DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 12 de xaneiro de 2024 Páx. 2505

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2024 pola que se publica a Resolución do 29 de decembro de 2023 que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

No Diario Oficial de Galicia número 136, do 18 de xullo de 2023, publícase a Orde da Consellería de Política Social e Xuventude do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

De conformidade co artigo 15 da antedita orde a resolución será ditada pola persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude por proposta da comisión instrutora, segundo o previsto no artigo 13.

Así mesmo, o artigo 16 da mesma orde establece que se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os actos administrativos e a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos da notificación.

Polo exposto, finalizada a instrución e emitida a resolución que finaliza o procedemento,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 29 de decembro de 2023, ditada no procedemento BS623D, respecto das axudas destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades ao abeiro da Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D), que se xunta á presente resolución no anexo.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 29 de decembro de 2023 que finaliza este procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes, contado a partir da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Notificada a resolución de concesión, as entidades beneficiarias deberán comunicar no prazo de dez días (10) hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución, a súa aceptación, e comprometerse a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na convocatoria. No caso de non comunicar o dito requisito no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2024

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO

Resolución da conselleira de Política Social e Xuventude que finaliza o procedemento administrativo ao abeiro da Orde do 30 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).

A través da Orde do 30 de xuño de 2023 (Diario Oficial de Galicia número 136, do 18 de xullo) establecéronse as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas e do imposto de sociedades, xestionado por esta consellería.

Unha vez comprobadas as solicitudes polo órgano instrutor, examinadas pola Comisión de Valoración as solicitudes admitidas, vista a proposta de resolución formulada polo referido órgano instrutor, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo I polo incumprimento dos requisitos sinalados na convocatoria.

Segundo. Que non son susceptibles de obter subvencións os programas respecto dos cales as entidades manifestaron a súa desistencia, tal e como se recolle no anexo II.

Terceiro. Que son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo III, na contía sinalada para cada programa en aplicación dos criterios de valoración e prelación establecidos nos artigos 13 e 14, por un importe total de 27.812.289,62 €, distribuídos nas aplicacións orzamentarias que se indican:

Liñas

Aplicacións

Importe

Liña I. Actuacións no ámbito de familia, infancia e dinamización demográfica

13.02.312B.481.1

2.352.044,73 €

Liña II. Actuacións de inclusión social

13.03.313C.481.6

9.480.331,68 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade

13.04 312E.481.1

4.843.029,85 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade

13.04.312E.781.1

4.226.737,78 €

Liña V. Actuacións destinadas á mocidade

13.06.313A.481.0

718.366,26 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado

13.06.312F.481.0

687.208,56 €

Liña VII. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores

13.05.312E.481.1

3.855.954,08 €

Liña VIII. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou a persoas dependentes

13.05.312E.781.1

1.648.616,68 €

 

Total

27.812.289,62 €

Cuarto. Que non son susceptibles de obter subvencións as entidades e programas recollidos no anexo IV por non acadar a puntuación mínima exixida, de acordo co establecido no artigo 13.2.

Quinto. De conformidade co artigo 22 das bases reguladoras, o pagamento do 100 % do importe da subvención realizarase dunha soa vez en concepto de anticipado, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución.

Sexto. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado agás aquelas da mesma natureza que se outorguen pola Administración xeral do Estado en virtude das súas competencias e sen prexuízo daqueles gastos que poidan ser imputables ás subvencións que se concedan nos respectivos ámbitos.

Sétimo. A data límite para a presentación da documentación xustificativa dos gastos efectuados é o 15 de marzo de 2025.

As entidades que ao abeiro desta convocatoria reciban un importe igual ou superior a 30.000,00 € realizarán a xustificación a través de conta xustificativa que incorpore unha memoria de actuación e unha memoria económica abreviada, con achega de informe de auditoría, de acordo co regulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, segundo sinala o artigo 23.5 da orde de convocatoria.

As entidades que reciban un importe inferior a 30.000,00 € poderán optar, á súa elección, por realizar a xustificación a través de conta xustificativa con achega de informe de auditoría nos termos previstos no citado artigo 23.5, ou a través da conta xustificativa simplificada, regulada no artigo 51 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Oitavo. Sen prexuízo das demais obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no resto de normativa estatal ou autonómica aplicable, as entidades beneficiarias das axudas adquiren as seguintes obrigas e compromisos:

a) Executar o proxecto, realizar a actividade ou adoptar o comportamento que fundamenta a concesión da subvención e cumprir o seu obxectivo.

b) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento da finalidade da subvención, a realización da actividade ou a adopción do comportamento que fundamentou a súa concesión e o seu custo real.

c) Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos e realizar as actuacións que integran o proxecto subvencionado, segundo o estipulado no artigo 41 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

d) No suposto de adquisición, construción, rehabilitación e mellora de bens inventariables, destinar os ditos bens ao fin concreto para o cal se concedeu a subvención durante un prazo que non pode ser inferior a cinco anos, no caso de bens susceptibles de inscrición nun rexistro público, nin a dous anos para o resto de bens.

e) Comunicarlle ao órgano concedente a obtención de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan axiña como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Consentir expresamente a inclusión dos datos relevantes da subvención nos rexistros públicos que proceda, conforme a disposición adicional do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o exercicio 2006, e artigo 16 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

g) Conservar os documentos xustificativos orixinais da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

h) Someterse ás actuacións de comprobación que deba efectuar o órgano concedente e ás de control financeiro que corresponden á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma en relación coa subvención concedida, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

i) Incorporar de forma visible no material de difusión dos programas subvencionados o seu financiamento público.

j) Ter subscrito unha póliza de seguro de accidentes e de enfermidade e de responsabilidade civil a favor do persoal voluntario que participe nos programas subvencionados conforme o previsto nos artigos 7.g) e 11.i) da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

k) Cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

Noveno. De acordo co establecido no artigo 24 das bases reguladoras, o incumprimento das obrigas contidas nelas ou demais normativa aplicable, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Para facer efectiva a devolución a que se refire o punto anterior, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento.

Décimo. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer o recurso potestativo de reposición ante a conselleira de Política Social e Xuventude, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Décimo primeiro. A publicación desta resolución producirá os efectos de notificación, nos termos establecidos no artigo 16 da Orde do 30 de xuño de 2023.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2023. Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social e Xuventude.

ANEXO I

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desestimación (incumprimento dos requisitos sinalados na orde de convocatoria)

Expediente

CIF

Entidade

Liña

Programa

Causa

BS623D 2023/062

G94125648

Asociación TDAH Salnés

5

Programa «TDAH social: fortalecendo habilidades»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/069

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

3

Programa «Ponte na miña pel»

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/072

G27746486

Asociación Xaruma

5

Programa «Sementando habilidades»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/073

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

5

Programa «Deseña o teu futuro»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a)

BS623D 2023/075

G36642726

Asociación «Érguete»

5

Programa «Controlait»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/083

G32122376

Asociación CDR O Viso

8

Proxecto de adquisición de vehículo (Portas Abertas)

Incumprimento do artigo 4.4.e)

BS623D 2023/083

G32122376

Asociación CDR O Viso

8

Proxecto de adquisición de vehículo (Ancares)

Incumprimento do artigo 4.4.e)

BS623D 2023/104

G36100071

ASPAMSIM

3

Programa «Musicoteraspamsim I»

Incumprimento do artigo 5.2

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación C. Loita contra a Droga

3

Programa «Oportunidade»

Incumprimento do artigo 4.1.e)

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación C. Loita contra a Droga

4

Proxecto «É por Nos»

Incumprimento do artigo 4.1.e)

BS623D 2023/137

G70406038

Asociación de Axuda a Estudantes Estranxeiros

5

Programa de actividades primeiro semestre

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/137

G70406038

Asociación de Axuda a Estudantes Estranxeiros

5

Programa de actividades segundo semestre

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

6

Programa «Cala violeta»

Incumprimento do artigo 5.2.f)

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Acougo

5

Programa escola de tempo libre Acougo

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Acougo

5

Programa «Grupo de participación infantil e xuvenil»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Acougo

5

Programa de terapia nos refuxios de animais

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/154

G67959635

Asociación Noia Harp Fest

6

Programa «Boas Vibras»

Incumprimento dos artigos 4.1.a) e 4.1.d)

BS623D 2023/156

G36204931

Asociación de Caridade Santiago Apóstolo

8

Proxecto de reformas instalacións

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/156

G36204931

Asociación de Caridade Santiago Apóstolo

8

Proxecto de adquisición de vehículo

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

5

Programa «Fórmate con ENKI»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

5

Programa «Conecta emprego Ourense»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a)

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

5

Programa «Conecta emprego Lugo»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a)

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

5

Programa «Conecta igualdade»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a)

