DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 234 Martes, 12 de decembro de 2023 Páx. 68065

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se procede á publicación da Resolución do 22 de novembro de 2023 que finaliza o procedemento da Orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión para os anos 2023 a 2025, cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C).

No Diario Oficial de Galicia número 177, do 18 de setembro de 2023, publícase a Orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e a inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, para os anos 2023 a 2025 cofinanciada pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS623C).

De conformidade co disposto no seu artigo 18, a resolución dos expedientes de axudas corresponde ao director xeral de Inclusión Social, que resolverá por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude. A resolución ditada notificáraselles ás entidades interesadas no prazo máximo de cinco meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde.

Dado que a subvención está cofinanciada polo programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027, na resolución de concesión informarase a entidade beneficiaria do cofinanciamento comunitario, con expresión do obxectivo político, prioridade, obxectivo específico, medida e porcentaxe de cofinanciamento. Así mesmo, figurará a identificación da entidade beneficiaria, a contía da subvención e obrigas que lle correspondan, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deben entregarse ou prestarse, o plan de financiamento, o prazo de execución e, se procede, o método que se aplicará para determinar os custos da operación e as condicións de pagamento da axuda, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA).

Así mesmo, tamén se informará a entidade beneficiaria de que a aceptación da subvención podería implicar a súa aparición na lista de operacións que se publique nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura. Así como as normas financeiras para os ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e a Política de Visados.

No artigo 22 da convocatoria establécese que os actos administrativos e a correspondente resolución ditada no procedemento para a concesión de subvencións se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Tras a presentación de solicitudes e a instrución do procedemento, o 22 de novembro de 2023, o órgano competente emite a resolución de concesión.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 22 de novembro de 2023, ditada no procedemento BS623C de concesión de axudas ás entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social, que se xunta no anexo.

Segundo. A resolución expresa ou presunta que se dite ao abeiro desta orde poñerá fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2023

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución de subvención

Convocatoria: Orde do 6 de setembro de 2023 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades locais para programas de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social para os anos 2023 a 2025, cofinanciadas pola Unión Europea no marco dos programas operativos FSE + Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria.

Código de procedemento: BS623C 2023.

Forma de inicio: solicitude do interesado.

Procedemento: resolución da subvención solicitada de programas.

Antecedentes:

1. A Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión unha vez consultada a base de datos do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, comprobou que as entidades cumprían os requisitos establecidos na orde de convocatoria.

2. A Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión constata o cumprimento por parte das entidades dos requisitos establecidos para acceder ás subvencións.

3. Conforme os artigos 1 e 16 da orde reguladora da convocatoria, a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva, e as solicitudes serán valoradas e puntuadas pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15. Deste xeito, o pasado 17 de novembro, a presidenta da Comisión elevou informe de valoración do conxunto de todas as solicitudes seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios de concesión establecidos nos artigos 16 e 17 da orde.

3. Unha vez fiscalizado o gasto en conformidade pola Intervención Delegada, o director xeral de Inclusión Social, en virtude do artigo 18 e disposición derradeira primeira,

Por todo o anterior,

RESOLVE:

Primeiro. A concesión de subvencións ás entidades locais por tipoloxías de programas que figuran como anexo I a esta resolución e a denegación e desestimación que figuran no anexo II.

Segundo. As contías adxudicadas serán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+), nunha porcentaxe do 60 %, a través do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 e, en particular, dentro do obxectivo político 4 «Unha Europa máis social e inclusiva mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais»; prioridade 2 «Inclusión social e loita contra a pobreza»; obxectivos específicos ESO4.8 «Fomentar a inclusión activa ao obxecto de promover a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a participación activa, e mellorar a empregabilidade, en particular para os colectivos desfavorecidos», ESO4.9 «Promover a integración socioeconómica dos nacionais de terceiros países, incluídos os inmigrantes», ESO 4.10 «Promover a integración socioeconómica das comunidades marxinadas, como os xitanos».

Terceiro. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas cofinanciadas con Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e as correspondes as tipoloxías 4.1b.1 é o de custos simplificados.

Cuarto. A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das entidades beneficiarias na lista de operacións que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

Así mesmo, as entidades beneficiarias deben observar as obrigas do artigo 24 das bases da convocatoria.

Quinto. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións (RDC artigo 125.4.c). A detección de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, no marco da presente convocatoria, poderá pór os citados feitos en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Sexto. Dispón de dez (10) días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación, entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Sétimo. O pagamento das axudas farase unha vez xustificada cada anualidade nos prazos e forma previstos nos artigos 25 e 26 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de maneira independente:

O primeiro período comprende as actuacións realizadas entre o 1.5.2023 e o 30.11.2023, ambos os incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5.12.2023.

A segunda anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1.12.2023 e o 30.11.2024, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 5.12.2024.

A terceira anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1.12.2024 e o 30.4.2025, e a xustificación presentarase con data límite do 15.5.2025.

Oitavo. Cando o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 19 da orde reguladora da convocatoria, poderase instar a entidade beneficiaria a que, nun prazo de dez (10) días, reformule a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/o formule as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Noveno. En xeral, as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde polo que deberá:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concédente. En todo caso as actuacións se prestarán de acordo co establecido na Carteira de Servizos Sociais de Inclusión definida no Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, en todos os aspectos que sexan de aplicación.

b) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados.

c) En todo caso deberán manter unha pista de auditoría suficiente, dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, e manter de forma separada na contabilidade os ingresos da axuda percibida e conservar toda a documentación relativa á subvención durante, polo menos, un período de cinco anos, a partir do 31 de decembro do ano en que a Autoridade de Xestión ou, de ser o caso, o organismo intermedio do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 efectúe o último pagamento ao beneficiario.

d) Os beneficiarios comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas. Deberá darse cumprimento á obriga de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do programa, que se establezan en aplicación dos artigos 74 e 81 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións común relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura. Así, en todo tipo de publicidade e información relativos ás actuacións subvencionadas, terá que constar a condición de subvencionadas pola Consellería de Política Social e Xuventude e pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027. En particular, en todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio recibido dos fondos ao proxecto e deberá figurar o emblema da Unión Europea e a referencia ao Fondo Social Europeo. Durante a realización do proxecto informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispoñer dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. Na páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude estará dispoñible a información, os emblemas da Unión Europea e do órgano concedente, así como un modelo coas características do cartel, emblemas e contido de obrigada inclusión.

