DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Venres, 22 de decembro de 2023 Páx. 70320

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 18 de decembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Coto Loureiro, nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Coto Loureiro S.L.U. (NIF: B05426408).

Domicilio social: parque de San Lázaro, nº 7, 1º andar, 32003 Ourense.

Denominación do proxecto: parque eólico Coto Loureiro (expediente IN408A 2018/37).

Autorizado pola Resolución do 22 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, e publicada no DOG núm. 102, do 31 de maio.

Concellos afectados: A Laracha e Cerceda (A Coruña).

Potencia que se instalará: 49,5 MW.

Nº de aeroxeradores que se van instalar: 10 unidades (5/4,5 MW) de potencia nominal unitaria.

Altura da buxa: 91/102,5 m.

Localización (área de afección):

Parque eólico Coto Loureiro

Aeroxerador e potencia

Coordenadas UTM fuxo 29 ETRS89

Concello

X

Y

1 (5 MW)

534.615

4.784.110

A Laracha

2 (5 MW)

534.932

4.784.034

A Laracha

3 (5 MW)

536.102

4.784.017

A Laracha

4 (5 MW)

536.381

4.783.786

A Laracha

9 (5 MW)

540.092

4.784.296

A Laracha

10 (5 MW)

540.433

4.785.513

A Laracha

11 (4,5 MW)

540.744

4.785.261

A Laracha

12 (5 MW)

541.180

4.785.148

A Laracha

13 (5 MW)

541.565

4.785.070

A Laracha

14 (5 MW)

541.744

4.784.712

A Laracha

Parque eólico Coto Loureiro

Vértices da subestación

Coordenadas UTM fuxo 29 ETRS89

Concello

X

Y

A

538.075,72

4.783.497,31

A Laracha

B

538.128,99

4.783.451,89

A Laracha

C

538.103,03

4.783.421,46

A Laracha

D

538.049,77

4.783.466,87

A Laracha

O 26.10.2023, o Consello da Xunta de Galicia acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o parque eólico Coto Loureiro (expediente IN408A/2018/037), promovido por Coto Loureiro, S.L., ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

O 2.11.2023, a DXPERN emitiu unha resolución pola que se declara a tramitación de urxencia dos procedementos administrativos correspondentes ao parque eólico Coto Loureiro (expediente IN408A/2018/037), promovido por Coto Loureiro, S.L., de acordo co establecido no artigo 44.2 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

2. Plano xeral de implantación.

3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

4. Documento «Relación de bens e dereitos afectados, parque eólico Coto Loureiro (expediente IN408A 2018/37), decembro 2023» (asdo. 14.12.2023).

Polo exposto, faise pública a documentación da solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas, dentro do prazo de quince (15) días que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación de cada unha das provincias afectadas, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 82), de luns a venres, das 9.00 as 14.00 horas, así como na casa dos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da dita consellería a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 18 de decembro de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO I

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Coto Loureiro
nos concellos da Laracha e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2018/37)

Nº predio segundo o proxecto

Titulares

Datos do predio

Afeccións (m²)

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume
de voo

Servidume
de voo + vieiro

Servidume
de voo + gabia

Servidume
de voo (vieiro + gabia)

Ocupac. temporal

Ref. catastral

Pol.

Parc.

Lugar

Uso cultivo

Cimentación

Plataforma

Subestación

Vieiro

Gabia

Vieiro+
gabia

Concello da Laracha

1

Cortiñas Souto, Jesús

Cortiñas Souto, Jiménez

15042A13800058

138

00058

Chousa Grande

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.142,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Pereira Golán, María Otilia

15042A13800178

138

00178

Chousa Grande

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.013,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Varela Caamaño, Ramón