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

6

Programa «Voluntariado biopsicosocial Redevital»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación cos artigos 4.1 e 4.2

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

6

Programa «Lerch@s sociais»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación cos artigos 4.1 e 4.3

BS623D 2023/167

G32302671

A. Diversidade F. da Limia

5

Programa de discapacidade e acoso escolar

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a)

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

5

Programa «Coñécenos»

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

7

Programa de envellecemento activo Antonio Noche

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

5

Programa de educación para a saúde

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

5

Programa preventivo mozos Antonio Noche

Incumprimento do artigo 4.1.a)

BS623D 2023/181

G27783950

Asociación Diversidades

5

Programa «Inmigracionalismo»

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.a) e incumprimento do artigo 4.4.e)

BS623D 2023/184

G36843027

A. Enfermos Crohn Vigo

3

Programa «Ola»

Incumprimento dos artigos 4.1.a) e 4.2

BS623D 2023/184

G36843027

A. Enfermos Crohn Vigo

3

Programa «Mola»

Incumprimento dos artigos 4.1.a) e 4.3

BS623D 2023/185

G36984367

Fundación Matrix

3

Programa «Mayordis 2024»

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/187

G94017704

Asociación O Son do Pobo

8

Proxecto de adquisición de vehículo

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de atención social

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de reforzo socioeducativo de menores

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de formación e accións formativas

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de intervención de inclusión sociolaboral

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

2

Programa de inclusión residencial

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

4

Proxecto de investimento local

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

4

Proxecto de adaptación instalacións

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

4

Proxecto de adquisición de local

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

4

Proxecto de equipamento salas informáticas

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

7

Programa de promoción da autonomía persoal

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

7

Programa de prevención da soidade non desexada

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

8

Proxecto de obras locais

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/191

G27861095

Asociación PVG Reciclaxe Solidaria

8

Proxecto de equipamentos locais

Incumprimento do artigo 4.4.a) en relación co artigo 4.1.d)

BS623D 2023/195

G36592582

Asociación Xuvenil Cultural Staccato

3

Programa «Músico terapia»

Incumprimento do artigo 4.1.d)

BS623D 2023/195

G36592582

Asociación Xuvenil Cultural Staccato

4

Proxecto de adquisición de vehículo

Incumprimento do artigo 4.1.d)

ANEXO II

Solicitudes non susceptibles de obter subvención por desistencia

Expediente

CIF

Entidade

Programa

BS623D 2023/117

G70480900

Asociación Poten100mos

Programa de inclusión e transición ao emprego

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

Proxecto de adecuación de baños Residencia Santa Cruz

BS623D 2023/156

G36204931

Asociación Santiago Apóstolo

Programa «Despensa solidaria»

BS623D 2023/167

G32302671

A. Diversidade F. da Comarca da Limia

Proxecto de adquisición de local

BS623D 2023/173

R3600113I

Nosa Señora de Fátima

Proxecto de adquisición de equipamento adaptado

BS623D 2023/175

G70610282

ONGD SenValos

Programa de inclusión P.62-AR-Migrantes

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «PDIP violencia infancia AYAP»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de mediación xuvenil AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de apoio á inclusión sociolaboral AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de mediación social intercultural AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «AYAP socio terapéutico»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «AYAP promoción participación social»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de educación saúde xove AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «AYAP preventivo xove»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «AYAP voluntario solidario»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa «AYAP voluntario innovador»

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de voluntariado corporativo AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de envellecemento activo AYAP

BS623D 2023/176

G15414667

Asociación de Axuda e Atención ao Preso

Programa de acompañamento AYAP

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa de mediación social intercultural

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa socio terapéutico Antonio Noche

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa de voluntariado solidario Antonio Noche

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa de voluntariado innovador Antonio Noche

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa de voluntariado corporativo Antonio Noche

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa de acompañamento Antonio Noche

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

Proxecto de creación dun espazo multifunción

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

Programa «Mostrade tradición e xogos populares»

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

Programa «A cultura alonga a vida»

ANEXO III

Programas susceptibles de obter subvención

Liña I. Actuacións no ámbito da familia, infancia e dinamización demográfica.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/5

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

1

Programa de competencia familiar

89,50

38.115,04 €

BS623D 2023/5

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

1

Programa de apoio familiar terapéutico

81,00

26.438,87 €

BS623D 2023/9

G82260282

Fundación Yehudi Menuhin España

1

Programa «MUS-E inclusión»

81,00

26.438,87 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

1

Programa «In-Itinere»: actividades con familias e intervención familiar (Cogami)

67,50

11.016,19 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

1

Programa de apoio ás familias

84,25

23.964,75 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

1

Programa «Quiero que te quiero»

78,25

22.626,00 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

1

Programa «Iris»

65,00

10.608,17 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

1

Programa «Teseo»

67,50

11.016,19 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

1

Programa «Voitheia»

72,00

11.750,60 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

1

Programa «Oikos»

74,50

12.158,61 €

BS623D 2023/20

G82257064

Fundación Ayuda en Acción

1

Programa «Unha escola que rompe barreiras: RTV Enxebre»

65,50

10.689,78 €

BS623D 2023/20

G82257064

Fundación Ayuda en Acción

1

Programa «Unha escola que rompe barreiras: espazos de xestión das emocións»

73,50

11.995,40 €

BS623D 2023/20

G82257064

Fundación Ayuda en Acción

1

Programa das ampas como elemento clave para a conciliación e a crianza saudable

75,50

24.643,63 €

BS623D 2023/22

G70349360

Asoc. Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

1

Programa de apoio psicosocial económico a nenos/as con cancro e familias

80,00

26.112,46 €

BS623D 2023/22

G70349360

Asoc. Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia

1

Programa de terapia ocupacional a menores con cancro

64,00

10.444,98 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

1

Programa «Infancia conectada: intervención educativa no tempo libre»

79,25

25.867,66 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

1

Programa «Escola de familia: promoción da parentabilidade positiva e as competencias psicoemocionais en prisión»

64,25

10.485,78 €

BS623D 2023/26

G80453731

Fundación ANAR

1

Programa «Chat ANAR e as novas tecnoloxías en Galicia»

76,25

24.888,43 €

BS623D 2023/26

G80453731

Fundación ANAR

1

Programa «Teléfono ANAR da familia e centros escolares de Galicia»

72,25

11.791,40 €

BS623D 2023/26

G80453731

Fundación ANAR

1

Programa «Teléfono ANAR de axuda a nenos/as e adolescentes en risco en Galicia»

79,25

25.867,66 €

BS623D 2023/26

G80453731

Fundación ANAR

1

Programa «Teléfono ANAR para casos de menores de idade desaparecidos de Galicia»

74,25

12.117,81 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

1

Programa de capacitación para a atención a menores con TEA en ámbito rural (Federación Autismo Galicia)

68,75

11.220,19 €

BS623D 2023/31

G28688638

Asociación Nacional Presencia Gitana

1

Programa «Saúde e educación, esperanza e plenitude debidas»

63,50

10.363,38 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

1

Programa «Máis familia»

61,00

9.955,37 €

BS623D 2023/35

G83117374

Fundación Secretariado Gitano

1

Programa «Promociona+» para o alumnado en estudos postobrigatorios

78,50

25.622,85 €

BS623D 2023/37

G15870140

Fundación María José Jove

1

Programa «Madres»

75,75

24.725,23 €

BS623D 2023/39

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

1

Programa de apoio ao acollemento en familia extensa

83,50

27.254,88 €

BS623D 2023/39

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

1

Programa de terapia familiar

90,00

44.064,78 €

BS623D 2023/39

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

1

Programa de grupos de atención de proximidade

72,00

11.750,60 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

1

Programa de empoderamento das familias residentes na contorna rural

84,00

27.418,08 €

BS623D 2023/48

G70394374

Fundación Ingada

1

Programa de apoio e conciliación no TDAH 2024

77,75

21.420,00 €

BS623D 2023/54

G70556360

Plataforma Orgs. Infancia de Galicia

1

Programa «Redeir@s: os dereitos da infancia en rede»

66,50

10.852,98 €

BS623D 2023/54

G70556360

Plataforma Orgs. Infancia de Galicia

1

Programa «Dereitos da infancia: aprenden e participan nos seus dereitos»

62,00

10.118,57 €

BS623D 2023/57

G15745466

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

1

Programa de educación familiar

76,00

24.806,83 €

BS623D 2023/65

G15428600

Asociación Galega de Familias Numerosas

1

Programa de apoio a familias numerosas para a inclusión social

63,50

10.363,38 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

1

Programa de encontro autonómico de familias (Down Ferrol, Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense, Galicia)

81,75

26.683,67 €

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

1

Programa «A Mezquita concilia» (Os Tres Reinos e Asoc. Mulleres Anel)

