DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 28 de decembro de 2023 Páx. 71029

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 24 de novembro de 2023, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da infraestrutura de evacuación Banzas (antes: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas), nos concellos de Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144).

O 5 de maio de 2022 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 87 o Acordo do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública (DUP), en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto da solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, Negreira, Outes e Rois (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144), promovido por Green Capital Power, S.L.

O 14 de xullo de 2022, a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (en diante DXPERN) ditou resolución pola que se autorizou a transmisión da titularidade, a favor de ICE Lousame, S.L. (en diante o promotor), do proxecto referenciado.

O 27.10.2023, o promotor presentou nova documentación técnica na cal inclúe unha nova relación de bens e dereitos afectados (RBDA), que modifica e substitúe a anterior (publicada no DOG referido no primeiro punto) debido ás modificacións introducidas polas formulacións de declaracións de impacto ambiental (DIA) desfavorables do parque Maragouto e doutros parques que tiñan prevista a súa evacuación por esta liña. Como consecuencia desta modificación actualízase a denominación do proxecto, que pasa a ser Infraestrutura de evacuación Banzas.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/promotora: ICE Lousame, S.L. (CIF B09963190).

Enderezo social: r/ Fernando de Casas Novoa, 35, bloque B, 2º andar, porta B, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: infraestruturas de evacuación Banzas (DUP) (anteriormente denominado: solución de evacuación conxunta dos PPEE Maragouto e Banzas).

Nº expediente: IN408A 2020/144.

Concellos afectados: Outes, Negreira, Brión, Rois e Lousame (A Coruña).

Orzamento de execución material: 7.865.979,45 €.

Prazo de execución: oito (8) meses.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública (DUP) modificada, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación, para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A modificación da relación dos bens e dereitos afectados, concreta e individualizada, dos propietarios (RBDA outubro 2023-asda. 27.10.2023), que figura no anexo I que se insire neste acordo, que anula e substitúe a anterior (RBDA marzo 2022-asda. 23.3.2022), publicada no Acordo do 5 de abril de 2022 (DOG núm. 87, do 5 de maio de 2022).

2. A relación dos bens e dereitos desafectados (RBDA outubro 2023-asda. 27.10.2023), que figura no anexo II que se insire neste acordo, respecto da anterior RBDA (marzo 2022-asda. 23.3.2022), publicada no mesmo Acordo do 5 de abril de 2022 (DOG núm. 87, do 5 de maio de 2022).

3. Memoria xustificativa. Declaración de utilidade pública e urxente ocupación do modificado I da infraestrutura de evacuación PE Banzas, outubro 2023 (asda. 27.10.2023).

4. Plano xeral parcelario do proxecto.

5. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

Polo exposto, o proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que, sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados, fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de quince (15) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación de cada unha das provincias afectadas, de conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 82), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na Casa do Concello de Outes, na Casa do Concello de Negreira, na Casa do Concello de Brión, na Casa do Concello de Rois e na Casa do Concello de Lousame (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

O Consello da Xunta de Galicia, na reunión do 7 de setembro de 2023, acordou declarar iniciativa empresarial prioritaria o proxecto eólico Banzas, ao abeiro do establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento de implantación de iniciativas empresariais en Galicia, modificada pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, polo que a DXPERN resolveu, o 29 de setembro de 2023, declarar a tramitación de urxencia do procedemento administrativo correspondente á infraestrutura de evacuación de Banzas (expediente IN408A 2020/144), segundo o establecido no artigo 44.2 da citada Lei 5/2017 e no artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, o que supón a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, salvo os relativos á presentación de solicitudes e recursos.

A Coruña, 24 de novembro de 2023

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados pola infraestrutura de evacuación Banzas
nos concellos de Brión, Lousame, Negreira, Outes e Rois (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144)

Tramo aéreo

Nº de
predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Afección

Apoio

Voo

Vieiro de
acceso (m²)

Ocupación temporal (m²)

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Núm. (%)

Superficie (m²)

Superficie (m²)

Concello de Negreira

401

Nieto Nieto, José Antonio

15057A51600479

516

479

Riba da Costa

Matogueira

1 (100 %)

76,39

1.349,12

244,29

707,25

402

Nieto Nieto, Carmen

15057A51600480

516

480

Lagoa

Matogueira

 

 

394,10

 

0,33

403

Blanco Sande, José Eulogio

15057A51602011

516

2011

Lagoa

Forestal

2 (100 %)

93,51

2.977,48

515,15

702,31

404

Rial García, Caridad

15057A51600472

516

472

Lagoa

Forestal

 

 

148,93

 

 

460

Maneiro Nieto, José Andrés (hros. de)

15057A51600661

516

661

Fonte Cernada

Forestal

 

 

1.765,14

 

 

461

Ferreiro Nieto, María Manuela

15057A51600662

516

662

Fonte Cernada

Forestal

 

 

 

69,77

 

462

Nieto Barbazán, Laureana

15057A51600660

516

660

Cernada

Forestal

 

 

1.137,02

293,28

3,43

463

Val Nieto, Francisco

15057A51600658

516

658

A Cernada

Forestal

10 (100 %)

93,51

1.478,26

155,42

743,36

464

Val Nieto, Francisco

15057A51600657

516

657

Cernada

Forestal

 

 

1.087,36

 

 

465

Romero Guzmán, Francisco José

15057A51600681

516

681

Cernada

Forestal

 

 

189,00

 

 

466

Guzmán Domínguez, María Dolores

15057A51600682

516

682

Cernada

Matogueira

 

 

1.321,17

 

 

467

Nieto Buján, Manuel (hros. de)

15057A51600689

516

689

Cernada

Matogueira

 

 

3,42

 

 

468

Barbazán Nieto, José

15057A51600683

516

683

Vilas

Matogueira

 

 

1.265,43

 

 

469

Rial García, Caridad

Blanco Sande, José Eulogio

15057A51600684

516

684

Vilas

Prados

 

 

873,23

 

 

470

Barbazán Nieto, José

15057A51600685

516

685

Vilas

Prados

 

 

900,32

 

 

471

Barbazán Nieto, José

15057A51600686

516

686

Vilas

Prados

 

 

572,61

 

 

472

Gorgal Fernández, Sabina (hros. de)

15057A51600687

516

687

Vilas

Prados

 

 

1.180,33

 

 

554

Nieto Tomé, José

15057A06300001

63

1

Trozo da Balboa

Forestal

 

 

1.086,84

 

 

555

Vázquez Cobas, José

Cobas Casais, Maximina

Vázquez Cobas, Daniel

Vázquez Cobas, Raúl

Cobas Casais, Dorinda (hros. de)

Cobas Casais, Amparo (hros. de)

15057A06300002

63

2

Trozo da Balboa

Forestal

 

 

578,05

 

 

556

Casais Plata, José

15057A06300003

63

3

Trozo da Balboa

Forestal

 

 

1.138,73

 

 

557

Antelo Casais, José (hros. de)

15057A06300004

63

4

Trozo da Balboa

Forestal

 

 

191,74

 

 

558

Cobas Fuentes, Bienvenido

15057A06310041

63

10041

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

85,95

 

 

559

Blanco Pensado, Pilar

15057A06310042

63

10042

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

494,07

 

 

560

Conde Rojo, David

15057A06310043

63

10043

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

261,51

 

 

561

Cobas Fuentes, Bienvenido

15057A06300041

63

41

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

 

32,43

 

562

Blanco Pensado, Pilar

15057A06300042

63

42

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

73,69

102,34

 

563

Conde Rojo, David

15057A06300043

63

43

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

574,66

104,34

 

564

Blanco Pais, Eulogio

15057A06300044

63

44

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

871,45

117,56

57,40

565

Tomé Gorgal, Emilia Pilar

15057A06300045

63

45

Recosta da Balboa

Forestal

16 (100 %)

99,40

543,77

72,81

519,17

566

Casais Blanco, Armelina (hros. de)

Casais Blanco, Demetrio Víctor

15057A06300046

63

46

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

455,43

104,49

269,65

567

Pazos Romero, Florentina Manuela

Romero Guzmán, María del Carmen

15057A06300047

63

47

Recosta da Balboa

Forestal

17 (100 %)

61,62

305,97

18,19

303,23

568

Blanco García, Laureano

15057A06300048

63

48

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

188,70

 

140,18

569

Pazos Romero, Florentina Manuela

Romero Guzmán, María del Carmen

15057A06300049

63

49

Recosta da Balboa

Forestal

 

 

53,25

 

 

570

Blanco Pais, Dolores (hros. de)

15057A06300062

63

62

Alto de Balboa

Forestal

 

 

37,78

 

95,66

571

Pazos Martínez, José Manuel (hros. de)

15057A06300063

63

63

Alto de Balboa

Forestal

 

 

458,20

 

5,98

572

Vázquez Cobas, José

Cobas Casais, Maximina

Vázquez Cobas, Daniel

Vázquez Cobas, Raúl

Cobas Casais, Dorinda (hros. de)

Cobas Casais, Amparo (hros. de)

15057A06300064

63

64

Alto de Balboa

Forestal

 

 

642,69

 

 

573

Pazos Martínez, José Manuel (hros. de)

15057A06300065

63

65

Alto de Balboa

Forestal

 

 

642,43

 

 

574

Fuentes Villar, María Casilda

15057A06300066

63

66

Alto de Balboa

Forestal

 

 

567,24

 

 

575

Tomé Gorgal, Emilia Pilar

15057A06300067

63

67

Alto de Balboa

Forestal

 

 

351,46

 

 

576

Blanco Pais, Eulogio

Blanco García, Laureano

Blanco Pais, Manuel

Blanco Pais, Francisco

15057A51300347

513

347

Chan da Lagoa

Forestal

 

 

115,43

 

 

577

Cobas Alvite, Lerestina Rosa

15057A51302007

513

2007

Sobradiño

Forestal

18 (100 %)

18,06

5.690,24

94,68

527,25

578

Cobas Alvite, Divina

15057A51302008

513

2008

Pedra da Barreira

Forestal

 

 

788,32

284,85

 

579

Cobas Alvite, Constantino

15057A51302006

513

2006

Sobradiño

Forestal

 

 

2.630,46

 

 

580

Cobas Alvite, Constantino

15057A51300263

513

263

Pedra da Barreira

Matogueira

 

 

1.665,30

 

 

581

Pais Sanmartín, Dorinda María

15057A51300260

513

260

Campo do Agro Novo

Forestal

19, 20 (100 %)

66,19

10.395,13

545,38

1.180,00

582

Fuentes Villar, Celestino (hros. de)

15057A51300255

513

255

Pedra dos Corvos

Prados

 

 

4.613,15

 

202,76

583

Pazos Romero, Florentina Manuela

Romero Guzmán, María del Carmen

15057A51301090

513

1090

Súas Revoltas

Matogueira

21 (85,38 %)

40,65

4.069,01

1.098,03

276,69

584

Pazos Pais, Enedina María

15057A51301014

513

1014

Revoltas

Forestal

21 (14,62 %)

6,96

82,85

 

153,78

585

Blanco Pais, Dolores (hros. de)

15057A51300251

513

251

Barranqueira

Matogueira

22 (100 %)

21,62

2.920,39

467,16

534,36

586

Casais Blanco, Armelina (hros. de)

Casais Blanco, Demetrio Víctor

15057A51300293

513

293

Braña

Prados

 

 

2.358,43

 

 

587

Conde Rojo, David

15057A51300290

513

290

Costa do Río Longo

Matogueira

 

 

23,16

 

 

588

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

15057A51300246

513

246

Alto das Teixoeiras

Prados

 

 

 

572,61

 

589

Blanco García, Américo

Nieto Pérez, Lorena

15057A51300249

513

249

Alto Fonte Famosa

Forestal

 

 

1,66

 

 

590

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

15057A51300248

513

248

Alto Fonte Famosa

Matogueira

 

 

88,27

 

 

591

Rojo Cobas, Felicitas

15057A51300247

513

247

Alto Fonte Famosa

Matogueira

23 (100 %)

31,14

2.825,26

424,90

583,20

592

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

15057A51304246

513

4246

Alto das Teixoeiras

Forestal

24, 25 (100 %)

62,85

12.317,25

2.435,08

925,71

593

Ardións Dosil, María Eugenia

15057A02700033

27

33

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

9,69

 

 

594

Ardións Nieto, María Blanca

15057A02700034

27

34

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

45,04

 

 

595

Blanco Vara, Dolores

15057A02700035

27

35

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

110,16

0,76

 

596

Blanco Martínez, Digna

15057A02700036

27

36

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

248,90

53,70

 

597

Estévez Estévez, Antonio

15057A02700037

27

37

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

326,05

58,21

 

598

García Blanco, Camilo (hros. de)

15057A02700038

27

38

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

442,95

72,71

 

599

Pais Sanmartín, Lourdes

15057A02700039

27

39

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

380,29

66,54

 

600

Romarís Suárez, Manuel

15057A02700040

27

40

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

376,44

71,38

 

601

Santos Sieira, Antonio

15063A02700363

27

363

Pedra dos Saltadores

Forestal

 

 

187,33

 

14,11

602

Leis Sanmartín, Juan (hros. de)

15057A02700044

27

44

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

4,45

 

 

603

Ardións Dosil, María Eugenia

15057A02700045

27

45

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

285,87

33,93

 

604

Blanco Martínez, Digna

15057A02700046

27

46

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

710,96

113,94

 

605

Maroñas Ardións, Vicenta (hros. de)

Maroñas Ardións, María Dolores

Maroñas Ardións, María Pilar

Maroñas Ardións, Manuel

Maroñas Ardións, Pilar

15057A02700047

27

47

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

711,53

102,10

 

606

Gorgal García, Pilar (hros. de)

15057A02700048

27

48

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

635,44

91,99

 

607

Blanco Gorgal, Elías

15057A02700049

27

49

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

301,32

44,40

 

608

Gorgal Fuentes, Manuel (hros. de)

15057A02700050

27

50

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

319,60

47,97

 

609

Plata García, Marina (hros. de)

15057A02700051

27

51

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

276,58

42,48

 

610

Pais Sanmartín, María (hros. de)

15057A02700052

27

52

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

158,32

24,82

 

611

Blanco Martínez, Digna

15057A02700053

27

53

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

271,56

43,63

 

612

García Blanco, Camilo (hros. de)

15057A02700054

27

54

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

253,91

42,26

 

613

Villar Plata, Juan

15057A02700055

27

55

Paralla da Braña

Matogueira

 

 

454,25

80,47

 

614

Plata Pais, Peregrina

15057A02700060

27

60

Braña do Pedregal

Matogueira

26 (100 %)

4,54

4.979,13

58,41

442,25

615

Blanco Martínez, Domingo

15057A02700061

27

61

Braña do Pedregal

Matogueira

 

 

1.722,10

 

 

616

Villar Plata, Juan

15057A02710112

27

10112

Lomba de Tras

Forestal

 

 

1.689,22

 

 