Varela Caamaño, María Encarnación

Varela Caamaño, Germán

Varela Caamaño, Eduardo

Varela Caamaño, Adolfo

15042b50100471

501

00471

Chousa da Braña

Eucaliptus

379,8

2.123,5

0,0

2.162,4

1.994,0

0,0

16.431,7

72,5

456,6

0,0

6.201,4

5

Gesto Pose, Ana

15042b50100473

501

00473

Escoitadoiro

Matogueira

379,8

1.387,0

0,0

1.017,8

1.520,5

211,0

9.449,4

19,9

458,2

0,0

1.649,9

6

Vilas Vega, Carmen

15042b50100866

501

00866

Escoitadoiro de Abai

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

143,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Vilas Carrillo, José Manuel

15042b50100867

501

00867

Escoitadoiro de Abai

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

168,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Pérez Vilas, Celsina

15042b50100477

501

00477

Eira de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

1.272,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Cabeza Ramilo, Félix

15042b50100496

501

00496

Braña da Cruz

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

124,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Descoñecido

15042b50100495

501

00495

Braña da Cruz

Matogueira

0,0

0,0

0,0

91,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Bello Bello, Dosinda

15042b50100479

501

00479

Chousa Nova

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Queijo Ramos, Consuelo

15042b50100497

501

00497

Eira de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

993,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Pérez Abeleira, Amador

15042b50100494

501

00494

Braña da Cruz

Matogueira

0,0

0,0

0,0

71,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Puente García, Eladio

15042b50100493

501

00493

Braña da Cruz

Matogueira

0,0

0,0

0,0

91,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Canedo Suárez, Rafael

15042b50100492

501

00492

Braña da Cruz

Matogueira

0,0

0,0

0,0

134,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Martínez Queijo, Antonio

15042b50100498

501

00498

Gatañeira

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

0,0

352,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Pereiro García, Manuel

15042b50100491

501

00491

Braña da Cruz

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

211,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Carnota Souto, Ramón

15042b50100499

501

00499

Eira de Abaixo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

0,0

489,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Pombo Rey, Herminia

15042b50100500

501

00500

Eira de Abaixo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

49,6

522,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

Bertoa López, Fidel

15042b50100847

501

00847

Braña da Cruz

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Cortiñas Abeleira, José Juan Luis

15042b50100501

501

00501

Eira de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

583,1

1.093,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24

Comunal

15042b50100742

501

00742

Lagoa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

404,3

173,9

92,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Cortiñas Aldao, María Dolores