61,00

9.955,37 €

BS623D 2023/80

G15462633

Asociación Agalure

1

Programa «Media Lúa»

73,00

11.913,80 €

BS623D 2023/80

G15462633

Asociación Agalure

1

Programa «Equilibrio»

70,00

11.424,19 €

BS623D 2023/82

G32187049

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

1

Programa «Facendo Familia» (Albores e Morea)

74,50

12.158,61 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

1

Programa «O noso espazo» (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

88,25

43.207,96 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

1

Programa «Familia e comunidade» (Euroeume, O Viso, Portas Abertas e Ancares)

70,25

11.464,99 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

1

Programa «Concilia rural» (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

85,25

41.739,14 €

BS623D 2023/84

G27805522

Asociación Amino Galicia

1

Programa «Poñendo os lentes ás familias»

60,00

9.792,17 €

BS623D 2023/84

G27805522

Asociación Amino Galicia

1

Programa de prevención de abuso sexual infantil en adolescentes

62,50

10.200,17 €

BS623D 2023/84

G27805522

Asociación Amino Galicia

1

Programa «Poñendo os lentes na educación afectivo sexual»

62,50

10.200,17 €

BS623D 2023/93

G73038457

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

1

Programa de intervención para fillos e fillas de mulleres vítimas de violencia de xénero

83,50

27.254,88 €

BS623D 2023/93

G73038457

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

1

Programa de prevención para nenos e nenas menores de 14 anos en conflito social

76,50

24.970,04 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

1

Programa «En igualdade dende a escola»

86,25

21.546,08 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

1

Programa de atención psicolóxica dirixida á infancia e mocidade en risco de exclusión social

81,25

26.520,46 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

1

Programa «Alimentando o seu futuro»

60,25

9.832,97 €

BS623D 2023/101

G82453606

Fundación Aldaba

1

Programa «Vinculo+ IV: ocio +»

77,50

25.296,44 €

BS623D 2023/101

G82453606

Fundación Aldaba

1

Programa «Seixo-CF 3.0 IV»

76,00

24.806,83 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

1

Programa «Equipo A 2.0 (BIS)»

72,00

11.750,60 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

1

Programa «Etapas»

69,50

11.342,59 €

BS623D 2023/105

G81454969

Fundación Amigó

1

Programa «Creciendo Coruña»

74,25

12.117,81 €

BS623D 2023/105

G81454969

Fundación Amigó

1

Programa «Conviviendo Galicia»

79,75

26.030,85 €

BS623D 2023/106

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

1

Programa «Prenatal»

60,75

9.914,57 €

BS623D 2023/106

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

1

Programa «Andró Nebó»

63,75

10.404,18 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

1

Programa «Crianzas»

61,00

9.955,37 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

1

Programa «Haters&Lovers»

68,00

11.097,79 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

1

Programa «VINCO»

63,00

10.281,77 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga

1

Programa «Aperta»

60,00

9.792,17 €

BS623D 2023/110

G15551120

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

1

Programa de atención perinatal para nais en situación de vulnerabilidade social

92,00

45.044,00 €

BS623D 2023/110

G15551120

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

1

Programa «Colexio do benquerer»

80,00

26.112,46 €

BS623D 2023/112

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

1

Programa de transición á vida adulta

71,00

11.587,40 €

BS623D 2023/112

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

1

Programa de intervención familiar

74,50

12.158,61 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

1

Programa «Eixo» (Cáritas Santiago e Cáritas Federadas)

87,00

42.595,95 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

1

Programa «Centro Vagalume» (Cáritas Mondoñedo, Cáritas Santiago e Cáritas Federadas)

88,50

43.330,37 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

1

Programa «Medrando en familia» (Mondoñedo, Ourense, Santiago, Tui e Cáritas Federadas)

94,50

46.268,02 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

1

Programa «A casiña-areté» (Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

92,50

45.288,80 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

1

Programa «Abeiro» (Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

95,50

46.757,63 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Salud Mental

1

Programa de intervención familiar en situacións de risco

65,25

10.648,98 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Salud Mental

1

Programa de intervención na violencia filioparental

66,75

9.658,54 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

1

Programa «Espabila, goza do tempo libre»

86,75

42.473,55 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

1

Programa de apoio familiar en situación de risco

72,25

11.791,40 €

BS623D 2023/125

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

1

Programa «Escolas sen violencia»

60,00

9.792,17 €

BS623D 2023/125

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

1

Programa de preservación familiar-Nexo

62,00

10.118,57 €

BS623D 2023/128

G36846152

Asociación Arela

1

Programa de atención individualizada para nenas, nenos e adolescentes residentes nas casas de familia Arela

76,00

24.806,83 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

1

Programa de promoción da calidade de vida infantil (Federación Don Bosco, Amencer, Abertal)

93,00

45.533,60 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

1

Programa de participación infantil e adolescente. Cidadanía activa (Federación Don Bosco, Amencer, Abertal)

61,00

9.955,37 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

1

Programa de obradoiros educativos familiares (Federación Don Bosco, Amencer e Abertal)

86,50

42.351,14 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

1

Programa «Enfoque centrado na familia» (Bata)

82,50

26.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

1

Programa de atención terapéutica no rural (Raiolas)

72,00

11.750,60 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

1

Programa «Ocioconcilia» (Camiña)

67,50

11.016,19 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

1

Programa «San Xerome aposta pola atención 2024» (San Xerome)

84,50

27.581,29 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

1

Programa de promoción do éxito escolar en nenos e nenas en dificultad social

96,25

47.124,83 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

1

Programa de atención á infancia hospitalizada

99,25

48.594,15 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

1

Programa «Criando en positivo: intervención familiar con infancia en risco»

95,25

46.635,22 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

1

Programa de apoio á parentalidade positiva

89,25

43.697,57 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

1

Programa «Avoas e avós educadores: soporte psicosocial

97,25

47.614,45 €

BS623D 2023/157

G27820182

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

1

Programa «Sí, somos»

60,00

9.792,17 €

BS623D 2023/157

G27820182

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

1

Programa «TRANSÍtamos», apoderamento e inserción social de mozos trans de Galicia

63,50

10.363,38 €

BS623D 2023/159

G36975944

Asociación Manaia

1

Programa de preparación, apoio e acompañamento ás familias adoptivas e acolledoras (Manaia e Faibén)

74,00

12.077,01 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

1

Programa de xornadas de sensibilización en centros educativos

65,50

10.689,78 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

1

Programa «Campamentos ENKI»

83,00

27.091,67 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

1

Programa de transición á vida adulta para menores con TEA

68,00

11.097,79 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

1

Programa «Servizo de atención psicoeducativa de apoio ás familias»

65,00

10.608,17 €

BS623D 2023/166

G27713379

Faiben Fundación Apoio á Infancia e ao Benestar

1

Programa de acompañamento a familias de orixe (Faiben, Vedruna e Mª Auxiliadora)

63,50

10.363,38 €

BS623D 2023/167

G32302671

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

1

Programa «Conciliamos educando no

art-emocional» (Integra e Limisi)

64,00

10.444,98 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

1

Programa de atención á infancia

87,75

42.963,15 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

1

Programa de familias en desvantaxe

79,75

26.030,85 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

1

Programa de acompañamento das familias no rural

66,25

10.812,18 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

1

Programa de intervención educativa

68,25

11.138,59 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

1

Programa «Escola de pais»

66,25

10.812,18 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

1

Programa de apoio á rehabilitación integral de nenos e nenas con pluridiscapacidade

68,50

11.179,38 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

1

Programa de asesoramento e acompañamento laboral

64,50

10.526,58 €

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

1

Programa «Ludoteca 2024»

63,25

10.322,58 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

1

Programa «Ludoteca CHANCLI»

66,50

10.852,98 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

1

Programa «Campamento 2024»

69,50

8.560,92 €

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

1

Programa de mediación xuvenil Antonio Noche

61,50

10.036,97 €

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

1

Programa «Xogoteca»

77,00

17.348,04 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

1

Programa de atención integral a familias de niños/as diagnosticados/as de cáncer

84,50

27.581,29 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

1

Programa «Ti concilias V»

90,75

44.431,98 €

Liña II. Actuacións de inclusión social.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/2

G15279219

Comité Cidadán AntiSida da Coruña (CASCO)

2

Programa de inclusión persoas sen fogar ou en risco de exclusión social

69,25

45.000,00 €

BS623D 2023/6

G15258213

Fundación Monte do Gozo

2

Programa «AVANZA» de Inserción Sociolaboral

86,50

151.386,69 €

BS623D 2023/7

G70226311

Fundación Centro Galego de Solidariedade

2

Programa de inserción social agrogandeiro

67,50

24.500,00 €

BS623D 2023/10

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

2

Programa «STOP Exclusión!!!»