e) Informar, de ser o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Xuventude) pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027; deberán figurar os emblemas correspondentes como mínimo nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

f) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas ás fórmulas que, de ser o caso, propoña a Consellería de Política Social e Xuventude e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. En particular, deberán adecuar a metodoloxía de recollida e proceso de datos de seguimento e de acreditación da realización da actividade de persoas beneficiarias ás fórmulas requiridas a través da aplicación Participa 1420, realizando as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de realización e de resultados aos cales fai referencia o artigo 17 do Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021. Neste senso, na súa cobertura deberá respectarse o principio de integridade dos datos.

g) Con respecto ás persoas participantes recadará información sobre os indicadores de realización e de resultados. Para a acreditación deste extremo, a entidade deberá recadar e custodiar unha declaración das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita responsabilizarse da súa declaración conxunta ante a Dirección Xeral de Inclusión Social. Esta mesma obriga contraerase cos servizos sociais comunitarios de referencia da persoa participante, cando sexa solicitado para o seguimento da súa intervención social. Estes indicadores deberá cubrilos e telos á disposición da Consellería de Política Social e Xuventude cando sexan requiridos.

Para dar cumprimento a estes requisitos de información, as entidades beneficiarias deberán introducir os datos do perfil cos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes na aplicación Participa 1420. Así mesmo, as entidades beneficiarias deberán custodiar a ficha individualizada de seguimento e os cuestionarios de indicadores de cada unha das persoas participantes, asinada pola participante, segundo os modelos dispoñibles na aplicación Participa 1420.

h) Comunicar as variacións das datas de inicio e remate das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude, en especial, os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei, e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

i) Controlar a asistencia ás accións formativas e expedir certificado de finalización da acción formativa para os participantes que teñan asistido como mínimo ao 60 % do total das súas horas.

j) Solicitar, de ser o caso, á Dirección Xeral de Inclusión Social a autorización das modificacións que afecten as actuacións subvencionadas cunha antelación de cinco días respecto á data en que se produzan. A autorización considerase outorgada tacitamente unha vez transcorrido o prazo de quince días desde que se recibiu a solicitude.

k) Remitir no prazo de dez (10) días os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude.

l) Someterse ás actuacións de comprobación e control que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social e polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) núm. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

m) En particular, a entidade beneficiaria quedará sometida ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión e seguimento do FSE, que incluirán as oportunas visitas sobre o terreo.

n) Entre a información e a documentación que debe conservarse incluiranse os contratos laborais e os mercantís se se trata de persoal externo; información da situación de alta na Seguridade Social das persoas traballadoras adscritas, das horas dedicadas polos traballadores a cada unha das prestacións e do lugar de impartición. Ademais, deberase conservar a documentación relativa ao control horario, ás verificacións de asistencia e aquela de que dispoñan nos casos en que a titulación exixida poida ser suplida por coñecementos adquiridos no desempeño da súa profesión e complementados con formación específica.

o) Contratar un seguro para o alumnado ou participantes nas actuacións que cubra os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os dos desprazamentos para a asistencia a elas.

p) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

q) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Os servizos da Consellería de Política Social e Xuventude poderán efectuar as comprobacións que consideren oportunas en canto ao cumprimento dos requisitos exixidos pola Lei 13/2008, do 3 de decembro, dos servizos sociais de Galicia, e pola súa normativa de desenvolvemento.

Décimo primeiro. No que respecta ás obrigas previstas na alínea d) de comunicar e informar os cidadáns de que as actuacións foron subvencionadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, para xustificar o cumprimento dos indicadores de comunicación previstos no programa operativo, a Dirección Xeral de Inclusión Social solicitará proba documental do cumprimento desta obriga, que deberá ser facilitada no prazo de dez (10) días. O incumprimento desta obriga ou non proporcionar a proba documental nos prazos exixidos poderá supoñer unha minoración da contía total da axuda na forma prevista no artigo 28 da orde reguladora da convocatoria.

A resolución expresa ou presunta que se dite ao abeiro desta orde poñerá fin á vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2023. A Conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Artigo 18.1 da Orde do 6 de setembro de 2023; Diario Oficial de Galicia núm. 177, do 18 de setembro. Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.

ANEXO I

Concesión de subvencións

a) Programas dirixidos a persoas en situación ou risco de exclusión.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

Horas 2023

Concedido 2023

Horas 2024

Concedido 2024

Horas 2025

Concedido 2025

Total concedido

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Apoio á inclusión residencial

71

537

15.411,90 €

0

0,00 €

0

0,00 €

15.411,90 €

BS623C 2023/47

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Gabinete de inserción sociolaboral

70

1.668

47.871,60 €

3.440

98.728,00 €

1.192

34.210,40 €

180.810,00 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Apoio á inclusión residencial colectivo exclusión

67

760

21.812,00 €

1.420

40.754,00 €

600

17.220,00 €

79.786,00 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Inclusión básica

66

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Inclusión e transición ao emprego

66

0

0,00 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

69.941,90 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Itinerarios inclusión básica Risga

65

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

59.950,20 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Inclusión e transición ao emprego Risga_Pontevedra

65

0

0,00 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

69.941,90 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Reforzo educativo (Arteixo, Froxel Meicende)

58

90

2.583,00 €

464

13.316,80 €

216

6.199,20 €

22.099,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Diagnose; acompañamento; proxecto inclusión

57

0

0,00 €

1.314

32.324,40 €

679

16.703,40 €

49.027,80 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Proxecto inclusión laboral: intermediación

57

0

0,00 €

1.314

37.711,80 €

679

19.487,30 €

57.199,10 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Competencias clave 4

55

0

0,00 €

0

0,00 €

60

1.722,00 €

1.722,00 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Alfabetización dixital 2

55

0

0,00 €

0

0,00 €

30

861,00 €

861,00 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Alfabetización dixital 1

55

0

0,00 €

30

861,00 €

0

0,00 €

861,00 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Competencias clave 2

55

0

0,00 €

80

2.296,00 €

0

0,00 €

2.296,00 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Competencias clave 3

