €

60

- €

0

- €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/23 Español

85

2.410,80 €

84

- €

0

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_8/23 Valores de acollida

85

1.435,00 €

50

- €

0

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_5/23 Español

85

2.410,80 €

84

- €

0

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/25 Español

85

- €

0

- €

0

2.410,80 €

84

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_8/25 Valores de acollida

85

- €

0

- €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_5/25 Español

85

- €

0

- €

0

2.410,80 €

84

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_7/25 Valores de acollida

85

- €

0

- €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_7/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_18/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_16/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_13/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_17/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_19/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_12/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_20/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_11/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_21/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_6/25 Galego

85

- €

0

- €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_10/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_9/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_22/24 Valores de acollida

85

- €

0

1.435,00 €

50

- €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_8/24 Español

85

- €

0

2.410,80 €

84

- €

0

2.410,80 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_14/24 Galego

85

- €

0

1.722,00 €

60

- €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_15/24 Galego

85

- €

0

1.722,00 €

60

- €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

AMI

81

21.676,84 €

1.003

37.172,64 €

1.720

15.495,80 €

717

74.345,28 €

BS631A 2023/51

G15354483

Asociación Ecos do Sur

ASTEX

79

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso emprego

73

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Proxecto Bolboretas

73

14.350,00 €

500

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

84.291,90 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Pasiños

71

18.920,59 €

1.003

32.446,08 €

1.720

13.525,49 €

717

64.892,16 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso básico

71

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_3/24 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Riotorto

70,5

- €

0

5.166,00 €

180

0,00 €

0

5.166,00 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_5/24 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Foz

70,5

- €

0

4.907,70 €

171

0,00 €

0

4.907,70 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_4/24 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Foz

70,5

- €

0

4.907,70 €

171

0,00 €

0

4.907,70 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_2/24 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Mondoñedo

70,5

- €

0

5.166,00 €

180

0,00 €

0

5.166,00 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/24 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Mondoñedo

70,5

- €

0

4.821,60 €

168

0,00 €

0

4.821,60 €

BS631A 2023/3

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/25 Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais de Galicia. Riotorto

70,5

- €

0

0,00 €

0

5.797,40 €

202

5.797,40 €

BS631A 2023/21

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Asesoramento estranxeiría

70

19.680,00 €

800

36.900,00 €

1.500

14.760,00 €

600

71.340,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

Conciliación Bolboretas

66,75

4.716,00 €

250

16.223,04 €

860

6.753,31 €

358

27.692,35 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_04/23 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

918,40 €

32

0,00 €

0

0,00 €

0

918,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_03/23 Alfabetic_emprego

66

717,50 €

25

0,00 €

0

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_06/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

861,00 €

30

0,00 €

0

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_08/24 O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_13/23O teu novo país galego

66

229,60 €

8

0,00 €

0

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_20/23 O teu novo país castelán - Sada

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_11/23 O teu novo país castelán - Sada

66

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_32/23 O teu novo país castelán - Sada

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_40/23 Alfabetic_emprego

66

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_24/23 O teu novo país castelán - Sada

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_07/25 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

42

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_38/23 O teu novo país castelán - Sada

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_36/23 O teu novo país castelán - Sada

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_25/23 Alfabetic_emprego

66

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_21/23 Alfabetic_emprego

66

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_14/23 Alfabetic_emprego

66

1.033,20 €

36

0,00 €

0

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_19/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_01/24 Alfabetic_básico

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_43/23 O teu novo país galego

66

229,60 €

8

0,00 €

0

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_59/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

0,00 €

0

631,40 €

22

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_54/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_13/25 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_58/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_44/23 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_28/24O teu novo país galego

66

- €

0

229,60 €

8

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_41/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_47/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_08/25 Alfabetic_básico

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_01/25 Alfabetic_básico

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_03/25 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

42

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_09/24O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_15/24 O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_16/24 O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_12/25 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_11/25 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_27/24O teu novo país galego

66

- €

0

229,60 €

8

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_63/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

0,00 €

0

631,40 €

22

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_62/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

0,00 €

0

631,40 €

22

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_49/23 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_03/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_20/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_32/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_42/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_49/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_07/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

746,20 €

26

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_53/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_07/23 O teu novo país castelán - Sada

66

229,60 €

8

0,00 €

0

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_12/23 Alfabetic_básico

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_34/23 Alfabetic_básico

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_39/23 Alfabetic_básico

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_15/23 Alfabetic_certilab

66

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_26/23 Alfabetic_certilab

66

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_41/23 Alfabetic_certilab

66

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_16/23 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_27/23 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

1.205,40 €

42

0,00 €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_09/23 Alfabetic_básico

66

172,20 €

6

0,00 €

0

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_33/23 Alfabetic_emprego

66

1.033,20 €

36

0,00 €

0

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_37/23 Alfabetic_emprego

66

1.033,20 €

36

0,00 €

0

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_01/23 O teu novo país galego

66

516,60 €

18

0,00 €

0

0,00 €

0

516,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_08/23O teu novo país galeg o

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_17/23O teu novo país galego

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_22/23O teu novo país galego

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_28/23O teu novo país galego

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_29/23O teu novo país galego

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_42/23O teu novo país galego

66

229,60 €

8

0,00 €

0

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_02/23 O teu novo país castelán - O Burgo

66

459,20 €

16

0,00 €

0

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_10/23 O teu novo país castelán - O Burgo

66

746,20 €

26

0,00 €

0

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_23/23 O teu novo país castelán - O Burgo

66

746,20 €

26

0,00 €

0

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_35/23 O teu novo país castelán - O Burgo

66

746,20 €

26

0,00 €

0

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_05/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

861,00 €

30

0,00 €

0

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_18/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

746,20 €

26

0,00 €

0

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_19/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

746,20 €

26

0,00 €

0

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_30/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

1.205,40 €

42

0,00 €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_31/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

1.205,40 €

42

0,00 €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_52/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_50/23 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_04/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_13/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_21/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_05/24 Alfabetic_básico

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_23/24 Alfabetic_básico

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_45/24 Alfabetic_básico

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_22/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_33/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_36/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_02/23 Alfabetic_certilab

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_06/23 Alfabetic_certilab

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_24/23 Alfabetic_certilab

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_46/23 Alfabetic_certilab

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_37/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_48/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

172,20 €

6

0,00 €

0

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_14/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_12/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

889,70 €

31

0,00 €

0

889,70 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_25/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_31/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.033,20 €

36

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_35/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.033,20 €

36

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_38/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.033,20 €

36

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_47/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.033,20 €

36

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_50/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_57/24 Alfabetic_emprego

66

- €

0

1.033,20 €

36

0,00 €

0

1.033,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_26/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

746,20 €

26

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_39/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

746,20 €

26

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_51/24 O teu novo país castelán - Vilaboa

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_45/23O teu novo país galego

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_46/23O teu novo país galego

66

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_34/24O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_43/24O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_44/24O teu novo país galego

66

- €

0

459,20 €

16

0,00 €

0

459,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_55/24O teu novo país galego

66

- €

0

229,60 €

8

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_56/24O teu novo país galego

66

- €

0

229,60 €

8

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_48/23 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_10/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

746,20 €

26

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_11/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