15042b50102079

501

02079

Lagoa

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

38,6

183,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51

Rodríguez Pallas, Jacobo

15042A11000100

110

00100

Chousa dos Cervos

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

56,1

4,4

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52

Tasende Martínez, José Manuel

15042A11000087

110

00087

Chousa de Arriba

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

97,0

558,8

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

Queijo Fraga, Jesús

Queijo Seoane, Jesús e irmáns

15042b50100748

501

00748

Fonte Ouro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

221,6

3,1

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54

Descoñecido

15042A11000094

110

00094

Chousa de Arriba

Matogueira

0,0

0,0

0,0

31,3

196,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55

Mariño Gantes, Julio

15042b50100749

501

00749

Fonte Ouro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

356,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

Bertoa Fraga, Dorinda

15042A11000186

110

00186

Chousa Nova

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

378,8

704,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

Tuset García, María

15042A11000085

110

00085

Cervos

Matogueira

0,0

0,0

0,0

127,5

197,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

Rodríguez Pallas, Diego

15042b50130751

501

30751

Fonte Ouro

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

57,6

334,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59

Fraga Rodríguez, María Jesús

Martínez de la Iglesia, Luis

15042A11000034

110

00034

Cervos

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Martínez Fraga, Christian

15042A11000317

110

00317

Cervos

Matogueira

0,0

0,0

0,0

42,0

159,1

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

61

Martínez de la Iglesia, Luis

15042A11000033

110

00033

Cervos

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

32,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62

Graña Vázquez, María

15042A11000032

110

00032

Chousa do Cura

Matogueira

0,0

0,0

0,0

91,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

Ramiro Pérez, Jesusa

15042b50100791

501

00791

Ferreira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

77,8

236,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65

Fraga Castiñeiras, Evaristo

15042b50100792

501

00792

Ferreira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

45,0

122,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66

Pallas Tuset, José Luis

15042A11000300

110

00300

Medorras

Matogueira

0,0

0,0

0,0

72,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67

Martínez Cotelo, Eladio

15042b50100793

501

00793

Ferreira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

50,7

129,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68

Varela Rama, José Ramón

15042b50100794

501

00794

Ferreira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

71,6

172,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

69

Pallas Tuset, José Luis

15042A11000018

110

00018

Medorras

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

Loureiro Martínez, José

15042A11000017

110

00017

Medorras

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

72,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71

Bertoa Martínez, María Angelina

15042b50100795

501

00795

Ferreira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

121,6

273,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72

Suárez García, José

15042A10900168

109

00168

Toxa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

212,1

839,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73

Tuset Bello, Felisa

15042A11000008

110

00008

Gatañeira

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

565,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74

Rama Lamas, María Esther

15042A11000006

110

00006

Cova de Lobos

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

103,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75

Añón Canedo, María Isabel

Graña Riveiro, Manuel

15042A10900215

109

00215

Chousa da Toxa

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

74,8

812,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76

Quiroga Quiroga, Amparo

15042A11000301

110

00301

Cova de Lobos

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

103,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77

Bertoa Aldao, Jesús

15042A11000005

110

00005

Monte Loureiro

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

3,7

923,5

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78

Tasende Riveiro, Gumersinda

15042A10800126

108

00126

Fonte das Meigas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

504,2

2.566,8

32,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

García Méndez, María

15042A10700026

107

00026

Abeleira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Castro Suárez, Carmen

15042A10700025

107

00025

Cova

Matogueira

0,0

0,0

0,0

61,1

243,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82

Castro Bertoa, Javier

Castro Bertoa, Silvia

Castro Bertoa, Sonia

15042A10700022

107

00022

Abelenda

Matogueira

0,0

0,0

0,0

2.518,3

1.634,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

Tasende Riveiro, Gumersinda

15042A10700168

107

00168

Rorís

Matogueira

0,0

0,0

3.206,5

2.949,6

3.057,3

13,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

Mallo Silveira, Francisco

15042A10700191

107

00191

Pedra da Meda

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

419,6

234,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

Bertoa Pombo, Fidel

15042A10700020

107

00020

Abelenda

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1.491,4

775,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

Descoñecido

15042A10700196

107

00196

Pedra da Meda

Matogueira

0,0

0,0

0,0

15,9

236,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

Iglesias Mosquera, Cecilia

15042A10700017

107

00017

Chousa da Cruz

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1.155,6

383,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88

García de la Iglesia, Roberto

15042A10700015

107

00015

Chousa da Costa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

70,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89

García de la Iglesia, Roberto

15042A10700076

107

00076

Estrada

Pastos

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

Canedo Cambón, Ramón Hros.

15042A10700204

107

00204

Chousa da Costa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

275,1

182,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

García de la Iglesia, Roberto

15042A10700174

107

00174

Costa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

25,9

54,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

92

Vázquez Padín, Delfín

15042A10700053

107

00053

Chousa da Costa

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

2.524,6

1.427,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93

Descoñecido

15042A10700200

107

00200

Chousa da Costa

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

529,5

364,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94

Felípez Canedo, José

15042A10700203

107

00203

Chousa da Costa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

122,6

93,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

Verdía Arcay, Manuel

15042A10700054

107

00054

Costa

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

836,7

943,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

Descoñecido

15042A10700198

107

00198

Pedra da Meda

Matogueira

0,0

0,0

0,0

161,9

115,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Descoñecido

15042A10700197

107

00197

Pedra da Meda

Matogueira

0,0

0,0

0,0

137,8

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

98

Canedo Cambón, Ramón Hros.

15042A10700190

107

00190

Chousa da Costa

Matogueira

0,0

0,0

0,0

142,5

90,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Iglesias Liñares, Genoveva

15042A10700150

107

00150

Prado de Atrás

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

438,7

34,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Liñares Mariño, María

15042A10700139

107

00139

Prado

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

93,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Martínez Riveiro, María del Carmen

15042A10700155

107

00155

Prado

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

719,1

145,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102

Castro Liñares, María Cándida

15042A10700142

107

00142

Prado

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

243,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

Castro Suárez, Manuel

15042A10500003

105

00003

Pedra dos Conexos

Matogueira

0,0

0,0

0,0

50,2

296,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104

Esmorís Alén, María

15042A10700154

107

00154

Prado

Matogueira

0,0

0,0

0,0

472,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105

Mosquera Mosquera, Carmen

15042A10700156

107

00156

Prado

Matogueira

0,0

0,0

0,0

142,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

Liñares Mariño, María

15042A10500001

105

00001

Pedra da Laverca

Matogueira

0,0

0,0

0,0

14,8

129,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107

Iglesias Liñares, Dolores

15042A10700157

107

00157

Prado de Diante

Matogueira

0,0

0,0

0,0

66,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108

Castro Liñares, María Cándida

15042A10700158

107

00158

Prado

Matogueira

0,0

0,0

0,0

49,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109

Martínez Riveiro, María del Carmen

15042A10700159

107

00159

Horta de Arriba

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

87,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111

Mosquera Mosquera, Carmen

15042A10500106

105

00106

Chousa Vella

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

0,0

221,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112

Descoñecido

9443509NH3894s

94435

09

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

572,6

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

Descoñecido

9443508NH3894s

94435

08

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

140,2

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114

Martínez Riveiro, María del Carmen

15042A10500108

105

00108

Chousa Vella

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

0,0

254,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

Descoñecido

9443507NH3894s

94435

07

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

144,9

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

Grela Mariño, Francisco

15042A10500116

105

00116

Chousa Vella

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1,6

124,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117

Descoñecido

9443502NH3894s

94435

02

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

49,6

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

118

Descoñecido

9443506NH3894s

94435

06

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

69,7

17,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119

Descoñecido

9443505NH3894s

94435

05

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

163,6

28,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

Descoñecido

9443503NH3894s

94435

03

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

311,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

Canedo Riveiro, Herminia

15042A10500121

105

00121

Coto Grande

Matogueira

0,0

0,0

0,0

178,4

306,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122

Descoñecido

9443504NH3894s

94435

04

A Laracha

Urbano

0,0

0,0

0,0

69,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123

García Alén, Luciano

15042A10500123

105

00123

Chousa Vella

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

143,2

141,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

García Alén, Manuel

15042A10500236

105

00236

Chousa Vella

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

129,5

138,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125

Iglesias Liñares, Genoveva

15042A10200349

102

00349

Cova da Fonte

Matogueira

0,0

0,0

0,0

17,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126

García Alén, Aurora

15042A10500237

105

00237

Chousa Vella

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

111,9

126,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127

Esmorís Alén, Rita

15042A10500134

105

00134

Chousa Vella

Matogueira

0,0

0,0

0,0

294,6

683,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128

Esmorís Alén, María

15042A10200305

102

00305

Revolta

Matogueira

0,0

0,0

0,0

36,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129

Rodríguez Vázquez, Enrique

Evangelista Regueira, Julia María

15042A10200311

102

00311

Fonte

Matogueira

0,0

0,0

0,0

49,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Riveiro Pombo, Germán

15042A10200312

102

00312

Fonte

Matogueira

0,0

0,0

0,0

51,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

Carrillo Rebón, José

15042A10200316

102

00316

Fonte

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

70,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

Martínez Zas, José

15042A10200317

102

00317

Fonte

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

175,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134

Riveiro Pombo, María

15042A10400035

104

00035

Fonte dos Bois

Matogueira

0,0

0,0

0,0

72,5

302,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135

Riveiro Pombo, Germán

15042A10300089

103

00089

Coto Seco

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136

Riveiro Sande, Sabina Hros.