617

Villar Plata, Juan

15057A02700112

27

112

Lomba de Tras

Forestal

 

 

1.040,45

 

40,34

618

Blanco Martínez, Domingo

15057A02700113

27

113

Lomba de Tras

Forestal

27 (100 %)

18,06

632,00

83,92

304,14

619

García Blanco, Camilo (hros. de)

15057A02700114

27

114

Lomba de Tras

Forestal

 

 

489,19

82,28

149,10

620

Plata García, Marina (hros. de)

15057A02700115

27

115

Lomba de Tras

Forestal

 

 

677,83

172,83

 

621

Romarís Pais, María Dolores

Romarís Pais, Xosé Manoel

Romarís Pais, Andrés

15057A02700116

27

116

Lomba de Tras

Forestal

 

 

663,46

 

 

622

Maroñas Ardións, Vicenta (hros. de)

Maroñas Ardións, María Dolores

Maroñas Ardións, María Pilar

Maroñas Ardións, Manuel

Maroñas Ardións, Pilar

15057A02700117

27

117

Lomba de Tras

Forestal

 

 

907,94

 

 

623

Blanco Martínez, Digna

15057A02700158

27

158

Serra do Cume

Matogueira

 

 

292,03

 

148,01

624

Blanco Vara, Dolores

15057A02700157

27

157

Serra do Cume

Matogueira

28 (100 %)

21,62

2.495,46

130,70

397,99

625

Proupin Estévez, Olga

Estévez Tomé, María

15057A02700156

27

156

Serra do Cume

Matogueira

 

 

1.294,88

100,62

 

626

Villar Plata, Juan

15057A02700155

27

155

Serra do Cume

Matogueira

 

 

8,82

106,90

 

627

Maroñas Ardións, Vicenta (hros. de)

Maroñas Ardións, María Dolores

Maroñas Ardións, María Pilar

Maroñas Ardións, Manuel

Maroñas Ardiones, José

Maroñas Ardións, Pilar

15057A02700154

27

154

Serra do Cume

Matogueira

 

 

 

113,29

 

628

Blanco Vara, Dolores

15057A02700153

27

153

Serra do Cume

Matogueira

 

 

 

126,42

 

629

Plata Pais, Peregrina

15057A02700152

27

152

Serra do Cume

Matogueira

 

 

 

198,48

 

630

Blanco Gorgal, Elías

15057A02700151

27

151

Serra do Cume

Matogueira

 

 

 

307,21

 

631

García Tomé, Ovidio Víctor

15057A02700191

27

191

Chan Cotón Alleira

Matogueira

 

 

 

2,28

 

632

Villar Plata, Juan

15057A02700192

27

192

Chan Cotón Alleira

Prados

 

 

 

87,18

 

633

Blanco Gorgal, Elías

15057A02700193

27

193

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

70,33

 

634

Blanco Vara, Dolores

15057A02700194

27

194

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

498,28

 

635

Villar Plata, Juan

15057A02700195

27

195

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

93,69

 

636

Neo Pérez, Teresa

Pérez Nieto, Mercedes

15057A02700196

27

196

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

103,46

 

637

Romarís Cobas, Juan Manuel

15057A02700197

27

197

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

127,16

 

638

Plata Pais, Peregrina

15057A02700198

27

198

Chan Cotón Alleira

Forestal

 

 

 

178,90

 

639

Plata Pais, Peregrina

15057A02700260

27

260

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

75,52

 

640

Villar Plata, Juan

15057A02700264

27

264

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

62,82

 

641

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02700267

27

267

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

69,37

 

642

Romarís Suárez, Saturno

15057A02700270

27

270

Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

18,03

 

643

Villar Plata, Juan

15057A02700263

27

263

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

99,56

 

644

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02700266

27

266

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

141,41

 

645

Romarís Suárez, Saturno

15057A02700269

27

269

Riba Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

112,63

 

646

Romarís Suárez, Saturno

15057A02700272

27

272

Agro de Cándido

Forestal

 

 

 

22,85

 

647

Blanco Vara, Dolores

15057A02700189

27

189

Agro do Cume

Forestal

 

 

1.192,96

 

 

648

Ardións García, Manuela

15057A02700289

27

289

Agro do Cume

Forestal

 

 

719,90

 

18,86

649

Ardións García, María del Pilar (hros. de)

15057A02700291

27

291

Agro do Cume

Forestal

29 (100 %)

4,24

981,48

69,24

404,73

650

Plata Pais, Manuela

15057A02800057

28

57

Agro do Cume

Matogueira

 

 

726,91

66,83

 

651

Romarís Cobas, Juan Manuel

15057A02800058

28

58

Agro do Cume

Matogueira

 

 

242,68

77,66

 

652

Blanco Martínez, Domingo

15057A02800059

28

59

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

66,70

 

653

Plata Pais, Peregrina

15057A02800060

28

60

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

60,02

 

654

Villar Plata, Juan

15057A02800061

28

61

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

54,13

 

655

Blanco Muíño, Olivia

15057A02800062

28

62

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

55,38

 

656

Blanco Gorgal, Elías

15057A02800063

28

63

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

61,57

 

657

Villar Plata, Juan

15057A02800065

28

65

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

65,95

 

658

Maroñas Ardións, Vicenta (hros. de)

Maroñas Ardións, María Dolores

Maroñas Ardións, María Pilar

Maroñas Ardións, Manuel

Maroñas Ardións, Pilar

15057A02800069

28

69

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

64,81

 

659

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02800071

28

71

Agro do Cume

Matogueira

 

 

 

57,99

 

660

Blanco Martínez, Digna

15057A02800083

28

83

Trozo da Fieitosa

Matogueira

 

 

 

187,50

 

661

Blanco Martínez, Digna

15057A02800084

28

84

Trozo da Fieitosa

Matogueira

 

 

 

16,47

 

662

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02800086

28

86

Trozo da Fieitosa

Matogueira

 

 

 

524,19

 

663

Estévez Tomé, Hortensia

15057A02800072

28

72

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

1.447,33

 

 

664

Plata García, Guillermo

15057A02800073

28

73

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

404,62

 

 

665

Blanco Vara, Dolores

15057A02800074

28

74

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

352,81

 

 

666

Blanco Martínez, Digna

15057A02800075

28

75

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

341,79

 

 

667

Villar Plata, Juan

15057A02800076

28

76

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

322,51

 

 

668

Romarís Cobas, Juan Manuel

15057A02800077

28

77

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

294,64

 

 

669

Romarís Suárez, Manuel

15057A02800078

28

78

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

268,49

 

213,54

670

López Vara, José (hros. de)

15057A02800079

28

79

Cova das Casiñas

Matogueira

30 (100 %)

24,11

232,85

22,71

296,88

671

Gorgal Fuentes, Manuela

15057A02800080

28

80

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

251,70

51,25

55,97

672

Villar Plata, Juan

15057A02800081

28

81

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

309,75

320,92

 

673

García Tomé, Ovidio Víctor

15057A02800082

28

82

Cova das Casiñas

Matogueira

 

 

335,36

85,98

 

674

Romarís Pais, María Dolores

Romarís Pais, Xosé Manoel

Romarís Pais, Andrés

15057A02800114

28

114

Agro Cova Boimorto

Matogueira

 

 

2.883,14

403,89

 

675

Romarís Pais, María Dolores

Romarís Pais, Xosé Manoel

Romarís Pais, Andrés

15057A02800116

28

116

Agro Cova Boimorto

Matogueira

 

 

 

8,76

 

676

Villar Plata, Juan

15057A02800117

28

117

Cocheiriños

Forestal

 

 

993,13

157,89

 

677

Romarís Suárez, Saturno

15057A02800118

28

118

Cocheiriños

Matogueira

 

 

600,27

71,57

 

678

Romarís Suárez, Saturno

15057A02700285

27

285

Lama Maior

Prados

 

 

 

21,17

 

679

Blanco Martínez, Digna

15057A02800119

28

119

Cocheiriños

Prados

 

 

 

127,87

 

680

Ardións García, Cecilia Josefa

15057A02800120

28

120

Cocheiriños

Prados

 

 

975,97

 

 

681

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02800121

28

121

Cocheiriños

Prados

 

 

 

50,12

 

682

García Blanco, Camilo (hros. de)

15057A02800122

28

122

Cocheiriños

Forestal

 

 

 

5,17

 

683

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A02800155

28

155

Revolta do Crego

Forestal

 

 

717,10

 

 

684

Blanco Gorgal, Elías

15057A02800153

28

153

Revolta do Crego

Forestal

 

 

97,79

 

 

685

Romarís Suárez, Saturno

15057A02800150

28

150

Revolta do Crego

Forestal

 

 

12,58

 

 

686

Villar Plata, Juan

15057A02800152

28

152

Revolta do Crego

Forestal

 

 

337,81

 

 

687

Blanco Gorgal, Elías

15057A02800154

28

154

Revolta do Crego

Forestal

 

 

545,52

 

 

688

Villar Plata, Juan

15057A02800156

28

156

Revolta do Crego

Forestal

 

 

401,28

 

 

689

Gorgal Fuentes, Manuela

15057A02800125

28

125

Cocheiriños

Forestal

 

 

744,55

 

 

690

Villar Plata, Juan

15057A02800127

28

127

Cocheiriños

Forestal

 

 

66,32

 

 

691

Gorgal García, Pilar (hros. de)

15057A02800128

28

128

Súas Pías

Prados

 

 

 

250,97

 

692

Villar Plata, Juan

15057A02800134

28

134

Rego da Estivada

Forestal

 

 

578,42

142,80

92,26

693

Villar Plata, Juan

15057A02800133

28

133

Rego da Estivada

Forestal

 

 

935,71

 

 

694

Romarís Suárez, Manuel

15057A02800137

28

137

Rego da Estivada

Forestal

 

 

1.334,84

 

 

695

Romarís Suárez, Manuel

15057A02800139

28

139

Rego da Estivada

Forestal

 

 

588,87

 

 

696

Plata Pais, Domingo

15057A02800140

28

140

Rego da Estivada

Prados

 

 

5,51

 

 

697

Gorgal García, Pilar (hros. de)

15057A02800490

28

490

Cotón do Valado

Labradío

 

 

1.455,05

 

 

698

Gorgal Fuentes, Manuel (hros. de)

15057A03500308

35

308

Campo do Reiro

Prados

 

 

786,84

 

 

699

Plata Pais, Peregrina

15057A03500309

35

309

Campo do Reiro

Forestal

 

 

1.571,91

 

 

700

Gorgal Fuentes, Manuela

15057A03500312

35

312

Campo do Reiro

Prados

 

 

89,15

 

 

701

Villar Plata, Juan

15057A03500313

35

313

Campo do Reiro

Prados

 

 

468,03

 

 

702

Leis Sanmartín, Juan (hros. de)

15057A03500314

35

314

Campo do Reiro

Prados

 

 

1.183,12

 

 

703

Blanco Vara, Dolores

15057A03500315

35

315

Campo do Reiro

Prados

 

 

942,95

 

11,88

704

Pérez García, Josefina (hros. de)

15057J51300536

513

536

Agra do Reino

Prados

32 (100 %)

27,67

633,37

513,61

508,49

705

Villar Plata, Juan

15057J51300537

513

537

Agra do Reino

Prados

 

 

454,28

 

23,08

706

Villar Plata, Juan

15057J51300538

513

538

Agro do Reino

Prados

 

 

620,32

 

 

707

Villar Plata, Juan

15057A03500320

35

320

Campo do Reiro

Forestal

 

 

744,20

 

 

708

Villar Plata, Juan

15057J51300539

513

539

Agro do Reino

Prados

 

 

2.147,03

 

 

709

Villar Plata, Juan

15057A03300176

33

176

Riba do Reino

Matogueira

 

 

 

33,84

 

710

Vara García, Engracia

15057A03300175

33

175

Riba do Reino

Forestal

 

 

 

182,90

 

711

Casal Blanco, José Francisco (hros. de)

15057A03300174

33

174

Riba do Reino

Forestal

 

 

 

246,51

 

712

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03300173

33

173

Riba do Reino

Forestal

 

 

 

164,57

 

713

Blanco Fuentes, María del Carmen

15057A03300172

33

172

Riba do Reino

Forestal

 

 

 

165,42

 

714

Plata Pais, Peregrina

15057A03300171

33

171

Riba do Reino

Forestal

 

 

 

163,83

 

715

Blanco Muíño, Olivia

15057A03300170

33

170

Riba do Reino

Forestal

 

 

818,80

153,15

 

716

Estévez Tomé, Erundino

15057A03300168

33

168

Agro do Peno

Forestal

 

 

1.366,68

31,63

 

717

Pais Sanmartín, Manuel

15057A03300169

33

169

Agro do Peno

Matogueira

 

 

1.451,31

268,51

 

718

Gorgal Fuentes, Manuel (hros. de)

15057A03300167

33

167

Costa do Tremiño

Matogueira

 

 

1.327,10

141,41

 

719

Maroñas Ardións, Vicenta (hros. de)

Maroñas Ardións, Manuel

Maroñas Ardións, María Pilar

Maroñas Ardións, María Dolores

Maroñas Ardións, Pilar

15057A03300166

33

166

Costa do Tremiño

Matogueira

33 (100 %)

4,24

1.008,84

189,45

339,69

720

Villar Plata, Juan

15057A03300153

33

153

Costa do Tremiño

Matogueira

 

 

890,62

 

92,99

721

Pais Sanmartín, Engracia María

15057A03300152

33

152

Costa do Tremiño

Matogueira

 

 

957,32

 

 

722

Romarís Cobas, Juan Manuel

15057A03300151

33

151

Costa do Tremiño

Matogueira

 

 

743,70

 

 

723

Villar Plata, Juan

15057A03300150

33

150

Costa do Tremiño

Matogueira

 

 

138,10

 

 

724

Ferreiro Pais, María Soledad

15057A03300187

33

187

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

147,90

 

725

Neo Blanco, Manuel

15057A03300189

33

189

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

186,99

 

726

Forján García, María del Carmen

García Romarís, María Manuela

15057A03300190

33

190

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

171,58

 

727

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03300191

33

191

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

179,54

 

728

Ferreiro Nimo, María Rosa

15057A03300192

33

192

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

169,59

 

729

Descoñecido

15057A03300196

33

196

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

188,28

 

730

Piñeiro Villar, Manuela (hros. de)

15057A03300197

33

197

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

165,17

 

731

Estévez Estévez, Antonio

15057A03300198

33

198

Fonte do Xeixo

Prados

 

 

 

404,76

 

732

Romariz Fernández, José María

Romariz Fernández, María Julia

15057A03300199

33

199

Fonte do Xeixo

Matogueira

 

 

 

166,30

 

733

Costa Calderón, Ricardo (hros. de)

15057A03300200

33

200

Fonte do Xeixo

Matogueira

 

 

 

182,06

 

734

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03300201

33

201

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

28,09

181,67

 

735

García Casal, Isabel

15057A03300202

33

202

Bañadoiro

Matogueira

 

 