746,20 €

26

0,00 €

0

746,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_17/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_18/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_29/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_30/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_40/24 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_06/25 O teu novo país castelán - Ordes

66

- €

0

0,00 €

0

1.205,40 €

42

1.205,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_65/24 O teu novo país castelán - Sada

66

- €

0

0,00 €

0

172,20 €

6

172,20 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_02/25 Alfabetic_certilab

66

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_09/25 Alfabetic_certilab

66

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_60/24 O teu novo país galego

66

- €

0

0,00 €

0

344,40 €

12

344,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_61/24 O teu novo país galego

66

- €

0

0,00 €

0

344,40 €

12

344,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_04/25O teu novo país galeg o

66

- €

0

0,00 €

0

631,40 €

22

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_05/25 O teu novo país galego

66

- €

0

0,00 €

0

631,40 €

22

631,40 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_64/24 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

0,00 €

0

574,00 €

20

574,00 €

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

CO_10/25 O teu novo país castelán - O Burgo

66

- €

0

0,00 €

0

344,40 €

12

344,40 €

BS631A 2023/65

G79408852

Médicos do Mundo

Inclusión básica a persoas inmigrantes

66

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

Bunt Venit Itinerarios

65,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

Bros Itinerarios

65,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/98

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Asesoría xurídica para o acceso a dereitos das persoas inmigrantes (Santiago)

65,5

- €

0

42.312,00 €

1.720

17.564,40 €

714

59.876,40 €

BS631A 2023/98

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Asesoría xurídica para o acceso a dereitos das persoas inmigrantes (Arzúa, Teo e outros)

65,5

- €

0

19.680,00 €

800

8.610,00 €

350

28.290,00 €

BS631A 2023/73

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Mesturas

65

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO-1-23 Foliada 1

65

459,20 €

16

1.492,40 €

52

0,00 €

0

1.951,60 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO-2-24 Foliada 2

65

- €

0

516,60 €

18

1.033,20 €

36

1.549,80 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO-1-23 Galeguízate 1

65

516,60 €

18

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.951,60 €

BS631A 2023/93

G81454969

Fundación Amigó

CO-2-24 Galeguízate 2

65

- €

0

401,80 €

14

1.205,40 €

42

1.607,20 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

programa A Beira

64

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/65

G79408852

Médicos do Mundo

Atención especializada inmigrantes

62

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Itinere emprego inmigrante

61,5

11.106,90 €

387

37.023,00 €

1.290

13.575,10 €

473

61.705,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

Raigame

61

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Asesoramento xurídico Ourense

60

3.517,80 €

143

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

63.468,00 €

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

Asesoramento xurídico Pontevedra

60

3.517,80 €

143

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

63.468,00 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_2/24 Achegando inmersión lingüística e cultural Santiago de Compostela

59,5

- €

0

1.004,50 €

35

0,00 €

0

1.004,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_5/24 Achegando inmersión lingüística e cultural - Ordes

59,5

- €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_1/23 Achegando inmersión lingüística e cultural Santiago de Compostela

59,5

1.004,50 €

35

0,00 €

0

0,00 €

0

1.004,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_4/25 Achegando inmersión lingüística e cultural- Padrón

59,5

- €

0

0,00 €

0

717,50 €

25

717,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_1/24 Achegando inmersión lingüística e cultural - Santiago de Compostela

59,5

- €

0

1.004,50 €

35

0,00 €

0

1.004,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_1/25 Achegando inmersión lingüística e cultural Santiago de Compostela

59,5

- €

0

0,00 €

0

1.004,50 €

35

1.004,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_3/25 Achegando inmersión lingüística e cultural- Arzúa

59,5

- €

0

0,00 €

0

717,50 €

25

717,50 €

BS631A 2023/40

G15795818

Plataforma polo Emprego

B3 CO_2/25 Achegando inmersión lingüística e cultural - Boiro

59,5

- €

0

0,00 €

0

717,50 €

25

717,50 €

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa socioeducativo inmigrantes

59

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Activando Capacidades

59

- €

0

42.935,20 €

1.496

18.425,40 €

642

61.360,60 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

Reactívate en Vigo

59

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-9-23 Boabad español avanzado

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-10-23 Boabad galego iniciación

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-8-23 Boabad español iniciación

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-11-23 Boabad galego Celga

58,75

5.740,00 €

200

0,00 €

0

0,00 €

0

5.740,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-9-24 Boabad español avanzado

58,75

- €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-8-24 Boabad español iniciación

58,75

- €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-10-24 Boabad galego iniciación

58,75

- €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-11-25 Boabab galego Celga

58,75

- €

0

0,00 €

0

5.166,00 €

180

5.166,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-11-24 Boabad galego Celga

58,75

- €

0

14.350,00 €

500

0,00 €

0

14.350,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-9-25 Boabad español avanzado

58,75

- €

0

0,00 €

0

5.166,00 €

180

5.166,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-8-25 Boabad español iniciación

58,75

- €

0

0,00 €

0

5.166,00 €

180

5.166,00 €

BS631A 2023/102

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO-10-25 Boabad galego iniciación

58,75

- €

0

0,00 €

0

5.166,00 €

180

5.166,00 €

BS631A 2023/98

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Itinerarios de inserción: Emprega Migración

58,5

- €

0

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

69.941,90 €

BS631A 2023/117

F70576467

Yarama África, S. Coop. Galega

ANTA: proxecto de promoción da inclusión básica das mulleres migradas en situación de vulnerabilidade

58,5

- €

0

23.616,00 €

960

7.872,00 €

320

31.488,00 €

BS631A 2023/117

F70576467

Yarama África, S. Coop. Galega

ADJI: proxecto para inclusión sociolaboral das persoas migrantes en situación ou risco de exclusión social

58,5

- €

0

27.552,00 €

960

9.184,00 €

320

36.736,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

E-Estranxeiría

58

18.573,00 €

755

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

78.523,20 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

E-Estranxeiría Vilagarcía

58

5.166,00 €

210

12.300,00 €

500

3.690,00 €

150

21.156,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

E-Estranxeiría Chantada

58

2.583,00 €

105

4.428,00 €

180

1.845,00 €

75

8.856,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-02-23 Competencias clave Bros 23-24

57,5

4.706,80 €

164

8.495,20 €

296

0,00 €

0

13.202,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-08-23 Sociedade de acollida

57,5

4.305,00 €

150

0,00 €

0

0,00 €

0

4.305,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-09/23 Neolectores

57,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-03-23 Competencias clave adultas

57,5

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-05-23 Competencias dixitais

57,5

373,10 €

13

0,00 €

0

0,00 €

0

373,10 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-01-23 Competencias clave Bros

57,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-01/25 Sociedade de acollida

57,5

- €

0

0,00 €

0

4.305,00 €

150

4.305,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-02-25 Neolectores

57,5

- €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-03/25 Competencias lingua galega

57,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-01-24 Competencias clave Bros 24-25

57,5

- €

0

4.706,80 €

164

7.289,80 €

254

11.996,60 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-06/23 Competencias dixitais 23-24

57,5

516,60 €

18

1.205,40 €

42

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-04-24 Sociedade de acollida

57,5

- €

0

4.305,00 €

150

0,00 €

0

4.305,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-07-24 ESA Verán

57,5

- €

0

3.874,50 €

135

0,00 €

0

3.874,50 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-02-24 Competencia clave adultas

