DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Luns, 4 de decembro de 2023 Páx. 66817

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se outorgan destinos aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza (quenda libre), que superaron as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co establecido nos artigos 28 e 29 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, resolveuse adxudicar destinos nos órganos xudiciais e fiscais que se relacionan no anexo I aos/ás funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial (quenda libre) nomeados/as funcionarios/as de carreira do corpo de auxilio xudicial por Orde do 21 de novembro de 2023, tendo en conta o seguinte:

Primeiro. Os/as funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial da Administración de xustiza aos/ás que se lles outorga destino deberán tomar posesión do seu cargo no correspondente departamento/delegación territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes dentro do prazo de vinte (20) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado, de acordo co establecido no artigo 29 do citado real decreto e mais no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Segundo. Os/as funcionarios/as destinados/as en virtude desta resolución que pertenzan xa ao corpo de xestión procesual e administrativa ou de tramitación procesual e administrativa e que opten por continuar en activo nalgún dos ditos corpos non será necesario que se despracen a tomar posesión ao posto de traballo adxudicado, pois abondará con que dentro do prazo de toma de posesión sinalado no punto primeiro comuniquen, se for o caso, á xerencia territorial correspondente ou ao órgano competente das comunidades autónomas con traspasos recibidos á dita opción, para os efectos da declaración de excedencia voluntaria prevista no artigo 506.d) da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial. Unha copia da resolución pola que son declarados/as en situación de excedencia voluntaria será remitida ao Rexistro Central de Persoal da Subdirección Xeral de Acceso e Promoción do Persoal da Administración de Xustiza.

Terceiro. En caso de que os/as funcionarios/as opten por ingresar no corpo de auxilio xudicial e queiran evitar un baleiro na continuidade dos seus servizos na Administración de xustiza, dada a necesidade de contar co tempo indispensable para efectuar a toma de posesión, poderán solicitar da xerencia territorial, ou do órgano competente da comunidade autónoma correspondente ao seu destino como funcionarios/as do corpo de xestión procesual e administrativa ou de tramitación procesual e administrativa, un permiso retribuído dun día se non hai cambio de localidade, ou de dous en caso contrario, agás aqueles/as que teñan que se desprazar desde Canarias, Baleares, Ceuta ou Melilla, en cuxo caso o permiso poderá ser de ata tres días para tomar posesión do seu novo cargo. Estes días considéranse hábiles, e a toma de posesión no novo destino efectuarase durante os días de permiso indicados, que se deberán gozar, en calquera caso, dentro do prazo posesorio.

No caso de que o/a funcionario/a proceda do ámbito de competencia doutra xerencia territorial ou de comunidades autónomas que recibiran o traspaso de medios persoais, deberá remitirse a dita documentación a estes órganos para que procedan a concederlle de oficio a situación de excedencia voluntaria no corpo de xestión procesual e administrativa ou de tramitación procesual e administrativa e o cesamento automático con data do día anterior a que se produza a toma de posesión no corpo de auxilio xudicial, co obxecto de evitar a interrupción na percepción dos seus haberes.

Cuarto. En calquera caso, unha vez dilixenciada a toma de posesión remitiranse exemplares do documento F1R para que se proceda ás oportunas variacións en nómina: un deles será enviado ao Rexistro Central de Persoal da Subdirección Xeral de Acceso e Promoción do Persoal da Administración de Xustiza, outro exemplar será entregado ao/á interesado/a e outro quedará para constancia no órgano xudicial.

Quinto. Os/as funcionarios/as interinos/as que actualmente ocupen prazas que fosen adxudicadas aos aspirantes aprobados cesarán o mesmo día en que se produza a toma de posesión do titular.

Sexto. En cumprimento da lexislación sobre incompatibilidades do persoal ao servizo da Administración pública (Lei 53/1984, do 26 de decembro), aplicable ao persoal ao servizo da Administración de xustiza, e en virtude do artigo 498 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, reformado pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro, aqueles/as aspirantes que posúan xa a condición de funcionarios/as de carreira deberán manifestar a súa opción na acta de toma de posesión.