60,75

71.269,22 €

BS623D 2023/10

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

2

Programa «Emprega V: formación, traballo e igualdade, A Túa Liberdade»

74,75

43.607,53 €

BS623D 2023/10

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

2

Programa «Inserta V: formación e emprego»

74,75

43.607,53 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

2

Programa de servicio de inlcusión e transición ao emprego (Acadar, Cogami)

82,75

96.549,13 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

2

Programa «Integrando»

67,25

38.513,00 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

2

Programa «Coaching menores»

61,50

35.877,76 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

2

Programa «Conecta inclusión dixital»

60,25

35.148,54 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

2

Programa «Nós interculturais a través das TIC: alfabetización dixital para a convivencia»

72,25

42.149,08 €

BS623D 2023/28

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

2

Programa «Vives Emplea saudable Galicia 2024»

84,00

98.007,57 €

BS623D 2023/30

G36861078

Fundación Érguete-integración

2

Programa de atención ás necesidades básicas

81,50

34.918,48 €

BS623D 2023/30

G36861078

Fundación Érguete-integración

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral en medio penal

74,50

35.841,32 €

BS623D 2023/31

G28688638

Asociación Nacional Presencia Gitana

2

Programa «Kamelamos chanelar, apoio e seguimento da escolarización obrigatoria»

62,50

36.461,14 €

BS623D 2023/32

G27021120

Aliad-Ultreia

2

Programa «Preparados, listos, xa!»

76,50

45.125,00 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

2

Programa «Un futuro para a infancia»

71,50

41.711,55 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

2

Programa «Escola para todos»

62,00

36.169,45 €

BS623D 2023/35

G83117374

Fundación Secretariado Gitano

2

Programa de apoio á inclusión social «Empregando»

84,50

98.590,95 €

BS623D 2023/35

G83117374

Fundación Secretariado Gitano

2

Programa de inclusión residencial

75,50

103.113,08 €

BS623D 2023/39

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

2

Programa de Jóvenes

78,50

91.590,41 €

BS623D 2023/40

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

2

Programa de administración e control do tratamento farmacolóxico e outras atencións sanitarias de persoas sen fogar

62,00

60.000,00 €

BS623D 2023/44

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

2

Programa de urxencia para atender as necesidades básicas e urxentes

64,50

70.000,00 €

BS623D 2023/49

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

2

Programa de exclusión e emprego: do acompañamento individual á empregabilidade

73,00

49.849,36 €

BS623D 2023/52

G58579806

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

2

Programa «Aulas TIC»

69,00

40.253,11 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

2

Programa «Ecofriendly21: Itinerario de formación e inclusión sociolaboral» (Down A Coruña)

68,75

5.867,05 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

2

Programa de itinerarios de inclusión sociolaboral (Down Ferrol, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

68,75

40.107,26 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

2

Programa de apoio á inclusión social

76,75

89.548,58 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

2

Programa «Formatecca»

69,75

40.690,63 €

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

2

Programa «Insire-itinerarios de inclusión e transición ao emprego» (Plataforma polo Emprego-Os Tres Reinos)

60,50

34.173,39 €

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

2

Programa «Clube escola de innovación educativa» (Valoresc Innovation e Os Tres Reinos)

60,50

12.153,02 €

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

2

Programa de formación integral para adultos (Asoc. Os Tres Reinos e Plataforma polo Emprego)

61,50

29.497,50 €

BS623D 2023/75

G36642726

Asociación de Axuda aos Toxicómanos «Érguete»

2

Programa «AUTO-T»

81,00

60.000,00 €

BS623D 2023/75

G36642726

Asociación de Axuda aos Toxicómanos «Érguete»

2

Programa de vivendas de apoio ao tratamento de persoas con adiccións e outras patoloxías

77,00

60.000,00 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

2

Programa «Pendentes de ti» (Feafes)

75,50

88.090,13 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

2

Programa «Achega saúde mental» (Fonte da Virxe, Andaina, APEM, S.M.Ferrol, Avelaiña, Doa, Alba, Alume e Feafes)

78,50

91.590,41 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

2

Programa de reincorporación social saúde mental (Lenda, S.M. Ferrol Eume e Ortegal e Feafes)

82,50

19.499,69 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

2

Programa «PSH saúde mental» (Alume e Feafes)

84,50

28.745,25 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

2

Programa de atención ás necesidades básicas no medio rural (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

85,25

300.034,66 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

2

Programa integral de intervención comunitaria no medio rural (Ancares, Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

84,25

98.299,25 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

2

Programa «Galicia acolledora» (Euroeume, Portas Abertas e O Viso)

82,25

95.965,75 €

BS623D 2023/85

G27727593

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

2

Programa de reforzo a menores en risco de exclusión

60,75

32.000,00 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa de atención en rúa e provisión de recursos básicos

85,75

86.199,87 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa de apoio á inclusión básica

84,75

59.570,09 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa de transición á vida adulta

72,75

49.678,65 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa de acollida integral a mulleres en situación de vulnerabilidade

87,75

179.765,03 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa «GADEA»

81,75

74.980,41 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

2

Programa de atención e mediación intercultural

68,75

40.107,26 €

BS623D 2023/92

G15752660

Fundación Ronsel

2

Programa de inclusión sociolaboral «Camiño Migrante»

80,50

93.923,92 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

2

Programa «Primeira atención. Atención inmediata a persoas en situación de necesidade urxente»

86,25

166.130,22 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

2

Programa de axudas de inclusión-PAI Edición IV

77,00

59.998,71 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

2

Programa «SAM»

65,00

17.837,34 €

BS623D 2023/105

G81454969

Fundación Amigó

2

Programa de acompañamento á

emancipación-PAE

65,75

44.898,57 €

BS623D 2023/106

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

2

Programa «Preandaina»

68,25

39.815,56 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

2

Programa «Compor»

60,00

59.802,00 €

BS623D 2023/109

G36624963

Asociación Ciudadana Lucha contra la Droga

2

Programa «Ti podes»

60,00

35.002,70 €

BS623D 2023/112

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

60,00

32.256,04 €

BS623D 2023/112

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

2

Programa de apoio á inclusión residencial a persoas sen fogar

67,00

45.752,15 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa «Necesidades básicas» (Mondoñedo, Ourense, Santiago, Tui e Cáritas Federadas)

89,50

314.992,40 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa «Inclúete» (Mondoñedo, Ourense, Tui e Cáritas Federadas)

94,50

165.387,78 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

94,50

165.387,78 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa «Laborando-Caló» (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

94,50

165.387,78 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa «Afouteza» (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

92,50

189.495,90 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa «Redes» (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

92,50

189.495,90 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

2

Programa de asistencia Migrante BERCE (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

94,50

165.387,78 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Salud Mental

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral e TIC

66,75

33.575,88 €

BS623D 2023/121

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

2

Programa de fomento da educación na poboación xitana

64,25

37.482,06 €

BS623D 2023/121

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

2

Programa de acompañamento ás familias xitanas

64,25

37.482,06 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

2

Programa «Reanuda social, emprego e formación»

66,25

38.648,81 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

2

Programa «Teranga Emancipación»

80,25

109.600,33 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

2

Programa «Teranga Xurídico»

75,25

52.944,43 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

2

Programa «Teranga social». Punto de encontro e educación para a cidadanía

85,25

149.199,02 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

2

Programa «Labora»

71,50

27.423,80 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

2

Programa «Cidadanía en feminino»

71,50

41.711,55 €

BS623D 2023/131

G79408852

Médicos do Mundo

2

Programa integral de achegamento e atención a necesidades básicas

72,75

85.347,09 €

BS623D 2023/131

G79408852

Médicos do Mundo

2

Programa de atención especializada e asesoramento técnico

77,75

90.715,33 €

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela

Formación-Animación

2

Programa «AFIS 2.0»

60,25

12.756,39 €

BS623D 2023/133

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

2

Programa «Oficina de información e denuncia en materia de racismo e xenofobia (OID)»

74,50

43.461,68 €

BS623D 2023/133

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

2

Programa de primeira atención, asesoramento e derivación de mulleres migrantes

60,50

35.294,39 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

2

Programa de inclusión social para infancia e mocidade (Federación Don Bosco, Amencer e Abertal)

79,50

79.700,00 €

BS623D 2023/136

G20486825

Emaús Fundación Social

2

Programa «As trenzas da Lola» (Provivienda e Emaús)

73,00

42.586,62 €

BS623D 2023/136

G20486825

Emaús Fundación Social

2

Programa «Participa» (Provivienda e Emaús)

92,50

97.830,22 €

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

2

Programa «Malala 8.0»