57,5

- €

0

1.607,20 €

56

3.214,40 €

112

4.821,60 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-05-24 Neolectores

57,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-07-23 Lingua galega

57,5

861,00 €

30

0,00 €

0

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-03-24 Competencias dixitais

57,5

- €

0

516,60 €

18

1.205,40 €

42

1.722,00 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-04-23 Competencias clave adultas 23-24

57,5

1.607,20 €

56

3.214,40 €

112

0,00 €

0

4.821,60 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

PO-06-24 Competencias clave galego

57,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/87

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Ninguén atrás

57,5

- €

0

41.549,40 €

1.689

17.638,20 €

717

59.187,60 €

BS631A 2023/87

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Inserta A Coruña

57,5

- €

0

48.474,30 €

1.689

20.577,90 €

717

69.052,20 €

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

Arráigate

56,5

19.602,10 €

683

49.364,00 €

1.720

20.549,20 €

716

89.515,30 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé Asistencia técnica en estranxeiría

56,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-14-25 Idioma español básico

56,5

- €

0

0,00 €

0

574,00 €

20

574,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-11-25 Preparación Celga I e II

56,5

- €

0

0,00 €

0

2.152,50 €

75

2.152,50 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-12-25 Intervención coa muller inmigrante

56,5

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-10-24 Preparación DELE e CCSE

56,5

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-11-24 Preparación Celga I e II

56,5

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-14-24 Idioma español básico

56,5

- €

0

803,60 €

28

0,00 €

0

803,60 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-12-24 Intervención coa muller inmigrante

56,5

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-14-23 Idioma español nivel básico

56,5

229,60 €

8

0,00 €

0

0,00 €

0

229,60 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-13-23 Idiosincrasia e cultura galega e española

56,5

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-11-23 Preparación Celga I e II

56,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-10-23 Preparación DELE e CCSE

56,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-13-25 Idiosincrasia e cultura galega e española

56,5

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-12-23 Intervención coa muller inmigrante

56,5

287,00 €

10

0,00 €

0

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-13-24 Idiosincrasia e cultura galega e española

56,5

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/96

G70377585

Valoresc Innovation

OU-10-25 Preparación DELE e CCSE

56,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-6-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-2-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

717,50 €

25

0,00 €

0

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-14-23 Lingua española

55,5

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-8-23 Lingua galega

55,5

861,00 €

30

0,00 €

0

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-7-24 Valores socioculturais

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-5-25 Lingua galega

55,5

- €

0

0,00 €

0

803,60 €

28

803,60 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-11-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-5-23 Lingua Eespañola

55,5

516,60 €

18

0,00 €

0

0,00 €

0

516,60 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-15-23 Lingua galega

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-1-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-8-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-9-23 Lingua galega

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-12-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

40

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10-23 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-1-23 Aprendizaxe da lingua española

55,5

1.291,50 €

45

0,00 €

0

0,00 €

0

1.291,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-6-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-19-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-18-24 Acreditación do informe do esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-17-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-19-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-1-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-16-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-15-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-2-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

574,00 €

20

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-14-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-13-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-3-25 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

60

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-4-25 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-5-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

574,00 €

20

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-11-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-6-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

287,00 €

10

287,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-10-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-9-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-8-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-5-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-4-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-20-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-12-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-11-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-10-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-9-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-8-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-7-24 Lingua española

55,5

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-26-24 Lingua española

55,5

- €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-12-23 Lingua española

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-25-24 Lingua española

55,5

- €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-24-24 Lingua española

55,5

- €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-19-23 Valores socioculturais

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-18-23 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-17-23 Lingua española

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-16-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-13-24 Lingua española DELE A2

55,5

- €

0

688,80 €

24

172,20 €

6

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-15-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

631,40 €

22

57,40 €

2

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-16-24 Lingua galega

55,5

- €

0

688,80 €

24

172,20 €

6

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-1-25 Lingua española básica

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-2-25 Lingua española DELE A2

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-15-23 Lingua galega

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-14-23 Novas tecnoloxías

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-3-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-13-23 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

1.435,00 €

50

0,00 €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-9-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-1-25 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-2-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

918,40 €

32

918,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-3-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

918,40 €

32

918,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-4-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

918,40 €

32

918,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-5-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

918,40 €

32

918,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-6-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

746,20 €

26

746,20 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-7-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

746,20 €

26

746,20 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-9-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

861,00 €

30

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-10-25 Lingua galega

55,5

- €

0

0,00 €

0

717,50 €

25

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-11-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

40

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-6-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-7-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-8-25 Lingua galega

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-3-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-6-25 Competencias clave

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.291,50 €

45

1.291,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-2-24 Lingua española DELE A2

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-20-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-21-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.004,50 €

35

0,00 €

0

1.004,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-13-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-15-24 Lingua española

55,5

- €

0

774,90 €

27

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-1-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-2-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-1-24 Lingua española básica

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-3-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-5-23 Lingua galega

55,5

516,60 €

18

172,20 €

6

0,00 €

0

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-3-24 Lingua española

55,5

- €

0

774,90 €

27

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-23-24 Valores socioculturais

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-16-24 Lingua española

55,5

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-27-24 Lingua española

55,5

- €

0

717,50 €

25

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-28-24 Lingua española

55,5

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-17-24 Lingua española

55,5

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-29-24 Lingua española

55,5

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-4-23 Novas tecnoloxías

55,5

459,20 €

16

114,80 €

4

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-2-24 Lingua española

55,5

- €

0

774,90 €

27

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-22-24 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-8-24 Lingua española DELE A2

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-4-25 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

0,00 €

0

688,80 €

24

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-9-24 Valores socioculturais

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-7-24 Lingua española básica

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-10-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

688,80 €

24

0,00 €

0

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-14-24 Lingua española

55,5

- €

0

774,90 €

27

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-1-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-11-24 Lingua galega

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-12-24 Lingua española básica

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-6-24 Competencias clave

55,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-3-25 Lingua galega

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-2-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-5-24 Lingua Galega

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-14-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-4-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

688,80 €

24

0,00 €

0

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-3-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-4-25 Lingua española

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-1-23 Lingua española básica

55,5

660,10 €

23

57,40 €

2

0,00 €

0

717,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-4-23 Lingua española

55,5

516,60 €

18

0,00 €

0

0,00 €

0

516,60 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-3-23 Lingua española

55,5

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-2-23 Lingua española

55,5

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-1-23 Lingua española

55,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-6-24 Lingua española

55,5

- €

0

631,40 €

22

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-5-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.578,50 €

55

0,00 €

0

1.578,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-4-24 Lingua española

55,5

- €

0

1.578,50 €

55

0,00 €

0

1.578,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-10-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-9-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-21-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicos en España (CCSE)

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-20-23 Lingua galega

55,5

1.148,00 €

40

0,00 €

0

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-8-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-7-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-2-25 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-6-24 Aprendizaxe da lingua española

55,5

- €

0

1.722,00 €

60

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-5-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

574,00 €

20

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-4-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

287,00 €

10

0,00 €

0

287,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-1-25 Acreditación do informe do esforzo de integración

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-33-24 Lingua galega

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-32-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO-5-25 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-5-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