Sétimo. Os/as funcionarios/as do corpo de auxilio xudicial aos/ás que se outorga destino en virtude desta resolución, aínda que foran destinados/as con carácter forzoso pola orde de cualificación segundo as súas preferencias, non poderán participar en concurso de traslados ata que transcorran dous anos desde a data desta resolución. Para o cómputo dos dous anos atenderase ao establecido no parágrafo segundo do artigo 529.3 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.

Oitavo. As prazas ofrecidas aos aspirantes mediante a Resolución do 20 de setembro de 2023 (Boletín Oficial del Estado do 16 de outubro) non adxudicadas na presente resolución manteñen a súa condición de desertas.

Contra a presente resolución poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, segundo o establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso administrativo ante o órgano competente no prazo de dos meses, segundo o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, ambos os prazos contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2023

José Tronchoni Albert
Director xeral de Xustiza

ANEXO I

Corpo: auxilio xudicial

Nº orde

NIF

Apelidos e nome

Descrición unidade

Descrición do posto

Localidade

Provincia

Comunidade autónoma

1

***0860**

Vázquez Torreiro, Eva María

Xulgado do Penal número 3

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

2

***0810**

Rodiño Santos, Antía

Xulgado de Paz

Auxilio xudicial

Boiro

A Coruña

Galicia

3

***1189**

Albores Prada, Irene

Xulgado do Social número 2

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

4

***5601**

Rey Reinoso, María del Mar

Audiencia Provincial. Sección número 6 Civil e Penal (Despl.)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

5

***5315**

Cid Sampedro, Begoña

Xulgado do Social número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

6

***6885**

Macías Sio, Laura

Xulgado de Primeira Instancia número 6

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

7

***3192**

De Azcarraga Varela, Gabriela María

Xulgado do Social número 1

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

8

***1302**

Castro Municio, Javier

Xulgado de Paz

Auxilio xudicial

Outes

A Coruña

Galicia

9

***1926**

Fernández Díaz, Olaia

Xulgado do Social número 3

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

10

***7890**

Gil González, Ana Belén

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 (VSM)

Auxilio xudicial

Porriño, O

Pontevedra

Galicia

11

***5987**

González Comesaña, Alejandra

Xulgado de Primeira Instancia número 15 (Familia)

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

12

***7817**

Aguiar Crespo, Irene

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4

Auxilio xudicial

Betanzos

A Coruña

Galicia

13

***4462**

Álvarez Toiran, Amanda

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

Galicia

14

***1465**

Fernández Campos, Luis Alberto

Xulgado de Primeira Instancia número 3

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

15

***7828**

Fernández Gómez, María Guadalupe

Xulgado do Mercantil número 3 (Despl.)

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

16

***2520**

Castro Suárez Pumariega, Raquel

Xulgado do Penal número 3

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

17

***1450**

Ruibal Solla, Rosa María

Servizo de Apoio

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

18

***0984**

Salgado Ramonde, María

Xulgado do Social número 1

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

19

***5304**

Ramón García, Nazaret

Xulgado do Penal número 1

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

Galicia

20

***2456**

Breijo Castrillón, María Isabel

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

21

***7760**

Santamaría Francisco, Diego

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

22

***9395*

Alonso Carrera, Jorge Javier

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3

Auxilio xudicial

Cangas

Pontevedra

Galicia

23

***1209**

Díaz Santamaría, María Henar

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

24

***9331**

Lago Fernández, Lourdes

Xulgado do Social número 4

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

25

***5987**

Pérez Boquete, Lucía

Fiscalía Provincial

Auxilio xudicial (GU)

Coruña, A

A Coruña

Galicia

26

***1469**

Zas González, José

Xulgado de Primeira Instancia número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

27

***9177**

López Picos, Paula

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2

(Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Betanzos

A Coruña

Galicia

28

***4520**

Ramos Ledo, Ricardo

Xulgado de Primeira Instancia número 3 (Familia)

