DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 3 Xoves, 4 de xaneiro de 2024 Páx. 536

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2023 pola que se recoñece ás persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, persoas adestradoras ou técnicas e ás persoas xuízas-árbitras a condición deportiva de alto nivel, e se relacionan as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, na súa alínea 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Na súa virtude, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se procura, entre outros propósitos, promover o deporte de competición e de alto nivel en colaboración coas federacións deportivas e demais entidades con competencia en materia de deporte.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 35 da lei establece que, en función dos intereses deportivos da comunidade autónoma, poderán ser declaradas persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base, persoas adestradoras ou técnicas recoñecidas de alto nivel, e persoas xuízas e árbitras recoñecidas de alto nivel que reúnan os requisitos que se determinan regulamentariamente. A relación das persoas destes colectivos recoñecidas de alto nivel publicarase no Diario Oficial de Galicia e seranlles de aplicación os beneficios que se prevexan regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, ditáronse o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base. Esta normativa atribúe á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento e do rendemento deportivo de base propoñer o recoñecemento de alto nivel deportivo das persoas que reúnan os requisitos nela establecidos. A Comisión elevará a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte.

Na súa consecuencia, atendendo á proposta da Secretaría Xeral para o Deporte, con base nos acordos adoptados pola Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo na súa reunión do 12 de decembro de 2023, esta Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base, persoas adestradoras ou técnicas recoñecidas de alto nivel, e persoas xuízas-árbitras recoñecidas de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan coa vixencia que tamén se relaciona no anexo I desta resolución.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interpoñerse un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben, un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2023

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente primeiro e conselleiro
de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Persoas deportistas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base, persoas técnicas, árbitras e xuíces de alto nivel

