DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 245 Xoves, 28 de decembro de 2023 Páx. 70998

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2023 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal docente e investigador para o ano 2023.

Conforme o disposto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público; no artigo 20 da Lei 31/2022, do 24 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2023 (BOE núm. 308, do 24 de decembro); nos artigos 12 e 36 da Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023 (DOG núm. 248, do 30 de decembro), e no artigo 71.2 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, unha vez obtida a preceptiva autorización da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade de Vigo para o ano 2023.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo.

Terceiro. As convocatorias dos concursos de acceso derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida nos artigos 71.1 e 86.1 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes perante o órgano que a ditou. Neste caso non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo antedito mentres non se dite resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, ao abeiro do artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Vigo, 20 de decembro de 2023

Manuel J. Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO I

Oferta de emprego público do persoal docente investigador da Universidade de Vigo

Ano 2023

Persoal docente e investigador dos corpos docentes universitarios:

Categoría

Prazas

Profesorado titular de

universidade

50

(20 prazas (15 %) destinaranse a incorporación de persoal investigador doutor que obtivese o certificado R3 de conformidade co artigo 22.3 da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a innovación, ou superase unha avaliación equivalente á do Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (I3)

Persoal docente e investigador permanente laboral:

Categoría

Prazas

Profesorado permanente laboral

80

Quenda de promoción interna:

En aplicación do disposto no artigo 71.2 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario, inclúense na OEP para o ano 2023 as seguintes prazas, polo procedemento de promoción interna:

Categoría

Prazas

Catedrático/a de

universidade

30