15042A10400036

104

00036

Fonte dos Bois

Matogueira

0,0

0,0

0,0

8,2

210,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

137

Martínez García, Soledad

15042A10300090

103

00090

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

238,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139

Descoñecido

15042A10400039

104

00039

Fonte dos Bois

Matogueira

0,0

0,0

0,0

55,4

163,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140

Cambón Suárez, Rogelio

15042A10300131

103

00131

Coto Seco

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

469,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141

Álvarez Suárez, Amadeo

15042A10400132

104

00132

Lamagueiras

Matogueira

0,0

0,0

0,0

54,8

379,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

Ramilo Suárez, Antonia

15042A10400040

104

00040

Espindro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

23,0

114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

143

García Rama, José Antonio

15042A10300094

103

00094

Catorca

Matogueira

0,0

0,0

0,0

75,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144

Nogareda Santos, Carmen

15042A10400041

104

00041

Espindro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

2,2

57,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145

Liñares Méndez, Jesusa

15042A10400043

104

00043

Gatañeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

43,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

147

Descoñecido

15042A10300136

103

00136

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

148

Canedo Tomás Hros.

15042A10300095

103

00095

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

97,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149

Canedo Tomás Hros.

15042A10400045

104

00045

Espindro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

101,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150

Mosquera, María

15042A10300099

103

00099

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

67,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

151

López Rodríguez, Jesusa

15042A10400046

104

00046

Espindro

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

95,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152

Liñares Méndez, Jesusa

15042A10300097

103

00097

Coto do Prado

Matogueira

0,0

0,0

0,0

30,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153

Tasende Martínez, José

15042A10400050

104

00050

Gatañeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

119,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154

López Rodríguez, Jesusa

15042A10300100

103

00100

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

136,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155

Tasende Castro, Eladio

15042A10300105

103

00105

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

134,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156

Gómez Castro, Luciano

15042A10400059

104

00059

Espindro

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1,0

106,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157

Gómez Castro, Luciano

15042A10300109

103

00109

Coto Seco

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

73,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

158

Nogareda Santos, María Felicita

15042A10400060

104

00060

Espindro

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

18,3

113,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

159

Blanco García, Luis

15042A10400061

104

00061

Gatañeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

13,4

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

160

Castro Nogareda, María Dolores

Castro Nogareda, Mónica

15042A10300116

103

00116

Coto Seco

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

161

Ramilo Gumersindo Hros.

15042A10400062

104

00062

Espindro

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

162

Gómez García, Manuel Rogelio

15042A10300117

103

00117

Coto Seco

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

137,4

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163

Pastor Suárez Hros.

15042A10300118

103

00118

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

242,5

154,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

164

Descoñecido

15042A10300119

103

00119

Coto Seco

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

323,8

0,0

0,0

0,0

0,0

165

García Palleiro, José Ramón

15042A10300060

103

00060

Lamagueiras

Matogueira

379,8

1353,7

0,0

5.687,0

2.933,1

0,0

13.754,6

1.143,6

1.043,5

0,0

4.446,2

167

Prego Velo, Manuel Hros.

15042A08900257

089

00257

Ribeira Vella

Eucaliptus

79,7

128,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.409,0

0,0

0,0

0,0

3,1

169

Rama Chas, José Luis

15042A08900236

089

00236

Ribeira Vella

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.390,9

0,0

0,0

0,0

0,0

170

Rodríguez Verdía, Albino

15042A08900084

089

00084

Fonte das Meigas

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

590,4

0,0

0,0

0,0

0,0

171

Landeira Pan, María Concepción

15042A08900233

089

00233

Pocilga

Matogueira

300,1

973,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.098,8

0,0

16,4

0,0

1.156,2

173

Landeira Pan, Rogelio

15042A08900258

089

00258

Ribeira Vella

Matogueira

0,0

51,4

0,0

0,0

0,0

0,0

811,6

3,6

0,0

0,0

745,9

174

Gómez Martín, Marta

Gómez Martín, Lucía

15042A08900088

089

00088

Fonte das Meigas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.142,3

0,0

0,0

0,0

0,0

175

García Cambón, Jesús Hros.