55

0

0,00 €

0

0,00 €

60

1.722,00 €

1.722,00 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Competencias clave 1

55

0

0,00 €

80

2.296,00 €

0

0,00 €

2.296,00 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Inclusión básica de colectivos exclusión

53

380

9.348,00 €

710

17.466,00 €

300

7.380,00 €

34.194,00 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Transición ao emprego colectivo exclusión

53

380

10.906,00 €

710

20.377,00 €

300

8.610,00 €

39.893,00 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Preparación ESA

52

24

688,80 €

117

3.357,90 €

54

1.549,80 €

5.596,50 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Competencias clave 2

52

27

774,90 €

228

6.543,60 €

111

3.185,70 €

10.504,20 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Competencias clave 1

52

12

344,40 €

111

3.185,70 €

54

1.549,80 €

5.079,90 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Inclusión e transición ao emprego

47

1.003

28.786,10 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

98.728,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Clases e acompañamento menores absentismo

44

0

0,00 €

1.720

49.364,00 €

502

14.407,40 €

63.771,40 €

b) Programas dirixidos a persoas sen fogar.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

Horas 2023

Concedido 2023

Horas 2024

Concedido 2024

Horas 2025

Concedido 2025

Total concedido

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Inclusión e transición ao emprego sen fogar

66

900

25.830,00 €

1.583

45.432,10 €

0

0,00 €

71.262,10 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Apoio á inclusión residencial sen fogar

66

1.003

28.786,10 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

98.728,00 €

BS623C 2023/63

P3208400F

Concello da Veiga

Programa dirixido a persoas sen fogar I

66

501

14.378,70 €

860

24.682,00 €

358

10.274,60 €

49.335,30 €

BS623C 2023/45

P1501700G

Concello de Cambre

Proxecto Lagare

59

165

4.735,50 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

74.677,40 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Programa Vitrasan (vivendas de transición de Santiago)

57

0

0,00 €

1.420

40.754,00 €

600

17.220,00 €

57.974,00 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Inclusión persoas sen fogar

57

760

21.812,00 €

1.420

40.754,00 €

600

17.220,00 €

79.786,00 €

BS623C 2023/58

P3605700H

Concello de Vigo

Inclusión residencial persoas sen fogar

56

560

16.072,00 €

960

27.552,00 €

400

11.480,00 €

55.104,00 €

BS623C 2023/63

P3208400F

Concello da Veiga

Programa dirixido a persoas sen fogar IB

56

452

12.972,40 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

82.914,30 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Apoio inclusión residencial e vivenda

54

1.003

28.786,10 €

1.720

49.364,00 €

251

7.203,70 €

85.353,80 €

BS623C 2023/19

P1507400H

Concello de Ribeira

Sen fogarismo cero

48

0

0,00 €

480

13.776,00 €

200

5.740,00 €

19.516,00 €

BS623C 2023/58

P3605700H

Concello de Vigo

Inclusión sociolaboral activa para persoas sen fogar (PSF)

46

955

23.493,00 €

1.636

40.245,60 €

682

16.777,20 €

80.515,80 €

BS623C 2023/58

P3605700H

Concello de Vigo

Transición á vida autónoma e ao emprego

46

560

16.072,00 €

960

27.552,00 €

400

11.480,00 €

55.104,00 €

BS623C 2023/19

P1507400H

Concello de Ribeira

Sen recunchos

43

0

0,00 €

480

11.808,00 €

200

4.920,00 €

16.728,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Programa de formación inclusión social

39

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

c) Programas dirixidos á inclusión social da poboación xitana.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

Horas 2023

Concedido 2023

Horas 2024

Concedido 2024

Horas 2025

Concedido 2025

Total concedido

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Apoio á inclusión residencial da poboación xitana

71

602

17.277,40 €

302

8.667,40 €

0

0,00 €

25.944,80 €

BS623C 2023/23

P3204600E

Concello de Maside

Apoio á inclusión residencial

69

294

8.437,80 €

452

12.972,40 €

202

5.797,40 €

27.207,60 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión residencial

67

0

0,00 €

616

17.679,20 €

250

7.175,00 €

24.854,20 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Inclusión básica da poboación xitana

66

652

16.039,20 €

1.118

27.502,80 €

466

11.463,60 €

55.005,60 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Promoción, acceso e mantemento vivenda

65

297

8.523,90 €

976

28.011,20 €

407

11.680,90 €

48.216,00 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Apoio á inclusión básica xitanos

61

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/3

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Acceso, promoción e vivenda

60

0

0,00 €

1.003

12.398,40 €

107

3.070,90 €

15.469,30 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Inclusión residencial e mantemento vivenda

58

1.003

28.786,10 €

902

25.887,40 €

0

0,00 €

54.673,50 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Inclusión básica: diagnose, deseño, acompañamento

57

0

0,00 €

1.314

32.324,40 €

679

16.703,40 €

49.027,80 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Adquisición habilidades acceso ao emprego

57

0

0,00 €

657

18.855,90 €

339

9.729,30 €

28.585,20 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Acompañamento e intermediación inmobiliaria

57

0

0,00 €

0

18.855,90 €

339

9.729,30 €

28.585,20 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Mediación social e intercultural

57

0

0,00 €

243

5.251,72 €

98

2.117,98 €

7.369,70 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Itinerarios personalizados de inclusión básica

57

276

6.789,60 €

473

11.635,80 €

197

4.846,20 €

23.271,60 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

It. inclusión e transición ao emprego

57

351

10.073,70 €

602

17.277,40 €

251

7.203,70 €

34.554,80 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Reforzo e apoio escolar

57

118

3.386,60 €

230

6.601,00 €

100

2.870,00 €

12.857,60 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Formación coñecementos básicos dixitais

57

0

0,00 €

70

2.009,00 €

0

0,00 €

2.009,00 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Formación en competencias clave

57

28

803,60 €

148

4.247,60 €

0

0,00 €

5.051,20 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Preparación ESA

57

28

803,60 €

148

4.247,60 €

0

0,00 €

5.051,20 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Mediación social e intercultural

57

388

8.385,46 €

665

14.371,98 €

277

5.986,52 €

28.743,96 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Reforzo educativo para menores poboación xitana

56

665

19.085,50 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

89.027,40 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Inclusión básica poboación xitana

56

380

9.348,00 €

1.420

34.932,00 €

600

14.760,00 €

59.040,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Actuacións de inclusión básica xitanos

56

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

680

16.728,00 €

59.040,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Apoio á inclusión residencial poboación xitana

56

0

0,00 €

720

20.664,00 €

240

6.888,00 €

27.552,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Actuación servizo mediación social intercultural xitanos

56

0

0,00 €

1.080

23.340,96 €

360

7.780,32 €

31.121,28 €

BS623C 2023/3

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Inclusión básica

55

0

0,00 €

523

12.865,80 €

138

3.394,80 €

16.260,60 €

BS623C 2023/3

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

A por ESO

55

0

0,00 €

267

7.662,90 €

96

2.755,20 €

10.418,10 €

BS623C 2023/3

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

Igualdade e Acción

55

0

0,00 €

152

3.285,02 €

44

950,93 €

4.235,95 €

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Apoio á inclusión básica

55

288

7.084,80 €

494

12.152,40 €

206

5.067,60 €

24.304,80 €

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Prestación de inclusión e transición ao emprego

55

163

4.678,10 €

284

8.150,80 €

113

3.243,10 €

16.072,00 €

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión residencial

54

368

10.561,60 €

631

18.109,70 €

263

7.548,10 €

36.219,40 €

BS623C 2023/23

P3204600E

Concello de Maside

Apoio á inclusión socio-laboral

54

735

18.081,00 €

1.130

27.798,00 €

505

12.423,00 €

58.302,00 €

BS623C 2023/45

P1501700G

Concello de Cambre

Proxecto Amarí

54

165

3.565,98 €

1.720

37.172,64 €

717

15.495,80 €

56.234,42 €

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Apoio residencial

53

25

717,50 €

42

1.205,40 €

18

516,60 €

2.439,50 €

BS623C 2023/12

P3603900F

Concello de O Porriño

Información, orientación, seguimento, acompañamento

51

0

0,00 €

1.165

33.435,50 €

485

13.919,50 €

47.355,00 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Reforzo socioeducativo para menores

50

266

7.634,20 €

504

14.464,80 €

234

6.715,80 €

28.814,80 €

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión sociolaboral a persoas xitanas

49

201

4.944,60 €

344

8.462,40 €

144

3.542,40 €

16.949,40 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Mediación social e educativa poboación xitana

49

0

0,00 €

480

10.373,76 €

200

4.322,40 €

14.696,16 €

BS623C 2023/30

P3208600A

Concello de Verín

Inclusión básica

49

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Reforzo socioeducativo para menores

48

30

861,00 €

102

2.927,40 €

48

1.377,60 €

5.166,00 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Mediación xitanos

48

300

6.483,60 €

820

17.721,84 €

300

6.483,60 €

30.689,04 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión básica

47

0

0,00 €

1.009

24.821,40 €

409

10.061,40 €

34.882,80 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Reforzo educativo de menores

44

0

0,00 €

324

9.298,80 €

148

4.247,60 €

13.546,40 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Seguimento reforzo educativo menores poboación xitana

43

0

0,00 €

12

343,79 €

96

2.755,20 €

3.098,99 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Formación dixital

43

0

0,00 €

70

2.009,00 €

30

861,00 €

2.870,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Competencias clave

43

0

0,00 €

450

12.915,00 €

150

4.305,00 €

17.220,00 €

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión e transición ao emprego

42

0

0,00 €

0

0,00 €

54

1.549,80 €

1.549,80 €

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Mediación social e intercultural

42

0

0,00 €

0

0,00 €

215

4.646,58 €

4.646,58 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo socioeducativo II

42

0

0,00 €

0

0,00 €

66

1.894,20 €

1.894,20 €

BS623C 2023/12

P3603900F

Concello do Porriño

Reforzo escolar a menores

38

202

5.797,40 €

0

0,00 €

176

5.051,20 €

10.848,60 €

BS623C 2023/12

P3603900F

Concello do Porriño

Competencias clave

38

202

5.797,40 €

0

0,00 €

176

5.051,20 €

10.848,60 €

BS623C 2023/6

P3202000J

Concello do Carballiño

Plan de desenvolvemento xitano

35

200

4.920,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

4.920,00 €

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Actividades reforzo educativo menores

33

84

2.410,80 €

0

0,00 €

96

2.763,84 €

5.174,64 €

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Formación en competencias clave

33

60

1.722,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

1.722,00 €

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Preparación do graduado en ESO

33

48

1.377,60 €

0

0,00 €

0

0,00 €

1.377,60 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Xitanos hoxe en día: coidamos a nosa imaxe/saúde e deportes

30

320

7.872,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

7.872,00 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Queremos traballar

30

457

13.115,90 €

0

0,00 €

0

0,00 €

13.115,90 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Formación ás mulleres do futuro

30

320

9.184,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

9.184,00 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Creemos en nós

30

683

14.761,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

14.761,00 €

d) Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

Horas 2023

Concedido 2023

Horas 2024

Concedido 2024

Horas 2025

Concedido 2025

Total concedido

BS623C 2023/26

P3200022F

Mancomunidade de concellos do Carballiño

Servizo de educación e apoio familiar

70

1.657

40.762,20 €

3.139

77.219,40 €

1.453

35.743,80 €

153.725,40 €

BS623C 2023/45

P1501700G

Concello de Cambre

Programa Prisma

64

165

4.059,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

64.009,20 €

BS623C 2023/49

P2701600E

Concello de Chantada

Servizo de educación e apoio familiar

64

729

17.933,40 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

77.883,60 €

BS623C 2023/45

P1501700G

Concello de Cambre

Proxecto Píllara

62

165

4.059,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

64.009,20 €

BS623C 2023/2

P3205300A

Concello de Nogueira de Ramuín

Programa de apoio e educación familiar

58

420

10.332,00 €

0

17.712,00 €

300

7.380,00 €

35.424,00 €

BS623C 2023/20

P2704700J

Concello da Pobra do Brollón

Programa de educación e apoio familiar

58

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Educación e apoio familiar

58

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/58

P3605700H

Concello de Vigo

Programa socioeducativo e de apoio familiar

58

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/8

P3600400J

Concello de Bueu

Programa de apoio psicolóxico ao menor

56

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

59.950,20 €

BS623C 2023/32

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

Inclusión de menores a cargo

56

760

18.696,00 €

1.420

34.932,00 €

600

14.760,00 €

68.388,00 €

BS623C 2023/13

P3201500J

Concello de A Bola

Programa de educación e apoio familiar municipal

55

756

18.597,60 €

1.344

33.062,40 €

600

14.760,00 €

66.420,00 €

BS623C 2023/49

P2701600E

Concello de Chantada

Servizo de atención psicolóxica

54

0

0,00 €

1.400

34.440,00 €

717

17.638,20 €

52.078,20 €

BS623C 2023/63

P3208400F

Concello de A Veiga

Programa educación e apoio familiar III

54

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/42

P2702200C

Concello de Guitiriz

Servizo educación familiar

53

0

0,00 €

400

9.840,00 €

200

4.920,00 €

14.760,00 €

BS623C 2023/53

P1508300I

Concello de Teo

Programa complementario educación e apoio familiar

52

0

0,00 €

1.577

38.794,20 €

717

17.638,20 €

56.432,40 €

BS623C 2023/24

P1507100D

Concello das Pontes de García Rodríguez

Educación e atención socioeducativa

51

150

3.690,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

63.640,20 €

BS623C 2023/16

P3600800A

Concello de Cangas

Programa apoio socioeducativo

50

0

0,00 €

768

18.892,80 €

336

8.265,60 €

27.158,40 €

BS623C 2023/17

P3200200H

Concello de Allariz

Programa de educación e apoio familiar

50

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Aula de apoio

50

188

4.624,80 €

538

13.234,80 €

250

6.150,00 €

24.009,60 €

BS623C 2023/21

P2706500B

Concello de Vilalba

Programa de educación e apoio familiar

49

828

20.368,80 €

1.463

35.989,80 €

630

15.498,00 €

71.856,60 €

BS623C 2023/11

P2704100C

Concello de Pantón

Programa de educación e apoio familiar

48

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/54

P1507200B

Concello de Porto do Son

Intervención socioeducativa dirixido a menores en situación de exclusión

48

0

0,00 €

1.680

41.328,00 €

700

17.220,00 €

58.548,00 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Programa de intervención familiar

47

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Educación familiar

47

500

12.300,00 €

1.400

34.440,00 €

700

17.220,00 €

63.960,00 €

BS623C 2023/34

P1505800A

Concello de Noia

Fortalecendo as familias...protexemos a infancia

47

80

1.968,00 €

1.040

25.584,00 €

440

10.824,00 €

38.376,00 €

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Educación e apoio familiar

46

336

8.265,60 €

576

14.169,60 €

236

5.805,60 €

28.240,80 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Servizo de educación e apoio familiar

45

668

16.432,80 €

564

31.660,20 €

582

14.317,20 €

62.410,20 €

BS623C 2023/5

P3605800F

Concello de Vilaboa

Programa de intervención familiar con familias en risco de exclusión

45

214

5.264,40 €

498

12.250,80 €

200

4.920,00 €

22.435,20 €

BS623C 2023/23

P3204600E

Concello de Maside

Educación e apoio familiar

45

1.003

24.673,80 €

1.582

38.917,20 €

707

17.392,20 €

80.983,20 €

BS623C 2023/44

P1507500E

Concello de Rois

Aula de apoio educativo

45

180

4.428,00 €

550

13.530,00 €

300

7.380,00 €

25.338,00 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Programa autoeducarse para educar

45

757

18.622,20 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

78.572,40 €

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Educación e apoio familiar

44

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

84.624,00 €

BS623C 2023/27

P2703000F

Agrupación Mondoñedo, Abadín, Riotorto e Trabada

Programa de educación familiar

44

37

910,20 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

60.860,40 €

BS623C 2023/6

P3202000J

Concello do Carballiño

Programa de educación familiar

42

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

59.950,20 €

BS623C 2023/16

P3600800A

Concello de Cangas

Programa de reforzo educativo en áreas instrumentais para menores RAIS

42

0

0,00 €

576

14.169,60 €

252

6.199,20 €

20.368,80 €

BS623C 2023/55

P1500700H

Concello da Baña

Servizo de reforzo educativo e psicopedagóxico para menores

40

0

0,00 €

150

3.690,00 €

246

6.051,60 €

9.741,60 €

BS623C 2023/31

P3206200B

Concello de Piñor

Educación e apoio á familia

37

885

21.771,00 €

1.612

39.655,20 €

705

17.343,00 €

78.769,20 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Programa Apóiame educando

36

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

717

17.638,20 €

59.950,20 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Educando sen fronteiras

35

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

473

11.643,76 €

78.629,56 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

A educación como fortaleza fronte a exclusión

32

0

0,00 €

685

16.851,30 €

0

0,00 €

16.851,30 €

BS623C 2023/60

P3209000C

Concello de Vilar de Barrio

Educación e apoio familiar

32

0

0,00 €

241

5.937,15 €

0

0,00 €

5.937,15 €

BS623C 2023/7

P3207400G

Concello de Rubiá

Educación e apoio familiar para a inclusión

31

144

3.542,40 €

0

0,00 €

0

0,00 €

3.542,40 €

BS623C 2023/40

P3204400J

Concello de Maceda

Programa complementario educación e apoio familiar

27

598

14.710,80 €

0

0,00 €

0

0,00 €

14.710,80 €

BS623C 2023/15

P2700900J

Concello de Carballedo

Programa de educación e apoio familiar

16

700

17.220,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

17.220,00 €

e) Programas dirixidos á poboación inmigrante.

Expediente

NIF

Concello

actuación

Puntos

Horas 2023

Concedido 2023

Horas 2024

Concedido 2024

Horas 2025

Concedido 2025

Total concedido

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo da Limia

Asesoramento técnico profesional trámites de estranxeiría

71

450

11.070,00 €

604

14.858,40 €

375

9.225,00 €

35.153,40 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Inclusión e transición ao emprego inmigrante

69

0

0,00 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

69.941,90 €

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Asesoramento técnico xurídico poboación inmigrante

69

620

15.252,00 €

722

17.761,20 €

475

11.685,00 €

44.698,20 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Asesoramento técnico

65

500

12.300,00 €

860

21.156,00 €

358

8.806,80 €

42.262,80 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Intervención social integral da poboación inmigrante

65

0

0,00 €

1.720

42.312,00 €

680

16.728,00 €

59.040,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Seguimento e reforzo educativo para menores familias inmigrantes

65

0

0,00 €

288

8.265,60 €

96

2.755,20 €

11.020,80 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Apoio á inclusión residencial. Mantemento de vivenda

65

0

0,00 €

720

20.664,00 €

210

6.027,00 €

26.691,00 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia

65

0

0,00 €

192

5.510,40 €

64

1.836,80 €

7.347,20 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Formación para o coñecemento dos valores da sociedade de acollida

65

0

0,00 €

192

5.510,40 €

64

1.836,80 €

7.347,20 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Servizo de asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

65

0

0,00 €

384

9.446,40 €

128

3.148,80 €

12.595,20 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Apoio á inclusión básica inmigración

64

1.003

24.673,80 €

1.720

42.312,00 €

174

4.280,40 €

71.266,20 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Mediación social e/ou intercultural

61

165

3.565,98 €

765

16.533,18 €

330

7.131,96 €

27.231,12 €

BS623C 2023/19

P1507400H

Concello de Ribeira

Asesoramento técnico especializado en estranxeiría

61

0

0,00 €

240

5.904,00 €

100

2.460,00 €

8.364,00 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

It. Inclusión e transición ao emprego

61

464

13.316,80 €

796

22.845,20 €

331

9.499,70 €

45.661,70 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Promoción, acceso e mantemento de vivenda

61

146

4.190,20 €

250

7.175,00 €

104

2.984,80 €

14.350,00 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Coñecemento de valores e características da sociedade de acollida (grupo 2)

61

0

0,00 €

0

0,00 €

20

574,00 €

574,00 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Coñecemento de valores e características da sociedade de acollida (grupo 1)

61

0

0,00 €

60

1.722,00 €

0

0,00 €

1.722,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Diagnose; proxecto inclusión

60

0

0,00 €

1.314

32.324,40 €

679

16.703,40 €

49.027,80 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Accións mercado laboral; acompañamento

60

0

0,00 €

657

18.855,90 €

339

9.729,30 €

28.585,20 €

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Servicio de Atención ás Migracións (SAMI)

59

0

0,00 €

1.419

40.725,30 €

594

17.047,80 €

57.773,10 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Reforzo educativo para menores 2

58

0

0,00 €

54

1.549,80 €

0

0,00 €

1.549,80 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Reforzo educativo para menores 1

58

0

0,00 €

132

3.788,40 €

0

0,00 €

3.788,40 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Reforzo educativo para menores 3

58

0

0,00 €

0

0,00 €

111

3.185,70 €

3.185,70 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 4)

58

0

0,00 €

0

0,00 €

148

4.247,60 €

4.247,60 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2)

58

0

0,00 €

112

3.214,40 €

0

0,00 €

3.214,40 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 3)

58

0

0,00 €

88

2.525,60 €

0

0,00 €

2.525,60 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1)

58

0

0,00 €

118

3.386,60 €

0

0,00 €

3.386,60 €

BS623C 2023/4

P2706800F

Concello de Burela

Asesoramento técnico especializado en estranxeiría

58

0

0,00 €

0

5.707,20 €

95

2.337,00 €

8.044,20 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Itinerarios personalizados de inclusión básica inmigrantes

58

288

7.084,80 €

495

12.177,00 €

206

5.067,60 €

24.329,40 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Reforzo e apoio escolar inmigrantes

58

102

2.927,40 €

212

6.084,40 €

100

2.870,00 €

11.881,80 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Alfabetización e comprensión oral nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1)

58

26

746,20 €

0

0,00 €

0

0,00 €

746,20 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Alfabetización e comprensión oral nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2)

58

0

0,00 €

144

4.132,80 €

0

0,00 €

4.132,80 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

formación coñecementos básicos dixitais inmigrantes

58

0

0,00 €

0

0,00 €

70

2.009,00 €

2.009,00 €

BS623C 2023/52

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

Mediación social e/ou intercultural

58

268

5.792,02 €

459

9.919,91 €

191

4.127,89 €

19.839,82 €

BS623C 2023/47

P1500011J

Consorcio As Mariñas

Asesoría xurídico-social

56

501

12.324,60 €

821

20.196,60 €

358

8.806,80 €

41.328,00 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Mediación social e intercultural

55

500

10.806,00 €

1.200

25.934,40 €

600

12.967,20 €

49.707,60 €

BS623C 2023/41

P3604200J

Concello de Ponteareas

Formación adaptada dixital

55

0

0,00 €

100

2.870,00 €

100

2.870,00 €

5.740,00 €

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Asesoramento técnico especializado

55

0

0,00 €

495

12.177,00 €

205

5.043,00 €

17.220,00 €

BS623C 2023/30

P3208600A

Concello de Verín

Programa desenvolvemento Inmigrante

54

662

16.285,20 €

1.211

29.790,60 €

545

13.407,00 €

59.482,80 €

BS623C 2023/43

P1505700C

Concello de Negreira

Mediación intercultural no Concello de Negreira

54

224

4.841,09 €

768

16.598,02 €

320

6.915,84 €

28.354,95 €

BS623C 2023/43

P1505700C

Concello de Negreira

Asesoramento xurídico especializado en estranxeiría

54

224

5.510,40 €

768

18.892,80 €

320

7.872,00 €

32.275,20 €

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Mediación

52

0

0,00 €

150

3.241,80 €

50

1.080,60 €

4.322,40 €

BS623C 2023/22

P2702800J

Concello de Lugo

Inclusión residencial e mantemento de vivenda

51

1.003

28.786,10 €

1.720

49.364,00 €

717

20.577,90 €

98.728,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Asesoramento e información especializada

50

0

0,00 €

652

16.162,20 €

339

8.339,40 €

24.501,60 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Información e orientación

