DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Venres, 22 de decembro de 2023 Páx. 70315

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 27 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación de produción fotovoltaica de enerxía eléctrica e a súa instalación de evacuación nos termos municipais de Ordes, Cerceda e Carral (expediente IN408A 2023/003).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Expediente: IN408A 2023/003-1.

Solicitante/promotor: Yerga Solar III, Sociedad Limitada. CIF B16770992.

Domicilio social: Gran Vía Juan Carlos I, 29, 26002 Logroño.

Denominación: planta solar fotovoltaica de conexión a rede PSF Queiroal de 5 MW nominais e a súa infraestrutura de evacuación.

Termos municipais: Ordes, Cerceda e Carral.

Localización:

Coordenadas UTM.

– Punto de conexión (fuso 29): X: 547.994. Y: 4.779.766 mN.

– Coordenadas poligonal.

X (m)

Y (m)

X (m)

Y (m)

548.092,20

4.777.550,24

548.418,60

4.777.280,69

548.247,46

4.777.634,59

548.350,81

4.777.203,23

548.174,36

4.777.769,07

548.348,29

4.777.202,59

548.161,06

4.777.768,61

548.345,79

4.777.203,80

548.145,92

4.777.767,02

548.233,88

4.777.306,86

548.078,63

4.777.618,36

548.359,70

4.777.442,21

548.362,47

4.777.657,96

548.261,51

4.777.527,51

548.526,84

4.777.514,19

548.280,36

4.777.539,66

548.462,14

4.777.440,51

548.297,19

4.777.553,94

548.479,29

4.777.425,66

548.318,37

4.777.577,90

548.435,97

4.777.375,95

548.321,55

4.777.582,61

548.446,89

4.777.366,47

548.347,64

4.777.629,98

548.415,51

4.777.331,41

Características técnicas das instalacións:

Tipo de instalación: produción.

– Paneis fotovoltaicos: 8.613 paneis fotovoltaicos de 660 Wp.

– Inversores: 20 inversores solares de 250 kW, saída 5.000 kW dato correcto.

– Centro de transformación 4×1.250 kVA relación 80/20.00 V.

– Potencia instalada (artigo 3 do RD 413/2014): 5 MW.

– Potencia evacuable: 8,92 GWh/ano.

– Centro de seccionamento.

– Liña soterrada que transportará os 5 MWn a unha tensión de 20 kV ao longo de 2.738 metros ata o punto de conexión nos embarrados da SE Meirama.

Orzamento da instalación:

Xerador fotovoltaico 1.681.163 €.

Instalación BT 338.783 €.

Instalación MT 91.585 €.

Obra civil 31.563 €.

Seguridade e saúde 3.500,00 €.

Monitorización 13.095,33 €.

Xestión de residuos 3.599,75 €.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da instalación de produción.

Documentación que se expón:

Proxecto de execución: planta solar fotovoltaica de conexión a rede PSF Queiroal de 5 MW nominais e a súa infraestrutura de evacuación (xullo 2023, con declaración responsable do 17.7.2023).

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfono 981 18 49 02), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como no taboleiro de anuncios do concello. Tamén poderá consultarse no portal da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O que se fai público, para coñecemento xeral, para que se poida examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, contados a partir do seguinte ao da derradeira publicación deste acordo.

A Coruña, 27 de novembro de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña