DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 216 Martes, 14 de novembro de 2023 Páx. 62917

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se realiza o nomeamento como persoal estatutario fixo e a adxudicación de destino definitivo ás persoas aspirantes seleccionadas no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 26 de decembro de 2022.

Mediante a Resolución desta dirección xeral do 26 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023) realizouse a convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso, entre outras, na categoría de enfermeira/o.

A base novena da resolución da convocatoria do proceso dispón que a persoa aspirante que, no prazo e conforme o procedemento que se estableza, non seleccionase todos os destinos que se oferten, pola orde de prelación que considere, e non resultase adxudicataria de ningún polos cales tivese optado non poderá ser nomeado/a e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. Neste suposto, a autoridade convocante realizará o chamamento de novos/as aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por elas, logo de acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva, con independencia da quenda de acceso da persoa aspirante que non resultou adxudicataria.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se declare finalizado o proceso selectivo, con nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino a aqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da dita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.8 da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 26 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023), pola que se realiza a convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso entre outras na categoría de enfermeiro/a, excluír do proceso selectivo para o acceso á dita categoría ás seguintes aspirantes: María Carmen Fernández Reiriz, con DNI ***1176**, e Leonor Varela Negreira, con DNI ***4601**, polo que quedan anuladas as súas actuacións e decaen en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento. No seu lugar, decláranse como aspirantes seleccionadas, logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos, a Lucía Varela Miramontes, con DNI ***4323**, e Cristina López García, con DNI ***2946**.

Segundo. Declarar finalizado o concurso de méritos da convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 26 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, do 5 de xaneiro de 2023).

Terceiro. Nomear persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, na categoría de enfermeiro/a, as persoas aspirantes seleccionadas que se inclúen no anexo desta resolución.

Cuarto. Adxudicarlles ás ditas aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Quinto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo.

No entanto, en casos de forza maior e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. Sen prexuízo da declaración de finalización do proceso selectivo realizada no punto segundo da presente resolución e de acordo co establecido no punto segundo da Resolución do 14 de setembro de 2023, desta dirección xeral, pola que se publica a relación de persoas aspirantes definitivamente seleccionadas (Diario Oficial de Galicia núm. 185, do 23 de setembro), difírese a continuación no proceso de tres aspirantes en situación de incapacidade permanente ata o momento en que remate o prazo fixado para a revisión da incapacidade, dada a previsión de recuperación da capacidade funcional.

Sétimo. De conformidade coa base 10.4 da resolución de convocatoria do proceso, co fin de asegurar a cobertura das prazas convocadas, no suposto de situacións en que as persoas seleccionados por diversos motivos non continúen no proceso, cubrirase a baixa coa persoa aspirante incluída inmediatamente a continuación na relación de persoas seleccionadas, pola orde de prelación que resulte da lista definitiva, con independencia da quenda de acceso. Concretamente, chamarase o/a seguinte aspirante nos supostos de:

– Renuncias aos dereitos derivados do proceso selectivo.

– Non reunir os requisitos establecidos na convocatoria para o desempeño da praza.

– Non presentar a documentación requirida.

– Non formular elección de praza en tempo e forma conforme o procedemento establecido.

– Non producirse a toma de posesión na praza adxudicada.

– Ser declarado/a en situación de excedencia sen dereito a reserva de praza con efectos desde o mesmo día da toma de posesión.

Nos supostos previstos neste ordinal, non se modificará a elección de praza realizada con carácter previo ao nomeamento, e adxudicaránselles ás novas persoas aspirantes as prazas resultantes das devanditas situacións.

Oitavo. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar con carácter obrigatorio, nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, que conste rexistrada en Fides/expedient-e e que fose debidamente validada.