688,80 €

24

0,00 €

0

0,00 €

0

688,80 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-4-23 Aprendizaxe da lingua española

55,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU-3-23 Aprendizaxe da lingua española

55,5

1.722,00 €

60

0,00 €

0

0,00 €

0

1.722,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-31-24 Lingua galega

55,5

- €

0

861,00 €

30

0,00 €

0

861,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-30-24 Novas tecnoloxías

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-13-23 Lingua española

55,5

631,40 €

22

0,00 €

0

0,00 €

0

631,40 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-18-24 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

- €

0

1.148,00 €

40

0,00 €

0

1.148,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-12-23 Lingua española

55,5

774,90 €

27

0,00 €

0

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-11-23 Lingua española

55,5

774,90 €

27

0,00 €

0

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-10-23 Lingua española

55,5

774,90 €

27

0,00 €

0

0,00 €

0

774,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-9-23 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

1.291,50 €

45

0,00 €

0

0,00 €

0

1.291,50 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-3-23 Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

55,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU-2-23 Lingua española DELE A2

55,5

574,00 €

20

0,00 €

0

0,00 €

0

574,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO-7-23 Acreditación do informe de esforzo de integración

55,5

1.291,50 €

45

0,00 €

0

0,00 €

0

1.291,50 €

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

Teño dereitos

54,5

984,00 €

40

21.156,00 €

860

13.234,80 €

538

35.374,80 €

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

Apoio á inclusión básica (itinerarios inserción básica)

53,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Teranga Lugo

53,5

- €

0

49.364,00 €

1.720

20.577,90 €

717

69.941,90 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Teranga Ourense

53,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Teranga A Coruña

53,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/103

G24452435

Fundación Juan Soñador

Teranga Vigo

53,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/25 Formación dixital básica. Ofimática para a busca de emprego

53

- €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/25 Formación dixital básica. Ferramentas 2.0 para a busca de emprego. 2ª edición

53

- €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Formación dixital básica. Ofimática para a busca de emprego

53

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Formación dixital básica. Ferramentas 2.0 para a busca de emprego. 1ª edición

53

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Xunta T I 23-25

53

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

Xunta T II 23-25

53

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_1/25_AlfaCast I ED6

53

- €

0

0,00 €

0

3.013,50 €

105

3.013,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_2/25_AlfaCast II ED6

53

- €

0

0,00 €

0

3.013,50 €

105

3.013,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_01/23_AlfaCast I ED1

53

3.587,50 €

125

0,00 €

0

0,00 €

0

3.587,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_7/24_AlfaCast I ED 5

53

- €

0

4.161,50 €

145

0,00 €

0

4.161,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_3/24_AlfaCast I ED3

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_2/24_AlfaCast II ED2

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_5/24_AlfaCast I ED4

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_4/25_AlfaCast II ED7

53

- €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_3/25_AlfaCast I ED7

53

- €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_6/24_AlfaCast II ED 4

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_4/24_AlfaCast II ED3

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_8/24_AlfaCast II ED 5

53

- €

0

4.161,50 €

145

0,00 €

0

4.161,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_02/23_AlfaCast II ED1

53

3.587,50 €

125

0,00 €

0

0,00 €

0

3.587,50 €

BS631A 2023/115

G70610282

ONGD SenValos

CO_1/24_AlfaCast I ED2

53

- €

0

3.157,00 €

110

0,00 €

0

3.157,00 €

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

Apoio á inclusión básica_ Xermolo

52,5

- €

0

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

59.950,20 €

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

Inclusión e transición ao emprego AYNI

52,5

21.156,00 €

737

42.312,00 €

1.474

17.368,20 €

605

80.836,20 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Formación en alfabetización

52,5

5.022,50 €

175

12.972,40 €

452

5.883,50 €

205

23.878,40 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Valores e características da sociedade de acollida. Acollemos

52,5

- €

0

3.185,70 €

111

2.123,80 €

74

5.309,50 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Mediamos

52,5

- €

0

18.586,32 €

860

4.646,58 €

215

23.232,90 €

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Integrando na sociedade

51

12.915,00 €

450

12.915,00 €

450

12.915,00 €

450

38.745,00 €

BS631A 2023/75

G94056215

Asociación Filantrópica Boa Vida

Asesórate

50,5

- €

0

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

59.950,20 €

BS631A 2023/87

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Achega

50,5

9.077,04 €

420

14.263,92 €

660

6.483,60 €

300

29.824,56 €

BS631A 2023/87

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Xogoteca -Espazo de conciliación

49,5

- €

0

15.921,22 €

844

6.753,31 €

358

22.674,53 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

Intercede

49,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

Sitúa-T

49,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de inclusión sociolaboral

48,5

28.786,10 €

1.003

49.364,00 €

1.720

20.199,90 €

704

98.350,00 €

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

Ninguén é ilegal

48,5

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_02/23 Alfabetización de adultos

48,5

1.262,80 €

44

0,00 €

0

0,00 €

0

1.262,80 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_01/24 Alfabetización de adultos

48,5

- €

0

4.592,00 €

160

0,00 €

0

4.592,00 €

BS631A 2023/56

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_01/25 Alfabetización de adultos

48,5

- €

0

0,00 €

0

2.296,00 €

80

2.296,00 €

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Rulas

48,25

24.673,80 €

1.003

42.312,00 €

1.720

17.638,20 €

717

84.624,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/25 Formación dixital básica. Alfabetización dixital 1ª edición

48

- €

0

0,00 €

0

2.870,00 €

100

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_2/24 Competencias clave. Iniciación ao galego

48

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Formación dixital básica. Alfabetización dixital 1ª edición

48

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Competencias clave. Resolución de conflitos. 1ª edición

48

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/25 Competencias clave. Comunicación efectiva

48

- €

0

0,00 €

0

1.435,00 €

50

1.435,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_2/24 Competencias clave. Resolución de conflitos. 2ª edición

48

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Competencias clave. Comunicación efectiva

48

- €

0

1.435,00 €

50

0,00 €

0

1.435,00 €

BS631A 2023/42

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/24 Competencias clave. Iniciación ao galego

48

- €

0

2.870,00 €

100

0,00 €

0

2.870,00 €

BS631A 2023/10

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora: mediación

47,5

6.181,03 €

286

37.172,64 €

1.720

11.470,39 €

531

54.824,06 €

BS631A 2023/72

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de mediación

47,25

1.037,38 €

48

2.074,75 €

96

0,00 €

0

3.112,13 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Sajin

47

- €

0

16.628,24 €

676

0,00 €

0

16.628,24 €

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Facilitando pontes

47

22.386,00 €

780

0,00 €

0

0,00 €

0

22.386,00 €

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

Programa SIS migrantes

46,5

21.676,84 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

21.676,84 €

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

PO-1-23 Alfabetización lingüística en castelán

46,5

3.013,50 €

105

0,00 €

0

0,00 €

0

3.013,50 €

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

Atria VG

46,5

13.632,50 €

475

0,00 €

0

0,00 €

0

13.632,50 €

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

Atria PTV

46,5

11.365,20 €

396

0,00 €

0

0,00 €

0

11.365,20 €

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

Roteiro ao emprego Santiago

45,5

28.786,10 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

28.786,10 €

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

Roteiro ao emprego Pontevedra

45,5

14.378,70 €

501

0,00 €

0

0,00 €

0

14.378,70 €

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

Proxecto Tayn

45,5

10.827,61 €

501

0,00 €

0

0,00 €

0

10.827,61 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Saisete - b3 Santiago