60,00

35.002,70 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

2

Programa «Collendo Impulso cara a inclusión social» (Fademga)

71,00

83.294,07 €

BS623D 2023/145

G79408696

Asociación Provivienda

2

Programa «Tierras Vivas» Itinerarios de inclusión

65,50

38.211,28 €

BS623D 2023/148

G79408696

Asociación Provivienda

2

Programa «Fogares» Inclusión a través da vivienda baixo o enfoque «Housing Led» (Provivienda e Emaús)

94,50

193.593,11 €

BS623D 2023/149

G79933537

Confraternidad Carcelaria de España

2

Programa «Diálogos Restaurativos»

60,00

17.600,00 €

BS623D 2023/150

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

2

Programa «Formación: técnico acompañamento a maiores»

61,00

21.597,60 €

BS623D 2023/152

G79408696

Asociación Provivienda

2

Programa «Habitat: Alianza Housing First en A Coruña» (Provivienda e RAIS)

94,00

192.568,81 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Programa de atención urxente ás necesidades básicas

94,25

331.709,87 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Programa de inclusión social para nenos e nenas en risco de exclusión

96,25

168.450,52 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Proxecto integral de inclusión social e activación laboral en zonas desfavorecidas

96,25

168.450,52 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Programa de atención integral a persoas sen fogar

97,25

199.227,21 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Programa de integración de persoas migrantes a través do asesoramento xurídico e social

97,25

170.200,65 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

2

Programa de integración de persoas migrantes a través da participación

94,25

164.950,25 €

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

2

Programa «Redevital sociolaboral» (Impulsarse e FormaVigo)

64,75

37.773,75 €

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

2

Programa de intervención comunitaria vivir co rural (Impulsarse, FormaVigo e Boa Vida)

73,75

43.024,14 €

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

2

Programa «Somos Migracións Redevital» (Boa Vida e Impulsarse)

66,75

38.940,50 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa de acollida e asistencia a marxinados e excluídos

81,75

191.811,01 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa de emprego Cáritas Diocesana de Lugo

78,75

91.882,09 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa de competencias clave e dixitais básicas

74,75

43.607,53 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa de acollida e acompañamento a persoas sen fogar

72,75

49.678,65 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa «Inmigrantes contade con nós»

78,75

91.882,09 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

2

Programa «Participa con nós»

74,75

43.607,53 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

2

Programa de apoio ao emprego e ao emprendemento

61,50

35.877,76 €

BS623D 2023/171

G70461009

Asociación Raíña Paraíso

2

Programa «Xardín INC-ECO V»

62,50

36.461,14 €

BS623D 2023/171

G70461009

Asociación Raíña Paraíso

2

Programa «Rural INC-ECO II»

63,50

37.044,51 €

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

2

Programa «Aprendoteca»

60,50

25.435,92 €

BS623D 2023/181

G27783950

Asociación Diversidades

2

Programa «Superándonos» (Movemento pola Paz e Diversidades)

63,50

23.039,56 €

BS623D 2023/181

G27783950

Asociación Diversidades

2

Programa «Accede aos teus dereitos» (Amiga e Diversidades)

70,50

41.128,17 €

BS623D 2023/181

G27783950

Asociación Diversidades

2

Programa «Benvidas!» (Amiga e Diversidades)

75,00

70.967,40 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

2

Programa «Equidad ante el cáncer. Apoyo social de emergencia»

73,50

86.226,96 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

2

Programa «Taxbaldeiro VI»

74,75

87.693,40 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

2

Programa de adquisición de competencias

74,75

43.607,53 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

2

Programa «Habita rural IV»

82,75

96.549,13 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

2

Programa «Ciberespect link VI»

89,75

107.809,18 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

2

Programa «Cohabita»

66,75

45.581,43 €

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa «SAUSD: Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía» (Diaconía e Misión Urbana de Vigo)

73,00

85.640,37 €

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa de compensación de desigualdades educativas (Diaconía)

76,00

88.673,51 €

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa «Pasarela Galicia: pisos de transición a la autonomía» (Diaconía)

73,00

49.849,36 €

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa «Vecindad inclusiva» (Diaconía)

72,00

49.166,50 €

Liña III. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas con discapacidade.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/3

G80899636

Apascide

3

Programa de apoio a familias

62,00

12.060,70 €

BS623D 2023/4

R7700028I

Fillas da Caridade de San V. de Paúl

3

Programa de actividades lúdico deportivas

61,50

11.963,43 €

BS623D 2023/11

G70217500

Asociación Galega de ELA (Agaela)

3

Programa de banco de produtos de apoio de Agaela

66,50

12.936,07 €

BS623D 2023/13

G36938272

Asociación Nenos con Hiperactividade e Déficit Atención

3

Programa de continuación de terapias TDAH

69,25

13.471,03 €

BS623D 2023/14

G15546484

Fundación ADCOR

3

Programa de autonomía persoal: xestión do ocio

60,00

11.671,65 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de atención especializada (Grumico, AFFOU, AGL, AGFQ, Cogami)

94,75

55.294,46 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de atención social, asesoramento e intervención especializada II (Alcer-todas as provincias-, ACCU e Cogami)

90,75

52.960,13 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de atención integral para persoas con discapacidade (Adapta, Avempo, Amizade, Párkinson Galicia, Cogami)

93,75

54.710,87 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de atención social, asesoramento e intervención especializada I

93,75

54.710,87 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de promoción da autonomía persoal (ASEM Galicia, Asearpo, Conartritis, Aodemper, Avante, Integro, Cogami)

96,75

56.461,63 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de atención temperá (Vontade, Misela e Cogami)

96,75

56.461,63 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de lecer, cultura e deportes inclusivos (ASEM e Cogami)

96,75

56.461,63 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

3

Programa de servizo de transporte adaptado (Cogami)

93,75

54.710,87 €

BS623D 2023/17

G70338074

Fundación Aspace A Coruña

3

Programa de protección e apoio a persoas con parálise cerebral

69,50

13.519,66 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa «Acollida»

79,50

30.929,88 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de servizo de atención, información e visibilidade das enfermidades raras

86,50

26.320,61 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de intervención social en afectados por unha enfermidade rara e as súas familias

78,50

26.343,16 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de participación e inclusión para o benestar social das persoas e familias afectadas por unha enfermidade rara

68,50

11.281,59 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de promoción da autonomía persoal e participación social de persoas con enfermidade rara

78,50

30.540,82 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de intervención psicolóxica integral en enfermidades raras

71,50

13.182,75 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de mediación e asesoramento xurídico

78,50

15.824,42 €

BS623D 2023/21

G70218128

Fed. Galega de Enfermidades Raras Crónicas (Fegerec)

3

Programa de atención e rehabilitación fisioterapia para a mellora da autonomía e prevención da discapacidade

81,50

31.707,99 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Cidadanía Comprometida

3

Programa «TIC TAC capacitación dixital de persoas con discapacidade»

66,25

12.887,44 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Cidadanía Comprometida

3

Programa «Inclusión 2.0: tecnoloxías emerxentes para persoas con discapacidade cognitiva»

66,25

12.887,44 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora do benestar físico e emocional (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

92,75

54.127,30 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora do desenvolvemento persoal (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

86,75

50.625,80 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora das relacións interpersoais (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

86,75

50.625,80 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa «Promove, entende, actúa» (Fegadace)

90,75

52.960,13 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora da mobilidade e accesibilidade das persoas con DCA (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

89,75

52.376,55 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa «STOP Fenda Dixital» (Fegadace)

88,75

51.792,96 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora do benestar material (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

92,75

54.127,30 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

3

Programa de mellora do benestar emocional (Adaceco, Sarela, Adace, DCA Ourense e Alento)

86,75

50.625,80 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de promoción da autonomía para vida adulta independente (Asperga, Aspanaes, Menela, Apa Mecos, Autismo Galicia)

90,75

52.960,13 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de protección social e xurídica a persoas con TEA e familias (Autismo Coruña, Menela e Autismo Galicia)

90,25

52.668,34 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de detección e atención temperá do TEA (Asperga-Aspanaes-Menela-Autismo Galicia)

90,25

52.668,34 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de participación comunitaria TEA Activa (Aspanaes-Apacaf-Autismo Vigo-Menela-Autismo Galicia)

87,25

50.917,59 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa «Rede accesibilidade cognitiva»

85,75

50.042,22 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de envellecemento activo en persoas con TEA (Aspanaes, APACAF, Autismo Vigo, Menela e Autismo Galicia)

87,25

50.917,59 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de respiro e apoio á conciliación (Aspanaes, Asperga, Apacaf, Autismo Vigo, Menela, Mecos e Autismo Galicia)

90,25

52.668,34 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

3

Programa de capacitación de familias de persoas con TEA (Asperga, Aspanaes, Menela, Autismo Galicia)

84,25

32.777,89 €

BS623D 2023/37

G15870140

Fundación María José Jove

3

Programa «Esforza»

73,75

14.346,40 €

BS623D 2023/60

G70148507

A. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

3

Programa de mellora de servizos de apoio á discapacidade

70,50

13.714,19 €

BS623D 2023/60

G70148507

A. Persoas con Discapacidade, Arela-Cambre

3

Programa «Campamentos para a inclusión»

71,50

11.000,00 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

3

Programa «RODAS: formación específica en cadeira de rodas»

63,50

12.352,49 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

3

Programa «Partires II: participación inclusiva e respiro familiar»

62,00

12.060,70 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

3

Programa «Transcol»

61,00

11.866,17 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

3

Programa «Activad@s no envellecemento»

67,50

13.130,60 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

3

Programa «EPA 2024: educación para adultos»

65,50

10.651,01 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de sensibilización (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

88,75

51.792,96 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de apoio psicolóxico (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Vigo, Ourense e Galicia)

88,75

51.792,96 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de estimulación cognitiva (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

86,75

50.625,80 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de ocio e vida saudable (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

87,75

51.209,39 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de accesibilidade (Down Compostela, Lugo e Galicia)

89,75

52.376,55 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de apoio e intervención no envellecemento (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

92,75

54.127,30 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de inclusión educativa (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

89,75

52.376,55 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

3

Programa de apoio a familias (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Galicia)

92,75

54.127,30 €

BS623D 2023/72

G27746486

Asociación Xaruma

3

Programa «Naturalmente: acompañamentos, respiros familiares e fomento da vida autónoma»

80,25

31.221,67 €

BS623D 2023/72

G27746486

Asociación Xaruma

3

Programa «Fiares: intervención familiar no eido da saúde mental»

74,25

14.443,66 €

BS623D 2023/76

G36380301

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

3

Programa «Conta con nós. Promoción da autonomía»

63,75

12.401,13 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Inclúe emprego saúde mental» (APEM, S.M. Ferrol, Eume e Ortegal e Feafes)

90,50

23.882,28 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Atendo saúde mental» (Feafes)

89,50

52.230,65 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Oriéntame: apoio psicosocial, psico educativo e psicoterapéutico a menores» (ASPANEPS e Feafes)

83,50

32.486,10 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «De par en par-saúde mental» (Feafes)

85,50

44.945,43 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Previr saúde mental» (APEM, A Creba, Alume, DOA, Avelaíña e Feafes)

89,50

52.230,65 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Impulsa» (Alume e Feafes)

74,50

14.492,30 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Apoio e soporte integral»(APEM, Creba, Andaina, S.M. Ferrol, Alume, A Mariña, DOA, Alba, Lenda, Avelaíña, Fonte da Virxe)

90,50

42.965,67 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

3

Programa «Benestar e saúde mental» (APEM, Creba, Fonte da Virxe, Andaina, S.M. Ferrol, Alume, A Mariña, DOA, Alba, Lenda, Avelaíña)

92,50

53.981,40 €

BS623D 2023/82

G32187049

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

3

Programa «Contigo» (Albores e Morea)

72,00

14.005,97 €

BS623D 2023/82

G32187049

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

3

Programa «Apoio saúde mental» (Gavela, Albores e Morea)

66,00

12.838,82 €

BS623D 2023/82

G32187049

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

3

Programa «O teu tempo» (Albores e Morea)

66,00

12.838,82 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

3

Programa «Capacidade inclusiva, rural e activa» (Euroeume, O Viso, Portas Abertas e Ancares)

80,25

31.221,67 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

3

Programa «Envellecemento inclusivo e activo no medio rural» (Euroeume, O Viso)

68,25

13.276,50 €

BS623D 2023/88

G36427524

Fundación Igual Arte

3

Programa «Con arte 3ª edición»

67,75

11.700,00 €

BS623D 2023/88

G36427524

Fundación Igual Arte

3

Programa «Por unha vida plena 2ª edición»

72,75

14.151,87 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

3

Programa de apoio a persoas con alteracións de saúde mental en situación sen fogar

71,75

13.957,34 €

BS623D 2023/90

R1500110J

Centro Pai Menni Irmás Hospitalarias

3

Programa de intervención en ABVD para persoas con DI

76,00

29.568,19 €

BS623D 2023/90

R1500110J

Centro Pai Menni Irmás Hospitalarias

3

Programa de inserción laboral para mulleres con DI

78,50

30.540,82 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de integración social e ocio (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer, Aspace Lugo e Aspace Galicia)

92,50

53.981,40 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de atención temperá (Apamp, Amencer, Aspace A Coruña)

94,50

55.148,57 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de «Alimentación segura e eficaz» (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer)

89,50

52.230,65 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de axudas técnicas e produtos de apoio (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer, Aspace Lugo)

92,50

53.981,40 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de atención especializada a domicilio (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer)

95,50

55.732,14 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de respiro familiar (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer)

96,50

56.315,73 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de Habilitación funcional (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer)

94,50

55.148,57 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

3

Programa de Atención e apoio ás familias (Apamp, Aspace A Coruña, Amencer, Aspace Lugo e Aspace Galicia)

88,50

51.647,07 €

BS623D 2023/97

G28767317

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

3

Programa de atención psicolóxica e social a persoas con discapacidade en tratamento de hemodiálise

63,75

12.401,13 €

BS623D 2023/100

R3600336F

Orde Hospitalaria de San Xoán de Dios

3

Programa «Acompáñame»

68,50

13.325,13 €

BS623D 2023/100

R3600336F

Orde Hospitalaria de San Xoán de Dios

3

Programa de envellecemento activo

67,50

13.130,60 €

BS623D 2023/101

G82453606

Fundación Aldaba

3

Programa «Ao seu lado: Aldaba contigo»

80,00

31.124,40 €

BS623D 2023/108

G70474556

Fed. Enfermidades do Ril (Alcer Galicia)

3

Programa «Sinerxias»

73,50

14.297,77 €

BS623D 2023/108

G70474556

Fed. Enfermidades do Ril (Alcer Galicia)

3

Programa «Apóiate en Alcer»

65,50

12.741,55 €

BS623D 2023/111

G85167385

Fundación ONCE

3

Programa de mediación socioeducativa xordocegueira

76,75

29.859,98 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa de atención persoal e vida autónoma (Aspaym Galicia)

74,50

14.492,30 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa «Servizo integral de asistencia persoal» (Predif Galicia)

74,50

14.492,30 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa «Náutica inclusiva 2024»

(A. Sodináutica)

67,50

10.538,42 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa «Máis capaces día a día» (Aspaym Galicia)

62,50

12.157,96 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa de apoio saudable en rede Aspaym Galicia

68,50

13.325,13 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa de promoción do envellecemento activo (Aspaym Galicia)

68,50

13.325,13 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa de respiro familiar (Predif Galicia)

68,50

13.325,13 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

3

Programa de formación en asistencia persoal (Predif Galicia)

62,50

12.157,96 €

BS623D 2023/118

G15048762

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

3

Programa «RILO» Intervención Logopédica

78,00

30.347,00 €

BS623D 2023/118

G15048762

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

3

Programa «SAAF» (Servizo de atención e apoio a familias)

79,50

29.464,00 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Saúde Mental

3

Programa de educación para a saúde

66,25

5.669,09 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Saúde Mental

3

Programa de competencias técnicas en carpintaría

64,75

12.103,98 €

BS623D 2023/122

G36119253

Asociación Lar Pro Saúde Mental

3

Programa «Gol ao estigma»

60,25

11.040,92 €

BS623D 2023/122

G36119253

Asociación Lar Pro Saúde Mental

3

Programa de envellecemento activo en persoas con discapacidade

60,75

9.534,87 €

BS623D 2023/135

G15611684

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

3

Programa «Primeira alianza»

69,00

5.560,00 €

BS623D 2023/135

G15611684

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

3

Programa «Traballo con familias»

66,00

6.912,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de apoio a mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (Fademga)

93,50

54.564,99 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de atención temperá e socio-sanitaria a persoas con TEA (Autismo Ourense e Raiolas»

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa «Cidadanía activa e accesibilidade cognitiva» (Fademga)

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de saúde mental e envellecemento activo (Fademga)

92,50

53.981,40 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de apoio integral a familias de persoas con TEA (Autismo Ourense, BATA e Raiolas)

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa «Respiro familiar» (Fademga)

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de apoio á inclusión social e laboral (Fademga)

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

3

Programa de apoio familiar e persoal (Fademga)

