DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 232 Xoves, 7 de decembro de 2023 Páx. 67471

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2023, da Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e Cee, pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión de diversos postos de supervisor/a de unidade, convocados mediante a Resolución do 12 de xullo de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 139, do 21 de xullo).

Convocada mediante a Resolución do 12 de xullo de 2023 (DOG núm. 139, do 21 de xullo), a provisión de diversos postos de supervisor/a de unidade, esta xerencia, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 137/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208, do 31 de outubro), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, na Orde do 22 de abril de 2020 (DOG núm. 82, do 29 de abril), de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, e no Decreto 134/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 204, do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión diversos postos de supervisor/a de unidade, convocados mediante a Resolución do 12 de xullo de 2023 (DOG núm. 139, do 21 de xullo).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas citadas no anexo desta resolución.

Terceiro. Os/as aspirantes seleccionados deberán cesar na praza que desempeñan dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do posto de traballo adxudicado deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrito ou destino provisional ou comisión de servizos.

Se así o permiten as necesidades do servizo, e por petición motivada da persoa interesada, os prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano convocante.

O prazo de toma de posesión e a súa prórroga terán a condición de servizo activo, e os correspondentes haberes percibiranse de conformidade co que estableza a orde sobre confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

Entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular, e será declarado nesa situación polo órgano competente, quen non se incorpore o posto adxudicado no prazo establecido.

Cuarto. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada, ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Coruña, 28 de novembro de 2023

Luis Verde Remeseiro
Xerente da Área Sanitaria da Coruña e Cee

ANEXO

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Cardioloxía Sur.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Dolores Varela Tomé.

DNI (*): ***7148**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Cirurxía Xeral B.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Pilar Izquierdo Bernardo.

DNI (*): ***0456**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Consultas Externas-HUAC.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Tatiana Díaz Díez.

DNI (*): ***0023**.

Denominación do posto: supervisor de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Escolares.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Óscar Carro Garabal.

DNI (*): ***0658**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Hematoloxía.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Isabel Rodríguez Parga.

DNI (*): ***1698**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Hemodinámica.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Aránzazu Molina Nieto.

DNI (*): ***2526**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Lesionados Medulares.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Beatriz Saavedra Illobre.

DNI (*): ***0563**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Neurocirurxía.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Luisa Pilar Pan Collado.

DNI (*): ***1525**.

Denominación do posto: supervisor/a de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Queimados.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: deserto.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Recursos Materiais.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: María Pilar Sanmartín Otero.

DNI(*): ***6983**

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-Traumatoloxía.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Rosa Ana Romay Cea.

DNI (*): ***1897**.

Denominación do posto: supervisora de Unidade de Enfermaría de Hospitalización-UCI-Pediátrica.

Centro: Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Nome e apelidos: Susana Varela Álvarez.

DNI (*): ***0423**.

(*) Ocúltase parcialmente o número do documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal.