DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Venres, 22 de decembro de 2023 Páx. 70264

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2023 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios (CU2301).

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2022, do 22 de marzo (BOE do 23 de marzo), do sistema universitario (en diante, LOSU), e en virtude do previsto na súa disposición transitoria décimo primeira, no Real decreto 1313/2007, do 5 de outubro, polo que se regula o réxime dos concursos de acceso a corpos docentes universitarios (BOE do 8 de outubro), (en diante, RDCA), e ao abeiro do establecido nos estatutos da Universidade de Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019, do 24 de xaneiro, da Xunta de Galicia (DOG do 22 de febreiro), conforme os acordos adoptados polo Consello de Goberno, tras obter a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e publicada no Diario Oficial de Galicia a oferta de emprego público por promoción interna para o corpo de catedrático/a de universidade para o ano 2022 (Resolución do 1 de decembro de 2022; DOG do 15 de decembro).

Esta reitoría, no uso das competencias recoñecidas pola LOSU, resolveu convocar a concurso as prazas que figuran no anexo I a esta resolución, con suxeición ás seguintes

Bases da convocatoria

Primeira. Normas xerais

Este concurso rexerase pola LOSU, o RDCA, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro), (en diante, LPACAP), a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE do 2 de outubro), (en diante, LRXSP), o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público (BOE do 31 de outubro), (en diante, EBEP), os estatutos da Universidade de Vigo, o Regulamento de profesorado da Universidade de Vigo, aprobado polo Claustro Universitario o 24 xullo de 2012, a normativa reguladora dos concursos de acceso aos corpos docentes universitarios, aprobada polo Consello de Goberno o 8 de outubro de 2008, modificada por acordo do Consello de Goberno do 1 de xullo de 2020, e as bases desta convocatoria e demais normativa que resulte de aplicación.

Segunda. Requisitos das persoas candidatas

2.1. Para poderen ser admitidas a realizar estas probas selectivas, as persoas que sexan aspirantes deberán reunir os requisitos exixidos nesta base na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e mantelos ata a toma de posesión:

a) Ter nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos establecidos no EBEP.

Tamén poderán participar o cónxuxe, descendentes e descendentes do cónxuxe das persoas con nacionalidade española e de quen sexa nacional doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionais doutros Estados cando así se prevexa nos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España.

Igualmente, poderán participar as persoas de nacionalidade estranxeira non comunitaria cando se cumpran os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.

b) Ter cumprido dezaseis anos de idade e non ter superado os setenta.

c) Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, deberase achegar credencial que acredite a súa homologación ou o seu recoñecemento para o exercicio como docente de universidade.

d) Estar acreditado ou acreditada para o corpo docente de catedráticos e catedráticas de universidade conforme o establecido no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, modificado polo Real decreto 415/2015, do 29 de maio.

Considérase que posúe a acreditación regulada no Real decreto 1312/2007, do 5 de outubro, o profesorado habilitado conforme o establecido no Real decreto 774/2002, do 26 de xullo, polo que se regula o sistema de habilitación nacional para o acceso a corpos de funcionarios docentes universitarios e o réxime dos concursos de acceso respectivos.

e) Ter aboado as taxas por dereitos de exame dentro do prazo de presentación de solicitudes.

f) Non ter sido separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de ningunha Administración pública, nin encontrarse inhabilitado para o exercicio das funcións públicas. Quen sexa aspirante de nacionalidade distinta á española deberá acreditar non estar baixo sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

g) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes á praza.

2.2. As persoas aspirantes que teñan recoñecida legalmente unha discapacidade igual ou superior ao 33 % deberán achegar fotocopia do certificado en vigor que acredite o recoñecemento da discapacidade de que se trate. En caso de precisar algunha adaptación, e co obxecto de que se poida garantir a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade e poder adoptar as medidas oportunas, xuntarase á solicitude de participación no concurso un escrito en que se soliciten as adaptacións de tempo e medios correspondentes. Os aspirantes a que se refire este parágrafo que non soliciten as adaptacións no momento de presentar a solicitude de participación ao concurso entenderase que non as precisan ou que renuncian a elas, sen que se poida formular solicitude en ningún outro momento posterior do procedemento.

Á vista das propostas de adaptación efectuadas, a Comisión de Acceso determinará as medidas de adaptación ás necesidades das persoas con discapacidade que fosen admitidas ao concurso e así o solicitasen.

2.3. De conformidade co artigo 71.2 da LOSU, para poder participar nas prazas de promoción interna ao corpo de catedráticos e catedráticas de universidade que figuran no anexo I deberán ter a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

Terceira. Solicitude telemática

3.1. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Cando o último día do prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3.2. Para solicitar a súa participación neste concurso, as persoas interesadas deben cubrir previamente, e en todo caso durante o prazo indicado na base 3.1, o formulario que se establecese especificamente para o corpo e praza correspondente, dispoñible na aplicación web a que se accede a través das ligazóns indicadas en https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

3.3. A solicitude xerada a través da inscrición anterior deberá ser presentada, en todo caso, durante o prazo indicado na base 3.1, na sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), mediante o procedemento específico SPDI-Concurso público catedráticos/as de universidade. De conformidade co disposto no artigo 16.8 da LPACAP, carecerá de validez e eficacia a presentación de solicitudes e a realización de calquera acto efectuado a través de medios distintos ao indicado no punto anterior.

3.4. Durante o proceso de inscrición ou, na súa falta, durante a presentación da solicitude en sede, xuntaranse en formato pdf os seguintes documentos e será causa de exclusión a falta dalgún deles:

a) Copia simple do documento nacional de identidade. Quen sexa aspirante, non posúa a nacionalidade española e teña dereito a participar deberá presentar fotocopia do documento que acredite a súa nacionalidade e, de ser o caso, os documentos que acrediten o vínculo de parentesco e o feito de viviren a expensas ou estaren a cargo de quen sexa nacional doutro Estado co cal teñan o dito vínculo. Así mesmo, deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estar separados de dereito do seu cónxuxe e, de ser o caso, do feito de que vive ás súas expensas ou está ao seu cargo.

b) Copia simple do título de doutor ou doutora. Cando corresponda, deberase xuntar a credencial de homologación ou recoñecemento profesional.

c) Copia simple dos documentos que acrediten o cumprimento dos requisitos que se sinalan na letra d) da base 2.1.

d) Unicamente no caso daquelas aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo, copia da folla de servizos que acredite ser funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de profesoras e profesores titulares de universidade ou da escala de investigadoras e investigadores científicos dos organismos públicos de investigación, e ter prestado, como mínimo, dous anos de servizos efectivos baixo esta condición.

e) Xustificante, de ser o caso, da exención parcial ou total de taxas.

3.5. Os dereitos de exame para cada praza (CU2301) serán de 44,17 euros. O pagamento deberase levar a cabo no prazo de presentación de instancias a que se refire a base 3.1. A falta de pagamento dos dereitos de exame en prazo non é emendable e determinará a exclusión definitiva do concurso de quen sexa aspirante, excepto que acredite o pagamento ou a exención da citada taxa.

A liquidación de taxas realizarase a través da aplicación de inscrición e o importe correspondente poderase aboar en efectivo ou con tarxeta. En efectivo poderase facer unicamente nalgunha das entidades bancarias colaboradoras coa Universidade de Vigo: Abanca, Banco Santander ou CaixaBank. Con tarxeta realizarase a través da aplicación informática, que permitirá seleccionar esta opción, e será necesario seguir con atención o proceso ata a súa finalización e comprobar que o pagamento foi realizado correctamente.

Segundo o disposto no artigo 23 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentas do pagamento as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e os membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial. Aplicarase unha bonificación do 50 % na taxa de inscrición aos membros de familias numerosas de categoría xeral. Nos tres supostos será necesario que coa solicitude presenten as respectivas certificacións que o acrediten.

Así mesmo, terán unha bonificación do 50 % da taxa as persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data de publicación desta convocatoria e non estean percibindo prestación ou subsidio por desemprego, aspectos que deberán ser certificados pola oficina dos servizos públicos de emprego.

De conformidade co disposto na Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos, procederá a devolución das taxas de participación cando non se realice o feito impoñible por causas non imputables ao suxeito pasivo, e a persoa interesada deberá solicitar a devolución e xuntar os datos necesarios para a transferencia bancaria correspondente. Xa que logo, non procederá a devolución nos supostos de exclusión definitiva por causa imputable á persoa interesada.

3.6. Os erros de feito que se poidan advertir poderanse emendar en calquera momento, de oficio ou por petición da persoa interesada. Quen sexa aspirante queda vinculado aos datos que fixese constar na súa solicitude e unicamente poderá demandar a súa modificación mediante escrito motivado, dentro do prazo establecido na base 3.1 para a presentación de solicitudes. Transcorrido este prazo, non se admitirá ningunha petición desta natureza, agás causa excepcional sobrevida, xustificada e discrecionalmente apreciada pola Universidade.

3.7. A publicación dos actos que integran este procedemento no taboleiro de anuncios da sede electrónica servirá de notificación para todos os efectos, de acordo co previsto no artigo 45.1 da LPACAP.

Con independencia dos lugares en que regulamentariamente se deban publicar, tanto a convocatoria como os actos e acordos que integran este proceso selectivo, publicaranse a título divulgativo na páxina electrónica da Universidade de Vigo https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1. No prazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes, o reitor da Universidade de Vigo ditará resolución en que aprobe a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, con indicación das causas de exclusión.

4.2. Contra a dita resolución as persoas interesadas poderán presentar reclamación, perante o reitor, no prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación. Posteriormente, ditarase unha resolución reitoral que se aprobe a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. As reclamacións entenderanse resoltas coa publicación da lista definitiva.

Quinta. Comisións de acceso

5.1. As comisións de acceso deberán procurar unha composición equilibrada entre mulleres e homes, salvo cando non sexa posible por razóns fundadas e obxectivas, debidamente motivadas. Consonte o que establece o artigo 75.4 dos estatutos da Universidade de Vigo, a composición das comisións é a que figura no anexo II desta convocatoria e terá a categoría primeira das recollidas no artigo 30 do Real decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

A Universidade fará público coa publicación da convocatoria o curriculum vitae dos membros das comisións de acceso no enderezo da internet: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/index

O nomeamento como membro dunha comisión é irrenunciable, salvo cando concorra causa xustificada, debidamente alegada pola persoa interesada e así apreciada por esta reitoría. Os membros da Comisión deberán absterse de actuar e poderán ser recusados nos casos e polos motivos previstos no artigo 23 da LRXSP. Resolta a renuncia, a abstención ou a recusación, as persoas afectadas serán substituídas polos seus respectivos suplentes e, na súa falta, por orde correlativa e, en último caso, resolverá o reitor.

5.2. Agás que haxa pedimento expreso da Presidencia e sexa debidamente autorizado, cada comisión terá a súa sede e actuará no centro en que teña a súa sede o departamento a que está adscrita a praza convocada.

5.3. As comisións deberanse constituír no prazo dun mes desde a publicación da relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. Transcorrido o prazo sen que se constituíse a comisión correspondente, o reitor procederá á substitución da persoa que exerza a presidencia titular.

A constitución de cada comisión exixirá a asistencia de cinco dos seus membros, titulares ou suplentes, de ser o caso. A Presidencia, unha vez realizadas as consultas pertinentes cos restantes membros, convocará a quen sexa membro titular e, de ser o caso, suplente, cunha antelación mínima de dez días hábiles, fixando lugar, data e hora para proceder ao acto de constitución da Comisión. Os membros titulares serán substituídos polos seus respectivos suplentes, en primeiro lugar, ou por orde correlativa.

No acto de constitución, a Comisión establecerá os criterios de valoración do concurso adecuados ao perfil de cada praza e faraos públicos no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no do lugar onde se vaian realizar as probas, antes do acto de presentación de candidatos e candidatas.

5.4. Unha vez constituída a Comisión, en caso de ausencia da persoa que exerza a presidencia, esta será substituída polo catedrático ou catedrática de universidade con maior antigüidade que teña recoñecidos, polo menos, dous tramos de investigación.

5.5. Para que a Comisión poida actuar validamente, requirirase a asistencia de, polo menos, tres dos seus membros, entre os cales figurarán obrigatoriamente as persoas que ocupen a Presidencia e a Secretaría. Os membros da Comisión que estean ausentes da proba cesarán en tal condición, sen prexuízo das responsabilidades en que poidan ter incorrido.

5.6. Á Secretaría de cada comisión corresponderanlle as actuacións administrativas e a xestión económica propias da Comisión, auxiliada polo persoal de administración e servizos do departamento a que estea adscrita a praza.

5.7. Durante o desenvolvemento do concurso, a Comisión resolverá as dúbidas que poidan xurdir na aplicación destas normas, así como o que proceda nos casos non previstos nelas. A súa actuación axustarase en todo momento ao disposto na LPACAP e na LRJSP.

5.8. Os concursos realizaranse nas dependencias da Universidade de Vigo, físicas ou virtuais, de acordo co que dispoña a Presidencia da correspondente comisión, e poderanse realizar de forma totalmente presencial, totalmente virtual ou nunha modalidade mixta, con participantes presentes fisicamente e outros a través de medios telemáticos remotos. No suposto de empregar os ditos medios telemáticos, quedará reflectida na acta tal circunstancia.

Malia o anterior, nos actos de presentación e de realización da proba a que se refire a base sexta, tanto as persoas concursantes como os membros das comisións de acceso que pertenzan á Universidade de Vigo deberán acudir e estar presentes na dependencia física da Universidade de Vigo que sinale a Presidencia da Comisión.

Sexta. Acto de presentación e proba

6.1. A Presidencia da Comisión convocará a quen participe no concurso ao acto de presentación cunha antelación mínima de dez días hábiles, indicando lugar e hora do acto.

6.2. No acto de presentación, que será público, quen sexa concursante entregará en calquera soporte informático:

a) O seu curriculum vitae, que deberá axustarse ao modelo que se achega como anexo III, no cal detallará os seus méritos, historial académico docente e investigador.

b) O seu proxecto docente e investigador adecuado ao perfil do concurso.

c) Un exemplar das publicacións e dos documentos acreditativos do consignado no curriculum vitae, con independencia de que a Comisión poida solicitar documentación complementaria acreditativa orixinal ou compulsada. Aqueles exemplares que non poidan ser achegados en formato electrónico entregaranse en soporte físico.

6.3. No acto de presentación determinarase, mediante sorteo, a orde de actuación das persoas candidatas e a Comisión fixará e publicará no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no centro onde se realice o lugar, a data e a hora de comezo da proba, que se deberá iniciar no prazo máximo de dez días hábiles, contado desde o día do acto de presentación. Este prazo poderá ser renunciable por escrito polas persoas concursantes. Igualmente, fixará o prazo durante o cal poderán examinar a documentación presentada polas restantes persoas que concorren.

6.4. As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización do exercicio polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación ou, eventualmente, nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberase realizar dentro dos cinco días hábiles seguintes ao do anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso dos integrantes da Comisión aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación. A Comisión acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente. Para iso terá en conta, ademais do alegado pola interesada, os dereitos dos demais aspirantes a unha resolución do proceso axustada a tempos razoables e as necesidades e intereses da universidade. Contra tal acordo non caberá recurso, sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible, consonte as regras xerais do proceso selectivo.

6.5. A Comisión valorará exclusivamente os méritos que, sendo alegados no curriculum vitae por quen sexa aspirante, estean debidamente xustificados, sempre referidos á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

6.6. Os concursos constarán dunha única proba, que será pública e que consistirá na exposición oral, durante un tempo mínimo de trinta minutos e máximo de dúas horas, dos méritos e historial académico docente e investigador, así como do proxecto docente e investigador presentado. A continuación, a Comisión debaterá co candidato ou candidata durante un tempo máximo de dúas horas sobre os seus méritos, o seu proxecto docente e investigador e a adecuación destes ao perfil da praza obxecto do concurso.

6.7. Finalizada a proba, cada membro da Comisión entregaralle á Presidencia un informe razoado, axustado aos criterios previamente fixados, de cada unha das persoas que concorren, con expresión explícita de voto favorable ou desfavorable.

6.8. Para superar a proba é necesario obter, polo menos, tres votos favorables dos membros da Comisión. De non obter ningunha candidatura polo menos estes tres votos favorables, o proceso concluirá coa proposta de non provisión, que deberá ser suficientemente motivada.

6.9. A proposta de provisión de prazas realizarase con base nos votos favorables recibidos dos membros da Comisión. En caso de empate, recorrerase á votación, sen que sexa posible a abstención. De persistir o empate, dirimirá o voto da Presidencia.

Sétima. Proposta, presentación de documentos, nomeamento e toma de posesión

7.1. A Comisión elevará ao reitor, motivadamente e con carácter vinculante, a relación de todas as persoas que superasen a proba por orde de preferencia. A Comisión poderá propoñer a non provisión da praza xustificando esta decisión. Este acordo publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo e no do centro onde teña lugar a proba.

7.2. No prazo dos tres días hábiles seguintes ao de remate da súa actuación, a secretaria da Comisión entregará no Servizo de Persoal Docente e Investigador da Universidade de Vigo a documentación completa relativa ás súas actuacións e a documentación presentada por cada persoa que concursase.

7.3. As persoas propostas para a provisión das prazas deberán presentar, no prazo dos vinte días hábiles seguintes ao de publicación da proposta da Comisión, a través da sede electrónica da Universidade de Vigo (https://sede.uvigo.gal), empregando o procedemento SXER-Instancia xenérica, con indicación da referencia da praza e dirixidos ao Servizo de Persoal Docente e Investigador, os seguintes documentos:

a) Copia simple do documento de identidade, copia electrónica auténtica do título de doutor ou doutora e copia electrónica auténtica da acreditación.

b) Declaración xurada ou promesa de non incorrer en incompatibilidade segundo o establecido na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas (BOE do 4 de xaneiro de 1985).

c) Declaración xurada ou promesa de non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin encontrarse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos de acordo co establecido no artigo 56.1.d) do EBEP.

No caso de ser nacional doutro Estado, acreditar non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

d) Certificado médico oficial ou informe de saúde emitido polo Servizo Galego de Saúde (Sergas) de non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que o/a incapacite para o desempeño das funcións correspondentes a docente de universidade.

Quen teña a condición de funcionario de carreira estará exento de xustificar e presentar os documentos dos puntos c) e d), e os aspirantes que non pertenzan á Universidade de Vigo deberán presentar certificado (folla de servizos) da universidade ou organismo de que dependan que acredite a súa condición e de cantas circunstancias consten na súa folla de servizos. Os aspirantes que pertenzan á Universidade de Vigo estarán exentos de presentar esta folla de servizos.

7.4. O reitor da Universidade de Vigo efectuará o nomeamento como funcionario ou funcionaria docente de carreira das persoas propostas pola Comisión nun número que non exceda o de prazas convocadas a concurso, unha vez que acreditasen en prazo a documentación requirida. De non o facer, o reitor procederá ao nomeamento da seguinte persoa na orde proposta.

7.5. O nomeamento especificará a denominación da praza: corpo e área de coñecemento. Comunicaráselle ao correspondente rexistro para os efectos de outorgamento do número de rexistro de persoal e inscrición nos corpos respectivos, remitiráselle para a súa publicación ao Boletín Oficial del Estado e ao Diario Oficial de Galicia, e comunicaráselle ao Consello de Universidades.

7.6. No prazo máximo de vinte días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa proposta deberá tomar posesión do seu destino, momento en que adquirirá a condición de funcionario ou funcionaria de carreira do corpo de catedráticas e catedráticos de universidade.

7.7. As referencias ás necesidades e obrigas docentes e ao centro de adscrición que poida ter a convocatoria non supoñerán dereito de vinculación exclusiva para tal actividade docente e destino para quen teña adxudicada a praza.

Octava. Comisión de Reclamacións

8.1. Contra a proposta da Comisión, as persoas admitidas no concurso poderán presentar reclamación, perante o reitor da Universidade de Vigo, no prazo máximo de dez días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo. A reclamación presentarase a través da sede electrónica (https://sede.uvigo.gal), mediante o procedemento SXER-Instancia xenérica, dirixida ao Servizo de Persoal Docente e Investigador da Universidade de Vigo e con indicación da referencia da praza. Admitida a trámite a reclamación, suspenderase o nomeamento ata a súa resolución definitiva.

8.2. As reclamacións que se presenten anunciaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica da Universidade de Vigo. As persoas interesadas dispoñerán dun prazo de dez días hábiles para formularen alegacións sobre o contido da reclamación.

8.3. As reclamacións serán valoradas pola Comisión de Reclamacións da Universidade de Vigo, que examinará o expediente relativo ao concurso, valorará os aspectos puramente procedementais e verificará o efectivo respecto, por parte da Comisión de Selección, da igualdade de condicións dos candidatos e candidatas e dos principios de mérito e de capacidade destes no procedemento do concurso de acceso. Resolverá no prazo máximo de tres meses, ratificando ou non a proposta reclamada. Neste último caso, retrotraerase o expediente ata o momento en que se produciu o vicio, e a Comisión de Selección deberá formular nova proposta, tras o cal o reitor ditará a resolución de acordo coa proposta da Comisión de Reclamacións.

8.4. As resolucións do reitor a que se refire o punto anterior deste artigo esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente, perante a xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Novena. Devolución da documentación presentada polas persoas aspirantes

A documentación presentada ao concurso deberá ser retirada do Servizo de Persoal Docente e Investigador, logo de petición da persoa interesada, dentro do prazo de tres meses contados desde a finalización do procedemento ou, de ser o caso, desde que a resolución impugnada adquira firmeza. A documentación que non sexa retirada no dito prazo será destruída.

Décima. Protección de datos

As persoas participantes están obrigadas a facilitar aqueles datos e información que a Administración precise para a tramitación e instrución deste procedemento e, en caso de non o facer, excluirase do proceso selectivo.

De conformidade co artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección de persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e co disposto no artigo 11 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e de garantía dos dereitos dixitais, os datos persoais que figuren neses documentos serán tratados baixo a responsabilidade da Universidade de Vigo, co propósito de xestionar a tramitación deste concurso, ao abeiro da LPACAP, da LOSU e dos estatutos da Universidade de Vigo.

De conformidade co disposto no artigo 45 da LPACAP, a Universidade de Vigo está lexitimada para a publicación daqueles datos persoais que sexan precisos atendendo á natureza e finalidade do acto que sexa obxecto de publicación. Non obstante, e co fin de previr riscos da publicidade de datos persoais de vítimas de violencia de xénero, a persoa afectada comunicaralle esta circunstancia coa maior celeridade á Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo (986 81 34 19 e igualdade@uvigo.es).

As persoas participantes teñen dereito a solicitarlle ao responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento, así como a opoñerse a este tratamento e a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Estes dereitos poderanse exercer a través de calquera dos medios e vías previstos na súa política de protección de datos (dispoñible en https://www.uvigo.gal/proteccion-datos), incluído o envío á súa delegada de Protección de Datos a través do correo electrónico dpd@uvigo.gal

Así mesmo, se a súa solicitude non é atendida pola Universidade de Vigo, teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Décimo primeira. Norma derradeira

11.1. O tempo transcorrido entre a publicación desta convocatoria e a resolución do concurso non poderá exceder os catro meses. Para estes efectos, o mes de agosto considérase inhábil.

11.2. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso, perante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

As persoas interesadas poderán optar por interpoñer recurso de reposición, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, ante o reitor. Neste caso, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición interposto, segundo o previsto no artigo 123.2 da LPACAP.

Vigo, 7 de decembro de 2023

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Datos das prazas

Praza nº 1.

Referencia:

CU2301-C01-410-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0410 Fisioloxía

Departamento:

D00c01 Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde

Actividade docente e investigadora:

Fisioloxía humana

Bioquímica e biofísica

Fisioloxía do sistema nervioso

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

Praza nº 2.

Referencia:

CU2301-C10-280-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0280 Estratigrafía

Departamento:

D00c10 Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio

Actividade docente e investigadora:

Bioloxía-Evolución (Rexistro fósil)

Xeoloxía: Xeoloxía

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

309 Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía

Praza nº 3.

Referencia:

CU2301-H11-583-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0583 Literatura Española

Departamento:

D00h11 Literatura Española e Teoría da Literatura

Actividade docente e investigadora:

Literatura española dos séculos XVIII-XIX

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

Praza nº 4.

Referencia:

CU2301-T03-600-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0600 Mecánica de Fluídos

Departamento:

D00t03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 5.

Referencia:

CU2301-T04-555-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Reactores e biotecnoloxía

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 6.

Referencia:

CU2301-T04-555-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñaría Química

Departamento:

D00t04 Enxeñaría Química

Actividade docente e investigadora:

Enxeñaría química

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

Praza nº 7.

Referencia:

CU2301-T07-520-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0520 Enxeñaría de Sistemas e Automática

Departamento:

D00t07 Enxeñaría de Sistemas e Automática

Actividade docente e investigadora:

Enxeñaría de control I

Fundamentos de automática

Programación avanzada para a enxeñaría

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

Praza nº 8.

Referencia:

CU2301-T08-398-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da Terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Meteoroloxía

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 9.

Referencia:

CU2301-T08-398-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0398 Física da Terra

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

Ampliación de física

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

Praza nº 10.

Referencia:

CU2301-T08-647-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0647 Óptica

Departamento:

D00t08 Física Aplicada

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

Praza nº 11.

Referencia:

CU2301-T13-560-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Programación de sistemas intelixentes

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 12.

Referencia:

CU2301-T13-560-CU-TC-02

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñaría Telemática

Departamento:

D00t13 Enxeñaría Telemática

Actividade docente e investigadora:

Sistemas operativos

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Praza nº 13.

Referencia:

CU2301-T15-570-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00t15 Informática

Actividade docente e investigadora:

Redes

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

Praza nº 14.

Referencia:

CU2301-X09-095-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e Investigación de Mercados

Departamento:

D00x09 Organización de Empresas e Márketing

Actividade docente e investigadora:

Mercadotecnia turística

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

Praza nº 15.

Referencia:

CU2301-X10-675-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0675 Xornalismo

Departamento:

D00x10 Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Actividade docente e investigadora:

Comunicación: Teoría e historia da comunicación

Centro de traballo:

204 Facultade de Comunicación

Praza nº 16.

Referencia:

CU2301-X13-150-CU-TC-01

Nº de prazas:

1

Corpo/categoría:

Catedrático/a de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito Financeiro e Tributario

Departamento:

D00x13 Dereito Público Especial

Actividade docente e investigadora:

O perfil correspóndese con materias da área

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

ANEXO II

Comisións de acceso

Praza nº 1: CU2301-C01-410-CU-TC-01.

Área: Fisioloxía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Antonio M. Alberola Aguilar

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Secretaria

Carmen Sieiro Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Silvia Magdalena Arribas Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Vogal 2ª

Carmen María Vázquez Cueto

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 3ª

Consuelo Borrás Blasco

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Comisión suplente

Presidente

José Luis Soengas Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Manuel García Estévez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1ª

María Nélida Eleno Balboa

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Suplente 2º

Luis Miguel Botana López

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 3º

Jesús Manuel Míguez Miramontes

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 2: CU2301-C10-280-CU-TC-01.

Área: Estratigrafía.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Soledad García Gil

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Eduardo Jesús Mayoral Alfaro

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Vogal 1º

Roberto Bao Casal

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Vogal 2ª

María Ángeles Bárcena Pernía

Catedrática de universidade

Universidade de Salamanca

Vogal 3º

Marcos Aurell Cardona

Catedrático de universidade

Universidade de Zaragoza

Comisión suplente

Presidente

Sergio Rodríguez García

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

María Laia Alegret Badiola

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 1º

José Ignacio Valenzuela Ríos

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Suplente 2ª

María Concepción Arenas Abad

Catedrática de universidade

Universidade de Zaragoza

Suplente 3º

Javier Martín Chivelet

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Praza nº 3: CU2301-H11-583-CU-TC-01.

Área: Literatura Española.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

José Francisco Montero Reguera

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Marta Palenque Sánchez

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Vogal 1ª

María del Pilar Vega Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Vogal 2ª

Carmen Valcárcel Rivera

Catedrática de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Vogal 3ª

María Luisa Sotelo Vázquez

Catedrática de universidade

Universitat de Barcelona

Comisión suplente

Presidente

Manuel Ángel Candelas Colodrón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Marieta Cantos Casenave

Catedrática de universidade

Universidade de Cádiz

Suplente 1º

Alberto Romero Ferrer

Catedrático de universidade

Universidade de Cádiz

Suplente 2ª

Eva María Valero Juan

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Suplente 3º

Santiago López-Ríos Moreno

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Praza nº 4: CU2301-T03-600-CU-TC-01.

Área: Mecánica de Fluídos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jaime Sieres Atienza

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jesús Carlos Martínez Bazán

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2ª

Margarita Herranz Soler

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 3º

Ángel Gerardo Velázquez López

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidente

José María Montanero Fernández

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Secretaria

María Esther Reina Romo

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 1º

Eduardo Antonio Ahedo Galilea

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 2º

Carlos Martel Escobar

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 3ª

María Victoria Lapuerta González

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Praza nº 5: CU2301-T04-555-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Secretaria

María Ángeles Sanromán Braga

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Cristina Sáez Jiménez

Catedrática de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Vogal 2º

José Antonio Casas de Pedro

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Vogal 3ª

Aurora Santos López

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Comisión suplente

Presidente

Ángel Manuel Sánchez Bermúdez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Estrella Álvarez da Costa

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Antonio Morán Palao

Catedrático de universidade

Universidade de León

Suplente 2º

José Antonio Sánchez Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Almería

Suplente 3º

Christian A.M. Henri Kennes

Catedrático de universidade

Universidade da Coruña

Praza nº 6: CU2301-T04-555-CU-TC-02.

Área: Enxeñaría Química.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Ángeles Sanromán Braga

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Gil Garrote Velasco

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Ana María Soto Campos

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 2º

Jorge Ramírez García

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Vogal 3º

José Manuel Cruz Freire

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Ramón Nóvoa Rodríguez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Ana Belén Moldes Menduíña

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

José Palomar Herrero

Catedrático de universidade

Universidade Autónoma de Madrid

Suplente 2ª

Herminia Domínguez González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Francisco Rodríguez Somolinos

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Praza nº 7: CU2301-T07-520-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría de Sistemas e Automática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Eduardo Zalama Casanova

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Secretario

Antonio Barreiro Blas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Itziar Cabanes Axpe

Catedrática de universidade

Universidade do País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Vogal 2º

Jesús Doval Gandoy

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Pedro Salvador Rodríguez Hernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María del Carmen Pérez Pérez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Jaime Gómez García-Bermejo

Catedrático de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 2ª

María Jesús de la Fuente Aparicio

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Suplente 3º

Miguel Ángel Salichs Sánchez-Caballero

Catedrático de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Praza nº 8: CU2301-T08-398-CU-TC-01.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ricardo García Herrera

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Alejandro Jacobo Cabrera Crespo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María de las Nieves Lorenzo González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Francisco Javier Tapiador Fuentes

Catedrático de universidade

Universidade de Castilla-La Mancha

Comisión suplente

Presidenta

María Cruz Gallego Herrezuelo

Catedrática de universidade

Universidade de Extremadura

Secretaria

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Ramón Gómez Gesteira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 9: CU2301-T08-398-CU-TC-02.

Área: Física da Terra.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Ramón Gómez Gesteira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Teresa de Castro Rodríguez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Alejandro Jacobo Cabrera Crespo

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

María de las Nieves Lorenzo González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3ª

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Irene Sendiña Nadal

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Secretaria

María Belén Rubio Armesto

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Luís Gimeno Presa

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2ª

Ana María Bernabéu Tello

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3º

Manuel Martínez Piñeiro

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 10: CU2301-T08-647-CU-TC-01.

Área: Óptica.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María de las Nieves Lorenzo González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Jacobo Antonio Troncoso Casares

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Jaime Garriga Torres

Catedrático de universidade

Universitat de Barcelona

Vogal 2º

Alfonso Vázquez Ramallo

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Vogal 3ª

María Teresa Flores Arias

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Eva María Acosta Plaza

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Luis Lugo Latas

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 1º

Albert Ferrando Cogollos

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Suplente 2º

Javier Mas Solé

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 3ª

María del Carmen Bao Varela

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Praza nº 11: CU2301-T13-560-CU-TC-01.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Francisco Javier González Castaño

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

Pedro Salvador Rodríguez Hernández

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Javier Vales Alonso

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Cartagena

Vogal 2ª

Ana Fernández Vilas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Íñigo Cuiñas Gómez

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidenta

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

Lidia Fuentes Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Málaga

Suplente 1º

Juan Carlos Burguillo Rial

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Felipe José Gil Castiñeira

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 3ª

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 12: CU2301-T13-560-CU-TC-02.

Área: Enxeñaría Telemática.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Ramón Velasco Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Alcalá

Secretario

Alberto Gil Solla

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Martín Llamas Nistal

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 2ª

Ana Fernández Vilas

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 3º

Enrique Vázquez Gallo

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Comisión suplente

Presidenta

Carmen García Mateo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretaria

María Soledad García Valls

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 1º

Luis Eulogio Anido Rifón

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Suplente 2º

Juan Carlos Dueñas López

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de Madrid

Suplente 3ª

Rebeca Pilar Díaz Redondo

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Praza nº 13: CU2301-T15-570-CU-TC-01.

Área: Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidente

Juan Pavón Mestras

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretario

Florentino Fernández Riverola

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Francisco Ortín Soler

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Vogal 2ª

María Victoria Luzón García

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 3º

Vicente Javier Julián Inglada

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Comisión suplente

Presidenta

María Belén Díaz Agudo

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

María Araceli Sanchís de Miguel

Catedrática de universidade

Universidade Carlos III de Madrid

Suplente 1ª

Adriana Giret Boggino

Catedrática de universidade

Universidade Politécnica de València

Suplente 2º

Juan Manuel Cueva Lovelle

Catedrático de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 3º

Vicente Juan Botti Navarro

Catedrático de universidade

Universidade Politécnica de València

Praza nº 14: CU2301-X09-095-CU-TC-01.

Área: Comercialización e Investigación de Mercados.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Encarnación González Vázquez

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Antonio Fraiz Brea

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1ª

Asunción Beerli Palacios

Catedrática de universidade

Universidade de Las Palmas de Gran Canaria

Vogal 2ª

Luisa Andreu Simó

Catedrática de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Vogal 3º

Enrique Bigné Alcañiz

Catedrático de universidade

Universitat de València (Estudi General)

Comisión suplente

Presidente

Antonio Genaro Leal Millán

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Secretaria

Belén Bande Vilela

Catedrática de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 1º

Pablo Muñoz Gallego

Catedrático de universidade

Universidade de Salamanca

Suplente 2º

José Manuel Hernández Mogollón

Catedrático de universidade

Universidade de Extremadura

Suplente 3ª

Alicia Blanco González

Catedrática de universidade

Universidade Rey Juan Carlos

Praza nº 15: CU2301-X10-675-CU-TC-01.

Área: Xornalismo.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

María Antonia Paz Rebollo

Catedrática de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Secretaria

Aurora García González

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Vogal 1º

Andreu Casero Ripollés

Catedrático de universidade

Universitat Jaume I de Castelló

Vogal 2ª

María Rosario Lacalle Zalduendo

Catedrática de universidade

Universitat Autónoma de Barcelona

Vogal 3º

Xosé López García

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Comisión suplente

Presidenta

Salomé Berrocal Gonzalo

Catedrática de universidade

Universidade de Valladolid

Secretario

José Soengas Pérez

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Suplente 1º

Ramón Reig García

Catedrático de universidade

Universidade de Sevilla

Suplente 2º

José Alberto García Avilés

Catedrático de universidade

Universidade Miguel Hernández de Elche

Suplente 3ª

Pastora Moreno Espinosa

Catedrática de universidade

Universidade de Sevilla

Praza nº 16: CU2301-X13-150-CU-TC-01.

Área: Dereito Financeiro e Tributario.

Cargo

Nome

Corpo

Institución

Comisión titular

Presidenta

Ana María Pita Grandal

Catedrática de universidade

Universidade de Vigo

Secretario

José Antonio Sánchez Galiana

Catedrático de universidade

Universidade de Granada

Vogal 1ª

María Jesús García-Torres Fernández

Catedrática de universidade

Universidade de Granada

Vogal 2ª

Aurora Ribes Ribes

Catedrática de universidade

Universidade de Alicante

Vogal 3º

Roberto Ignacio Fernández López

Catedrático de universidade

Universidade de Vigo

Comisión suplente

Presidente

Antonio López Díaz

Catedrático de universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Secretario

Fernando Serrano Antón

Catedrático de universidade

Universidade Complutense de Madrid

Suplente 1ª

Isabel García-Ovies Sarandeses

Catedrática de universidade

Universidade de Oviedo

Suplente 2º

Luis Alberto Malvárez Pascual

Catedrático de universidade

Universidade de Huelva

Suplente 3º

Joan Pagés Galtés

Catedrático de universidade

Universitat Rovira i Virgili

ANEXO III

Curriculum vitae

Datos persoais:

− Apelidos e nome.

− NIF.

− Data, localidade e provincia de nacemento.

− Enderezo, localidade e provincia de residencia.

− Teléfono e enderezo electrónico.

− Categoría actual como docente, centro, departamento e área de docencia actual.

− Data de resolución da habilitación e BOE de publicación.

Datos académicos:

1. Títulos académicos: clase, organismo e centro expedidor, data, cualificación, se a houber.

2. Postos docentes desempeñados: categoría, organismo ou centro, réxime de dedicación, data de nomeamento ou contrato, data de cesamento.

3. Actividade docente desempeñada.

4. Actividade investigadora desempeñada.

5. Publicacións de libros e monografías: autoría ou coautoría/s, título, editor, editorial, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo Consello editorial).

6. Traballos científicos publicados en revistas españolas ou estranxeiras: autoría ou coautoría/s, título, revista, volume, páxina, data (de estar pendente de publicación, xustifíquese a aceptación polo Consello editorial).

7. Outras publicacións.

8. Outros traballos de investigación.

9. Proxectos de investigación subvencionados.

10. Comunicacións e relatorios presentados a congresos: título, organizador, carácter nacional ou internacional, lugar, data.

11. Patentes.

12. Cursos e seminarios impartidos: centro, organismo, materia, actividade desenvolvida, data.

13. Cursos e seminarios recibidos: centro, organismo, materia, data.

14. Bolsas, axudas e premios recibidos (posteriores á licenciatura).

15. Actividade en empresas e profesión libre.

16. Outros méritos docentes ou de investigación.

17. Outros méritos.

18. Cargos de xestión desempeñados: cargo, centro, período.

19. Dilixencia de referendo do curriculum.