50

0

0,00 €

1.003

16.162,20 €

339

8.339,40 €

24.501,60 €

BS623C 2023/25

P1507800I

Concello de Santa Comba

Asesoramento técnico para inmigrantes

50

0

0,00 €

560

13.776,00 €

280

6.888,00 €

20.664,00 €

BS623C 2023/58

P3605700H

Concello de Vigo

Mediación intercultural e social

50

1.003

21.676,84 €

1.720

37.172,64 €

717

15.495,80 €

74.345,28 €

BS623C 2023/64

P1506200C

Concello de Ortigueira

Inclusión social

49

564

13.874,40 €

965

23.731,95 €

564

13.874,40 €

51.480,75 €

BS623C 2023/64

P1506200C

Concello de Ortigueira

Apoio socioeducativo

49

564

16.186,80 €

1.635

46.924,50 €

564

16.186,80 €

79.298,10 €

BS623C 2023/64

P1506200C

Concello de Ortigueira

Apoio psicolóxico

49

564

12.189,17 €

487

10.525,04 €

0

0,00 €

22.714,21 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Formación en galego e castelán (grupo 2)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

80

2.296,00 €

2.296,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Promover a formación dixital( grupo 2)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

80

2.296,00 €

2.296,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Formación dixital (grupo 2)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

80

2.296,00 €

2.296,00 €

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Promoción participación social (grupo 2)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

36

1.033,20 €

1.033,20 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Integración sociocultural da poboación inmigrante (grupo 3)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

26

639,60 €

639,60 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Integración sociocultural da poboación inmigrante (grupo 1)

47

6

147,60 €

0

0,00 €

0

0,00 €

147,60 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Inmersión lingüística e competencia oral (grupo 3)

47

0

0,00 €

0

0,00 €

26

746,20 €

746,20 €

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Inmersión lingüística e competencia oral (grupo 1)

47

6

172,20 €

0

0,00 €

0

0,00 €

172,20 €

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2)

46

0

0,00 €

0

0,00 €

160

4.592,00 €

4.592,00 €

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Servizo de mediación social e intercultural

46

0

0,00 €

0

0,00 €

83

1.799,88 €

1.799,88 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo II 22/23

45

24

688,80 €

0

0,00 €

0

0,00 €

688,80 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo I 22/23

45

24

688,80 €

0

0,00 €

0

0,00 €

688,80 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo verán 2023

45

60

1.722,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

1.722,00 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 23/24 I

45

28

803,60 €

0

0,00 €

0

0,00 €

803,60 €

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 23/24 II

45

28

803,60 €

0

0,00 €

0

0,00 €

803,60 €

BS623C 2023/6

P3202000J

Concello do Carballiño

Migración

41

200

4.920,00 €

0

0,00 €

0

0,00 €

4.920,00 €

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Prevención exclusión social a través do apoio educativo

41

1.003

28.786,10 €

0

0,00 €

0

0,00 €

28.786,10 €

ANEXO II

Denegacións e desestimacións

Primeiro. Denegar as seguintes actuacións por non acadar puntuación suficiente:

• Ano 2024.

– Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/7

P3207400G

Concello de Rubiá

Educación e apoio familiar para a inclusión

31

BS623C 2023/9

P3208200J

Concello de Toén

Programa actuación educación e apoio familiar

27

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Educación e apoio familiar do SAMI

27

BS623C 2023/40

P3204400J

Concello de Maceda

Programa complementario educación e apoio familiar

27

BS623C 2023/15

P2700900J

Concello de Carballedo

Programa de educación e apoio familiar

16

– Poboación xitana.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión e transición ao emprego

42

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Mediación social e intercultural

42

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo socioeducativo II

42

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo 2023/24

42

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo verán

42

BS623C 2023/12

P3603900F

Concello do Porriño

Reforzo escolar a menores

38

BS623C 2023/12

P3603900F

Concello do Porriño

Competencias clave

38

BS623C 2023/6

P3202000J

Concello do Carballiño

Plan de desenvolvemento xitano

35

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Actividades reforzo educativo menores

33

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Formación en competencias clave

33

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Preparación do graduado en ESO

33

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Xitanos hoxe en día: coidamos a nosa imaxe/saúde e deportes

30

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Formación ás mulleres do futuro

30

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Creemos en nós

30

– Poboación inmigrante.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Formación en galego e castelán (grupo 1)

47

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Promover a formación dixital (grupo 1)

47

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Formación dixital (grupo 1)

47

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Promoción participación social (grupo 1)

47

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Integración sociocultural da poboación inmigrante (grupo 2)

47

BS623C 2023/50

P3603800H

Concello de Pontevedra

Inmersión lingüística e competencia oral (grupo 2)

47

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1)

46

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Servizo de mediación social e intercultural

46

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 23/24 I

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 24/25 I

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 24/25 II

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 23/24 II

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo verán 2024

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1)

45

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión básica (inmigrantes)

45

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión residencial

45

BS623C 2023/56

P1503200F

Concello de Curtis

Intégrate no Concello de Curtis

45

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Inmersión lingüística I

45

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Formación sobre a sociedade de acollida (grupo 1)

45

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Inmersión lingüística II

45

BS623C 2023/21

P2706500B

Concello de Vilalba

Asesoramento técnico profesional nos trámites de estranxeiría

42

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Formación en competencias clave

42

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Mediación social e/ou intercultural

42

BS623C 2023/6

P3202000J

Concello do Carballiño

Migración

41

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Prevención exclusión social a través do apoio educativo

41

BS623C 2023/25

P1507800I

Concello de Santa Comba

Reforzo educativo para menores inmigrantes

40

BS623C 2023/25

P1507800I

Concello de Santa Comba

Laboratorio de idiomas (grupo 1)

40

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Reforzo socioeducativo a menores inmigrantes

39

BS623C 2023/61

P3602300J

Concello da Guarda

Mediación intercultural na Guarda

38

BS623C 2023/61

P3602300J

Concello da Guarda

Asesoramento xurídico A Guarda

38

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

36

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 1)

35

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Formación para o coñecemento de valores da sociedade (grupo 1)

35

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Asesoramento xurídico a estranxeiros

35

BS623C 2023/62

P3605400E

Concello de Tomiño

Mediación intercultural en Tomiño

35

BS623C 2023/62

P3605400E

Concello de Tomiño

Asesoramento xurídico estranxeiría tomiño

35

BS623C 2023/54

P1507200B

Concello de Porto do Son

Asesoramento técnico para inmigrantes

33

BS623C 2023/51

P1502300E

Concello de Cee

Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

31

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Programa de inclusión social da poboación inmigrante

29

BS623C 2023/16

P3600800A

Concello de Cangas

Servizo de mediación social e intercultural

28

BS623C 2023/51

P1502300E

Concello de Cee

Inmersión lingüística linguas oficiais e costumes culturais (grupo 2)

28

BS623C 2023/51

P1502300E

Concello de Cee

Inmersión lingüística linguas oficiais e costumes culturais (grupo 1)

28

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión sociolaboral a inmigrantes

26

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión residencial a inmigrantes

26

BS623C 2023/49

P2701600E

Concello de Chantada

Servizo de asesoramento xurídico estranxeiría

25

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Mediación social e/ou intercultural

19

• Ano 2025.