895,33

197,75

 

736

Leis Piñeiro, María Cecilia

Leis Piñeiro, Domingo Manuel

15057A03300203

33

203

Bañadoiro

Matogueira

34 (100 %)

27,56

1.084,75

430,23

569,87

737

García Ferreiro, María José

15057A03300204

33

204

Bañadoiro

Matogueira

 

 

642,68

 

 

738

García Casal, José Manuel

15057A03400006

34

6

Rozas

Prados

 

 

 

10,61

 

739

Leis Ferreiro, Edelmira

15057A03400007

34

7

Rozas

Forestal

 

 

 

95,50

 

740

Romarís Pérez, Ismael

15057A03400009

34

9

Cotón da Armada

Matogueira

 

 

 

4,17

 

741

Blanco Leis, Emilia

15057A03400010

34

10

Rozas

Matogueira

 

 

 

14,32

 

742

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03400012

34

12

Rozas

Forestal

 

 

 

3,19

 

743

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03400025

34

25

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

2,74

 

744

Leis Piñeiro, María Cecilia

Leis Piñeiro, Domingo Manuel

15057A03400030

34

30

Bañadoiro

Forestal

 

 

 

42,29

 

745

García Ferreiro, María José

15057A03400034

34

34

Bañadoiro

Matogueira

 

 

662,92

215,38

 

746

Estévez Estévez, José

15057A03400035

34

35

Bañadoiro

Matogueira

 

 

605,65

93,86

 

747

Suárez Bello, María del Carmen

15057A03400038

34

38

Bañadoiro

Forestal

 

 

553,70

82,89

 

748

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03400039

34

39

Bañadoiro

Forestal

 

 

263,66

48,86

 

749

Pedrares Neo, María Julia

15057A03400037

34

37

Laxes de Porqueira

Forestal

 

 

145,68

24,04

 

750

Casal Blanco, Antonio

15057A03400067

34

67

Costa

Forestal

35 (100 %)

24,11

659,16

107,35

475,08

751

Estévez Estévez, Antonio

15057A03400065

34

65

Costa

Forestal

 

 

708,44

 

81,32

752

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03400062

34

62

Costa

Forestal

 

 

1.742,91

 

 

753

Ferreiro Pais, María Magdalena

Ferreiro Pais, Servando

15057A03400059

34

59

Costa

Forestal

 

 

1.515,17

1,39

 

754

Blanco Leis, Jesús

Blanco Leis, María

15057A03400057

34

57

Costa

Forestal

36 (100 %)

24,11

587,40

169,20

498,61

755

García Piñeiro, Casimiro

15057A03400055

34

55

Costa

Forestal

 

 

651,61

115,62

50,53

756

Ferreiro Suárez, José María

15057A03400051

34

51

Costa

Forestal

 

 

811,99

157,04

 

757

Pedrares Leis, Juana

15057A03400050

34

50

Costa

Forestal

 

 

901,94

163,10

 

758

Leis Ferreiro, Juan

15057A03400092

34

92

Costa

Forestal

 

 

1.902,92

420,76

5,03

759

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03400094

34

94

Costa

Forestal

37 (100 %)

24,11

570,96

75,70

505,30

760

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03400284

34

284

Pedra Aguda

Forestal

 

 

211,97

 

45,67

761

Ferreiro Pais, Germán

15057A03400285

34

285

Pedra Aguda

Forestal

 

 

269,00

 

 

762

Casal Blanco, Eugenio

15057A03400286

34

286

Pedra Aguda

Forestal

 

 

493,00

 

 

763

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03400287

34

287

Pedra Aguda

Forestal

 

 

83,76

 

 

764

Blanco Leis, Emilia

15057A03400288

34

288

Pedra Aguda

Forestal

 

 

1,34

 

 

765

Ferreiro Suárez, José María

15057A03400091

34

91

Costa

Forestal

 

 

 

65,00

 

766

Casal Blanco, María (hros. de)

5268408NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

47,52

 

767

Casal Blanco, María (hros. de)

15057A03400096

34

96

Revoltiña

Forestal

 

 

 

36,78

 

768

Descoñecido

15057A03400097

34

97

Revoltiña

Forestal

 

 

 

63,99

 

769

Parada Pedrares, Juventina (hros. de)

15057A03400049

34

49

Revoltiña

Forestal

 

 

 

69,44

 

770

Blanco Leis, Emilia

15057A03400101

34

101

Revoltiña

Forestal

 

 

 

148,33

 

771

Blanco Leis, Emilia

15057A03400296

34

296

Riba do Pereiro

Prados

 

 

 

218,96

 

772

Ferreiro Suárez, José María

15057A03400298

34

298

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

60,84

63,45

 

773

Suárez Bello, María del Carmen

Suárez Suárez, María del Carmen

Suárez Suárez, María Josefa

Pereira Suárez, María Liliana

Suárez Suárez, Juan Manuel

Suárez Suárez, María Teresa

15057A03400299

34

299

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

 

17,49

 

774

Blanco Leis, Emilia

15057A03400300

34

300

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

524,85

40,33

 

775

Ferreiro Nimo, María Rosa

15057A03400302

34

302

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

330,41

 

 

776

Suárez Bello, María del Carmen

Suárez Suárez, María del Carmen

Suárez Suárez, María Josefa

Pereira Suárez, María Liliana

Suárez Suárez, Juan Manuel

Suárez Suárez, María Teresa

15057A03400303

34

303

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

73,34

 

 

777

Suárez Pereira, Bienvenido

15057A03400304

34

304

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

 

21,91

 

778

Suárez Porto, Valentina

15057A03400306

34

306

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

 

23,42

 

779

Pedrares Neo, María Julia

15057A03400308

34

308

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

371,39

33,14

 

780

García Piñeiro, Marina Serafina

15057A03400310

34

310

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

312,06

36,48

 

781

Casal Blanco, Antonio

15057A03400312

34

312

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

355,28

43,47

 

782

Lueiro Oreiro, Jesús

15057A03400314

34

314

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

247,66

21,28

 

783

Leis Piñeiro, María Cecilia

Leis Piñeiro, Domingo Manuel

15057A03400317

34

317

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

926,32

102,34

 

784

Leis Ferreiro, Juan

15057A03400320

34

320

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

276,75

 

106,93

785

Ferreiro Pais, María Dolores

15057A03400321

34

321

Riba do Pereiro

Forestal

38 (15,80 %)

3,81

379,69

187,74

129,47

786

Estévez Estévez, Antonio

15057A03400337

34

337

Bocas das Revoltas

Forestal

 

 

15,42

 

69,90

787

Romariz Fernández, José María

Romariz Fernández, María Julia

15057A03400336

34

336

Bocas das Revoltas

Forestal

38 (84,20 %)

20,30

563,49

1,30

261,29

788

Lueiro Oreiro, Jesús

15057A03400335

34

335

Bocas das Revoltas

Forestal

 

 

732,53

 

 

789

Leis Ferreiro, Juan

15057A03400334

34

334

Bocas das Revoltas

Forestal

 

 

1.384,99

 

 

790

Leis Ferreiro, Juan

15057A03400333

34

333

Bocas das Revoltas

Forestal

 

 

369,49

 

 

791

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03400332

34

332

Bocas das Revoltas

Forestal

 

 

269,56

 

 

792

Neo Blanco, Manuel

15057A03400375

34

375

Revolta da Palla

Forestal

 

 

272,78

 

125,91

793

García Romarís, María Manuela

15057A03400376

34

376

Revolta da Palla

Forestal

39 (100 %)

27,67

2.127,46

277,12

398,01

794

Estévez Estévez, José

15057A03400377

34

377

Revolta da Palla

Forestal

 

 

1.174,20

396,75

46,48

795

Ferreiro Pais, María Soledad

15057A51500070

515

70

Revolta da Palla

Forestal

 

 

 

55,02

 

796

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

15057A51500141

515

141

Revolta da Palla

Labradío

 

 

 

65,82

 

797

García Romarís, María Manuela

15057A03400379

34

379

Revolta da Palla

Forestal

 

 

496,86

 

 

798

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03200122

32

122

Canle da Revolta

Forestal

 

 

151,53

 

 

799

Suárez Romarís, Josefa (hros. de)

15057A03200121

32

121

Canle da Revolta

Forestal

 

 

540,86

 

 

800

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03200119

32

119

Canle da Revolta

Forestal

 

 

6,85

 

 

801

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03200113

32

113

Portela da Devesa

Forestal

40 (100 %)

37,82

1.216,18

84,30

604,59

802

Blanco Leis, Emilia

15057A03200114

32

114

Portela da Devesa

Forestal

 

 

682,02

 

 

803

Lueiro Oreiro, Jesús

15057A03200109

32

109

Boudiñal

Forestal

 

 

650,23

 

 

804

Ferreiro Suárez, José María

15057A03200108

32

108

Boudiñal

Forestal

 

 

1.145,87

 

 

805

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03200107

32

107

Boudiñal

Forestal

 

 

4.028,90

 

 

806

Pedrares Leis, Clara

15057A03200106

32

106

Boudiñal

Forestal

 

 

678,45

 

 

807

Ferreiro Pais, María Soledad

15057A03200105

32

105

Boudiñal

Forestal

 

 

198,71

 

 

808

García Piñeiro, María Teresa

15057A03200104

32

104

Boudiñal

Forestal

 

 

1,69

 

 

809

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03200225

32

225

Braña da Porca

Forestal

 

 

841,76

 

 

810

García Casal, Isabel

15057A03200224

32

224

Braña da Porca

Forestal

 

 

712,08

 

 

811

Blanco Lourido, María (hros. de)

15057A03200223

32

223

Braña da Porca

Forestal

 

 

180,23

 

 

812

Ferreiro Suárez, José María

15057A03200222

32

222

Braña da Porca

Forestal

 

 

278,94

 

 

813

Piñeiro Villar, Manuela (hros. de)

15057A03200221

32

221

Braña da Porca

Forestal

 

 

396,64

 

 

814

Estévez Estévez, José

15057A03200220

32

220

Braña da Porca

Forestal

 

 

259,69

 

 

815

Descoñecido

15057A03200219

32

219

Braña da Porca

Forestal

 

 

52,89

 

 

816

Neo Blanco, Manuel

15057A03200218

32

218

Braña da Porca

Forestal

 

 

148,47

 

 

817

Pedrares Leis, Juana

15057A03200217

32

217

Braña da Porca

Forestal

 

 

168,60

 

 

818

Ferreiro Romarís, Claudina (hros. de)

15057A03200216

32

216

Braña da Porca

Forestal

 

 

133,50

 

 

819

Blanco Leis, Emilia

15057A03200215

32

215

Braña da Porca

Forestal

 

 

40,72

 

 

820

Ferreiro Nimo, María Rosa

15057A03200214

32

214

Braña da Porca

Forestal

 

 

125,59

 

 

821

Leis Piñeiro, María Cecilia

Leis Piñeiro, Domingo Manuel

15057A03200226

32

226

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

126,50

 

 

822

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03200227

32

227

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

128,63

 

 

823

Ferreiro Suárez, José María

15057A03200228

32

228

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

466,82

 

 

824

Pedrares Neo, María Julia

15057A03200229

32

229

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

277,90

 

 

825

Blanco Leis, Emilia

15057A03200230

32

230

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

331,86

 

 

826

Blanco Leis, Emilia

15057A03200231

32

231

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

201,38

 

 

827

Pedrares Leis, María de los Ángeles

15057A03200232

32

232

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

632,64

 

 

828

Suárez Bello, María del Carmen

Suárez Suárez, María del Carmen

Suárez Suárez, María Josefa

Pereira Suárez, María Liliana

Suárez Suárez, Juan Manuel

Suárez Suárez, María Teresa

15057A03200233

32

233

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

719,68

 

 

829

Ferreiro Pais, María Soledad

Ferreiro Pais, Germán

Ferreiro Pais, Servando

Ferreiro Pais, María Dolores

Ferreiro Pais, María Magdalena

Ferreiro Pais, María Teresa

Ferreiro Pais, María Manuela

Ferreiro Pais, Gonzalo

Ferreiro Pais, Aurelia

15057A03200235

32

235

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

703,94

 

 

830

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03200236

32

236

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

1.018,28

 

 

831

García Casal, Isabel

15057A03200237

32

237

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

760,23

 

 

832

Estévez Estévez, Antonio

15057A03200238

32

238

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

374,64

 

 

833

Tomé Martínez, Juan Antonio

15057A03200239

32

239

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

97,54

 

 

834

García Romarís, María Manuela

15057A03200240

32

240

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

93,69

 

 

835

Leis Ferreiro, Edelmira

15057A03200241

32

241

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

257,68

 

 

836

Blanco Lourido, María (hros. de)

15057A03200886

32

886

Cerdeiriñas

Forestal

 

 

3,54

 

 

837

Ferreiro Pais, María Soledad

15057A03200885

32

885

Cerdeiriñas

Forestal

 

 

11,05

 

 

838

Lueiro Riveiro, Domingo José María (hros. de)

15057A03200884

32

884

Cerdeiriñas

Forestal

 

 

13,81

 

 

839

Blanco Lourido, Jesús (hros. de)

15057A03200883

32

883

Cerdeiriñas

Forestal

 

 

18,69

 

 

840

Pedrares Leis, Juana

15057A03200257

32

257

Agro Cerdeiriñas

Forestal

 

 

219,09

 

 

841

Pedrares Leis, Dominga Julia

15057A03200882

32

882

Meixoeiro

Forestal

 

 

40,91

 

 

842

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03200879

32

879

Meixoeiro

Forestal

 

 

31,37

 

 

843

Estévez Estévez, José

15057A03200878

32

878

Meixoeiro

Forestal

 

 

44,61

 

 

844

García Piñeiro, Casimiro

15057A03200877

32

877

Meixoeiro

Forestal

 

 

26,00

 

 

845

Ferreiro Gorgal, José (hros. de)

15057A03200871

32

871

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

68,69

 

 

846

García Casal, Isabel

15057A03200872

32

872

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

254,12

 

 

847

Estévez Estévez, Antonio

15057A03200873

32

873

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

380,90

 

 

848

Tomé Martínez, Juan Antonio

15057A03200874

32

874

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

177,74

 

 

849

García Romarís, María Manuela

15057A03200875

32

875

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

177,20

 

 

850

Leis Ferreiro, Edelmira

15057A03200876

32

876

Fonte de Pena María

Forestal

 

 

505,97

 

 

851

Romariz Fernández, José María

Romariz Fernández, María Julia

15057A03200244

32

244

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

48,41

 

 

852

Descoñecido

15057A03200245

32

245

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

157,18

 

 

853

López Cuns, Manuel (hros. de)

15057A03200246

32

246

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

133,60

 

 

854

Estévez Estévez, José

15057A03200247

32

247

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

596,79

 

 

855

Piñeiro Villar, Manuela (hros. de)

15057A03200248

32

248

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

968,88

 

 

856

Ferreiro Romarís, María

15057A03200249

32

249

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

703,62

 

 

857

García Casal, María Teresa

15057A03200250

32

250

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

1.435,36

 

 

858

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03200251

32

251

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

782,12

 

 

859

Ferreiro Pais, María Soledad

Ferreiro Pais, Germán

Ferreiro Pais, Servando

Ferreiro Pais, María Dolores

Ferreiro Pais, María Magdalena

Ferreiro Pais, María Teresa

Ferreiro Pais, María Manuela

Ferreiro Pais, Gonzalo

Ferreiro Pais, Aurelia

15057A03200252

32

252

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

644,19

 

 

860

Descoñecido

15057A03200253

32

253

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

564,26

 

 

861

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03200254

32

254

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

736,19

 

 

862

Blanco Leis, Emilia

15057A03200255

32

255

Xunta dos Ríos

Forestal

 

 

458,45

 

 

863

Ferreiro Nimo, María Rosa

15057A03200256

32

256

Meixoeiro

Forestal

 

 

2.577,98

 

 

864

Blanco Leis, María

15057A03200761

32

761

Meixoeiro

Forestal

 

 

409,23

 

 

865

Romarís Suárez, Saturno

15057A03200762

32

762

Meixoeiro

Forestal

 

 

725,28

 

 

866

Ferreiro Romarís, Claudina (hros. de)

15057A03200763

32

763

Meixoeiro

Forestal

 

 

563,84

 

 

867

Ferreiro Pais, María Soledad

Ferreiro Pais, Germán

Ferreiro Pais, Servando

Ferreiro Pais, María Dolores

Ferreiro Pais, María Magdalena

Ferreiro Pais, María Teresa

Ferreiro Pais, María Manuela

Ferreiro Pais, Gonzalo

Ferreiro Pais, Aurelia

15057A03200764

32

764

Meixoeiro

Forestal

 

 

618,65

 

 

868

Lueiro Oreiro, Manuel

15057A03200765

32

765

Meixoeiro

Forestal

 

 

663,53

 

 

869

García Casal, María Teresa

15057A03200766

32

766

Meixoeiro

Forestal

 

 

690,51

 

 

870

Blanco Leis, María

15057A03200767

32

767

Meixoeiro

Forestal

 

 

284,92

 

 

871

Ferreiro Suárez, José María

15057A03200768

32

768

Meixoeiro

Forestal

 

 

306,99

 

 

872

Tomé Martínez, Juan Antonio

15057A03200769

32

769

Meixoeiro

Forestal

 

 

277,75

 

 

873

García Piñeiro, Casimiro

15057A03200770

32

770

Meixoeiro

Forestal

 

 

329,54

 

 

874

Estévez Estévez, José

15057A03200771

32

771

Meixoeiro

Forestal

 

 

191,39

 

 

875

Suárez Forján, José (hros. de)

15057A03200772

32

772

Meixoeiro

Forestal

 

 

72,39

 

 

876

Neo Blanco, Manuel

15057A03200773

32

773

Meixoeiro

Forestal

 

 

67,12

 

 

877

Estévez Estévez, Antonio

15057A03200774

32

774

Meixoeiro

Forestal

 

 

27,44

 

 

878

Pedrares Leis, Dominga Julia

15057A03200775

32

775

Meixoeiro

Forestal

 

 

19,40

 

 

879

Leis Piñeiro, María Cecilia

Leis Piñeiro, Domingo Manuel

15057A03200776

32

776

Cerdeiriñas

Forestal

 

 

7,48

 

 

1066

Gorgal García, Pilar (hros. de)

15057A02700286

27

286

Canle do Pedregal

Matogueira

25 (100 %)

23,67

137,27

24,30

178,50

1067

Gorgal Fuentes, Manuela

15057A02700041

27

41

Canle do Pedregal

Matogueira

 

 

299,59

62,55

116,61

1069

Gorgal García, Pilar (hros. de)

15057A02800135

28

135

Rego da Estivada

Forestal

31 (100 %)

6,00

1.330,00

23,47

308,86

1070

Romarís Suárez, Manuel

15057A02800136

28

136

Rego da Estivada

Forestal

 

 

238,07

 

44,50

1072

Leis Ferreiro, Juan

15057A03300194

33

194

Fonte do Xeixo

Forestal

 

 

 

196,28

 

1079

Blanco Pais, Dolores (hros. de)

15057A51300294

513

294

Su Revolta

Prados

 

 

1.883,77

 

11,51

1080

Suárez Bello, María del Carmen

Suárez Suárez, María del Carmen

Suárez Suárez, María Josefa

Pereira Suárez, María Liliana

Suárez Suárez, Juan Manuel

Suárez Suárez, María Teresa

15057A03400297

34

297

Riba do Pereiro

Forestal

 

 

149,18

 

 

1081

Plata García, Guillermo

15057A03500317

35

317

Campo do Reiro

Prados

 

 

173,91

 

 

1083

Estévez Estévez, Antonio

15057A03200881

32

881

Meixoeiro

Forestal

 

 

36,70

 

 

1084

Neo Blanco, Manuel

15057A03200880

32

880

Meixoeiro

Forestal

 

 

50,65

 

 

1086

Piñeiro Villar, Manuela (hros. de)

5268407NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

58,18

 

1087

Suárez Forján, José (hros. de)

5268406NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

12,63

 

1088

López Cuns, Manuel (hros. de)

5268405NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

13,16

 

1089

Blanco Lourido, Jesús (hros. de)

5268404NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

93,41

 

1090

Concello de Negreira

5268403NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

27,48

 

1091

Concello de Negreira

5268402NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

120,40

 

1092

Estévez Estévez, Antonio

5368601NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

0,53

 

1093

Concello de Negreira

5368607NH1456N

-

-

Barbazán

Urbano

 

 

 

55,51

 

1096

Cobas Alvite, Víctoria

15057A51302009

513

2009

Pedra da Barreira

Forestal

 

 

 

380,60

 

1180

Blanco Martínez, Digna

15057A02800085

28

85

Trozo da Fieitosa

Matogueira

 

 

 

206,79

 

Concello de Outes

405

Nieto Blanco, Alejandro

15063A02500035

25

35

Pedras da Edra

Matogueira

 

 

218,32

0,82

7,49

406

Pérez Ramos, María Josefa

15063A02500033

25

33

Estivada das Aveas

Matogueira

3 (100 %)

41,60

1.614,65

165,50

443,06

407

Antelo Lavandeira, Juan Pedro

15063A02500032

25

32

Estivada das Aveas

Matogueira

 

 

4.480,70

 

169,28

408

Antelo Lavandeira, Juan Pedro

15063A02500025

25

25

Gatañeira

Prados

4 (100 %)

60,06

1.371,42

57,73

668,33

409

Nieto López, Argimiro (hros. de)

15063A02500026

25

26

Estivada das Aveas

Matogueira

 

 

31,44

 

 

410

Rodríguez Pazos, María

15063A02500022

25

22

Estivada das Aveas

Matogueira

 

 

1.601,63

316,17

 

411

Pazos Rodríguez, María Balbina

15063A02500021

25

21

Estivada das Aveas

Matogueira

 

 

844,88

513,90

 

412

Fernández Paz, Josefa Dominga (hros. de)

15063A02500020

25

20

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

550,40

 

 

413

Ramos Buján, Juan (hros. de)

15063A02500019

25

19

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

498,59

 

60,34

414

Buján Garabal, Manuel (hros. de)

Buján Antelo, Severino Tomás

15063A02500018

25

18

Cova do Raposo

Matogueira

5 (54,63 %)

29,51

437,39

 

293,47

415

Freire López, José (hros. de)

15063A02500017

25

17

Cova do Raposo

Matogueira

5 (47,22 %)

24,51

391,95

59,69

251,07

416

Descoñecido

15063A02500016

25

16

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

407,45

71,53

52,56

417

Buján Ramos, Juan

15063A02500015

25

15

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

393,71

66,43

 

418

Antelo Negreira, Juan (hros. de)

Antelo Negreira, Manuel (hros. de)

15063A02500014

25

14

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

255,91

55,94

 

419

Villaverde Dosil, Manuel

15063A02500013

25

13

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

119,66

10,25

 

420

Descoñecido

15063A02500012

25

12

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

6,50

 

 

421

Casais Alvite, Manuel

15063A02600494

26

494

Cova dos Raposos

Matogueira

 

 

21,54

 

 

422

Villaverde Dosil, Manuel

15063A02600439

26

439

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

123,99

 

 

423

Descoñecido

15063A02600440

26

440

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

229,63

32,72

 

424

Busto Dans, Joaquín

15063A02600441

26

441

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

299,98

59,49

 

425

Tomé Nieto, Manuel (hros. de)

15063A02600442

26

442

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

233,67

46,52

 

426

Outón Muíños, Juan Domingo (hros. de)

15063A02600443

26

443

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

259,40

53,02

 

427

Antelo Val, Manuela

15063A02600444

26

444

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

207,39

43,91

 

428

Buján Antelo, Severino Tomás

15063A02600445

26

445

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

175,68

38,40

22,65

429

Tuñas Antelo, Gonzalo

15063A02600446

26

446

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

190,94

43,40

121,13

430

Antelo Lavandeira, Severino

Alvite Lema, Manuela

15063A02600447

26

447

Cova do Raposo

Matogueira

6 (51,93 %)

37,52

143,76

15,86

157,61

431

Guzmán Barbazán, Eva María

Guzmán Barbazán, Félix

Guzmán Barbazán, Javier

15063A02600448

26

448

Cova do Raposo

Matogueira

6 (48,07 %)

34,73

170,43

 

240,08

432

Guzmán Barbazán, Eva María

Guzmán Barbazán, Félix

Guzmán Barbazán, Javier

15063A02600449

26

449

Cova do Raposo

Matogueira

 

 

216,34

 

126,63

433

Tuñas Antelo, José Manuel

15063A02600412

26

412

Cova do Raposo

Forestal

 

 

499,64

 

 

434

Turnes Cuns, José María (hros. de)

15063A02600410

26

410

Penas

Forestal

 

 

2.324,75

 

 

435

Outón Rodríguez, María del Carmen

15063A02600495

26

495

Penas

Matogueira

 

 

38,94

 

 

436

Casais Alvite, José (hros. de)

15063A02600467

26

467

As Penas

Forestal

 

 

1.351,22

 

 

437

Antelo Lavandeira, Severino

Alvite Lema, Manuela

15063A02600408

26

408

Penas

Prados

 

 

786,20

 

117,61

438

Casais Alvite, Manuel

15063A02600411

26

411

O Tremo

Prados

7 (97,28 %)

86,88

744,27

204,85

438,29

439

Descoñecido

15063A02602072

26

2072

Penas

Matogueira

7 (2,72 %)

2,43

580,29

 

182,03

440

Descoñecido

15063A02602073

26

2073

Penas

Matogueira

 

 

222,08

 

 

441

Antelo Lavandeira, Severino

Alvite Lema, Manuela

15063A02600409

26

409

Penas

Matogueira

 

 

822,01

 

 

442

Casais Alvite, José (hros. de)

15063A02600472

26

472

Penas

Matogueira

 

 

967,54

 

 

443

Outón Rodríguez, María del Carmen

15063A02600496

26

496

Penas

Forestal

 

 

498,79

 

 

444

Noya Suárez, María (hros. de)

15063A02600065

26

65

Cinco Espiños

Forestal

8 (100 %)

89,30

606,03

47,42

630,50

445

Val Nieto, Francisco

15063A02600058

26

58

Cinco Espiños

Forestal

 

 

3.103,82

 

105,75

446

Romero Guzmán, Francisco José

15063A02600055

26

55

Foxo

Forestal

 

 

27,45

 

 

447

Sieira Sieira, José

15063A02600054

26

54

Foxo

Forestal

 

 

203,56

 

 

448

Blanco Domínguez, Víctor Emilio

15063A02600053

26

53

Fonte Lourenza

Forestal

 

 

1.741,96

 

 

449

Blanco Domínguez, Víctor Emilio

15063A02600051

26

51

Fonte Lourenza

Prados

 

 

106,50

 

 

450

Casais Nieto, Celia

15063A02600048

26

48

Campo Grande

Forestal

 

 

204,62

 

 

451

Lema Nieto, Manuel

Lema Nieto, Asunción (hros. de)

Lema Nieto, Francisco (hros. de)

Lema Nieto, María Hermitas

Lema Nieto, José María (hros. de)

15063A02600046

26

46

Campo Grande

Forestal

 

 

276,46

 

 

452

Sieira Caamaño, María Anélida

15063A02600045

26

45

Campo Grande

Forestal

9 (100 %)

60,06

572,93

34,95

625,42

453

Do Artesanato C.A.C., S.L.

15063A02600044

26

44

Agro do Foxo

Forestal

 

 

349,08

 

7,14

454

Maneiro Blanco, Sergio

Blanco González, María Otensina

15063A02600043

26

43

Canle do Muíño

Forestal

 

 

910,97

514,86

26,97

455

Sieira Casais, Manuel

15063A02600038

26

38

Canle do Muíño

Forestal

 

 

6,98

 

 

456

Gorgal Fernández, Manuela

15063A02600037

26

37

Canle do Muíño

Forestal

 

 

45,45

 

 

457

Blanco Domínguez, Víctor Emilio

15063A02600036

26

36

Canle do Muíño

Forestal

 

 

875,50

 

 

458

Barbazán Nieto, María

15063A02600035

26

35

Canle do Muíño

Forestal

 

 

841,93

 

 

459

Descoñecido

15063A02600034

26

34

Agro da Cova

Forestal

 

 

916,06

 

 

473

Cobas Barbazán, Isabel

15063B50400026

504

26

Pousos do Muíño

Prados

 

 

15,84

 

 

474

Bermúdez Cuns, Bienvenido

Nieto Sieira, María Josefa

15063B50400027

504

27

Souriños

Prados

 

 

243,81

 

 

475

Gorgal García, Angelina

15063B50400028

504

28

Souriños

Prados

 

 

706,31

 

 

476

Bermúdez Cuns, Bienvenido

Nieto Sieira, María Josefa

15063B50400029

504

29

Souriños

Prados

 

 

1.564,33

 

 

477

Nieto Nieto, Francisco

Nieto Nieto, Ana Belén

Nieto Nieto, Manuela

Nieto Nieto, Elisa

Nieto Nieto, María Elena

Nieto Nieto, María del Sol

Nieto Nieto, Salvador

15063B50400030

504

30

Souriños

Prados

 

 

347,29

 

 

478

Nieto Nieto, Francisco

Nieto Nieto, Ana Belén

Nieto Nieto, Manuela

Nieto Nieto, Elisa

Nieto Nieto, María Elena

Nieto Nieto, María del Sol

Nieto Nieto, Salvador

15063B50400031

504

31

Souriños

Prados

 

 

179,45

 

 

479

Nieto Nieto, José Antonio

15063B50400032

504

32

Souriños

Prados

 

 

40,12

 

 

480

Maneiro Nieto, Carmen Basilisa

15063B50400073

504

73

Enxeridos

Labradío

 