Noveno. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2023

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

Quenda

***9661**

Aboy Pasin, Rosa María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***0340**

Abril Candeira, Rosa María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7044**

Alfaya García, María Teresa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5992**

Alfonso Varela, Inmaculada Concepción

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9822**

Allegue Carnero, Araceli

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***3792**

Allica Rey, Amaya María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4986**

Alonso Porto, María Isabel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3304**

Alonso Prado, Paula

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5050**

Alonso Tubio, María Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3587**

Álvarez Álvarez, Dolores

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5934**

Álvarez Graña, Olga

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8735**

Álvarez Iglesias, Olalla

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2423**

Álvarez López, José Manuel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***2863**

Álvarez Mauriz, Alberto

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***6598**

Álvarez Mauriz, María Teresa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***9039**

Álvarez Portas, Mónica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9105**

Álvarez Rodríguez, Rubén Joaquín

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3544**

Álvarez Vázquez, Lara

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2860**

Álvez Sánchez, Gloria María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7786**

Amoedo Balado, María Mercedes

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3247**

Andrade de las Heras, Vanesa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9623**

Anllo González, María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***9931**

Añón Bermúdez, María Belén

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7334**

Arcay Fernández, Susana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6634**

Arias López, Dorys Ema

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5089**

Arias Vázquez, María Carmen

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***6054**

Arnosi Pereira, Marina

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6983**

Arroyo Alonso, José Antonio

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1920**

Baladrón Lamas, Ana Isabel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***3103**

Balsa López, Mónica

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0386**

Bande Buján, María Teresa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1477**

Barba Muíños, María Ángeles

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***9507**

Barcia González, Lucía

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3459**

Barcia Rodríguez, María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***8436**

Barral Sánchez, María Dolores

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6351**

Barreiro Pesado, Ana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3170**

Barreiro Villar, Adoración

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6759**

Barrio Alonso, María Visitación

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***0094**

Bartolomé Husson, Guillermo Pablo

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***9848**

Bastos Oya, Ana Isabel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0203**

Becerra Mariño, María Jesús

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***8798**

Bello Suárez, Bárbara

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***8602**

Blanco Crespo, María Lourdes

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2651**

Blanco García, Raquel

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

-

***9601**

Blanco Mella, Paula

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2283**

Blanco Pérez, Ana Belén

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***9347**

Blanco Villaverde, Ana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***4398**

Bodenlle Díaz, María Jesús

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2846**

Boullosa Costas, María de los Ángeles

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***8092**

Bouza Carballeira, Begoña

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***1453**

Bravo Pérez, Marta María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5551**

Bueno Ferreira, Cristina

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***6156**

Bugallo Bugallo, Lourdes

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9829**

Cadaya González, Elisa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***8658**

Cambeiro Mayo, María Luisa

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

-

***9840**

Camino Crego, Ana Belén

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5028**

Camoeiras Calviño, Ana Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9643**

Campelo Santaclara, Dolores

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***9601**

Campelo Vázquez, Raquel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***1565**

Campelos Gómez, Verónica

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1018**

Cancela Curras, Ana María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6694**

Candal Rey, Ana María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7822**

Caneda Fuentes, María Eugenia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1468**

Canelas Álvarez, Yolanda

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9807**

Canosa Ramírez, María Ángeles

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2826**

Carbajal Rionda, Paula

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2155**

Carballa Martínez, Elvira

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***4885**

Carballo Cortés, Ana Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5386**

Carballo Otero, Juan José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***1766**

Carballude Sánchez, María Isabel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***3000**

Carreira Núñez, María Isabel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***3006**

Carro Orgeira, Almudena

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2438**

Carro Villar, Susana María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***5147**

Casal Pérez, María Jesús

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***3979**

Casteleiro López, Francisco

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***0598**

Castelos Garrido, María Isabel

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***8705**

Castro González, Rosalía

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2409**

Cea Barreiro, Marta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6961**

Cea Vázquez, María Cristina

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***5286**

Cedrón Lugilde, Josefa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7488**

Cerezo Aguiar, Sonia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6671**

Cernadas López, Aurora María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***3323**

Cervo Salgado, Alén

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2720**

Ces Abeijón, María Teresa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7175**

Chao Caramés, María Monserrat

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2843**

Chousa Uría, Carlos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1748**

Cid Arias, Hortensia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***6175**

Clavero Gutiérrez, María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***8784**

Clemente Somoza, María Montserrat

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7804**

Codina Moledo, Elena

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1697**

Coego Expósito, Begoña

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***1931**

Comesaña Pazos, María Isabel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6634**

Corbillón Álvarez, Ana Gloria

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2342**

Cortizo Méijome, Eva

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2649**

Costas Sanz, María Begoña

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1155**

Cotos González, María Esther

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7110**

Couce Rodríguez, Mónica

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9876**

Couselo García, Luis

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6504**

Couso Río, María Jesús

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***9755**

Cuba González, Mónica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6672**

Cuiñas Sousa, Raquel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5262**

Currás Seguin, Beatriz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***7145**