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Proposto

Vixencia

1

Álvarez Álvarez

Marta

***8844**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

2

Álvarez Cayetano

Daniela

***4580**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

3

Álvarez Falque

Verónica

***7895**

Kickboxing

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

4

Amado Suárez

Paula

***2195**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

5

Ameneiro Sobrino

Inés

***8729**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

6

Areal Alonso

Juan Carlos

***9936**

Boxeo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

7

Ares Betanzos

Icía

***7652**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

8

Arosa Soto

Inés

***3227**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

9

Baamonde González

José

***9571**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

10

Baliña Rodríguez

Emma

***7583**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

11

Baños Núñez

Nicolás

***1023**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

12

Bastos Novelle

Yolanda

***1071**

Vela

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

13

Bentancor Fernández

Matías Gabriel

***8385**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

14

Boedo Arza

Andrea

***0225**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

15

Boudjenane Liñares

Mateo

***2626**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

16

Boudjenane Núñez

Cristobal Gmall

***9450**

Taekwondo

Técnico de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

17

Braña Rial

Nicolás

***7858**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

18

Caamaño Rodríguez

Daniel

***8260**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

19

Cabello Cañas

María Teresa

***9681**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

20

Cabello Vieitez

Pablo

***5089**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

21

Campos Méndez

Ignacio

***5826**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

22

Canedo Otero

Paula

***0127**

Halterofilia

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

23

Carballeda Abeijón

Andrés

***6653**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

24

Castaño Garrido

Pedro

***1205**

Ximnasia

Deportista de alto nivel

12.6.2027

25

Castro Costas

Lena

***9726**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

26

Cedrón Pena

Nuno

***9239**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

27

Comesaña Rodríguez

Adriana

***3301**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

28

Copa Chas

Jacobo

***7603**

Patinaxe

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

29

Couce Insua

Sofía

***3928**

Tenis de mesa

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

30

Cousillas Antelo

Antía

***7488**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

31

Cuba Goas

Kevin

***8481**

Loita e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

32

Cuesta Arribas

Beatriz

***0678**

Fútbol

Árbitra de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

33

De Frutos Rodríguez

Teo

***1646**

Atletismo

Deportista de alto nivel

25.3.2028

34

De Sa Simón

María

***7467**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

20.5.2027

35

Devesa Fernández

Víctor

***8978**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

36

Devesa Núñez

Juan

***1641**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

37

Díaz Pardo

Carla

***8051**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

38

Diz Loroño

Irene

***3264**

Xadrez

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

39

Domínguez Portela

Natalia

***8132**

Vela

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

40

Estévez Vázquez

María

***0376**

Atletismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

41

Fernández Busto

Raúl

***3439**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

42

Fernández Freire

Iván

***4659**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

43

Fernández García

Uxía

***1763**

Balonmán

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

44

Fernández Gómez

Joana

***8183**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

45

Fernández López

José Luis

***8018**

Pesca e Casting

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

46

Fernández Ordoñez

Sabela

***4481**

Piragüismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

47

Fernández Vázquez

Daniel

***8305**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

48

Ferradás Pallas

Paula

***1543**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

49

Figueira Marzoa

Pablo

***9255**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

50

Folgueira González

Uxía

***1771**

Karate e D.A.

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

51

Francos Calvo

Antía

***5097**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

52

Freiría Expósito

Javier

***8429**

Remo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

53

Gandoy Lamas

Álvaro

***5095**

Fútbol, fútbol sala

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

54

García Boquete

Celia

***0331**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

55

García Maestu

Nora

***8207**

Montañismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

56

García Remuiñán

Hugo

***7279**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

57

García Valle

Irene

***5090**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

58

García Varela

Sara

***1905**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

59

García Vidal

Yeray

***9869**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.9.2027

60

Gilsanz Iglesias

Paula

***9162**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

61

Gómez Lorenzo

Xabi

***6325**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

62

Gómez Pazos

Iker

***9092**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

63

González Esteban

Míriam

***4715**

Vela

Deportista de alto nivel

22.7.2027

64

González Fernández

Alba

***8399**

Golf

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

65

González Mella

David

***0225**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

66

González Rodríguez

Mauro

***5870**

Esgrima

Deportista de rendemento deportivo de base

22.2. 2024

67

Goyanes Sangiao

Marta

***8617**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

68

Guerra Bello

Luis Yasser

***1703**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

69

Guerrero Gil

Juan Amando

***5130**

Tríatlon e péntatlon moderno

Técnico de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

70

Hermida Ferreiro

Xoel

***8307**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

71

Hernández Souto

Javier

***0251**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

72

Horta Pombo

Caetano Xosé

***9564**

Remo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

73

Jubón Díaz

Adrián

***4052**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

74

Labarca Rios

Eduyn Jesús

***1180**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

75

Lago Alonso

Xoel

***4472**

Balonmán

Deportista de rendemento deportivo de base

8.1. 2024

76

Lara Calonge

Conrado

***2142**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

77

Lois García

Lara

***6596**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

78

López Aguilar

Manuel

***2852**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

79

López Bugallo

Alejandro

***3109**

Fútbol

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

80

López Fernández

Lara

***6122**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

4.3.2028

81

López González

Borja

***2453**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

82

López González

Martín

***2276**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

83

Lorenzo Couso

Ruth

***7460**

Karate e D.A.

Deportista de alto nivel

20.1.2028

84

Loureiro González

Roi

***9393**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

85

Marín Sinde

Leonel

***7039**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

86

Martínez Quintana

Naiara

***9803**

Baloncesto

Deportista de rendemento deportivo de base

24.3.2024

87

Menduiña Santomé

María Araceli

***9427**

Piragüismo adaptado, paracanoe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