95,00

55.440,36 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

3

Programa de implantación modelo AICP centros discapacidade

71,00

13.811,45 €

BS623D 2023/143

G36733046

Fundación Tutelar Sálvora

3

Programa «Acompáñame, apóiame e aprendo contigo»

71,00

13.811,45 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa «ComunicatEM» (Fegadem)

66,50

12.936,07 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de Rehabilitación fisioterapéutica en EM (Avempo e Fegadem)

69,00

13.422,40 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de Intervención social na EM (Aodemper e Fegadem)

69,00

13.422,40 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de Atención psicosocial na esclerose múltiple (Alucem e Fegadem)

66,00

12.838,82 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa Ségueme, emociónate, compréndeme cando che digo que loitamos por ti (Fegadem)

72,00

14.005,97 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de información, orientación e asesoramento (Fegadem)

75,00

29.179,13 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de mellora das habilidades sociais a persoas afectadas de EM (ACEM A Coruña e Fegadem)

69,00

13.422,40 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

3

Programa de rehabilitación logopédica en EM (ACEM A Coruña e Fegadem)

72,00

14.005,97 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

3

Programa de transporte en vehículos adaptados

97,25

56.753,42 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa «Campus Gallaecia-ENKI»

65,50

12.741,55 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa de accesibilidade no ocio e no deporte

77,50

30.151,77 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa de adestramentos ENKI

73,50

14.297,77 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa «Ocio activo inclusivo»

73,50

14.297,77 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa «Carreira #opoderdepodercorrer»

71,50

13.908,72 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa «Carreira ENKI»

74,50

14.492,30 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

3

Programa «ENKI no camiño»

70,50

13.714,19 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

3

Programa «Horizonte blue de loita contra as basuras mariñas»

76,00

29.568,19 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

3

Programa «Respiro familiar»

72,00

14.005,97 €

BS623D 2023/163

G15983570

Asociación Itínera

3

Programa de autonomía persoal e atención de coidados «LAR»

61,50

11.963,43 €

BS623D 2023/167

G32302671

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

3

Programa «Independíza-te» (Integra e LIMISI)

72,50

14.103,24 €

BS623D 2023/167

G32302671

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

3

Programa «Acende» (F. Integra e A. LIMISI)

75,50

29.373,66 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

3

Programa de persoas con discapacidade

87,75

51.209,39 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

3

Programa de servizo de apoio tutelar a persoas con discapacidade

80,50

31.318,93 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

3

Programa de apoio ao emprendemento de persoas con discapacidade

68,50

13.325,13 €

BS623D 2023/170

G94123064

Asociación de Xordos de Galicia XOGA

3

Programa «Capaces coa discapacidade» (XOGA e ASSEII)

62,50

12.157,96 €

BS623D 2023/170

G94123064

Asociación de Xordos de Galicia XOGA

3

Programa «Manciñas» (XOGA e ASSEII)

61,50

11.963,43 €

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

3

Programa «Esponxas vexetais»

74,75

14.540,93 €

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

3

Programa prelaboral en lavandaría

74,75

14.540,93 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nosa Señora de Fátima

3

Programa de apoio nos coidados da saúde

72,00

14.005,97 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nosa Señora de Fátima

3

Programa de apoio na capacidade xurídica

69,00

13.422,40 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de mediación para a comunicación

90,25

52.668,34 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de servizo de intervención social

93,25

54.419,09 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de servizo de atención psicolóxica

89,25

52.084,76 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de servizo de logopedia

86,25

50.334,01 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de servizo de intérpretes de LSE

91,25

53.251,92 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de envellecemento activo

89,25

52.084,76 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de orientación educativa

92,25

53.835,50 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

3

Programa de formación de adultos

77,25

30.054,50 €

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

3

Programa «Notas culturais para todos»

60,50

11.768,91 €

Liña IV. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas con discapacidade.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/12

G32230591

Fundación Terra de Celanova

4

Proxecto de renovación de mobiliario e axudas técnicas

67,50

5.374,01 €

BS623D 2023/13

G36938272

Asociación Nenos con Hiperactividade e Déficit Atención

4

Proxecto de continuación da reforma do local cedido pola Xunta de Galicia

74,25

15.189,65 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética e da seguridade e incendios no centro de día (A. Agora)

95,75

12.132,82 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de traballos de carpintaría metálica no CRD Ferrol (Cogami)

90,75

21.936,47 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de arranxo da fachada exterior do centro ocupacional Valadares-Outes (Adisbimur)

90,75

31.275,74 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de acondicionamento exterior-xardín terapéutico CRD Mos (Cogami)

90,75

35.780,71 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de instalación de batería de acumulación de enerxía solar CRD Fingoi Lugo (Cogami)

90,75

11.958,44 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de eliminación de barreiras arquitectónicas e acondicionamento do recinto exterior (Aspamite)

90,75

39.020,61 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mantemento e colocación de canlóns CRD Medelo (Cogami)

95,75

5.943,96 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de instalación de iluminación exterior CRD Medelo (Cogami)

95,75

10.855,89 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mantemento exterior do centro CRD Medelo (Cogami)

95,75

23.403,09 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición de mobiliario de oficina do CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

10.989,66 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto «Traballando en nós» (ACEM Compostela)

88,75

10.677,64 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición de mobiliario para o CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

89,75

21.231,50 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de actualización e adquisición de equipamento informático CRD Ferrol (Cogami)

91,75

30.121,41 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición e mellora de equipamento para actividades no CRD Medelo (Cogami)

95,75

7.561,64 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mellora de equipamentos no centro de día e na vivenda tutelada (A. Agora)

95,75

12.468,01 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición dun corta céspede para o centro CRD Medelo (Cogami)

95,75

5.298,64 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición de material para actividades do CRD Mos (Cogami)

90,75

11.591,62 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mellora do servizo de transporte adaptado (Cogami)

90,75

50.843,34 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto «Aula vont@de: manexo e uso responsable das TICS para a promoción da autonomía (VONTADE)

88,75

9.583,56 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición e mellora de equipamento para as actividades desenvoltas en CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

12.854,26 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de mellora da infraestrutura do servizo de atención a pacientes (Asotrame)

90,75

5.032,18 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de adquisición e instalación de stores CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

90,75

6.524,40 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

4

Proxecto de instalación de bancada e varanda CRD Fingoi-Lugo (Cogami)

89,75

5.062,16 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

4

Proxecto de fortalecemento estrutural no centro de nova creación de Sarela

88,75

150.000,00 €

BS623D 2023/27

G70191051

Federación Galega de Dano Cerebral (Fegadace)

4

Proxecto de fortalecemento estrutural no centro de nova creación de Adaceco

88,75

81.039,75 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

4

Proxecto de adecuación de espazos do servizo de atención residencial e atención diúrna Aspanaes Ferrol

86,25

81.980,66 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

4

Proxecto de equipamento da Fundación Menela, Autismo A Coruña e Asociación Autismo Vigo

86,75

90.017,73 €

BS623D 2023/29

G15549306

Federación Autismo Galicia

4

Proxecto de adquisición vehículo para Aspanaes e Fundación Menela

89,25

52.837,89 €

BS623D 2023/36

G27222983

Fundación Eu Son

4

Proxecto de adquisición de vehículo de nove prazas con adaptacións

62,75

32.230,90 €

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

4

Proxecto «ADAPTAS: adaptación local ASCM»

75,00

145.321,72 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

4

Proxecto de obra de adecuación do local do centro de promoción de autonomía de Down Ourense

87,75

150.000,00 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

4

Proxecto de rehabilitación das fachadas de Down Compostela

87,75

51.386,11 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

4

Proxecto de acondicionamento/mellora de centros e vivendas (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Galicia)

87,75

49.820,28 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

4

Proxecto de equipamento informático e audiovisual (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo e Galicia)

87,75

77.500,00 €

BS623D 2023/68

G27293505

Fundación de Dano Cerebral

4

Proxecto de adecuación e reforma das fachadas da residencia

75,00

48.000,00 €

BS623D 2023/72

G27746486

Asociación Xaruma

4

Proxecto de acondicionamento de fachada e interior para proxecto «Autonomamente»

75,25

17.900,97 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto de construción dunha unidade residencial para persoas con enfermidade mental (S.M. Ferrol, Eume e Ortegal)

93,50

150.000,00 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto de fortalecemento e achega ao tecido comunitario dos servizos prestados en Noia (A Creba)

86,50

150.000,00 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto «Investimento en equipamento TIC» (Lenda)

92,50

6.343,11 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto de adquisición de vehículo para a unidade residencial de Cee (APEM)

92,50

30.000,00 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto «Acondiciona e informatiza» (Feafes)

86,50

26.881,32 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4

Proxecto «Climatiza» (Avelaíña)