15042A08900232

089

00232

Pocilga

Matogueira

0,0

519,8

0,0

161,9

89,6

0,0

939,1

38,9

445,5

0,0

1.118,3

178

Gómez Canedo, Antonio Hros.

15042A08900229

089

00229

Pocilga

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

80,9

143,1

0,0

409,5

0,0

0,0

0,0

26,7

179

Castro Golán, Enrique

15042A10100137

101

00137

Revolta

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

1259,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

180

García Rodríguez, Albino

15042A08900228

089

00228

Pocilga

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

7,5

197,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

181

Caamaño Martínez, José Antonio

15042A08900223

089

00223

Fonte das Meigas

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

0,0

130,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

182

Golán Arcay, María

15042A10100251

101

00251

Revolta

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

0,0

156,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183

Suárez García, Manuel

15042A10100361

101

00361

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

181,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

184

García Rodríguez, Albino

15042A10100359

101

00359

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

203,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

185

Descoñecido

15042A10100414

101

00414

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186

García Lamas, Pedro Hros.

15042A09900001

099

00001

Coto Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

817,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187

García Cambón, Jesús Hros.

15042A10100339

101

00339

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.364,1

0,0

0,0

0,0

0,0

188

Castro Golán, María

15042A10100142

101

00142

Revolta

Matogueira

0,0

0,0

0,0

181,8

849,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189

Descoñecido

15042A10100415

101

00415

Fonte das Meigas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190

Martínez Lois, José Javier

Castro Gómez, María Consuelo

15042A10100481

101

00481

Chousa de Cruxido

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

193

de la Iglesia Carrillo, Herminio

15042A09900004

099

00004

Chousa do Porto

Matogueira

0,0

0,0

0,0

249,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

194

Gómez Canedo, Antonio Hros.

15042A10100352

101

00352

Campo Santo

Eucaliptus

373,4

417,9

0,0

26,0

0,0

0,0

3296,6

0,0

3,0

0,0

703,8

195

Iglesia Modesto de la

15042A09900006

099

00006

Ponte

Matogueira

0,0

0,0

0,0

37,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

196

Loureiro Regueira, Gerardo

15042A09900007

099

00007

Porto do Eixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197

Porto Rodríguez, Manuel

15042A10100170

101

00170

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198

Filgueiras Porto, María del Carmen

15042A10100167

101

00167

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199

Domínguez Porto, Francisco Javier

15042A10100169

101

00169

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

40,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200

Porto Grela, Eduardo

15042A10100168

101

00168

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

46,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

201

Figueroa García, José

15042A10100462

101

00462

Campo Santo

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

733,1

1.294,7

59,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

202

Loureiro Regueira, Gerardo

15042A09900009

099

00009

Chousa do Porto

Matogueira

0,0

0,0

0,0

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

203

Varela Deus, Manuel

15042A10100177

101

00177

Codesal

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204

Golán Arcay, Josefa

15042A10100262

101

00262

Revolta

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

10,2

668,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

205

Loureiro Regueira, Gerardo

15042A09900011

099

00011

Chousa do Porto

Matogueira

0,0

0,0

0,0

47,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

206

Gómez Castro, María Evangelina

15042A10100384

101

00384

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207

Rodríguez Verdía, Armanda

15042A10100371

101

00371

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

1.128,2

0,0

0,0

0,0

0,0

4.639,0

0,0

266,8

0,0

1.177,8

208

Varela Deus, Manuel

15042A10100171

101

00171

Leira da Fraga

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

26,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

209

Porto Gestal, Orlando

15042A10100383

101

00383

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210

Blanco Grela, José

15042A10100382

101

00382

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

211

Regueira Fernández, José

15042A09900013

099

00013

Coto Abaixo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

107,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

212

Figueroa García, José

15042A10100165

101

00165

Cruxas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

57,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

213

Fariña Pérez, Melchor

15042A10100475

101

00475

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

215

Caamaño Martínez, Pilar

15042A10100464

101

00464

Campo Santo

Piñeiral madeireiro

0,0

138,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1.177,1

37,2

141,8

0,0

624,5

216

Descoñecido

15042A10100499

101

00499

Chousa da Pocilga

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

32,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

217

Regueira Pallas, Celia

15042A09900015

099

00015

Coto Abaixo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

163,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218

García Cambón, Manuel Francisco

15042A10100409

101

00409

Taberna Nova

Matogueira

0,0

0,0

0,0

333,0

247,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

219

Regueira Canedo, Emilia

15042A09900019

099

00019

Chousa de Coence

Matogueira

0,0

0,0

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220

Gómez Castro, Luciano

15042A10100490

101

00490

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

598,1

322,7

269,4

0,0

0,0

0,0

0,0

336,2

221

Regueira Calvete, Purificación

15042A09900018

099

00018

Chousa de Coence

Matogueira

0,0

0,0

0,0

63,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

222

Caamaño Martínez, Purificación

15042A10100463

101

00463

Campo Santo

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

162,0

195,0

0,0

94,5

8,7

24,8

0,0

920,8

223

Suárez García, Manuel

15042A10100362

101

00362

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

61,7

148,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,9

224

Pérez Souto, María José

15042A09900017

099

00017

Chousa de Coence

Matogueira

0,0

0,0

0,0

72,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225

Pallas Varela, Marcelino Hros.

15042A10100407

101

00407

Taberna Nova

Matogueira

0,0

0,0

0,0

124,2

212,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

226

Castro Becerra, Carmen

15042A10100180

101

00180

Chousa da Pocilga

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

91,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

227

de la Iglesia Carrillo, Herminio

Bertoa Ríos, Manuela

15042A09900016

099

00016

Chousa de Coence

Matogueira

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228

Gómez Martínez, Ramón

15042A10100367

101

00367

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

146,4

414,2

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

229

Gómez Gómez, María del Carmen

15042A10100439

101

00439

Chousa da Pocilga

Matogueira

0,0

0,0

0,0

66,6

116,5

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230

Lozano Rodríguez, María

15042A09000249

090

00249

Chousa do Abruñedo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

60,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.539,9

231

Descoñecido

15042A10100494

101

00494

Campo Santo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

232

Canedo Gómez, María Dolores

15042A10100469

101

00469

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

146,5

327,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

233

Grela Rodríguez, María Luisa

15042A09900209

099

00209

Grela

Matogueira

0,0

0,0

0,0

788,8

779,5

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

234

Gómez Berdia, Silverio

15042A10100368

101

00368

Campo Santo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

344,3

483,0

140,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

235

Domínguez Porto, Francisco Javier

15042A10000013

100

00013

Cruxido de Arriba

Matogueira

0,0

0,0

0,0

203,4

427,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

236

Varela Velo, Silvia

15042A10000018

100

00018

Canxido de Arriba

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

767,1

450,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237

Arizón Fuentes, Domingo Hros. de

15042A09000090

090

00090

Abruñeiros

Pasteiros

0,0

0,0

0,0

336,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

238

Velo Domínguez, Juan

15042A10000087

100

00087

Cruxido de Arriba

Matogueira

0,0

0,0

0,0

720,5

1.130,3

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

239

Fariña Pérez, Melchor

15042A10000084

100

00084

Fonte do Raposo

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

37,4

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240

Fariña Pérez, Melchor

15042A10000015

100

00015

Pocilga de Arriba

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

32,8

115,9

0,0

88,5

0,0

18,8

0,0

502,4

241

Porto Gestal, Orlando

15042A10000082

100

00082

Pocilga

Labor, labradío ou secaño

0,0

0,0

0,0

27,1

224,1

0,0

1.862,3

0,0

201,4

0,0

721,4

242

Cambón Suárez, Jesús

15042A10000012

100

00012

Palleira

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

63,7

176,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

243

Ramilo García, Severino

15042A10000023

100

00023

Chousa de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1.289,3

334,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244

García Cambón, Jesús Hros.

15042A10000011

100

00011

Palleira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

142,4

289,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

245

Porto Gestal, Orlando

15042A10000108

100

00108

Pocilga

Matogueira

0,0

0,0

0,0

267,6

161,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,8

246

Vázquez Costa, María

15042A10000010

100

00010

Palleira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

119,5

133,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

247

Pazos Ramilo, Marcial

15042A10000022

100

00022

Chousa de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

638,5

227,9

0,0

633,4

120,4

90,2

0,0

0,0

248

Figueroa García, José

15042A10000008

100

00008

Cruxidos

Prados ou pradarías

0,0

0,0

0,0

378,9

273,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

249

Juncal Gómez Hros.

15042A10000009

100

00009

Palleira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

513,0

738,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250

Descoñecido

15042A10000106

100

00106

Chousa de Abaixo

Matogueira

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

1.523,1

308,8

70,3

0,0

0,0

251

Docampo Calvete, María Marisa

15042A10000024

100

00024

Pocilga

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

335,8

0,0

0,0

0,0

0,0

252

Gómez Castro, Carmen

15042A10000016

100

00016

Chousa da Pocilga

Eucaliptus

0,0

112,9

0,0

131,4

25,2

0,0

480,4

188,2

14,2

0,0

793,4

253

Gómez Gómez, María del Carmen

15042A10000089

100

00089

Pocilga

Matogueira

0,0

0,0

0,0

62,2

83,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

179,7

254

Gómez Gómez, María del Carmen

15042A10000088

100

00088

Pocilga

Matogueira

0,0

0,0

0,0

154,3

86,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,1

255

Calviño Rama, María

15042A10000021

100

00021

Chousa de Abaixo

Matogueira

338,1

233,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4.166,3

281,4

411,1

0,0

509,8

256

Ramilo Estanislada Hros.

15042A10000020

100

00020

Pedrouso

Matogueira

0,0

787,4

0,0

0,0

0,0

0,0

4.529,1

86,8

7,5

0,0

735,8

257

Fariña Pérez, Melchor

15042A10000017

100

00017

Pedrouso

Eucaliptus

306,4

1154,8

0,0

2.514,0

1.859,5

80,6

6.699,4

461,1

588,2

0,0

4.357,9

258

García Lamas, Jesús Domingo

15042A09900069

099

00069

Pedrouso

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

545,9

247,5

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

437,2

260

Descoñecido

15042A10000058

100

00058

Pedrouso

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

204,0

0,0

0,0

0,0

0,0

261

García Lamas, Antonio

15042A09900071

099

00071

Pedrouso

Matogueira

0,0

60,4

0,0

183,8

331,3

0,0

608,7

46,2

145,2

0,0

1.417,9

263

Descoñecido

15042A09900065

099

00065

Pedrouces

Eucaliptus

0,0

0,0

0,0

584,4

386,7

90,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

264

Grela Fraga, Emilia

15042A10000055

100

00055

Pedrouso

Matogueira

73,4

191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3.441,9

2,0

0,0

0,0

0,0

265

Bellón Suárez, Soledad

15042A09900077

099

00077

Pedrouces

Piñeiral madeireiro

34,2

137,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7.121,8

0,0

0,0

0,0

11,7

266

Descoñecido

15042A10000083

100

00083

Chan de Varela

Labor ou labradío secaño

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.088,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Concello de Cerceda

267

Descoñecido

2521816NH4822S

25218

16

Cerceda

Urbano

0,0

0,0

0,0

141,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

226,5

268

Descoñecido

2521815NH4822S

25218

15

Cerceda

Urbano

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169,3

269

Descoñecido

2521807NH4822S

25218

07

Cerceda

Urbano

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299,6

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Centro seccionamento (c. secc.): centro de seccionamento.

– Torre meteorolóxica (t. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación de terreos durante el período de duración das obras. Serve temporalmente como aprovisionamento de materiais, montaxe de guindastres, aprovisionamento de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.