88

Mesejo Martínez

Pedro

***7040**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

89

Míguez Gayoso

Manuel

***0306**

Automobilismo

Deportista de rendemento deportivo de base

29.1.2024

90

Millán Rodríguez

Rubén

***7413**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

91

Molada García

Adán

***3157**

Boxeo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

92

Moldes Lustres

María

***9461**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

93

Montero Arias

Mateo

***0237**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

94

Monteserín González

Mateo

***7307**

Remo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

95

Mourenza Rocha

Sofía

***1139**

Natación

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

96

Nande Iglesias

Alejandro

***6402**

Hípica, paraequestre

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

97

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo con discapacidade

Deportista de alto nivel

Prorroga ata o 17.12. 2024

98

Núñez Martínez

Brais

***8320**

Remo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

99

Ocampo Torres

Braian

***8369**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

100

Oliveira Otero

Valeria

***8394**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

26.6.2027

101

Otero Táboas

Aroa

***9297**

Ciclismo

Deportista de alto nivel

15.1.2028

102

Ouviña Picos

Nadiuska

***2473**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

103

Pacios Iglesias

Iván

***1104**

Montañismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

104

Pan Garrote

Adrián

***8271**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

18.2.2028

105

Peláez López

Xián

***4597**

Montañismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

106

Peleteiro Brión

Ana

***8817**

Atletismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

107

Pena López

Arón

***8956**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

108

Pensado Albertí

Lluc

***7102**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

109

Pensado Albertí

Brais

***7996**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

110

Pérez Estévez

Noelia

***5351**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

30.2.2024

111

Pérez Román

Loreto

***1128**

Atletismo

Xuíza de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

112

Pérez Touriño

Lydia

***8072**

Loita e D.A.