Dans Baleato, María del Carmen

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1531**

Daporta González, María Jesús

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***0183**

Davila Casal, Natalia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9130**

Davila Couto, Ana

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7102**

Davila Otero, Beatriz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6272**

De la Paz Oliveira, Ana Belén

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***9176**

De Robles Vázquez, Beatriz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***2264**

Deidda Constenla, Elena

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6094**

Delgado Veiga, M. Luz

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7441**

Díaz Cadaveira, María del Carmen

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7360**

Díaz Cendán, Laura

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1654**

Díaz Domínguez, María Salomé

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4793**

Díaz Fernández, María Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4058**

Díaz Tojeiro, Ana Isabel

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***7762**

Diéguez Gómez, María del Mar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1563**

Diez Suárez, María del Pilar

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4548**

Dios Moreno, Lidia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2835**

Dios Tomé, Juan Francisco

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5570**

Docampo Andrade, María del Mar

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1220**

Domínguez Díaz, Nuria María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***1393**

Domínguez Pazos, Carmen María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7673**

Dopazo Lario, Ana María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6558**

Dorado Gálvez, María Nieves

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7103**

Durán Seijas, Gloria

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***9185**

Durana Tonder, Beatriz

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***0486**

Eiroa Bertucio, Montserrat

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2797**

Enríquez Velicia, María Luisa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9186**

Estévez Lorenzo, María Jesús

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7698**

Fachado Lorenzo, María Blanca

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1321**

Fachal López, José Juan

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4269**

Fandiño Casal, Ana María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8602**

Feas Lavandeira, Alfonso

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6266**

Feijoo Salgueiro, María Dolores

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***9524**

Fernández Alonso, Ana Isabel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1023**

Fernández Álvarez, Mónica

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7326**

Fernández Bouzamayor, Marta Luisa

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***8106**

Fernández Carnero, Noelia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***0062**

Fernández Dacosta, Raquel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1153**

Fernández de la Iglesia, José Ángel

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***3238**

Fernández Llamazares, Alicia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***3342**

Fernández Meizoso, Marta María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7583**

Fernández Méndez, Montserrat

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6776**

Fernández Picos, Marina Purificación

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***5792**

Fernández Rodríguez, María Eva

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***4879**

Fernández Roqueiro, María Jesús

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0978**

Fernández Ruiz, María Belén

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4190**

Fernández Sánchez, Rita María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1581**

Fernández Touriño, María Carmen

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7961**

Fernández-Arruty Ferro, Blanca

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***0114**

Ferreiro Martínez, María del Mar

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5320**

Ferreiro Monteagudo, Dolores María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9135**

Ferreiro Vilouta, María del Mar

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1591**

Ferro Búa, Verónica

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2073**

Ferro González, Patricia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***8602**

Figueroa Alonso, Montserrat

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7113**

Fociños Iglesias, Ángeles Pilar

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1797**

Fociños Iglesias, María del Carmen

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1961**

Folgueira Mazón, María del Mar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2996**

Fontán Galego, Nuria

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***8594**

Forteza Pons, Ana Rosa

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9268**

Fragua Rilo, Yolanda

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2700**

Franco Penela, Verónica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9616**

Freire Pereira, Manuela

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***4099**

Fuciños Núñez, Natalia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***5341**

Fuentes Castiñeira, María Jesús

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2040**

Gallego López, Rosa María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4304**

Gallego Rivas, Sonia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***5097**

Garabal Fraga, Magdalena

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1339**

García Area, Patricia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4976**

García Bermúdez, Patricia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***2639**

García Buceta, Sonia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9122**

García Cardoner, María Ángeles

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2263**

García Casas, Mónica María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9620**

García Fernández, Pilar

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6664**

García Lago, Rosario

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2170**

García Lima, Beatriz

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1987**

García López, María del Carmen

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5693**

García Pillado, Cristina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

-

***2353**

García Reboredo, Carmen

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***9593**

García Rodríguez, María Nieves

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***3118**

García Suárez, Mónica

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2500**

García Torrado, María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2367**

García Villanueva, Berta

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4141**

Garrido Feijoo, María Dolores

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1060**

Garrido Moledo, María Teresa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***7307**

Garrido Vázquez, Ana Belén

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2296**

Gavino García, Olga

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***0958**

Gayoso Silva, Milagros

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6502**

Gómez Álvarez, María Luz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1760**