45

28.671,30 €

999

0,00 €

0

0,00 €

0

28.671,30 €

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

Saisete - b3 A Coruña

45

28.671,30 €

999

0,00 €

0

0,00 €

0

28.671,30 €

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

CO_01/23 Formación probas da nacionalidade I

44,5

2.181,20 €

76

0,00 €

0

0,00 €

0

2.181,20 €

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

Xestión social e xurídica

44,5

24.673,80 €

1.003

0,00 €

0

0,00 €

0

24.673,80 €

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

Programa Coñecemos: formación en alfabetización

43,5

2.217,62 €

96

0,00 €

0

0,00 €

0

2.217,62 €

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

Asesoramento xurídico_Migrandi

43,5

543,90 €

25

0,00 €

0

0,00 €

0

543,90 €

Segundo. Denegar as actuacións seguintes polos motivos indicados:

Expediente

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Motivo

BS631A 2023/43

G94074051

Asoc. Banco de Alimentos Rías Baixas Pontevedra

4.1.b.1

Repartición gratuíta de alimentos

Entidade pertencente a Fegaban

BS631A 2023/104

G36925691

Asoc. Gallega contra Enfermedades Neuromusculares

4.1.b.1

Programa Asesórate

Actuación non subvencionable polo artigo 1.2.a)

BS631A 2023/110

G94129863

As. de Rapaces e Amigos con Necesidades Especiais

4.1.b.1

Terapias de psicoloxía e fisioterapia

Actuación non subvencionable polo artigo 1.2.a)

BS631A 2023/110

G94129863

As. de Rapaces e Amigos con Necesidades Especiais

4.1.b.1

Funcionamento de centro de atención social

Centro da área de discapacidade e non dado de alta en RUEPSS

BS631A 2023/110

G94129863

As. de Rapaces e Amigos con Necesidades Especiais

4.1.b.1

Terapias de fisioterapia

Actuación non subvencionable polo artigo 1.2.a)

BS631A 2023/69

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.2

Ribeiras do Tea

A actuación desenvólvese nos concellos de Mondariz e Covelo. Non se considera que estes territorios cumpran os requisitos previstos no artigo 4.2.3 da orde reguladora da convocatoria

BS631A 2023/89

G79408696

Asociación Provivienda

4.1.b.2

Programa Lumeira Ourense

Supera o número máximo de actuacións solicitadas (artigo 4.2 da orde reguladora da convocatoria)

BS631A 2023/101

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

4.1.b.2

Inclusión residencial (é de B3)

Non presentación do anexo IV, necesario para determinar os períodos e as contías solicitadas e poder valorar a actuación solicitada

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.3

Paso a paso xurídico

Incumprimento do artigo 4.2 das bases da convocatoria,por presentar máis de catro actuacións por tipoloxía

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.3

Paso a paso MI

Incumprimento do artigo 4.2 da orde. Exceden o número de actuacións por tipoloxía

BS631A 2023/50

G15940414

Asociación Mestura

4.1.b.3

Sendeiro

Incumprimento do artigo 4.2 das bases da convocatoria ao exceder o número de actuacións por tipoloxía

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría en Vigo

Incumprimento do artigo 4.2 das bases da convocatoria ao exceder o número de actuacións por tipoloxía

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-8-24 Negociación e liderado

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-11-25 Diversidade Pontevedra

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-9-24 Negociación e liderado Marín

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-10-24 Diversidade Marín

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-12-25 Comunicación Marín

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-2-24 Conflitos Poio

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-3-24 Negociación e liderado Poio

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-13-25 Comunicación Pontevedra

Incumprimento do artigo 4.3.2 das bases da convocatoria

Terceiro. Denegar as solicitudes de subvencións presentadas polas seguintes entidades para as actuacións relacionadas por non obteren a puntuación suficiente:

Anualidade 2023.

Expediente

NIF

Entidade

Tipo actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/20

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral

27,5

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

4.1.b.2

Apoio á inclusión básica

26,5

BS631A 2023/68

G15458060

Asociación síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión social

26

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Preparación ESO 2023

25

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Romper barreiras dixitais 2023

25

BS631A 2023/55

G67805622

Asociación Raiceiras Acción Rural

4.1.b.2

As mulleres falan. Podcast

24,75

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Pontevedra

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Lugo

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Ourense

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios A Coruña

19

BS631A 2023/17

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Participa na túa comunidade

18

BS631A 2023/17

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Curso Stop Fenda dixital_edición 1ª

17

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/23_Competencias clave Ribeira

16,5

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/24_Alfabetización dixital Ribeira

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en coñecementos básicos dixitais

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en Competencias clave

16,5

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

Alfabetización básica

11,5

Expediente

NIF

Entidad

Tipo de actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/70

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Servizo de Mediación

42,5

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 1)b- A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 1)a - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 1)a - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 1)b - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico santiago

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico A Coruña

41

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa Concilia

37,5

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-01-23 Lingua castelá

37

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

4.1.b.3

Alfabetización non hai fronteiras

35,5

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-1-23 Office Marín

32,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_3/23 Castelán VG

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_4/23 Castelán PTV

30,5

Anualidade 2024.

expte

NIF

Entidade

Tipo actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-1-24 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-2-24 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-4-24 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-5-24 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja española

4.1.b.2

Benestar Persoal e Activación Social

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 1b - A Coruña

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2a - A Coruña

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2b - A Coruña

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 1a - A Coruña

41

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.b.2

Itinerarios Vieiro

39

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_2/24_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_3/24_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_4/24_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_1/24_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/84

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (Apes)

4.1.b.2

Presentes (inclusión e transición ao emprego)

38,5

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Inclusión básica

38

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Transición ao emprego

38

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.2

CO_1/24_Proxecto Dixit

36,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-1-23 Competencias clave Marín

36,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-2-23 Preparación probas ESO

36,5

BS631A 2023/118

G70180161

Asociación social e cultural Boanoite

4.1.b.2

Programa de inclusión social BNT

36

BS631A 2023/81

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

4.1.b.2

Centro acollida trans. vida autónoma

35,5

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

4.1.b.2

Proxecto integral Apunto Teis

35,5

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.2

Integración laboral

34,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Sarria

34,5

BS631A 2023/95

G27753367

Fundación Formavigo

4.1.b.2

ESA 2 formación

34,5

BS631A 2023/95

G27753367

Fundación Formavigo

4.1.b.2

ESA 1 formación

34,5

BS631A 2023/97

G32115941

COGAMI

4.1.b.2

Intra emprego

33,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Itinerarios Basiclab

33,25

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Itinerarios Empregolab

33,25

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Actívate-Pontevedra, Vilagarcía

33

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.2

CO_2/24_Proxecto Engaravita

32,5

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.2

CO_1/24_Proxecto Engaravita

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-10-23 Competencias clave Poio

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-1-24 Competencias clave - Marín

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_5_24 Competencias clave Poio

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-9-24 Curso preparatorio ESO

