DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 229 Venres, 1 de decembro de 2023 Páx. 66687

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Galega de Infraestruturas

ANUNCIO do 20 de novembro de 2023 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de trazado de mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús situadas na Rede autonómica de estradas de Galicia (RAEG) nas rutas de acceso polo suroeste á cidade de Santiago, de clave AC/22/051.06; así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referido.

Mediante a Resolución do director da Axencia Galega de Infraestruturas do 20 de novembro de 2023 realizouse a aprobación provisional do proxecto de trazado de mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús situadas na RAEG nas rutas de acceso polo suroeste á cidade de Santiago, de clave AC/22/051.06, nos municipios da Pobra do Caramiñal, Boiro, Carnota, Dodro, Muros, Noia, Outes, Porto do Son, Rianxo e Ribeira (provincia da Coruña), que se tramitará segundo o disposto na Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Considerando o exposto e o establecido na normativa vixente,

ACORDO:

Primeiro. Someter ao trámite de información pública o proxecto de trazado de mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús situadas na RAEG nas rutas de acceso polo suroeste á cidade de Santiago, de clave AC/22/051.06, para que as persoas que o consideren oportuno poidan formular, por escrito dirixido á Axencia Galega de Infraestruturas, as alegacións que crean convenientes relativas á concepción global da actuación e das distintas alternativas analizadas, de ser o caso, de acordo co disposto no artigo 21.1 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia, e no artigo 50 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas de Galicia.

Segundo. Someter ao tramite de información publica a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto, descritos na relación anexa, para que calquera persoa poida achegar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación publicada ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade da ocupación. Neste caso, indicará os motivos polos que deba considerarse preferente a ocupación doutros bens ou a adquisición doutros dereitos distintos e non comprendidos na relación, como máis conveniente ao fin que se persegue, de acordo co disposto nos artigos 17, 18 e 19 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa.

Terceiro. Do mesmo xeito, sométese o presente proxecto a información pública para os efectos do establecido no Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do dominio público hidráulico, en relación coa protección do dominio público hidráulico e coas actuacións neste ou na súa zona de policía.

Cuarto. O prazo para presentar alegacións será de trinta (30) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

A documentación que compón o proxecto estará á disposición da cidadanía na sede central da Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (rúa Vicente Ferrer, 2, 15071 A Coruña) e nas casas dos concellos da Pobra do Caramiñal, Boiro, Carnota, Dodro, Muros, Noia, Outes, Porto do Son, Rianxo e Ribeira.

Así mesmo, a documentación íntegra do proxecto e un extracto do documento cos obxectivos, localización e descrición da actuación, estará dispoñible na páxina web da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade:

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/informacion-publica/estudos

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2023

Francisco Menéndez Iglesias
Director da Axencia Galega de Infraestruturas

ANEXO

Relación de bens, dereitos e propietarios afectados

Mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús situadas na RAEG nas rutas de acceso polo suroeste á cidade de Santiago.

Clave: AC/22/051.06.

Concello

Ref. catastral

Políg.

Parc.

Titular

DNI/NIF

Clase de solo
(catastro)

Clasificación urbanística

Sit. básica solo
(RDL 7/2015)

Expropiación
(m²)

Bens afectados

Cant.

Unid.

Descrición

1

Rianxo

9170014NH1296N

Juana Ordóñez Pérez

***4997**

Urbano residencial

S. urbano non consolidado

Urbanizado

2,4

2

Rianxo

4151020NH1245S

Ramona Otero Rey

***5516**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

23,9

3

Rianxo

4151019NH1245S

67

271

Ramón María Otero Mato (hros.)

***7478**

Urbano residencial

S. urbano non consolidado

Urbanizado

19,1

4

A Pobra do Caramiñal

5066405NH0156N

Isabel Millán Amigo

***0362**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano consolidado

Urbanizado

24,5

34

m2

Peche bloque e malla

5

Ribeira

3849105NH0134N

C. de prop. Edif. Urbanización Palmeira

H15656481

Urbano, almacén estación

S. urbano consolidado

Urbanizado

23,5

6

Carnota

15020A04508385

45

8385

Fe Divina Rodríguez Chouza (hros.)