Gómez González, María Nazaret

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8407**

Gómez Santiago, Rocío

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6698**

Gómez Sieiro, Maite

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9394**

González Alfaro, Eva

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6451**

González Freire, Juan Manuel

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***5320**

González García, María Digna

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4338**

González Gavino, Belén

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***6450**

González Gómez, María Montserrat

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9930**

González Gómez, Rebeca

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***4758**

González González, Beatriz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***0651**

González Hidalgo, María Luisa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5553**

González López, Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***8995**

González Martínez, Carmen

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5774**

González Piñeiro, Rosa Ana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1435**

González Raimúndez, María Victoria

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9552**

González Rodríguez, María Alejandra

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3453**

González Valiño, Yolanda

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0405**

González Vázquez, Ramona

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9682**

Graíño Álvaro, Margarita

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6521**

Grandal Piñeiro, Alberto Jaime

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***5692**

Hermida Pérez, Beatriz Sofía

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***0769**

Hervada García, Héctor

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2129**

Holguín Fernández, Cristina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4520**

Iglesias Alonso, Olga

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4495**

Iglesias Carballo, Iván

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7513**

Iglesias Mella, María Elena

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2609**

Iglesias Mourelle, María del Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6819**

Iglesias Regueira, María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0005**

Iglesias Solla, María Luisa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***6451**

Insua Pombo, Belén

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5104**

Isorna Castro, María Mercedes

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***0035**

Jardon da Cruz, María del Pilar

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1094**

Justo Blanco, María Sagrario

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***3545**

Lage Cao, Beatriz

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***1845**

Lago Álvarez, Leticia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0534**

Lago Durán, María del Valle

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0120**

Lago Muñoz, Ana Julia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9756**

Lamas Aguado, Begoña

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***8945**

Lamas Salvado, María Carmen

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2887**

Lema Ferro, Martín

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***1773**

Lesta Gómez, Begoña

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2550**

Liébana Arias, Josefa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***8450**

Lombao Núñez, Ana Isabel

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***5912**

López Álvarez, María Luz

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5053**

López Arias, María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6859**

López Baliño, Rosana

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1810**

López Caride, Ana Belén

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1321**

López Freire, María Rosario

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2946**

López García, Cristina

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6445**

López García, María Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***0200**

López Gay, Mónica

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6537**

López González, Beatriz

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8499**

López Jácome, Esperanza Margarita

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3269**

López López, María Ángeles

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***3904**

López Paz, María O

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***7162**

López Pérez, María del Carmen

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4500**

López Poza, Sara María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***8894**

López Prado, María Purificación

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3540**

López Rodríguez, Laura

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2206**

López Rodríguez, Mónica

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9978**

López Saavedra, Irma Eva

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0336**

López Sánchez, José Antonio

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7980**

López Vilela, María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***3425**

Loredo Gutiérrez, Belén

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9195**

Lorenzo Borrajo, María Celia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7245**

Lorenzo Cid, Dosinda

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***3701**

Lovelle Varela, Verónica

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***3655**

Macías Lema, Monserrat

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1807**

Maciñeiras Veiga, Verónica María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***0697**

Mallo Rama, María Olga

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6239**

Mallón Bouzada, María Yolanda

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***3184**

Mandián Blanco, Beatriz

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

-

***1461**

Mariño Pampín, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***0888**

Mariño Parada, Ana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2998**

Martín González, Silvia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***1145**

Martínez García, Iria

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***0765**

Martínez Lorenzo, María José

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9097**

Martínez Nieto, Laura

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6595**

Martínez Varela, María Silvia

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***2911**

Mas Calvo, Susana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6032**

Maside Miño, Eva

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***6767**

Mato Neira, Susana

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6128**

Mazaira Pateiro, Diego

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5898**

Medinaceli García, María Esther

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3595**

Mena Quintas, Visitación

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***2162**

Merchán Pérez, María Elena

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0987**

Míguez López, Inés Elvira

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***4382**

Míguez Pérez, Silvia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4385**

Mirad Pereira, Imelda de Jesús

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4608**

Miragaya Castelo, María Esther

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***1473**

Moledo Otero, Ángeles

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0262**

Moreira Reboredo, Yolanda

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***5286**

Mosquera Ares, María del Pilar

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***1497**

Mosquera Campos, Carlos Javier

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***8264**

Mouronte Escobar, Patricia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9181**