32,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Lugo

32,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Monforte

32,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Dixitalab 1

31,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Dixitalab 2

31,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Silleda-Lalín

31,5

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.2

Asesoramento

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-4-23 Competencias clave Moaña

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-22-24 Busca de emprego a través da internet- Poio

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_3_24 Competencias clave Moaña

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_4_24 Competencias clave Bueu

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_14_24 Busca de emprego a través da Internet- Marín

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_15_24 Uso de certificados electrónicos e trámites administrativos - Marín

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-23-24 Uso de móbil - Poio

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-24-24 Uso de certificados electrónicos e trámites administrativos

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-16-24 Uso de móbil

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-21-24 Curso de iniciación á informática - Poio

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-9-23 Competencias clave Bueu

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

Servizo de conciliación familiar

28,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-14-23 Curso ESO Cangas_Moaña

28,5

BS631A 2023/20

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Apoio á inclusión sociolaboral

27,5

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

4.1.b.2

Apoio á inclusión básica

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-10-24 Curso de iniciación á informática - Bueu

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_12_24 Uso móbil Bueu

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_13_24 Uso de certificados electrónicos e trámites administrativos

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_17_24 Curso de iniciación á informática - Moaña

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_18-24 Busca de emprego a través da internet - Moaña

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-19-24 Uso de móbil Moaña

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-20-24 Uso de certificados electrónicos e trámites administrativos - Moaña

26,5

BS631A 2023/68

G15458060

Asociación síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión social

26

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Romper barreiras dixitais 2024

25

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Preparación ESO 2024

25

BS631A 2023/77

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

25

BS631A 2023/55

G67805622

Asociación Raiceiras Acción Rural

4.1.b.2

As mulleres falan. Podcast

24,75

BS631A 2023/20

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social activa

22,5

BS631A 2023/52

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Fenda dixital e seguridade na rede

21,5

BS631A 2023/52

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Introdución ás TIC

21,5

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Pontevedra

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Lugo

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Ourense

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios A Coruña

19

BS631A 2023/17

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Participa na túa comunidade

18

BS631A 2023/76

G15731466

Asociación Down A Coruña

4.1.b.2

Ecofriendly 21:it.form. soclab

18

BS631A 2023/17

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Stop fenda dixital_ edición 2ª

17

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/23_Competencias clave Ribeira

16,5

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/24_Alfabetización dixital Ribeira

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en coñecementos básicos dixitais

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en competencias clave

16,5

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/23_Alfabetización dixital Ribeira

16,5

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/24_Competencias clave Ribeira

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Inclusión sociolaboral

16,5

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

Alfabetización básica

11,5

Expediente

NIF

Entidad

Tipo de actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.3

Facilitando pontes

47

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa SIS Migrantes

46,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-08/24 Competencias clave

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-24 Lingua e cultura castelá

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-24 Lingua e cultura galega

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-24 Economía doméstica e competencia

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-2-24 Economía doméstica e competencia

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-2-24 Alfabetización lingüística en galego

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-24 Alfabetización lingüística en galego

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-24 Alfabetización lingüística en castelán

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-2-24 Alfabetización lingüística en castelán

46,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

Atria VG

46,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

Atria PTV

46,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Roteiro ao emprego Santiago

45,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Roteiro ao emprego Pontevedra

45,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Proxecto Tayn

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_2/24 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Ourense-2

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_3/24 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Ourense-3

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_1/24 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Ourense-1

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_4/24 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Ourense-4

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_5/24 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Celanova-1

45,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Programa Empréga-TE

45,25

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Saisete - b3 A Coruña

45

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Saisete - b3 Santiago

45

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Formación en Competencias clave

44,5

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

CO_02/24 Formación probas da nacionalidade III

44,5

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

CO_01/24 Formación probas da nacionalidade II

44,5

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Xestión social e xurídica

44,5

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.3

Asesoramento xurídico_Migrandi

43,5

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa Coñecemos: formación en alfabetización

43,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-26/24 Iniciación á informática

43,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-28-24 Uso do móbil

43,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-29/24 Certificados dixitais

43,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-27-24 Busca de emprego

43,5

BS631A 2023/70

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Servizo de mediación

42,5

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría

42,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría A Coruña

42,5

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 3)b - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 2)b - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 3)b - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 3)a - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 2)b - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 3)a - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 2)a - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 2)a - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico Santiago

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico A Coruña

41

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa Concilia

37,5

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-02-24 Lingua castelá

37

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-01-24 Lingua castelá

37

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-03-24 Lingua castelá

37

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-04-24 Lingua castelá

37

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO_7/24_Gallego Pontevedra

35,5

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO_6/24_Gallego Marin

35,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de mediación social e/ou intercultural A Coruña

35,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de mediación social e/ou intercultural en Vigo

35,5

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

4.1.b.3

Alfabetización Non hai fronteiras

35,5

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-4-24 Office Poio

32,5

BS631A 2023/123

G16824088

Asociación Iris Social

4.1.b.3

PO-5-24 Formación Office Pontevedra

32,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_6/24 Galego PTV

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_7/24 Ofimática VG

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_10/24 Comunicación e conflitos PTV

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_9/24 Comunicación e conflictos VG

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_8/24 Ofimática PTV

30,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

PO_5/24 Galego VG

30,5

Anualidade 2025.

Expediente

NIF

Entidade

Tipo actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-2-24 Competencias clave Cangas

42,5

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_1/24 Preparación probas ESO Vigo

42,5

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_1/25 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

BS631A 2023/44

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_2/25 Coñecementos básicos dixitais Vigo

42,5

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Fortalecer economía familiar

42

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Roteiro cara á integración

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2b - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2a - Santiago

42

BS631A 2023/83

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

4.1.b.2

LU_1_24 Competencias clave APIG

41,5

BS631A 2023/83

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

4.1.b.2

Itinerarios de inclusión sociolaboral con formación para a adquisición do permiso de conducir B

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-1-25 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-4-25 Competencias clave

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-2-25 Alfabetización dixital

41,5

BS631A 2023/28

G72405277

Fundación ECCA Social

4.1.b.2

CO-3-25 Competencias clave

41,5

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Benestar persoal e activación social

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2a - A Coruña

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

Formación edición 2b - A Coruña

41

BS631A 2023/80

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.b.2

Itinerarios Vieiro

39

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_2/25_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/84

G32383549

Asoc. para a Prevención e Educación Social (Apes)

4.1.b.2

Presentes (inclusión e transición ao emprego)

38,5

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_1/25_Alfabetización dixital

38,75

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Inclusión básica

38

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Transición ao emprego

38

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.2

CO_1/25_Proxecto Dixit

36,5

BS631A 2023/118

G70180161

Asociación social e cultural Boanoite

4.1.b.2

Programa de inclusión social BNT

36

BS631A 2023/81

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

4.1.b.2

Centro acollida trans. vida autónoma

35,5

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

4.1.b.2

Proxecto integral Apunto Teis

35,5

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.2

Integración laboral

34,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Sarria

34,5

BS631A 2023/97

G32115941

COGAMI

4.1.b.2

Intra emprego

33,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Itinerarios Basiclab

33,25

BS631A 2023/95

G27753367

Fundación Formavigo

4.1.b.2

ESA 3 formación

34,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Itinerarios Empregolab

33,25

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Actívate-Pontevedra, Vilagarcía