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

29

***9801**

Rivera Otero, Ana

Xulgado de Primeira Instancia número 2

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

30

***5871**

Baqueiro Gaton, Beatriz

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

(Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Redondela

Pontevedra

Galicia

31

***3705**

Dubra Rey, María Jesús

Xulgado do Penal número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

32

***4988**

González Hermida, José Antonio

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

33

***4992**

Cadavid González, Silvestre

Xulgado de Primeira Instancia número 5

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

34

***4633**

López Mourelle, Ana

Xulgado do Social número 4

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

35

***5639**

Puente Fernández, Raquel

Xulgado de Instrución número 3 (VSM)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

36

***1182**

González Balboa, Álvaro

Xulgado de Paz

Auxilio xudicial

Forcarei

Pontevedra

Galicia

37

***6088**

Salinas García, Paula Andrea

Xulgado do Social número 1

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

38

***7700**

Martínez Álvarez, María

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Auxilio xudicial

Chantada

Lugo

Galicia

39

***4116**

Mosquera Martínez, Leticia

Fiscalía Provincial

Auxilio xudicial (GU)

Coruña, A

A Coruña

Galicia

40

***0519**

Alves da Costa Pato, Iago

Xulgado de Primeira Instancia número 10 (Familia)

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

41

***2672**

López Sánchez, Patricia María

Xulgado do Penal número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

42

***7168*

Pais Seijas, Nerea

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

43

***9714**

López Jaen, Ángel

Audiencia Provincial. Sección número 4 Penal (VSM)

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

44

***9866**

Carrera Presa, Ivana

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

45

***7730**

Fariña Santos, Lourdes

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2

(Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Cambados

Pontevedra

Galicia

46

***0964**

San Juan Fernández, Carolina

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

(VSM/Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Barco de Valdeorras, O

Ourense

Galicia

47

***1952**

Sobredo Fernández, Noemi

Xulgado de Primeira Instancia número 2 (Mercantil)

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

Galicia

48

***1264**

Souto Sánchez, Mónica

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

Auxilio xudicial

Becerreá

Lugo

Galicia

49

***4041**

Fernández Canelo, Roberto

Xulgado do Penal número 2 (VSM)

Auxilio xudicial

Lugo

Lugo

Galicia

50

***7578**

Cavadas Docampo, Leticia

Xulgado do Social número 3

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

51

***5916**

Vasco Ferrer, Montserrat

Fiscalía Provincial

Auxilio xudicial (GU)

Coruña, A

A Coruña

Galicia

52

***3211**

Casal Domínguez, Carlos Raimundo

Oficina Decanato

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

53

***4390**

García Fernández, Zacarías

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

(Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Viveiro

Lugo

Galicia

54

***4824**

Leal Refojo, Kevin

Xulgado de Primeira Instancia número 6 (Familia)

Auxilio xudicial

Santiago de Compostela

A Coruña

Galicia

55

***0970**

López Alonso, Rafael

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 (VSM)

Auxilio xudicial

Ponteareas

Pontevedra

Galicia

56

***3775**

Fernández Ruiperez, Ángel

Xulgado do Penal número 4

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

57

***1399**

De Torre Herrera, Diana

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

58

***8308**

Lage Dacoba, Alba

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Auxilio xudicial

Vigo

Pontevedra

Galicia

59

***5220**

Fernández Ortega, Sandra

Xulgado de Violencia sobre a Muller número 1

Auxilio xudicial

Coruña, A

A Coruña

Galicia

60

***5450**

Acosta Reyes, Jesús Israel

Audiencia Provincial. Sección número 4 Penal (VSM)

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

61

***6653**

Casal Bermúdez, María Raquel

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

(VSM/Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Ordes

A Coruña

Galicia

62

***9972**

Somoza Alonso, María Mónica

Xulgado do Penal número 3

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia

63

***2364**

Moscoso Pita, Eugenio

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1

(Rex. Civil)

Auxilio xudicial

Redondela

Pontevedra

Galicia

64

***6680**

García Franco, María Isabel

Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3

Auxilio xudicial

Carballo

A Coruña

Galicia

65

***0699**

Vázquez Hernández, María Teresa

Xulgado do Penal número 2

Auxilio xudicial

Pontevedra

Pontevedra

Galicia