Negrete Pérez, María Carmen

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0907**

Nieto Pose, María Dolores

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2223**

Noguerol González, María Teresa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0881**

Norat Deza, Nuria

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***4914**

Novo Castro, Milagros

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7946**

Novoa Fernández, Paula

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1203**

Ogando Guillán, Beatriz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1761**

Oliveira González, Mónica

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0530**

Ortiz Domínguez, Noelia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

-

***9903**

Otero Álvarez, María Dolores

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***2026**

Otero Couto, Belén Esperanza

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9551**

Otero Fernández, Mónica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6565**

Otero Pérez, Sela

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***5541**

Parcero Fernández, María Orofila

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4467**

Paz Alvariño, Marina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***8530**

Paz Coira, Noelia María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7155**

Paz Lorenzo, Josefa Gregoria

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***1223**

Paz Rial, María Cristina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6231**

Paz Vilar, Clara Isabel

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***1249**

Penas Maquieira, Mónica

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***0632**

Pereira Leyenda, María Begoña

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2792**

Pérez Araujo, Cristina

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0467**

Pérez Castro, Ana María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3369**

Pérez Currás, Rosa Ana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1362**

Pérez Fernández, Ana Isabel

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***0624**

Pérez Fernández, Jesús

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7212**

Pérez Ferro, Rosario

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***3727**

Pérez García, Guadalupe

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***6492**

Pérez González, Ana

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***8828**

Pérez Iglesias, Marta Estefanía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***0352**

Pérez López, María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***9840**

Pérez Lourido, María del Carmen

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3856**

Pérez Mouriño, Diana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3352**

Pérez Ramos, Marta

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4360**

Pérez Rey, Paula

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5730**

Pérez Rodríguez, Andrea María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0761**

Pérez Rodríguez, María José

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4771**

Pérez Rodríguez, Raquel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***6486**

Pérez Sánchez, María del Mar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***6302**

Pérez Santiago, Ana María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***6441**

Pérez Vázquez, Marta María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***5136**

Permuy Fernández, Verónica

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***9601**

Pernas Cociña, María Dolores

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***3800**

Pernas Peña, María Paloma

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***7012**

Pino García, María Josefa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1125**

Piñeiro Otero, Mónica

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***7721**

Piñón Fernández, Susana Sofía

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1551**

Piñón Villar, María Carmen

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7786**

Poceiro Hermida, María Beatriz

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***5532**

Porta Illanes, María Yolanda

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***4128**

Portela García, María Eva

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***0606**

Porto Pedreira, Teresa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***8706**

Porto Rodríguez, Daniel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2293**

Pose Pérez, Nuria

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3458**

Potente Castedo, María Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7076**

Prados López, María del Carmen

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***7047**

Prego García, María Beatriz

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9723**

Prieto Novo, Antonio José

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***3049**

Puebla Pereda, Rafael

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9714**

Puime Carneiro, Beatriz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7591**

Pumariño Domínguez, María Celeste

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9923**

Quintas Canosa, Segunda

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***2661**

Quiroga Álvarez, Silvia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***6263**

Ramos Fernández, María Luisa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***7203**

Ramos Vivas, María Belén

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0721**

Rayaces Calvo, María Aránzazu

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***4408**

Redondo Iglesia, Elba

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7675**

Reguera Fuentes, María del Carmen

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0681**

Rey Fole, Ana María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2969**

Rey Teijeiro, Beatriz

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***1099**

Reyes Vales, Natalia María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***7833**

Reza Fernández, María Celia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9536**

Rial Fernández, Silvia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5199**

Rilova Hurtado, Nuria

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9403**

Ríos Suárez, Lucía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***1450**

Rivas Parada, Eva María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9588**

Rivas Pérez, Susana

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***3520**

Rivas Troncoso, Alicia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9773**

Rivero Montes, Mónica

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***8065**

Roca Sánchez, Rosa María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2830**

Rodríguez Álvarez, José Eloy

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6724**

Rodríguez Álvarez, Marta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***7505**

Rodríguez Araujo, Diego

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***5460**

Rodríguez Blas, Begoña

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1768**

Rodríguez Carballo, Dámaso

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6909**

Rodríguez Ferreiroa, Juana Nieves

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***1132**

Rodríguez Gonzalo, Susana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***2551**