33

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.2

CO_2/24_Proxecto Engaravita

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-1-24 Competencias clave - Marín

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_5_24 Competencias clave - Poio

32,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-9-24 Curso preparatorio ESO

32,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Lugo

32,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Monforte

32,5

BS631A 2023/100

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

4.1.b.2

Familias Silleda-Lalín

31,5

BS631A 2023/62

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.2

Asesoramento

29,5

BS631A 2023/112

G72776206

Agrupación Inclusia

4.1.b.2

Dixitalab 3

31,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_3_24 Competencias clave - Moaña

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO_4_24 Competencias clave - Bueu

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-3-25 Busca de emprego a través da internet

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

Servizo de conciliación familiar

28,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-4-25 Curso de iniciación á informática - Marín

29,5

BS631A 2023/20

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Apoio a Inclusión Sociolaboral

27,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-25-24 Curso de Iniciación a Informática - Cangas

29,5

BS631A 2023/13

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

4.1.b.2

Apoio á inclusión básica

26,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-2-25 Uso do móbil

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-1-25 Certificados dixitais electrónicos e trámites administrativos - Cangas

29,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.2

PO-11-24 Busca de emprego a través da internet- Bueu

26,5

BS631A 2023/68

G15458060

Asociación síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Módulo de apoio á inclusión social

26

BS631A 2023/77

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

25

BS631A 2023/55

G67805622

Asociación Raiceiras Acción Rural

4.1.b.2

As mulleres falan. Podcast

24,75

BS631A 2023/20

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión Social Activa

22,5

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Romper barreiras dixitais 2025

25

BS631A 2023/94

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Preparación ESO 2025

25

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Pontevedra

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Lugo

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios Ourense

19

BS631A 2023/41

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

Itinerarios A Coruña

19

BS631A 2023/17

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Participa na túa comunidade

18

BS631A 2023/76

G15731466

Asociación Down A Coruña

4.1.b.2

Ecofriendly 21:it.form. soclab

18

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en coñecementos básicos dixitais

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Formación en competencias clave

16,5

BS631A 2023/53

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/24_Competencias clave Ribeira

16,5

BS631A 2023/14

G15279219

Comité cidadán AntiSida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

Inclusión sociolaboral

16,5

BS631A 2023/25

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

Alfabetización básica

11,5

Expediente

NIF

Entidad

Tipo de actuación

Actuación

Puntos

BS631A 2023/72

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

4.1.b.3

Servizo de mediación

47,25

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.3

Facilitando pontes

47

BS631A 2023/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.3

Sajin

47

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa SIS Migrantes

46,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-08/24 Competencias clave

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-25 Alfabetización lingüística en galego

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-25 Alfabetización lingüística en castelán

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-25 Lingua e cultura galega

46,5

BS631A 2023/92

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO-1-25 lingua e cultura castelán

46,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

Atria VG

46,5

BS631A 2023/120

G27866763

Fundación Impulsarse

4.1.b.3

Atria PTV

46,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Roteiro ao emprego Santiago

45,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Roteiro ao emprego Pontevedra

45,5

BS631A 2023/31

G70578083

Asociación de migrantes de Galicia (Amiga)

4.1.b.3

Proxecto Tayn

45,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-06-24 Aula de español V

45,5

BS631A 2023/106

G36046241

Asociación Rexurdir de actividades sociales

4.1.b.3

PO-07-24 Aula de español VI

45,5

BS631A 2023/19

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

4.1.b.3

OU_1/25 Valores e características da sociedade de acollida. Valores integradores Ourense-5

45,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Empréga-TE

45,25

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Saisete - b3 A Coruña

45

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Saisete - b3 Santiago

45

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Xestión social e xurídica

44,5

BS631A 2023/119

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.3

Asesoramento xurídico_Migrandi

43,5

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa Coñecemos: formación en alfabetización

43,5

BS631A 2023/70

G70464334

Asoc. Movilidad Humana, Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Servizo de mediación

42,5

BS631A 2023/58

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría

42,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de asesoramento xurídico en materia de estranxeiría A Coruña

42,5

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 4)a - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 4)b - Santiago

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 4)a - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Acollida edición 4)b - A Coruña

42

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico santiago

41

BS631A 2023/85

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Xurídico A Coruña

41

BS631A 2023/38

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

4.1.b.3

Programa Concilia

37,5

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO_01-25 Lingua castelá

37

BS631A 2023/63

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.3

CO-02-25 Lingua castelá

37

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de mediación social e/ou intercultural A Coruña

35,5

BS631A 2023/105

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de mediación social e/ou intercultural en Vigo

35,5

BS631A 2023/37

G36791960

Plan comunitario de Teis

4.1.b.3

Alfabetización Non hai fronteiras

35,5

Cuarto. As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b).2 e 4.1.b).3 serán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+), nunha porcentaxe do 60 %, a través do programa FSE+ Galicia 2021-2027 e, en particular, dentro do obxectivo político 4 «Unha Europa máis social e inclusiva mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais»; prioridade 2 «Inclusión social e loita contra a pobreza»; obxectivos específicos ESO4.8 «Fomentar a inclusión activa co obxecto de promover a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a participación activa, e mellorar a empregabilidade, en particular para os colectivos desfavorecidos» e ESO4.9 «Promover a integración socioeconómica dos nacionais de terceiros países, incluídos os inmigrantes», e medidas 2.H.04 «Mellora da inclusión sociolaboral de persoas en situación ou risco de exclusión social a través de itinerarios integrados e personalizados de inserción que abranguen medidas de distintos ámbitos» e 2.I.01 «Itinerarios ou programas de inserción sociolaboral que combinen varias medidas, dirixidos a migrantes», respectivamente.

As contías correspondente ás actuacións do artigo 4.1.a) e 4.1.b).1 están subvencionadas con fondos propios da Xunta de Galicia.

Quinto. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas cofinanciadas con Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e as correspondentes ás tipoloxías 4.1.b).1, o de custos simplificados, e, no caso das axudas financiadas con fondos propios da Xunta, será o de custos reais a través da conta xustificativa.

Sexto. A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das entidades beneficiarias na lista de operacións que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, así como na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

Así mesmo, as entidades beneficiarias deben observar as obrigas do artigo 19 das bases da convocatoria.

Sétimo. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular a normativa en materia de subvencións (RDC artigo 125.4.c). De detectar feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, no marco desta convocatoria, poderá pór os citados feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Oitavo. Dispón de dez (10) días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación, entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Noveno. O pagamento das axudas farase de acordo co establecido no artigo 24 e unha vez xustificada cada anualidade nos prazos e na forma previstos no artigo 22 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias das actuacións recollidas no artigo 4.1.a) e 4.1.b).1 deberán xustificar cada anualidade de maneira independente. A primeira comprende as actuacións realizadas entre o 1 de maio de 2023 e o 30 de novembro de 2023, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2023; a segunda anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2023 e o 30 de novembro de 2024, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2024, incluído, a terceira anualidade comprende a xustificación das actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2024 e o 30 de abril de 2025, e a xustificación deberá presentarse con data límite do 15 de maio de 2025.