***2993**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

2,0

Ramona Chouza Quintela

---

María Chouza Lariño

***7033**

Jesús Brea Vilas

***1812**

María Dolores Agulleiro Lestón

***7064**

Juan Antonio Agulleiro Lestón (hros.)

***7064**

Juan Domingo Piñeiro Rodríguez

***0324**

Manuel Caamaño Figueira

***2976**

Josefa Blanco Piñeiro (hros.)

***3022**

Antonio Rey Cambeiro

***0962**

María Siaba Siaba

---

Manuela Luisa Siaba Siaba

---

Domingo Siaba Siaba (hros.)

***2988**

Manuel Siaba Siaba

***7017**

Manuel Ramón Quintela Siaba

---

En investigación

---

7

Muros

15054A00300874

3

874

Hermenegildo Juan Formoso Saborido (hros.)

***3471**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

15,7

8

Muros

15054A00300878

3

878

Manuel Vigo Formoso (hros.)

***7504**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

0,9

9

Muros

15054A00300876

3

876

María Dolores Santiago García (hros.)

***8861**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

1,2

10

Muros

15054A00300881

3

881

Manuel Lariño García

***4374**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

0,7

11

Muros

000904700MH93H

27

María Manuel Cambeiro Tobío

***9526**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

14,5

Evaristo Piñeiro Simal (hros.)

***4683**

12

Muros

15054A02700075

27

75

Pilar Manuel Tajes Sande

***8868**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

10,8

13

Muros

15054A02700072

27

72

Dolores Mayo Martínez

***4757**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

4,1

14

Muros

15054A02700079

27

79

Ismael Priegue Mayo

***2089**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

1,3

Víctor Manuel Priegue Mayo

***8484**

José Ramón Priegue Mayo

***9049**

15

Muros

15054A02901024

29

1024

Dolores Mayo Martínez

***4757**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

4,9

16

Muros

15054A02901025

29

1025

María Rivandeira Mayo (hros.)

***9520**

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

8,8

17

Muros

15054A07202517

72

2517

Manuel Tajes Lago

---

Rústico agrario

S. núcleo rural común

Rural

0,2

18

Noia

9596111NH0399N

Fernando Mina

---

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

20,8

19

Noia

5860702NH0356S

Adoración Amado Castro

***8630**

Urbano, solo sen edificar

S. urbano non consolidado

Urbanizado

23,5

20

Porto do Son

000803000NH03A

María Carmen Domínguez Santamaría

***3065**

Urbano residencial

S. urbanizable

Urbanizado

9,9

Francisco Mariño Romero (hros.)

***1574**

21

Porto do Son

000803600NH03A

Manuel Pose Rodríguez

***9052**

Urbano residencial

S. urbanizable

Rural

8,3

16

m2

Muro bloque formigón

María del Carmen Maneiro Mayán

***0935**

22

Porto do Son

15072A50202217

502

2217

Francisco Mariño Romero (hros.)

***1574**

Urbano, solo sen edificar

S. urbanizable

Rural

30,5

23

Porto do Son

15072A01302015

13

2015

CMVMC Barbanza Enxo Xian

V15298516

Rústico agrario

S. rústico protección ordinaria

Rural

11,9

24

Porto do Son

15072A01301247

13

1247

CMVMC Barbanza Enxo Xian

V15298516

Rústico agrario

S. rústico protección ordinaria

Rural

4,4

25

Porto do Son

8253007MH9285S

Pilar García Queiruga

***9659**

Urbano, solo sen edificar

S. núcleo rural tradicional

Urbanizado

11,0

26

Porto do Son

8253004MH9285S

María Cipriana Dios Vila

***6251**

Urbano, solo sen edificar

S. núcleo rural tradicional

Rural

55,1

27

Porto do Son

7627601MH9272N

Ramón Franco Dieste

***4014**

Rústico agrario

S. núcleo rural tradicional

Rural

8,7

28

Porto do Son

8499608MH9189N

Francisca Santamaría Rodríguez

***5436**

Urbano, solo sen edificar

S. núcleo rural común

Rural

17,0

29

Porto do Son

8499609MH9189N

Juan Vila Ageitos

***8293**

Urbano residencial

S. núcleo rural común

Rural

1,0

29

María Paz González

***6348**