Rodríguez Graña, Begoña

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***0695**

Rodríguez Lorenzo, María Teresa

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3884**

Rodríguez Losada, Elena

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***5712**

Rodríguez Otero, María Josefa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***9225**

Rodríguez Pérez, Silvia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***2552**

Rodríguez Picado, María José

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***9472**

Rodríguez Rodríguez, Manola

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***3134**

Rodríguez Simón, Susana

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***7849**

Rodríguez Torres, María Elvira

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***8246**

Rodríguez Vázquez, María Reyes

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***8911**

Rojo Rey, Minia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2308**

Romasanta Ageitos, Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***8747**

Romay Varela, Nuria

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***6972**

Romero Lorenzo, Rocío

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***8542**

Romero Vázquez, María José

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***6316**

Rúa Gómez, Ana Belén

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

-

***4688**

Rúa González, Eva María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***9579**

Ruan Filgueira, Natalia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6826**

Rubio Bermejo, Ana María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5852**

Sampedro Catalina, María Olga

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1534**

Sánchez Barreiro, Amparo Encarnación

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7744**

Sánchez Gayoso, Laura

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2525**

Sánchez Martínez, María Pilar

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6364**

Sánchez Navia, María de los Ángeles

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***6310**

Sánchez Torres, Eva María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***0536**

Sanfiz Mosquera, Ana Rosa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***2944**

Sanmartín Fraiz, María del Carmen

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***5506**

Santamaría Basoco, María Teresa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

-

***8974**

Santiago Rodríguez, Mónica

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2435**

Seijas Rodríguez, Paula María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9519**

Sequeiros Portela, María Dolores

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***2054**

Sobrado Otero, Rubén Darío

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7487**

Soler Domenech, Ana María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9390**

Soto Rego, María del Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***9939**

Soto Salanova, Paula

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***4182**

Soto Sexto, Begoña

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

-

***1523**

Sousa González, Concepción

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1797**

Sousa Pérez, Adolfo

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

-

***4068**

Suárez Blanco, Josefina

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***8153**

Suárez Martínez, Silvia

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9604**

Suárez Suárez, María Belén

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***3766**

Taboada Gómez, María del Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***9477**

Taboada López, María Jesús

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***1551**

Taboada Morandeira, Carmen

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8132**

Tauste Pérez, Hortensia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7806**

Toimil Hermo, María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***9153**

Tomé Santiago, María Mercedes

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***3778**

Torres Fernández de Sanmamed, María Elena

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***7519**

Touza González, Eva María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***9185**

Touza Rey, Ángela María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1072**

Trillo Carlin, María Elsa

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2270**

Valin Romay, María Luz

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***7115**

Valle de la Prieta, Noelia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***4323**

Varela Miramontes, Lucía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***8144**

Varela Pedre, Inés

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6103**

Vázquez López, Manuela

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4850**

Vázquez Novo, María Dolores

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***1587**

Vázquez Paredes, María Pilar

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***4497**

Vázquez Picado, Laura

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***5854**

Vázquez Rochela, Marcos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***6355**

Vázquez Vázquez, Natividad

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1403**

Veiga Rodríguez, Manuel Antonio

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***8976**

Veiga Villanueva, María Rita

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6306**

Vicente Losada, Patricia

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***6331**

Vicente Vicente, Ana María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***5985**

Vidal Gude, Ana María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***8022**

Vidal Rey, Mónica

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

***0250**

Vidal Suárez, María Virginia

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***6349**

Vidal Sutil, Mercedes

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

-

***9112**

Vila Espiño, María José

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

-

***1257**

Vila Rodríguez, Dolores

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***5532**

Vilaboa Parcero, María del Carmen

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***6968**

Vilar Montesinos, María de la Luz

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***9362**

Vilariño Espiñeira, Estrella Mar

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***6736**

Vilariño González, María Susana

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***8414**

Villar Fernández, Peregrina

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***5500**

Villar Hermida, Mónica

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3590**

Villar Martínez, Rosa Ana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***1216**

Villar Molanes, María Montserrat

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

-

***3762**

Villarino López, María Encarnación

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

-

***2697**

Virel de la Sota, María

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

-

***1805**

Vivero Martínez, Vanesa

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

Ferrol

-

***5454**

Vivero Vázquez, Teresa

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

-

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Ley orgánica 3/2018, do 5 de decembro