– Programas complementarios de educación e apoio familiar dirixidos á inclusión social dos menores a cargo.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

A educación como fortaleza fronte a exclusión

32

BS623C 2023/60

P3209000C

Concello de Vilar de Barrio

Educación e apoio familiar

32

BS623C 2023/7

P3207400G

Concello de Rubiá

Educación e apoio familiar para a inclusión

31

BS623C 2023/9

P3208200J

Concello de Toén

Programa actuación educación e apoio familiar

27

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Educación e apoio familiar do SAMI

27

BS623C 2023/40

P3204400J

Concello de Maceda

Programa complementario educación e apoio familiar

27

BS623C 2023/15

P2700900J

Concello de Carballedo

Programa de educación e apoio familiar

16

– Programas dirixidos á poboación xitana.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Formación en competencias clave

33

BS623C 2023/10

P2705000D

Concello de Quiroga

Preparación do graduado en ESO

33

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Xitanos hoxe en día: coidamos a nosa imaxe/saúde e deportes

30

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Formación as mulleres do futuro

30

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Creemos en nós

30

– Poboación inmigrante.

Expediente

NIF

Concello

Actuación

Puntos

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 24/25 I

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Reforzo educativo escolar 24/25 II

45

BS623C 2023/29

P2706700H

Concello de Viveiro

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2)

45

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión básica (inmigrantes)

45

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Apoio á inclusión residencial

45

BS623C 2023/56

P1503200F

Concello de Curtis

Intégrate no Concello de Curtis

45

BS623C 2023/57

P1500500B

Concello de Arteixo

Formación sobre a sociedade de acollida (grupo 2)

45

BS623C 2023/21

P2706500B

Concello de Vilalba

Asesoramento técnico profesional nos trámites de estranxeiría

42

BS623C 2023/46

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

Mediación social e/ou intercultural

42

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Prevención exclusión social a través do apoio educativo

41

BS623C 2023/25

P1507800I

Concello de Santa Comba

Reforzo educativo para menores inmigrantes

40

BS623C 2023/25

P1507800I

Concello de Santa Comba

Laboratorio de idiomas (grupo 2)

40

BS623C 2023/36

P3602400H

Concello de Lalín

Reforzo socioeducativo a menores inmigrantes

39

BS623C 2023/61

P3602300J

Concello da Guarda

Mediación intercultural na Guarda

38

BS623C 2023/61

P3602300J

Concello da Guarda

Asesoramento xurídico A Guarda

38

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

36

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Alfabetización nas linguas oficiais de Galicia (grupo 2)

35

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Formación para o coñecemento dos valores da sociedade (grupo 2)

35

BS623C 2023/35

P1506600D

Concello de Padrón

Asesoramento xurídico a estranxeiros

35

BS623C 2023/62

P3605400E

Concello de Tomiño

Mediación intercultural en Tomiño

35

BS623C 2023/62

P3605400E

Concello de Tomiño

Asesoramento xurídico estranxeiría Tomiño

35

BS623C 2023/54

P1507200B

Concello de Porto do Son

Asesoramento técnico para inmigrantes

33

BS623C 2023/14

P1505500G

Concello de Narón

Programa de inclusión social da poboación inmigrante

29

BS623C 2023/16

P3600800A

Concello de Cangas

Servizo de mediación social e intercultural

28

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión sociolaboral a inmigrantes

26

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Inclusión residencial a inmigrantes

26

BS623C 2023/49

P2701600E

Concello de Chantada

Servizo de asesoramento xurídico estranxeiría

25

BS623C 2023/18

P3207000E

Concello de Ribadavia

Mediación social e/ou intercultural

19

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención das seguintes actuacións polas razóns indicadas:

Expediente

NIF

Concello

Destinatarios

Actuación

Motivo de denegación

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Exclusión social

Formación dixital

Por superar a contía máxima por programa de acordo co artigo 17.5 da convocatoria

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Exclusión social

Competencias clave

Por superar a contía máxima por programa de acordo co artigo 17.5 da convocatoria

BS623C 2023/1

P1503700E

Concello de Ferrol

Exclusión social

Intermediación inmobiliaria

Por superar a contía máxima por programa de acordo co artigo 17.5 da convocatoria

BS623C 2023/28

P1503000J

Concello da Coruña

Persoas sen fogar

Inclusión social básica sen fogar

Por superar a contía máxima por programa de acordo co artigo 17.5 da convocatoria

BS623C 2023/38

P3600300B

Concello de Baiona

Familias en exclusión social

Vincúlate

Non é un programa de educación familiar, o seu obxectivo principal é o traballo da intelixencia emocional a través de intervencións asistidas con animais

BS623C 2023/39

P1506800J

Concello da Pobra do Caramiñal

Exclusión social

Programa de acompañamento individual/familiar

Non cumprir co disposto no artigo 3.3.c) dispoñer para o seu termo municipal doutros dispositivos de natureza pública

BS623C 2023/48

P3602900G

Concello de Moaña

Exclusión social

Reforza Moaña

Non cumprir co disposto no artigo 3.3.c) por dispoñer para o seu termo municipal doutros dispositivos de natureza pública

BS623C 2023/64

P1506200C

Concello de Ortigueira

Poboación inmigrante

Asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

Superar a contía máxima de axuda por programa, de acordo coas bases da convocatoria (artigo 17.5)

Terceiro. A aceptación da desistencia da seguinte actuación:

Expediente

NIF

Concello

Destinatarios

Actuación

BS623C 2023/33

P2705700I

Concello de Sarria

Poboación inmigrante

Educando na igualdade