Para as entidades beneficiarias das actuacións recollidas nos artigos 4.1.b).2 e 4.1.b).3, o importe anticipado das actuacións realizadas na anualidade de 2023 e realizadas entre o 1 de maio de 2023 e o 30 de novembro de 2023, ambos incluídos, deberá xustificarse antes do 1 de abril de 2024. A segunda anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2023 e o 30 de novembro de 2024, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de decembro de 2024, incluído. A terceira anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2024 e o 30 de abril de 2025, e a xustificación presentarase con data límite do 5 de maio de 2025. Deberán ter en conta que o importe anticipado en 2023 se xustificará con gastos realizados na mesma anualidade.

Décimo. Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actuacións recollidas no artigo 4.1.b) da orde de convocatoria e o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 15.5 da orde de convocatoria, poderase instar a entidade beneficiaria a que, nun prazo de dez días, reformule a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formule as alegacións que xulgue pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Décimo primeiro. En xeral, as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde, polo que deberá:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente. As actuacións prestaranse, en todo caso, de acordo co establecido na Carteira de Servizos Sociais de Inclusión, definida no Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, en todos os aspectos que sexan de aplicación.

b) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados.

c) En todo caso, respecto das axudas financiadas polo FSE, deberán manter unha pista de auditoría suficiente, dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, e manter de forma separada na contabilidade os ingresos da axuda percibida e conservar toda a documentación relativa á subvención durante, polo menos, un período de cinco anos, a partir do 31 de decembro do ano en que a autoridade de xestión ou, de ser o caso, o organismo intermedio do programa FSE+ Galicia 2021-2027 efectúe o último pagamento á entidade beneficiaria.

d) As entidades beneficiarias comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas. No caso das axudas financiadas polo FSE, deberá darse cumprimento á obriga de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do programa, que se establezan en aplicación dos artigos 74 e 81 do Regulamento (UE) nº 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021. Así, en todo tipo de publicidade e información relativos ás actuacións subvencionadas terá que constar a condición de subvencionadas pola Consellería de Política Social e Xuventude e pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027. En particular, en todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo a entidade beneficiaria deberá recoñecer o apoio recibido dos fondos ao proxecto e, deberá figurar o emblema da Unión Europea e a referencia ao Fondo Social Europeo. Durante a realización do proxecto informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispor dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. Na páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude estarán dispoñibles a información, os emblemas da Unión Europea e do órgano concedente, así como un modelo coas características do cartel, emblemas e contido de obrigada inclusión.

e) Informar, de ser o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social, e Xuventude) e pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027,e os emblemas correspondentes deberán figurar, como mínimo, nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

f) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas ás fórmulas que, de ser o caso, propoña a Consellería de Política Social e Xuventude e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. En particular, no caso das axudas financiadas polo FSE, deberán adecuar a metodoloxía de recollida e proceso de datos de seguimento e de acreditación da realización da actividade de persoas beneficiarias ás fórmulas requiridas a través da aplicación Participa 1420, realizando as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións, que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de realización e de resultados a que fai referencia o artigo 17 do Regulamento (UE) nº 2021/1027, do 24 de xuño de 2021. Neste sentido, na súa cobertura deberá respectarse o principio de integridade dos datos.

g) Con respecto ás persoas participantes, recadará información sobre os indicadores de realización e de resultados. Para a acreditación desta cuestión, a entidade deberá recadar e custodiar unha declaración das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita responsabilizarse da súa declaración conxunta perante a Dirección Xeral de Inclusión Social. Esta mesma obriga contraerase cos servizos sociais comunitarios de referencia da persoa participante, cando sexa solicitado para o seguimento da súa intervención social. Estes indicadores deberá cubrilos e telos á disposición da Consellería de Política Social e Xuventude cando sexan requiridos.

No caso particular das axudas financiadas polo FSE, para dar cumprimento a estes requisitos de información, as entidades beneficiarias deberán introducir os datos do perfil cos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes na aplicación Participa 1420. Así mesmo, as entidades beneficiarias deberán custodiar a ficha individualizada de seguimento e os cuestionarios de indicadores de cada unha das persoas participantes, asinada pola participante, segundo os modelos dispoñibles na aplicación Participa 1420.

h) Comunicar as variacións das datas de inicio e fin das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude, en especial os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por parte daquela das obrigas previstas no título I da citada lei, e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

i) Controlar a asistencia ás accións formativas e expedir certificado de finalización da acción formativa para os participantes que asistisen, como mínimo, ao 60 % do total das súas horas.

j) Solicitar, de ser o caso, á Dirección Xeral de Inclusión Social a autorización das modificacións que afecten as actuacións subvencionadas, cunha antelación de cinco días respecto ao da data en que se produzan. A autorización considerarase outorgada tacitamente unha vez transcorrido o prazo de quince días desde que se recibiu a solicitude.

k) Remitir, no prazo de dez (10) días, os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude.

l) Someterse ás actuacións de comprobación e control que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social e polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

En particular, no caso das axudas financiadas polo PO FSE Galicia 2014-2020, a entidade beneficiaria quedará sometida ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión e seguimento do FSE, que incluirán as oportunas visitas sobre o terreo.

Entre a información e a documentación que se debe conservar incluiranse os contratos laborais e os mercantís se se trata de persoal externo; información da situación de alta na Seguridade Social das persoas traballadoras adscritas, das horas dedicadas polos/as traballadores/as a cada unha das prestacións e do lugar de impartición. Ademais, deberase conservar a documentación relativa ao control horario, ás verificacións de asistencia e aquela de que dispoñan nos casos en que a titulación exixida poida ser suplida por coñecementos adquiridos no desempeño da súa profesión e complementados con formación específica.

m) Contratar un seguro para o alumnado ou participantes nas actuacións, que cubra os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os dos desprazamentos para a asistencia a estas.

n) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

ñ) Todas aquelas obrigas e os requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Décimo segundo. Os servizos da Consellería de Política Social e Xuventude poderán efectuar as comprobacións que consideren oportunas en canto ao cumprimento, por parte das entidades de iniciativa social participantes, dos requisitos exixidos pola Lei 13/2008, do 3 de decembro, e pola súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, poderán solicitar informes dos servizos da rede pública de servizos sociais en canto aos aspectos de complementariedade, oportunidade e eficacia dos servizos e actuacións das entidades solicitantes recollidos nel.

Décimo terceiro. No que respecta ás obrigas previstas nas alíneas c) e d), de comunicar e informar os cidadáns de que as actuacións foron subvencionadas pola Unión Europea no marco do programa FSE+ Galicia 2021-2027, para xustificar o cumprimento dos indicadores de comunicación previstos no programa operativo, a Dirección Xeral de Inclusión Social solicitará proba documental do cumprimento desta obriga, que deberá ser facilitada no prazo de dez (10) días. O incumprimento desta obriga ou non proporcionar a proba documental nos prazos exixidos poderá supor unha minoración da contía total da axuda na forma prevista no artigo 24.

Décimo cuarto. As resolucións expresas ou presuntas que se diten ao abeiro desta orde porán fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2023. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Artigo 15.1 da Orde do 27 de xuño de 2023, Diario Oficial de Galicia núm. 130, do 10 de xullo). Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.