 

4.036,74

 

 

481

Sieira Casais, Manuel

15063B50400072

504

72

Enxeridos

Labradío

 

 

1.327,74

 

 

482

Nieto Barbazán, Laureana

15063B50400074

504

74

Bouzas

Forestal

 

 

815,37

 

 

483

Nieto Nieto, María

15063B50400075

504

75

Bouzas

Matogueira

 

 

358,43

 

 

484

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700074

27

74

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

367,15

 

 

485

Tuñas Fontáns, Vicente

15063A02700073

27

73

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

98,54

 

 

486

Nieto Barbazán, Laureana

15063A02700072

27

72

Baixo das Estadas

Forestal

 

 

135,90

 

 

487

Nieto Nieto, Carmen

Nieto Nieto, María

15063A02700071

27

71

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

388,99

 

 

488

Nieto Barbazán, Manuel

Barbazán Blanco, Felicitas Mónica

15063A02700070

27

70

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

124,58

 

 

489

Barbazán Nieto, Hermosinda

15063A02700068

27

68

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

90,49

 

 

490

Domínguez Corbal, Ofelina

15063A02700067

27

67

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

0,59

 

 

491

Cruz Nieto, Vera

Nieto Blanco, María del Pilar

15063A02700069

27

69

Baixo das Xestadas

Forestal

 

 

19,28

 

 

492

Sieira Tuñas, Domingo Antonio

15063A02700079

27

79

Tras das Estadas

Forestal

 

 

28,75

 

 

493

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700078

27

78

Estadas

Forestal

 

 

158,99

 

 

494

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700077

27

77

Estadas

Forestal

 

 

511,84

 

 

495

Gorgal Fernández, Sabina (hros. de)

15063A02700076

27

76

Estadas

Forestal

 

 

185,17

 

 

496

Sieira Tuñas, Domingo Antonio

15063A02700075

27

75

Estadas

Forestal

 

 

532,49

 

 

497

Nieto Nieto, Carmen

15063A02700093

27

93

Estadas

Forestal

 

 

508,53

 

 

498

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700091

27

91

O Agro de Abaixo

Matogueira

 

 

344,50

 

 

499

Veciñal de Oroña

15063A02700092

27

92

Estadas

Forestal

 

 

19,87

 

 

500

Sieira Blanco, Francisco

15063A02700128

27

128

Estivada

Forestal

11 (100 %)

52,85

1.176,81

41,44

612,05

501

Cruz Nieto, Vera

Nieto Blanco, María del Pilar

15063A02700127

27

127

Estivada

Forestal

 

 

12,86

 

 

502

Santos Sieira, Manuel

15063A02700129

27

129

Agro

Forestal

 

 

991,77

 

16,95

503

Santos Sieira, Antonio

15063A02700122

27

122

Agro do Rego

Forestal

 

 

4,61

 

 

504

Santos Sieira, Antonio

15063A02700711

27

711

Cortiña do Rego

Forestal

 

 

3,68

 

 

505

Santos Sieira, Manuel

15063A02700144

27

144

As Cachupeiras

Forestal

 

 

450,64

 

 

506

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700145

27

145

As Cachupeiras

Forestal

 

 

1.159,19

 

 

507

Nieto Nieto, Francisco

15063A02700146

27

146

As Cachupeiras

Forestal

 

 

1.212,41

 

 

508

Sieira Blanco, Antonio

15063A02700147

27

147

As Cachupeiras

Prados

12 (100 %)

60,06

1.461,80

19,04

580,85

509

Tuñas Fontáns, Vicente

15063A02700148

27

148

As Plantas

Forestal

 

 

301,62

195,72

78,42

510

Gorgal García, Angelina

15063A02700188

27

188

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

56,22

 

 

511

Domínguez Sieira, Manuel

15063A02700183

27

183

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

276,88

 

 

512

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700182

27

182

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

66,04

70,03

 

513

Domínguez Sieira, Manuel

15063A02700184

27

184

O Rego

Forestal

 

 

40,50

 

 

514

Domínguez Sieira, Manuel

15063A02700185

27

185

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

73,88

 

 

515

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700272

27

272

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

772,50

 

 

516

Blanco Domínguez, Argimiro

15063A02700273

27

273

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

690,40

 

 

517

Descoñecido

15063A02700716

27

716

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

446,13

 

 

518

Santos Sieira, Manuel

15063A02700274

27

274

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

665,58

 

 

519

Guzmán Guzmán, Enrique

15063A02700275

27

275

Carballiño

Forestal

 

 

28,86

 

 

520

Blanco Domínguez, Argimiro

15063A02700353

27

353

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

15,91

 

 

521

Descoñecido

15063A02700717

27

717

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

68,40

 

 

522

Santos Sieira, Manuel

15063A02700354

27

354

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

141,37

 

3,79

523

Domínguez Sieira, Manuel

15063A02700357

27

357

Saltadores

Forestal

13 (100 %)

60,06

682,66

25,18

486,14

524

Blanco Domínguez, Manuel

15063A02700358

27

358

Pedra dos Saltadores

Forestal

 

 

740,24

140,47

176,96

525

Tuñas Fontáns, Vicente

15063A02700361

27

361

Saltadores

Forestal

 

 

357,87

 

 

526

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700696

27

696

Saltadores

Prados

 

 

339,97

 

 

527

Santos Sieira, Antonio

15063A02700697

27

697

Pedra dos Saltadores

Forestal

 

 

541,74

 

 

528

Nieto Barbazán, Laureana

15063A02700698

27

698

Saltadores do Sur

Forestal

 

 

10,00

 

 

529

Guzmán Domínguez, María Dolores

15063A02700703

27

703

Saltadores

Matogueira

 

 

 

2,29

 

530

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700704

27

704

Saltadores

Prados

 

 

 

30,07

 

531

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700705

27

705

Saltadores

Prados

 

 

 

16,59

 

532

Gorgal Fernández, Manuela

15063A02700706

27

706

Saltadores

Prados

 

 

 

6,07

 

533

Gorgal Negreira, Sofía

15063A02700707

27

707

Saltadores

Prados

 

 

 

1,46

 

534

Gorgal Negreira, Sofía

15063A02700708

27

708

Penedo

Prados

 

 

 

2,54

 

535

Nieto Barbazán, Laureana

15063A02700709

27

709

Trozo dos Penedos

Forestal

 

 

 

6,76

 

536

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700324

27

324

Saltadores

Prados

 

 

627,77

1,40

 

537

Guzmán Domínguez, María Dolores

15063A02700365

27

365

Saltadores

Matogueira

 

 

944,89

106,35

84,51

538

Gorgal Fernández, Sabina (hros. de)

15063A02700364

27

364

Saltadores

Prados

14 (3,46 %)

1,83

213,69

52,46

135,78

539

Gorgal Fernández, Manuela

15063A02700614

27

614

Saltadores

Prados

14 (51,39 %)

27,16

133,44

20,67

104,14

540

Gorgal García, Angelina

15063A02700615

27

615

Saltadores

Prados

14 (45,15 %)

23,86

154,15

 

130,39

541

Gorgal Negreira, Sofía

15063A02700616

27

616

Saltadores

Prados

 

 

121,21

 

100,62

542

Nieto Barbazán, Laureana

15063A02700617

27

617

Saltadores

Forestal

 

 

185,38

 

93,23

543

Tuñas Fontáns, Vicente

15063A02700325

27

325

Balboa

Matogueira

 

 

290,01

 

 

544

Guzmán Guzmán, Enrique

15063A02700326

27

326

Balboa

Matogueira

 

 

289,85

 

 

545

Blanco Domínguez, Josefina Rogelia

15063A02700327

27

327

Balboa

Matogueira

 

 

328,38

 

 

546

Gorgal Fernández, Sabina (hros. de)

15063A02700328

27

328

Balboa

Matogueira

 

 

311,10

 

 

547

Domínguez Corbal, Ofelina

15063A02700329

27

329

Balboa

Forestal

 

 

303,79

 

 

548

Cruz Nieto, Vera

Nieto Blanco, María del Pilar

15063A02700330

27

330

Balboa

Matogueira

 

 

310,12

 

36,89

549

Santos Sieira, Antonio

15063A02700331

27

331

Balboa Pequena

Forestal

15 (100 %)

60,06

320,01

9,45

341,25

550

Nieto Tomé, Manuela (hros. de)

15063A02700332

27

332

Balboa

Matogueira

 

 

164,60

34,24

131,74

551

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700455

27

455

Campo Grande

Matogueira

 

 

178,15

33,29

158,22

552

Maceiras Sieira, Manuela

15063A02700639

27

639

Campo Grande

Matogueira

 

 

1.447,87

 

 

553

Nieto Tomé, José María (hros. de)

15063A02700637

27

637

Campo Grande

Forestal

 

 

271,27

 

 

1095

Blanco Domínguez, Argimiro

15063A02700181

27

181

Canle dos Bellotes

Forestal

 

 

 

6,67

 

Concello de Brión

880

Dominio Publico Hidráulico

15013A01500199

15

199

Pedra Abelleira

Forestal

 

 

3.882,50

 

 

881

Casal Blanco, Emilia

15013A01500082

15

82

Dezas

Matogueira

 

 

1,46

 

 

882

Pais Lueiro, Domingo

Pais Lueiro, Ángela María

Pais Lueiro, María Manuela

Pais Lueiro, Manuel José (hros. de)

Pais Lueiro, Anuncia

Pais Lueiro, María Ofelia

15013A01500081

15

81

Dezas

Matogueira

 

 

234,42

 

 

883

Cunqueiro del Río, Divino Santiago

15013A01500058

15

58

Dezas

Matogueira

 

 

580,02

 

 

884

Oreiro Casal, Julio

Oreiro Casal, Óscar

Oreiro Cunqueiro, Manuel

15013A01500057

15

57

Rego do Boi

Forestal

 

 

13.493,98

 

 

885

Míguez Pedrares, María de los Ángeles

Míguez Nimo, Manuel

Míguez Nimo, Domingo

Míguez Couselo, César

Míguez Couselo, José

Míguez Couselo, Encarnación

Couselo Alvelo, Manuela

15013A01400897

14

897

Pedra Abelleira

Matogueira

 

 

372,52

 

 

886

Míguez Pedrares, María de los Ángeles

Míguez Nimo, Manuel

Míguez Nimo, Domingo

Míguez Couselo, César

Míguez Couselo, José

Míguez Couselo, Encarnación

Couselo Alvelo, Manuela

15013A01500016

15

16

Cova Vella de Abaixo

Forestal

 

 

11.076,41

 

 

887

Casal Lameiro, Aurelia

15013A01500017

15

17

Cova Vella de Arriba

Forestal

 

 

954,43

 

 

888

Míguez Pedrares, María de los Ángeles

15013A01500018

15

18

Cova Vella de Arriba

Matogueira

 

 

738,68

 

 

889

Otero Castro, Manuela

15013A01500019

15

19

Cova Vella de Arriba

Matogueira

 

 

194,07

 

 

890

Cunqueiro del Río, Divino Santiago

15013A01500020

15

20

Cova Vella de Arriba

Matogueira

 

 

680,31

 

 

891

Pais Lueiro, Domingo

Pais Lueiro, Ángela María

Pais Lueiro, María Manuela

Pais Lueiro, Manuel José (hros. de)

Pais Lueiro, Anuncia

Pais Lueiro, María Ofelia

15013A01500021

15

21

Cova Vella de Arriba

Matogueira

 

 

108,13

 

 

892

Calvo Fernández, José Ignacio

15013C50703002

507

3002

Agra das Cerqueiras

Prados

 

 

1.357,50

 

 

893

Martínez Ríos, Áurea

Carnota Cunqueiro, Benedicto

15013C50701125

507

1125

Agra das Cerqueiras

Prados

41 (100 %)

68,89

1.380,04

260,35

691,16

894

Lameiro Carnota, Pilar María

Lameiro Alfonsín, María

15013C50701127

507

1127

Agra das Cerqueiras

Prados

 

 

978,15

4,61

 

895

Carnota Cunqueiro, Benedicto

Carnota Moldes, Celia Josefina (hros. de)

Martínez Ríos, Áurea

15013A01500012

15

12

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

37,20

 

896

Cunqueiro del Río, Divino Santiago

15013A01500011

15

11

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

77,84

 

897

Casal Suárez, José

15013A01500010

15

10

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

82,53

 

898

Míguez Pedrares, María de los Ángeles

Míguez Nimo, Manuel

Míguez Nimo, Domingo

Míguez Couselo, César

Míguez Couselo, José

Míguez Couselo, Encarnación

Couselo Alvelo, Manuela

15013A01500009

15

9

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

139,99

 

899

Casal Lameiro, Inocente (hros. de)

15013A01500008

15

8

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

45,31

 

900

Casal Suárez, Joventina

Casal Sabugueiro, José Manuel

Sabugueiro Nimo, Pura

15013A01500007

15

7

Tras do Muro

Matogueira

 

 

 

29,51

 

901

Pais Lueiro, Domingo

Pais Lueiro, Ángela María

Pais Lueiro, María Manuela

Pais Lueiro, Manuel José (hros. de)

Pais Lueiro, Anuncia

Pais Lueiro, María Ofelia

15013A01500006

15

6

Bouza Rozada

Matogueira

 

 

 

61,35

 

902

Carnota Cunqueiro, Benedicto

Calvo Carnota, José (hros. de)

Fernández Barcina, María Pilar

Martínez Ríos, Áurea

15013A01500005

15

5

Bouza Rozada

Forestal

 

 

 

19,39

 

903

Casal Lameiro, Aurelia

Casal Lameiro, Jaime José (hros. de)

15013C50701129

507

1129

Agra de Afora

Labradío

 

 

744,32

281,72

 

904

Cunqueiro Pais, Andrés

15013A01400031

14

31

Cerqueiras

Matogueira

 

 

812,83

 

 

905

Casal Sabugueiro, José Manuel

Sabugueiro Nimo, Pura

15013A01400032

14

32

Cerqueiras

Forestal

 

 

774,92

 

10,94

906

Casal Lameiro, Inocente (hros. de)

15013A01400033

14

33

Cerqueiras

Forestal

42 (100 %)

21,62

1.481,89

122,32

525,49

907

Pais Lueiro, Domingo

Pais Lueiro, Ángela María

Pais Lueiro, María Manuela

Pais Lueiro, Manuel José (hros. de)

Pais Lueiro, Anuncia

Pais Lueiro, María Ofelia

15013A01400034

14

34

Cerqueiras

Matogueira

 

 

511,76

 

 

908

Alfonsín Roo, José

Alfonsín Roo, María del Carmen

15013A01400128

14

128

Corruvedra

Matogueira

 

 

965,76

 

 

909

Alfonsín Roo, José

Alfonsín Roo, María del Carmen

15013A01400129

14

129

Corruvedra

Matogueira

43 (67,02 %)

30,99

730,93

163,31

314,92

910

Casal Suárez, Joventina

Casal Sabugueiro, José Manuel

Sabugueiro Nimo, Pura

15013A01400126

14

126

Corruvedra

Matogueira

43 (32,98 %)

15,25

427,44

 

261,12

911

Nimo Míguez, Antonio

Suárez Freire, María

15013A01400124

14

124

Corruvedra

Matogueira

 

 

498,09

 

51,73

912

Bouzas Teira, María Dolores

15013A01400122

14

122

Corruvedra

Matogueira

 

 

565,85

 

 

913

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01400120

14

120

Corruvedra

Forestal

 

 

512,62

 

 

914

Moldes Carnota, José María (hros. de)

15013A01400524

14

524

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

138,53

 

 

915

Nimo Míguez, Antonio

15013A01400523

14

523

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

640,38

 

 

916

Rivas Moldes, José

15013A01400522

14

522

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

116,31

 

 

917

Souto Caamaño, Juan

15013A01400521

14

521

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

104,86

 

 

918

Bouzas Oreiro, José Manuel

15013A01400520

14

520

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

116,44

 

 

919

Carnota Carnota, María

Nimo Carnota, Gumersindo

(representante)

15013A01400519

14

519

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

173,74

 

 

920

Becerra Calviño, Santiago

Blanco Caamaño, María Dolores

15013A01400518

14

518

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

88,17

2,14

 

921

Fernández Bouzas, María

15013A01400517

14

517

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

45,80

5,82

 

922

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01400516

14

516

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

102,48

28,32

 

923

Penido Suárez, Silvin

Penido Suárez, Manuel (hros. de)

Penido Suárez, Andrés

Penido Suárez, Jesús

Penido Suárez, José

Penido Suárez, Francisco (hros. de)

15013A01400515

14

515

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

78,34

19,66

 

924

Neo Carnota, José

15013A01400514

14

514

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

96,36

22,49

99,85

925

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01400513

14

513

Pedra da Xesta

Forestal

44 (76,83 %)

21,26

152,58

21,43

193,58

926

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01400512

14

512

Pedra da Xesta

Forestal

44 (23,17 %)

6,41

112,08

 

162,02

927

Becerra Calviño, Santiago

Blanco Caamaño, María Dolores

15013A01400511

14

511

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

59,70

 

81,09

928

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01400510

14

510

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

228,58

 

33,86

929

Neo Carnota, José

15013A01400509

14

509

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

127,91

 

 

930

Cunqueiro Gomez, Herminio

Suárez Suárez, Anunciación (hros. de)

15013A01400505

14

505

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

373,83

 

 

931

Moldes Romarís, José

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01400504

14

504

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

171,15

 

 

932

Casal Suárez, Joventina

Casal Sabugueiro, José Manuel

Sabugueiro Nimo, Pura

15013A01400503

14

503

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

114,50

 

 

933

Vázquez Veiga, María Manuela

15013A01400502

14

502

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

113,53

 

 

934

Pais Casal, Manuel Rogelio

Pais Casal, Pilar Gloria

15013A01400501

14

501

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

124,33

 

 

935

Bouzas Oreiro, José Manuel

15013A01400500

14

500

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

78,61

 

 

936

Nimo Míguez, Cipriano

Bouzas Teira, María Dolores

15013A01400499

14

499

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

182,09

 

 

937

Bouzas Teira, María Dolores

15013A01400498

14

498

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

154,51

 

 

938

Casal Sabugueiro, José Manuel

Sabugueiro Nimo, Pura

15013A01400480

14

480

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

127,25

 

 

939

Alfonsín Roo, José

Alfonsín Roo, María del Carmen

15013A01400482

14

482

Pedra da Xesta

Forestal

 

 

680,93

 

 

940

Romarís Carnota, María del Carmen

Romarís Estévez, Juan

15013A01400479

14

479

Pedra da Xesta

Matogueira

 

 

1.008,49

 

 

941

Becerra Calviño, Santiago

Blanco Caamaño, María Dolores

15013A01400577

14

577

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

434,66

 

 

942

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01400578

14

578

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

556,31

 

 

943

Neo Carnota, José

15013A01400580

14

580

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

357,17

 

 

944

Bouzas Oreiro, José Manuel

15013A01400119

14

119

Corruvedra

Matogueira

 

 

1,57

112,84

 

945

Rivas Moldes, José

15013A01400582

14

582

Fonte Lixosa

Matogueira

 

 

389,95

 

 

946

Fernández Bouzas, María

15013A01400584

14

584

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

308,28

 

 

947

Souto Dosil, José Manuel

15013A01400586

14

586

Fonte Lixosa

Matogueira

 

 

456,28

 

 

948

Souto Dosil, José Manuel

15013A01400588

14

588

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

280,90

 

 

949

González Pais, María Ofelia

15013A01400590

14

590

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

228,90

 

 

950

Souto Caamaño, Manuel José (hros. de)

15013A01400591

14

591

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

276,65

 

 

951

Lameiro Carnota, Pilar María

15013A01400592

14

592

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

388,47

 

 

952

Nimo Míguez, Antonio

15013A01400593

14

593

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

1.610,95

 

 

953

Moldes Romarís, José

Sánchez García, Maximina (hros. de)

Bouzas Teira, María Dolores

15013A01400594

14

594

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

1.137,40

 

 

954

Neo Carnota, José

15013A01400595

14

595

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

231,37

 

 

955

Suárez Carnota, José Manuel

Suárez Carnota, María Elena

Suárez Carnota, Daniel

Suárez Carnota, Óscar

Suárez Ferreiro, José María

15013A01400596

14

596

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

228,66

 

15,54

956

Moldes Carnota, José María (hros. de)

15013A01400597

14

597

Fonte Fisoza

Matogueira

45 (100 %)

27,67

368,06

60,65

392,00

957

Neo Carnota, José

15013A01400598

14

598

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

223,93

97,95

148,04

958

Moldes Sánchez, Jesús Manuel

15013A01400599

14

599

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

165,58

 

 

959

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01400600

14

600

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

144,81

 

 

960

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01400601

14

601

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

360,76

 

 

961

Alfonsín Roo, José

Alfonsín Roo, María del Carmen

15013A01400602

14

602

Fonte Fisoza

Matogueira

 

 

341,76

 

 

962

Rivas Moldes, Pilar

15013A01400603

14

603

Fonte Lixosa

Matogueira

 

 

200,14

 

 

963

Rivas Moldes, José

15013A01400604

14

604

Fonte Lixosa

Matogueira

 

 

180,15

 

 

964

Rivas Moldes, José

15013A01600054

16

54

Fonte Lixosa

Matogueira

 

 

317,89

 

 

965

Rivas Moldes, José

15013A01600059

16

59

Fonte Lixosa

Forestal

 

 

1.316,68

2,45

 

966

Sánchez García, Maximina (hros. de)

15013A01600060

16

60

Cerca da Lavandeira

Forestal

46 (100 %)

27,67

2.906,49

2.085,17

469,35

967

Moldes Carnota, José María (hros. de)

15013A01600068

16

68

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

808,87

97,75

 

968

Becerra Calviño, Santiago

Blanco Caamaño, María Dolores

15013A01600071

16

71

Cerca da Lavandeira

Matogueira

 

 

980,07

 

 

969

Blanco Penido, Esperanza María

15013A01600072

16

72

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

914,97

 

 

970

Blanco Penido, Esperanza María

15013A01600073

16

73

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

3,36

286,42

 

971

Vázquez Veiga, Jesús

15013A01600086

16

86

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

201,95

22,18

 

972

Fernández Bouzas, María

15013A01600085

16

85

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

268,24

49,06

 

973

Nimo Míguez, Antonio

Suárez Freire, María

15013A01600084

16

84

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

207,33

41,18

72,33

974

Penido Suárez, Andrés

15013A01600083

16

83

Cerca da Lavandeira

Forestal

47 (28,34 %)

12,72

184,47

26,91

205,28

975

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01600082

16

82

Cerca da Lavandeira

Forestal

47 (71,66 %)

32,17

274,95

 

258,20

976

Dosil Maroñas, María del Pilar

15013A01600081

16

81

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

486,64

 

105,27

977

Oreiro Gómez, María Balbina (hros. de)

15013A01600099

16

99

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

422,40

 

 

978

Barbazán Alfonsín, Mercedes María

Alfonsín Penido, Josefa María

15013A01600100

16

100

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

273,38

 

 

979

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01600101

16

101

Cerca da Lavandeira

Forestal

 

 

302,13

 

 

980

Canle Caamaño, José

Canle Caamaño, Carmen

Caamaño Abeijón, Delmira María

15013A01600102

16

102

Cerca da Lavandeira

Matogueira

 

 

525,38

 

 

981

Pais Bargo, Manuel

15013A01600103

16

103

Cerca da Lavandeira

Matogueira

48 (100 %)

18,06

2.846,14

49,70

502,43

982

Nimo Suárez, Rocío

15013B50711007

507

11007

Rarís de Arriba

Labradío

 

 

171,86

 

 

983

Souto Suárez, Mercedes

15013A01600298

16

298

Freixeiro

Prados

 

 

148,93

 

25,75

984

Neo Carnota, Manuel

15013B50701040

507

1040

Rucheiros

Prados

 

 

47,77

 

 

985

Suárez Pais, Teresa

15013B50701027

507

1027

Xuncal

Labradío

 

 

195,32

 

 

986

Souto Suárez, Mercedes

Suárez Pais, Teresa

15013B50701028

507

1028

Xuncal

Labradío

 

 

1.249,32

 

 

987

Pais Sánchez, Herminio

15013B50701029

507

1029

Xuncal

Labradío

 

 

607,16

 

 

988

Rivas Moldes, José

15013B50701030

507

1030

Xuncal

Labradío

 

 

23,08

 

 

989

Fernández Bouzas, María

15013B50701026

507

1026

Tras do Palleiro

Labradío

 

 

177,34

 

 

990

Padín Vidal, Ramón

15013B50701025

507

1025

Tras do Palleiro

Labradío

 

 

1.101,37

 

 

991

Carnota Carnota, Emilia (hros. de)

15013B50701024

507

1024

Tras do Palleiro

Labradío

 

 

686,62

 

 

992

Padín Carnota, José

15013B50701023

507

1023

Tras do Palleiro

Labradío

 

 

359,12

 

 

993

Suárez Pais, Teresa

Souto Suárez, Mercedes

15013B50701021

507

1021

Castiñeiras

Labradío

 

 

463,81

 

 

994

Suárez Pais, Teresa

15013B50701022

507

1022

Bordosidos

Labradío

49 (100 %)

18,06

1.137,26

42,60

516,54

995

Sánchez Lameiro, María del Carmen

15013B50702076

507

2076

Muíños de Arriba

Prados

 

 

138,37

 

 

996

Alfonsín Penido, Josefa María

15013B50701057

507

1057

Agra

Labradío

 

 

628,49

 

 

997

Alfonsín Penido, Francisco

15013B50702020

507

2020

Agra

Labradío

 

 

6,08

 

 

998

Míguez Lueiro, Inocente

15013B50701068

507

1068

Muíños de Arriba

Prados

 

 

1.341,61

 

 

999

Carnota Carnota, Emilia (hros. de)

15013B50701067

507

1067

Muíños de Arriba

Prados

 

 

1.174,87

 

 

1000

Carnota Carnota, Emilia (hros. de)

15013B50701066

507

1066

Muíños de Arriba

Prados

 

 

16,84

 

 

1001

Moldes Oreiro, Jesús

15013B50701072

507

1072

Cortellas

Prados

 

 

120,22

 

 

1002

Bouzas Oreiro, Pilar

15013B50701073

507

1073

Muíños de Abaixo

Prados

 

 

1.120,76

 

 

1003

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013B50701074

507

1074

Cortellas

Prados

 

 

1.177,85

 

 

1004

Suárez Romarís, Manuel

15013B50701084

507

1084

Ramalleira

Forestal

 

 

33,77

 

 

1005

Bargo Casaldoeiro, Manuel (hros. de)

15013B50701076

507

1076

Remiñoto

Prados

 

 

3.469,30

 

 

1006

Suárez Suárez, Ermitas

15013A01600824

16

824

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

485,53

 

 

1007

Romarís Carnota, Jorge

Romarís Estévez, Juan

15013A01600823

16

823

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

476,91

 

 

1008

Romarís Carnota, Jorge

Romarís Estévez, Juan

15013A01600822

16

822

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

775,14

 

 

1009

Carnota Carnota, Emilia (hros. de)

15013A01600821

16

821

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

884,34

 

 

1010

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01600820

16

820

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

904,45

 

 

1011

Suárez Suárez, Lourdes (hros. de)

15013A01600819

16

819

Devesa de Abaixo

Forestal

 

 

1.450,65

 

 

1012

Casal Freire, Manuel

15013A01600811

16

811

Devesiñas

Forestal

50 (100 %)

21,62

2.624,96

156,38

539,21

1013

Romero Pais, Domingo Inocente (hros. de)

15013A01600807

16

807

Chan da Xesteira

Forestal

 

 

1.141,79

 

 

1014

Bouzas Pais, Antonio

15013A01600806

16

806

Carballeira do Conde

Forestal

 

 

22,70

 

 

1015

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600805

16

805

Carballeira do Conde

Forestal

 

 

22,11

 

 

1016

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01600804

16

804

Pouso

Matogueira

 

 

74,53

 

 

1017

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600803

16

803

Pouso

Matogueira

 

 

23,66

 

 

1018

Bouzas Pais, Antonio

15013A01600802

16

802

Pouso

Prados

 

 

28,29

 

1,89

1019

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600801

16

801

Pouso

Prados

 

 

46,60

 

73,16

1020

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01600800

16

800

Pouso

Prados

51 (21,38 %)

14,91

67,74

 

110,52

1021

Lapido Abeijón, Avelina

15013A01600799

16

799

Pousos

Prados

51 (65,55 %)

45,71

398,73

13,18

295,20

1022

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600777

16

777

Pousos

Prados

 

 

5,71

 

 

1023

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600775

16

775

Lestas

Forestal

51 (9,21 %)

6,42

862,50

92,99

151,39

1024

Bouzas Barbazán, Manuel

15013A01600776

16

776

Lestas

Forestal

51 (3,86 %)

2,69

522,76

116,68

55,03

1025

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600774

16

774

Lestas de Fóra

Forestal

 

 

 

22,32

 

1026

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600773

16

773

Lestas

Forestal

 

 

 

39,58

 

1027

Casal Freire, Manuel

15013A01600772

16

772

Lestas

Forestal

 

 

 

33,52

 

1028

Casal Freire, Manuel

15013A01600746

16

746

Casaliños

Forestal

 

 

1.209,09

 

 

1029

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600745

16

745

Casaliños

Forestal

 

 

1.051,58

239,33

 

1030

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600748

16

748

Fonteiriña

Forestal

 

 

 

5,58

 

1031

Gómez Mato, María (hros. de)

15013A01600741

16

741

Agro do Conde

Forestal

 

 

1.924,71

447,44

 

1032

Pais Puñal, Mercedes María

15013A01600738

16

738

Agros de Martelo

Matogueira

 

 

379,49

51,72

 

1033

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01600737

16

737

Agros de Martelo

Matogueira

 

 

443,47

172,97

3,24

1034

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600736

16

736

Agros de Martelo

Matogueira

 

 

249,37

31,86

63,65

1035

Lapido Abeijón, Avelina

15013A01600733

16

733

Agros de Martelo

Matogueira

52 (100 %)

18,06

388,16

23,43

357,17

1036

Gómez Mato, María (hros. de)

15013A01600732

16

732

Agros de Martelo

Forestal

 

 

1.234,95

 

96,26

1037

Gómez Mato, María (hros. de)

15013A01600730

16

730

Corruvello

Forestal

 

 

922,40

 

 

1038

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01600561

16

561

Tras Corruvello

Forestal

 

 

1.490,13

 

 

1039

Cajuso Fernández, María Mercedes

15013A01600562

16

562

Fonte do Espiño

Matogueira

 

 

1.665,41

 

 

1040

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01700115

17

115

Fonte das Pescas

Forestal

 

 

 

 

5,09

1041

Suárez Romarís, Manuel

15013A01700111

17

111

Canle da Castiñeiroa

Matogueira

 

 

140,94

 

 

1042

Suárez Suárez, María Cecilia

15013A01700112

17

112

Canle da Castiñeiroa

Matogueira

 

 

784,16

 

182,59

1043

Abeijón Caamaño, José María (hros. de)

15013A01700113

17

113

Canle da Castiñeiroa

Forestal

53 (100 %)

54,32

1.359,73

29,95

355,23

1044

Bouzas Pais, Antonio

15013A01700105

17

105

Fonte Espiño Arriba

Forestal

 

 

344,78

170,36

103,59

1045

Lapido Abeijón, Avelina

15013A01700104

17

104

Fonte Espiño Arriba

Forestal

 

 

 

95,72

 

1046

Vázquez Suárez, Xosé

15013A01700083

17

83

Campo das Canaveiras

Forestal

 

 

 

38,88

 

1047

Suárez Suárez, Carmen (hros. de)

15013A01700082

17

82

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

10,27

 

1048

Cunqueiro del Río, Divino Santiago

15013A01700081

17

81

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

35,96

 

1049

Abeijón Caamaño, Rosalía (hros. de)

15013A01700080

17

80

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

293,21

 

1050

Casaldeiro Abeijón, Secundina

15013A01700079

17

79

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

22,24

 

1051

Romero Pais, Antonio Jesús

15013A01700077

17

77

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

122,10

 

1052

Pais Freire, María Mercedes

Freire Mato, María Mercedes

Freire Mato, Carmen Peregrina

15013A01700075

17

75

Campo das Canaveiras

Matogueira

 

 

 

111,25

 

1053

Casaldeiro Abeijón, Secundina

15013A01700085

17

85

Coto do Faro

Matogueira

 

 

 

9,53

 

1054

López Casaldoeiro, José Luis

15013A01700106

17

106

Arriba Fonte Espiño

Forestal

 

 

 

313,96

 

1055

Bouzas Suárez, Manuel

15013A01700107

17

107

Castiñeiroa

Forestal

 

 

799,73

59,98

 

1056

Lameiro Suárez, Manuel

15013A01700110

17

110

Canle da Castiñeiroa

Forestal

 

 

427,80

 

 

1057

Bouzas Suárez, Manuel

15013A01700108

17

108

Canle da Castiñeiroa

Forestal

 

 

3.222,61

 

 

1058

Bouzas Suárez, Manuel

15013A01700109

17

109

Canle da Castiñeiroa

Matogueira

 

 

493,19

 

 

1059

López Casaldoeiro, José Luis

15013A01700103

17

103

Coto do Faro

Matogueira

 

 

 

0,99

 

1060

Martínez Schnakig, Mónica Elizabeth

15013A01700137

17

137

Fonte do Home

Forestal

54, 55, 56, 57, 58, 59 (100 %)

123,88

13.576,69

2.696,82

2.985,40

1065

Pais Lueiro, Domingo

Pais Lueiro, Ángela María

Pais Lueiro, María Manuela

Pais Lueiro, Manuel José (hros. de)

Pais Lueiro, Anuncia

Pais Lueiro, María Ofelia

15013C50701128

507

1128

Agra das Cerqueiras

Prados

 

 

2.567,45

49,47

 

Concello de Lousame

1061

Comunidade de Monte Veciñal en Man Común Bargo

15043A00500026

5

26

Chan do Seixo

Forestal

 

 

478,35

 

 

1063

Comunidade de Monte Veciñal en Man Común Fontefría

Tubío Bargo, Manuel (representante)

15043C50400113

504

113

Cova da Vella

Matogueira

64 (100 %)

76,39

5.557,42

27,23

629,61

1064

Comunidade de Monte Veciñal en Man Común Fontefría

Tubío Bargo, Manuel (representante)

15043C50400112

504

112

Alto de Laguiña

Labradío

1, 2 (100 %)

123,24

6.765,32

70,95

1.253,28

Concello de Rois

1062

Martínez Schnachig, Requina Elisa

15075A02400021

24

21

Vacadas

Matogueira

59, 60, 61, 62, 63 (100 %)

120,67

26.544,06

4.218,72

2.602,58

Afeccións tramo aéreo:

• Superficie de expropiación de pleno dominio dos terreos afectados:

– Apoio: expropiación total en metros cadrados (m2).

• Servidume de paso:

– Vieiro de acceso: servidume de paso temporal dos vieiros polos que circularán os transportes durante a construción da liña, así como durante a súa etapa de mantemento, en metros cadrados (m2).

• Servidume de voo:

– Voo: servidume de voo en metros lineais (ml) e metros cadrados (m2)

• Ocupación temporal apoio: ocupación temporal dos terreos de necesaria ocupación durante as obras, en metros cadrados (m2).

SET colectora

Nº de predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Núm. aero

Afeccións (m²)

Ocupación temporal (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Servidume de voo

Referencia catastral

Políg.

Parcela

Cim.

Plat.

Sub.

T. met.

Vieiro

Gabia

Concello de Lousame

1063

MVMC Fontefría

Tubío Bargo, Manuel (representante)

15043C50400113

504

113

Cova da Vella

Matogueira

-

-

-

7.733,08

-

237,65

-

-

-

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Subestación (sub.): subestación eléctrica.

• Servidume de paso:

–Vieiro: dereito de paso polos vieiros en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como aprovisionamento de materiais, montaxe de guindastres, aprovisionamento de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.

ANEXO II

Relación de bens e dereitos (RBDA) desafectados pola modificación do
proxecto da solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, Negreira, Outes
e Rois (A Coruña) (expediente IN408A 2020/144)

Nº de predio

Propietario

Datos catastrais

Pol.

Parc.

Concello de Outes

1

Santiago Núñez, José Miguel

507

93

2

Castelo Castro, José María

Canosa Cambeiro, María Divina

507

94

3

Sendón García, Manuel

507

95

4

Arcos García, Josefina (hros. de)

507

15

5

García Dosil, Serafina

507

16

6

Suárez Noya, Elena

507

17

7

Agra Arcos, Digna

507

18

8

Noya Cuns, María Isabel

507

25

9

Baña Novo, José María

507

24

10

Castelo Lourido, Manuela Dolores (hros. de)

507

126

11

Vilariño Castelo, Juan

507

125

12

Santos Vilariño, Amable Josefa

507

127

13

Vilariño Castelo, Adelina

507

128

14

Gómez Castro, Domingo (hros. de)

507

10129

15

Gómez Castro, Domingo (hros. de)

507

20129

16

Vilariño Castelo, María

507

20132

17

Almallo Sendón, Benita (hros. de)

507

130

18

Tuñas Pérez, Carlos

507

131

19

Vilariño Castelo, María

507

10132

20

Vilariño Castelo, María

507

133

21

Romero García, Pedro Manuel

507

134

22

Vilariño Beiro, María Dolores

Vilariño Beiro, Carmen

Vilariño Beiro, María

507

135

23

Beiro Senra, Dominga (hros. de)

501

100

24

García Pais, Mónica

Pais Baña, Manuel (hros. de)

Beiro García, Áurea

501

101

25

Vilariño Beiro, María Dolores

Vilariño Beiro, Carmen

Vilariño Beiro, María

501

103

26

Baña Pais, Domingo

501

104

27

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

501

105

28

Vilariño Castelo, María

501

106

29

Martínez García, Ana

501

108

30

Sendón García, Manuel

501

107

31

Baña Castelo, María Lourdes

501

115

32

Vilariño Caamaño, Inocente (hros. de)

501

2272

33

Vilariño Beiro, Dolores

Vilariño Beiro, Carmen

Vilariño Beiro, María

501

122

34

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

501

147

35

Romarís Calo, Paz

501

154

36

Núñez Martelo, Dolores

501

153

37

Ferreiro Gallardo, Jesús

501

152

38

Martínez Suárez, María Dolores

16

394

39

Vilariño Castelo, Antonio

501

155

40

Trillo Calo, Amalia

16

395

41

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

396

42

Núñez Martelo, Manuel

16

397

43

Baña Novo, María

16

391

44

Núñez Martínez, Antonia (hros. de)

16

390

45

Arcos Sieira, Juan

16

400

46

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

416

47

Santos Vilariño, Josefa

16

414

48

Trillo Calo, Amalia

16

413

49

Martínez Suárez, Dolores

16

402

50

Núñez Martelo, Elena

16

412

51

Núñez Martelo, Manuel

16

405

52

Martelo Beiro, Carmen

16

406

53

Núñez Martínez, Antonia (hros. de)

16

407

54

Núñez Nieto, José

16

408

55

Peón Sieira, Domingo

16

410

56

García García, Domingo (hros. de)

16

411

57

Baña Noya, Antonio

Pais Noya, Carmen

Baña Noya, Manuel

Baña Noya, Jorge

Baña Noya, María

Baña Noya, Manuel

Baña Noya, Antonio

Noya Baña, Jorge

Baña Noya, María

16

184

58

Martínez Suárez, Dolores

16

185

59

Martínez Guzmán, Ramiro (hros. de)

16

182

60

Martínez Guzmán, María (hros. de)

16

181

61

Núñez Martínez, Antonia (hros. de)

16

180

62

Trillo Calo, Amalia

16

212

63

García García, Benedicto

16

179

64

Baña Novo, María

16

178

65

Trillo Calo, Amalia

16

177

66

García Fornís, María

Fornís García, Aurea

Fornís García, Dolores

16

174

67

Núñez Nieto, Digna

16

166

68

Núñez Nieto, José

16

162

69

Tajes Noya, Juan

16

176

70

Martínez Guzmán, María (hros. de)

16

175

71

Núñez Martelo, Josefa

16

163

72

García Fornís, María

Fornís García, Áurea

Fornís García, Dolores

16

165

73

Martínez Guzmán, José (hros. de)

16

164

74

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

156

75

Núñez Martelo, Manuel

16

158

76

Noya Martínez, Francisco

16

157

77

Núñez Martelo, Manuel

16

155

79

Núñez Martelo, Josefa

16

154

80

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

153

81

Martínez Suárez, Dolores

16

159

82

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

160

83

Martelo Suárez, Dolores

16

152

84

Suárez Castelo, Ramiro (hros. de)

16

151

85

Suárez Lema, José Manuel (hros. de)

16

143

86

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

142

87

Trillo Calo, Amalia

16

220

88

Núñez Martelo, Elena

16

141

89

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

149

90

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

140

91

Noya Suárez, María

16

139

92

Sieira Beiro, Joaquín (hros. de)

16

138

93

Núñez Martelo, Dolores

16

136

94

Suárez Castelo, Ramiro (hros. de)

16

135

95

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

134

96

Baña Novo, María

16

131

97

García García, Domingo (hros. de)

16

130

98

Noya Beiro, Cándida

16

129

99

Lema Suárez, Dominga

16

125

100

Núñez Martelo, Elena

16

124

101

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

123

102

Suárez Outón, Manuela (hros. de)

16

122

103

Lago Noya, Julia

16

121

104

Martelo Beiro, Carmen

16

120

105

Novo Arcos, María (hros. de)

16

119

106

Núñez Martelo, Elena

16

118

107

Noya Beiro, Cándida

16

221

108

Sieira Arcos, Jesús (hros. de)

16

223

109

Baña Novo, María

16

224

110

Beiro Martelo, Carmen

16

225

111

Gallardo Beiro (hros. de)

Beiro Gallardo, Manuel (hros. de)

16

226

112

Suárez Lema, José Manuel (hros. de)

16

227

113

Martínez Suárez, Dolores

16

229

114

Trillo Calo, Amalia

16

232

115

Baña Novo, María

16

86

116

Sieira Arcos, Jesús (hros. de)

16

246

117

García García, Benedicto

16

247

118

Lago Noya, Julia

16

248

119

Baña Noya, Antonio

Pais Noya, Carmen

Baña Noya, Manuel

16

249

120

Noya Beiro, Cándida

16

250

121

Núñez Martelo, Josefa

16

251

122

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

252

123

Núñez Martelo, Josefa

17

852

124

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

17

851

125

Peón Sieira, Domingo

17

849

126

Martelo Beiro, Carmen

17

848

127

Núñez Nieto, Digna

Núñez Nieto, María

17

847

128

Sendón García, Elena

17

850

129

Santos Senra, José (hros. de)

17

846

130

Ferreiro Gallardo, Jesús

17

826

131

Molinos Fornís, Javier

17

825

132

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

771

133

Cernadas Rey, Consuelo (hros. de)

17

768

134

Molinos Fornís, Bruno

17

767

135

Molinos Fornís, Javier

17

824

136

Beiro Senra, Manuel (hros. de)

17

823

137

Perol Moledo, David (hros. de)

17

774

138

Perol Moledo, Domingo (hros. de)

17

773

139

Martelo Alvite, Dolores

Martelo Alvite, José

17

509

140

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

770

141

Cernadas Rey, Consuelo (hros. de)

17

769

142

Molinos Fornís, Bruno

17

766

143

Martelo Alvite, Dolores

Martelo Alvite, José

17

1036

144

Santos Senra, José (hros. de)

17

510

145

Fornís Molinos, Manuel

17

511

146

Lado Martínez, Dolores

17

512

147

Santos Senra, José (hros. de)

17

1038

148

Fornís Molinos, Manuel

17

1039

149

Lado Martínez, Dolores

17

513

150

Lago Lago, Tomás (hros. de)

17

429

151

Lado Carballo, Bárbara

Lado Carballo, Lucía

17

421

152

Cambeiro Caamaño, Manuel (hros. de)

17

420

153

Lado González, Josefa

Lado González, Magdalena

17

419

154

Fornís Molinos, Manuel

17

413

155

Lago Lago, Dolores

17

412

156

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

411

157

Alvite Noya, Jesús

17

403

158

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

401

159

Chacin de, Ruso

17

396

160

Rodríguez Rodríguez, Higinio (hros. de)

17

395

161

Fornís Ángel, Miguel

17

524

162

Santos Senra, José (hros. de)

17

529

163

S-S Suárez, Domingo

17

530

164

Rodríguez Martínez, María del Carmen

17

534

165

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

535

166

Beiro Senra, de Manuel (hros. de)

17

540

167

Lago Lago, Dolores

17

541

168

Lago García, Antonio

17

544

169

Antelo Rey, Manuela (hros. de)

17

422

170

Lado González, Josefa

Lado González, Magdalena

17

418

171

Fornís Molinos, Manuel

17

414

172

Lago Lago, Dolores

17

409

173

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

410

174

Alvite Noya, Jesús

17

404

175

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

400

176

Chacin de, Ruso

17

397

177

Rodríguez Rodríguez, Higinio (hros. de)

17

394

178

Fornís Ángel, Miguel

17

525

179

Santos Senra, José (hros. de)

17

528

180

S-S Suárez, Domingo

17

1048

181

de Valladares, Casa do Ardeiro

17

533

182

Blanco Cernadas, Domingo (hros. de)

17

1058

183

Rodríguez Rodríguez, Higinio (hros. de)

17

393

184

Fornís Ángel, Miguel

17

526

185

Santos Senra, José (hros. de)

17

527

186

S-S Suárez, Domingo

17

1047

187

Castelo Rodríguez, Manuel

17

1015

188

Abelleira Martelo, Manuel

17

531

189

de Valladares, Casa do Ardeiro

17

532

190

Ferreiro Gallardo, Jesús

17

536

191

Antelo Abelleira, Camila

17

537

192

Fornís Antelo, José (hros. de)

17

558

193

Lado Caamaño, Venancio (hros. de)

17

538

194

Beiro Senra, Manuel (hros. de)

17

539

195

Lago Lago, Dolores

17

542

196

Esperante de, Cuco

17

546

197

Lago García, Antonio

17

543

198

Cernadas Rey, Soledad (hros. de)

17

547

199

Abelleira Martelo, Manuel

17

548

200

Ferreiro Gallardo, Jesús

17

559

201

Martelo Alvite, Dolores

Martelo Alvite, José

17

549

202

Gallardo Ferreiro, Manuel

17

552

203

García Freire, Manuel (hros. de)

17

553

204

García Freire, Manuel (hros. de)

17

1014

205

García Freire, Manuel (hros. de)

503

2012

206

Descoñecido

503

3029

207

Lado Carballo, Bárbara

Lado Carballo, Lucía

503

2014

208

Lado Carballo, Bárbara

Lado Caamaño, María (hros. de)

Lado Carballo, Lucía

503

2015

209

Lado Carballo, Bárbara

Lado Carballo, Lucía

503

2016

210

Núñez Martínez, Antonia (hros. de)

503

2015

211

Martelo Alvite, Dolores

Martelo Alvite, José

503

2009

212

Bermúdez Rey, Manuel

503

2010

213

Ferreiro Gallardo, Jesús

503

2011

214

Ferreiro Gallardo, Jesús

503

2019

215

Muñiz Núñez, Jesús

503

2020

216

Ferreiro Gallardo, Jesús

503

101

217

Fornís Antelo, José (hros. de)

503

102

218

Martelo Alvite, Dolores

Martelo Alvite, José

503

103

219

Rey Bermúdez, Leonardo

503

104

220

Lago Lago, Tomás (hros. de)

503

105

221

Beiro Senra, Manuel (hros. de)

503

106

222

Cernadas Rey, Consuelo (hros. de)

503

107

371

González Tuñas, José (hros. de)

22

84

372

Norte Forestal, S.A.

22

83

373

Jallas Castro, María Pastora

Jallas Castro, Estrella

Jallas Castro, Guillermo (hros. de)

25

93

374

Martínez Otero, Maximino

25

89

375

Carril Nieto, María del Carmen

Agra Carril, Manuel

Carril Nieto, María del Carmen

25

87

376

Martínez Otero, Maximino

25

86

377

Fernández Paz, Josefa Dominga (hros. de)

25

85

378

Fernández Paz, Josefa Dominga (hros. de)

25

84

379

Pérez Ramos, Josefa

25

78

380

López Díaz, Paz

Blanco Nieto, Alejandro

25

77

381

Barbazán Guzmán, Félix

Almozara Leis, Carmen

25

76

382

Tuñas Antelo, Manuel (hros. de)

25

75

383

Tuñas Alvite, Domingo (hros. de)

25

74

384

Tuñas Alvite, Domingo (hros. de)

25

73

385

Mouro Antelo, María

505

594

386

Lema Blanco, Benedicto (hros. de)

505

593

387

Freire Nieto, Magdalena

505

595

388

Capelo Tuñas, Manuel

505

596

389

Blanco Tomé, Manuela

505

599

390

Freire Nieto, María

505

603

391

Lois Gómez, María

Blanco Sande, José

505

604

392

Lois Gómez, María

Blanco Sande, José

505

607

393

Lois Gómez, María

Blanco Sande, José

505

608

394

Carril Nieto, María del Carmen

Agra Carril, Manuel

Carril Nieto, María del Carmen

505

609

395

Carril Nieto, María del Carmen

505

610

396

Nieto Val, Francisco

505

612

397

Nieto Tomé, María

505

614

398

Nieto Nieto, José (hros. de)

25

37

399

Nieto Nieto, José (hros. de)

505

474

400

Descoñecido

25

60001

1071

Casanova Fornís, María Digna (hros. de)

16

148

1073

Peón Sieira, Domingo

16

206

1074

Nieto Núñez, María

16

329

1075

García García, Benedicto

16

386

1076

García García, Domingo (hros. de)

16

385

1077

Beiro Martelo, Carmen Antonia

16

383

1078

García García, Benedicto

16

384

1082

Núñez Martelo, Elena

16

409

1085

Descoñecido

22

60002

1097

Núñez Martínez, Antonia (hros. de)

16

407

1099

Nieto Val, Francisco

25

97

1100

S-N Cachito S-S

25

66

1101

Tuñas Antelo, Manuel (hros. de)

25

65

1102

Buján Ramos, Aurora

25

64

1103

Cuiña de, Cuns

25

58

1104

Lema Blanco, Benedicto (hros. de)

25

57

1105

Almozara Domínguez, Regina

25

46

1106

Tuñas Lema, Carmen (hros. de)

25

45

1107

Nieto Nieto, Ildefonsa María

25

36

1179

Núñez Nieto, José

16

150

Concello de Mazaricos

223

Martínez Antelo, Francisca

107

103

224

Lado Canosa, Antonio (hros. de)

511

93

225

Carrillo Antelo, José (hros. de)

107

110

226

Rey Bermúdez, Leonardo

107

109

227

Lago Lago, Tomás (hros. de)

107

108

228

Antelo Rey, Francisco Clemente (hros. de)

107

107

229

Descoñecido

511

108

230

Antelo Martínez, Antonio (hros. de)

511

113

231

Cernadas Senra, María

511

109

232

Senra Beiro, Rodolfo

511

110

233

Antelo Martínez, Antonio (hros. de)

107

103

234

Beiro Senra, Dominga (hros. de)

Senra Beiro, María

Beiro Senra, Manuel (hros. de)

Veiro Martínez, Constantino

Veiro Martínez, Esther

Veiro Martínez, Jesús

Veiro Martínez, Julio

Veiro Martínez, María

Vilariño Caamaño, Blandina

107

104

235

Lago Martelo, José María (hros. de)

Lago Lago, Tomás (hros. de)

107

105

236

Martelo Riveiro, María

103

253

237

López Campos, Juan (hros. de)

103

251

238

Senra Beiro, María

103

250

239

Senra Beiro, María

103

248

240

López Campos, Manuel (hros. de)

103

247

241

Martelo Riveiro, María

103

254

242

López Campos, Juan (hros. de)

103

252

243

Senra Beiro, María

103

207

244

López Campos, Manuel (hros. de)

103

246

245

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

103

245

246

Caamaño Nieto, Domingo (hros. de)

103

208

247

García Freire, Manuel (hros. de)

103

351

248

Descoñecido

103

209

249

García Freire, Manuel (hros. de)

103

210

250

Martelo Luaces, Dominga (hros. de)

103

211

251

Campos López, Matilde

103

111

252

Fuentes Romero, María del Carmen

103

113

253

López Campos, Manuel (hros. de)

103

110

254

Leis Sieira, Manuela

103

108

255

Martínez Castelo, Antonio (hros. de)

103

107

256

Alvite Caamaño, Manuel

103

106

257

Martelo García, José (hros. de)

103

79

258

Martínez Castelo, Antonio (hros. de)

103

81

259

Leis Sieira, Manuela

103

80

260

González Gallardo, Manuel (hros. de)

103

82

261

Sieira Leis, Lino (hros. de)

103

83

262

Gallardo González, Erundina

101

151

263

Leis Sieira, Manuela

101

154

264

Martelo García, José (hros. de)

101

155

265

Sieira Fornís, Argimiro (hros. de)

101

150

266

Martelo Riveiro, María

101

149

267

Martelo García, José (hros. de)

101

148

268

López Riveiro, Francisco (hros. de)

101

147

269

Martelo Alvite, Dolores

101

146

270

Campos Suárez, Ángel (hros. de)

101

145

271

López Riveiro, Francisco (hros. de)

101

144

272

Alvite Caamaño, Manuel

101

143

273

López García, Nieves (hros. de)

101

141

274

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

133

275

Martelo Bustelo, Jesús (hros. de)

101

132

276

Martelo Riveiro, María

101

131

277

Gallardo González, Carmen

101

130

278

Antelo Rey, Dolores

101

129

279

Lourido Suárez, Manuela (hros. de)

101

128

280

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

127

281

Val Quintáns, Jesús (hros. de)

101

126

282

Fuentes Romero, María del Carmen

101

125

283

Martelo Riveiro, María

101

124

284

Carrillo López, Antonio

101

123

285

Caamaño Riveiro, José

101

118

286

Campos Suárez, Valentín Doradino (hros. de)

101

117

287

López Riveiro, Domingo (hros. de)

101

116

288

Rey Antelo, José

101

113

289

Santos Alvite, Manuel

101

112

290

López Campos, Juan (hros. de)

101

111

291

López Campos, Manuel (hros. de)

101

110

292

Quintáns Agra, Gloria (hros. de)

101

109

293

Santos Alvite, Manuel

101

108

294

Martelo Riveiro, María

101

107

295

Caamaño Riveiro, José María (hros. de)

101

176

296

Riomayor Rodríguez, Jesús

Rodríguez Lema, Manuel (hros. de)

Riomayor Rodríguez, José

101

152

297

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

153

298

Antelo Carrillo, Socorro

101

156

299

Río Antelo del

101

157

300

Val Quintáns, Jesús (hros. de)

101

158

301

Zubiela Sieira, Manuel Antonio (hros. de)

Zubiela Sieira, María del Carmen

Zubiela Sieira, José (hros. de)

103

249

302

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

162

303

Martelo Bustelo, Jesús (hros. de)

101

163

304

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

167

305

Caamaño Nieto, Domingo (hros. de)

101

168

306

Alvite Caamaño, Manuel

101

170

307

Suárez Campos, María

101

122

308

López Riveiro, Francisco (hros. de)

101

121

309

Antelo Rey, Dolores

101

120

310

Caamaño Blanco, Jesús

101

119

311

Alvite García, Josefa

101

115

312

Noya Martínez, Domingo

101

114

313

Alvite Caamaño, Manuel

101

60

314

Campos Suárez, Valentín Doradino (hros. de)

101

61

315

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

101

62

316

López Riveiro, Domingo (hros. de)

101

106

317

Martelo Riveiro, María

101

104

318

Caamaño Riveiro, José María (hros. de)

101

105

319

Campos Suárez, Aurita

101

103

320

López Campos, Manuel (hros. de)

101

102

321

López, María

101

101

322

Domínguez Cruz, Melania

Cruz Domínguez, María Carmen Benigna

101

100

323

López Martínez, Argentina

101

99

324

Piñeiro Caamaño, Benito (hros. de)

101

97

325

López Martínez, Argentina

101

98

326

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

100

66

327

Caamaño Riveiro, José María (hros. de)

100

65

328

García Freire, Manuel (hros. de)

100

63

329

Martelo Luaces, Dominga (hros. de)

100

62

330

García Pérez, Domingo (hros. de)

100

60

331

Paris Lema, Julio

100

59

332

López Caamaño, Germán

100

58

333

Leis Sieira, Manuela

100

57

334

Sieira Pérez, María de la Consolación

100

56

335

Martelo Riveiro, María

100

85

336

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

100

84

337

López Campos, Manuel (hros. de)

100

83

338

López Campos, Juan (hros. de)

100

82

339

López Riveiro, Domingo (hros. de)

100

81

340

Santos Alvite, Manuel

100

80

341

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

100

107

342

Descoñecido

100

122

343

López Caamaño, Germán

100

118

344

Campos López, Matilde

100

117

345

Martelo Bustelo, Jesús (hros. de)

100

116

346

López Riveiro, Domingo (hros. de)

100

115

347

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

100

114

348

Martelo Riveiro, María

100

113

349

Val Quintáns, Jesús (hros. de)

100

112

350

Caamaño Nieto, Domingo (hros. de)

100

111

351

Fuentes Romero, María del Carmen

100

110

352

Sieira Domínguez, Áurea

100

109

353

González Gorgal, Domingo

100

108

354

Tomé Gorgal, Flores

100

104

355

Gorgal García, Esperanza (hros. de)

100

103

356

Alvite Caamaño, Manuel

100

102

357

Gorgal Val, Constantino

García Gorgal, Dulcerina

100

101

358

López Riveiro, Francisco (hros. de)

100

100

359

López Riveiro, Domingo (hros. de)

100

99

360

Suárez Campos, María

100

98

361

Campos Suárez, Ángel (hros. de)

100

97

362

Martínez Castelo, Antonio (hros. de)

100

96

363

Domínguez Suárez, Manuela (hros. de)

100

95

364

Martelo Blanco, Estrella

100

94

365

C.M.V.M.C. Fontemoure

98

8

366

Val Quintáns, Jesús (hros. de)

98

7

367

Sieira Fornís, Argimiro (hros. de)

98

9

368

Vieites Agra, Elido (hros. de)

98

10

369

Lado Caamaño, Manuel (hros. de)

Lado Caamaño, Clara

Caamaño Lado, Domingo

Lado Caamaño, Julia

Caamaño Lado, José

Lado Carballo, Lucía

Lado Carballo, Bárbara

Lado Martínez, Dolores

98

2

370

C.M.V.M.C. Fontemoure

98

1

1068

López García, Nieves (hros. de)

100

61

1098

Freire Lema, José

98

11

Concello de Negreira

1108

Ponte González, Elcira

516

475

1109

Nieto Nieto, Carmen

Nieto Nieto, María

516

481