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

113

Piña Esteves

Leticia

***7864**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

114

Pontón Rodríguez

Javier

***9762**

Natación

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

115

Pose Pena

Inés

***7860**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

116

Prado Suárez

Mateo

***7989**

Voleibol

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

117

Quián Darriba

Yeray

***6074**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

118

Ramos Van Barneveld

Lukas

***5773**

Fútbol, fútbol sala

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

119

Regueira Vázquez

Uxía

***3837**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

120

Reino Rodríguez

Jaime

***3066**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

121

Rey Franqueira

Alba

***9551**

Taekwondo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

122

Riola Delgado

Lucas

***2465**

Tríatlon e Péntatlon moderno

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

123

Rocha Courel

Leire

***7362**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

124

Rodríguez Pazos

Noa

***3389**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

125

Rodríguez Sánchez

Leo

***2335**

Atletismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

126

Rodríguez Sobrado

Noa

***0612**

Orientación

Deportista de rendemento deportivo de base

28.4.2024

127

Rodríguez Vega

Saúl

***4185**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

128

Rouco Rodríguez

Miguel

***0521**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

129

Rumbo Bueno

Enya

***0078**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

130

Salleres Mouro

Jorge

***1700**

Fútbol, fútbol sala

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

131

Sánchez del Valle Verge

José Carlos

***0438**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

132

Sánchez Parrondo

Carmen

***0184**

Atletismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

133

Sánchez Quindimil

Álvaro

***1337**

Fútbol, fútbol sala

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

134

Sande Trillo

Noa

***3415**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

135

Sanesteban López

Teo

***1641**

Natación

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

136

Santos Iglesias

Laura

***2227**

Bádminton

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

137

Segade Maneiro

Thiago

***2645**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

138

Souto Vigo

David

***0532**

Tiro olímpico

Deportista de alto nivel

9.12.2027

139

Suárez Couto

Sara

***3567**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

140

Suárez Gómez

Paula

***2813**

Xadrez

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

141

Suárez Mato

Yoel

***0071**

Natación

Deportista de alto rendemento

20.7.2027

142

Suárez Puga

Raquel

***3406**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

143

Talín Maiz

Blanca

***4848**

Tenis

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

144

Tenreiro Suárez

Lucía

***2710**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

145

Torrado Martínez

Pablo

***2562**

Taekwondo

Deportista de alto rendemento

5 anos desde a data da resolución

146

Varela Méndez

Diego

***1032**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

147

Verdes Pazos

Laura

***3736**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

148

Vicos Deus

Javier

***2447**

Patinaxe

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

149

Vidal Parada

Fabián

***4545**

Atletismo

Deportista de alto nivel

19.6.2027

150

Vidal Silva

Pablo

***8110**

Pesca e Casting

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

151

Vilariño Ordóñez

Xoel

***2107**

Patinaxe

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

152

Vilaseco Ogala

Venus Izegbe

***0418**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

153

Villar Varela

Carmen

***8842**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

16.7.2027

154

Villaverde Puente

Alejandro

***7244**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

11.3.2028

155

Villaverde Rey

Noa

***7118**

Taekwondo

Deportista de rendemento deportivo de base

Un ano desde a data da resolución

156

Viña Esmorís

Martín

***2091**

Salvamento e Socorrismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

157

Zas Gómez

Alejandro

***9118**

Piragüismo

Deportista de alto nivel

5 anos desde a data da resolución

ANEXO II

Relación das solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Aguiar Mosquera

María

***0451**

Atletismo

Non acreditar mérito deportivo

2

Álvarez Vidal

Manuel

***7031**

Kickboxing

Non acreditar mérito deportivo en proba olímpica para ser técnico

3

Amaris Lago

María Alejandra

***1104**

Baile deportivo

Rendemento deportivo de base caducado

4

Andión Valiñas

Alejandro

***4422**

Natación

Non cumprir o artigo 5.1.c) do Decreto 165/2020

5

Campos Abelenda

Alejandro

***1312**

Remo

Non acreditar mérito deportivo

6

Cantón Armada

Claudia

***0441**

Ximnasia

Non acreditar mérito deportivo

7

Carracedo Trigo

Manuel

***2126**

Taekwondo

Non achegar documentación no prazo requirido

8

Casas Estévez

Nicolás

***8047**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base caducado

9

Costado Lima

Víctor

***1940**

Taekwondo

Non acreditar mérito deportivo

10

Davila Boo

Andrea

***9820**

Karate e D.A.

Rendemento deportivo de base caducado

11

Dorado Zas

Antón

***3166**

Piragüismo

Rendemento deportivo de base caducado

12

Fernández Area

Anxo

***7135**

Fútbol

Non acreditar mérito deportivo, número de equipos

13

González Pérez

Fabio

***5043**

Vela

Rendemento deportivo de base caducado

14

González Santiago

Kevin

***5198**

Remo

Non acreditar mérito deportivo, número de embarcacións

15

Ledo López

Mónica

***3670**

Tiro con arco

Non acreditar mérito deportivo nin participación na proba

16

Lema Vázquez

Andrea

***1064**

Baile deportivo

Rendemento deportivo de base caducado

17

Lema Vázquez

Carla

***1064**

Baile deportivo

Rendemento deportivo de base caducado

18

Maciel Montero

Martín

***0116**

Vela

Non acreditar mérito deportivo nin participación na proba

19

Paz Novo

Ángel

***9935**

Piragüismo

Non achegar documentación no prazo requirido

20

Pérez Vicente

Laura

***8484**

Patinaxe

Rendemento deportivo de base caducado

21

Piñeiro Pombo

Daniel

***6611**

Taekwondo

Non cumprir participantes na proba

22

Pollan Díaz

David

***8617**

Ciclismo

Non acreditar mérito deportivo

23

Puente Rodríguez

Iván

***9932**

Surf

Non achegar documentación no prazo requirido

24

Rello Villar

Abril

***9503**

Ximnasia

Non acreditar mérito deportivo

25

Rodríguez Fernández

Uxía

***2993**

Ximnasia

Rendemento deportivo de base caducado

26

Rodríguez Iglesias

Daniela

***7491**

Patinaxe

Non acreditar mérito deportivo nin participación na proba

27

Silva Pereira

Laura

***8405**

Patinaxe

Rendemento deportivo de base caducado

28

Suárez Couto

Damián

***3935**

Tríatlon e oéntatlon moderno

Rendemento deportivo de base caducado

29

Taibo González

Manuel

***0480**

Patinaxe

Non achegar documentación no prazo requirido

30

Villamor Oltra

Verónica

***9202**

Hípica

Non acreditar mérito deportivo