87,50

35.234,60 €

BS623D 2023/88

G36427524

Fundación Igual Arte

4

Proxecto de equipamento do taller artístico

73,75

9.810,03 €

BS623D 2023/90

R1500110J

Centro Pai Menni Irmás Hospitalarias

4

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética

75,50

145.838,49 €

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

4

Proxecto «BoCan»

61,25

29.604,84 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

4

Proxecto de conservación e ampliación das instalacións dos centros de día e ocupacional Miguel Hernández (Apamp)

90,50

150.000,00 €

BS623D 2023/96

G36344950

Aspace Galicia

4

Proxecto de climatización das instalacións de Aspace A Coruña

88,00

37.528,00 €

BS623D 2023/100

R3600336F

Orde Hospitalaria de San Xoán de Dios

4

Proxecto de construción dun centro de día de 40 prazas

71,50

50.000,00 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

4

Proxecto de mellora e adecuación de materiais e equipos de rehabilitación neurolóxica (Aspaym Galicia)

77,50

7.072,63 €

BS623D 2023/115

G15811524

Federación Predif Galicia

4

Proxecto de equipamento embarcación accesible (A. Sodináutica)

73,50

14.601,07 €

BS623D 2023/118

G15048762

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

4

Programa «APP»

84,00

38.500,00 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Saúde Mental

4

Proxecto de renovación do pavimento do centro terapéutico de menores Chavea

78,75

29.915,25 €

BS623D 2023/122

G36119253

Asociación Lar Pro Saúde Mental

4

Proxecto de reforma da cociña do centro de rehabilitación LAR

66,75

16.826,29 €

BS623D 2023/135

G15611684

Asociación Galega de Atención Temperá (AGAT)

4

Proxecto de actualización material técnico e mobiliario

77,50

11.602,58 €

BS623D 2023/139

G32228124

F. protección D. psíquicos Comarca Verín

4

Proxecto de humanización parcela centro ocupacional

60,75

50.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto residencial ASPAVI 2024-Fase III

90,00

150.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto «Centro de atención temperá e servicio de apoio familiar» (Chamorro)

90,00

145.118,16 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de Rehabilitación adaptación normativa de accesibilidade VII (San Xerome)

90,00

54.546,85 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de ampliación de planta alta e rehabilitación do edificio (Aspaber)

90,00

150.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto «Miña casa, miña comunidade» (Accesca)

90,00

50.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de reacondicionamento do centro de interpretación agropecuario (Autismo Ourense)

88,00

50.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de substitución do chan dos dormitorios do centro residencial (Aspanas)

95,00

13.596,77 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de melloras no centro residencial Juan Vidán Torres (ASPAS)

90,00

60.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de renovación de instalación de auga (Agasfra)

90,00

33.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de instalación de fachada ventilada en cociña comedor (Juan XXIII)

90,00

79.542,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto «Solar Eco: Eficiencia enerxética» (Prodeme)

95,00

39.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de mellora da eficiencia enerxética (Aspanane)

95,00

24.325,02 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto «II Fase cambio ventás» (Aspanaex)

90,00

22.217,54 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto «II Fase reparación cuberta» (Aspronaga)

90,00

150.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de fomento do ocio e o deporte (Special Olympic Galicia)

90,00

16.596,54 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de renovación de mobiliario de comedor (Asfaval)

95,00

8.217,98 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de adquisición dunha furgoneta (BATA)

90,00

25.000,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxectos de transporte adaptado

(Val Miñor-Juan María)

90,00

36.510,12 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de adquisición de novo mobiliario (Aspnais)

90,00

21.430,31 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de adquisición de equipamento para o centro ocupacional (AMIPA)

95,00

9.900,00 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

4

Proxecto de substitución da carpintaría existente na fachada traseira (Raiolas)

90,00

13.415,86 €

BS623D 2023/143

G36733046

Fundación Tutelar Sálvora

4

Proxecto de adquisición dunha furgoneta adaptada

75,00

42.720,00 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

4

Proxecto de mantemento dos centros de rehabilitación (ACEM Santiago e Avempo)

78,00

24.370,15 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

4

Proxecto de renovación de material de oficina nos centros de rehabilitación (ACEM Coruña)

75,00

8.436,53 €

BS623D 2023/147

G32416471

Federación Galega de Esclerose Múltiple (Fegadem)

4

Proxecto de renovación de material de fisioterapia (Avempo)

78,00

5.063,20 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

4

Proxecto de transporte adaptado

95,25

150.000,00 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

4

Proxecto de adquisición de equipamento

79,50

19.752,79 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

4

Proxecto de acondicionamento área de respiro familiar

77,00

101.470,72 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

4

Proxecto de acondicionamento da área de orientación laboral

76,50

116.026,77 €

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

4

Proxecto de melloras para a accesibilidade e comunicación entre pavillóns

78,75

50.000,00 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

4

Proxecto de adquisición de mobiliario

88,25

55.245,70 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

4

Proxecto de renovación de tablets

94,25

18.813,22 €

BS623D 2023/182

G15068091

Federación Asociacións Persoas Xordas (FAXPG)

4

Proxecto de transformación dixital da FAXPG (III)

89,25

10.094,69 €

BS623D 2023/188

G70224514

Asociación de Discapacitados sobre Rodas

4

Proxecto «Adquisición de material ortopédico e adaptado para persoas con discapacidade»

62,50

41.821,23 €

Liña V. Actuacións destinadas á xuventude.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

5

Programa «Keepcalm»

60,25

11.284,16 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

5

Programa «NEEDDO» Emprendemento social para mozos

64,50

12.080,16 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

5

Programa «Escola solidaria»

77,50

29.029,83 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

5

Programa de DDHH: sensibilización contra o racismo a favor dos dereitos humanos

76,00

28.467,97 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

5

Programa «SCALE UP»

71,50

13.391,17 €

BS623D 2023/43

G83105783

Fundación Taller de Solidaridad

5

Programa «Enredadas no cambio: novos modelos para a xuventude galega III»

69,00

12.922,94 €

BS623D 2023/52

G58579806

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

5

Programa «Red Labora»

70,00

13.110,24 €

BS623D 2023/52

G58579806

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

5

Programa «Talento emprendedor»

69,00

12.922,94 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

5

Programa de encontros bilaterais mozos/as Down (Down A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo e Galicia)

67,75

12.688,84 €

BS623D 2023/67

G15665144

Federación Down Galicia

5

Programa de encontro autonómico persoas adultas/mozas (Down Ferrol, A Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense, Galicia)

61,75

11.565,10 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

5

Programa «Acompañámoste a seguir»

62,75

11.752,40 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

5

Programa de itinerarios xuventude

65,75

12.314,26 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

5

Programa de preparación en competencias clave II para mozos e mozas

62,75

11.752,40 €

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

5

Programa «Ao teu carón: mellorando a empregabilidade»

60,00

6.440,00 €

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

5

Programa «Promovendo liderados xuvenís transformadores en contextos non formais»

69,00

12.922,94 €

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

5

Programa «Cine na rúa e activismo rural»

64,50

7.528,96 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

5

Programa educativo para a prevención de accidentes, riscos e enfermidades sexuais

64,00

11.986,51 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

5

Programa de mellora dos hábitos de vida da mocidade

71,00

13.297,53 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

5

Programa de fomento dos valores cívicos para a convivencia

71,00

13.297,53 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

5

Programa de educación pola paz, a convivencia positiva e a loita contra a discriminación e a violencia

64,00

11.986,51 €

BS623D 2023/87

G36589844

Asoc. Reporteiros Solidarios Agareso

5

Programa «Como contribuír a un mundo mais xusto desde a comunicación»

60,00

11.237,35 €

BS623D 2023/87

G36589844

Asoc. Reporteiros Solidarios Agareso

5

Programa «Radio escolar como ferramenta de cambio social»

65,00

12.173,79 €

BS623D 2023/87

G36589844

Asoc. Reporteiros Solidarios Agareso

5

Programa «Muda o conto: mocidade contra o discurso do odio nas redes sociais»

66,00

12.361,09 €

BS623D 2023/92

G15752660

Fundación Ronsel

5

Programa «Youth Business Spain-Xuventude Activa»

75,50

28.280,67 €

BS623D 2023/93

G73038457

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

5

Programa de prevención da violencia de xénero entre adolescentes: Mellor iguais

70,00

13.110,24 €

BS623D 2023/93

G73038457

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

5

Programa de prevención do ciberacoso: #Ponte alerta

75,00

20.000,00 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

5

Programa «PÏX-Emprégate-II Edic»

67,00

12.548,38 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

5

Programa «Conta +» 3ª edición»

69,00

12.922,94 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

5

Programa «May Yaw 4ª edición» (Eu son ti, en lingua wolof)

72,00

13.484,82 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

5

Programa «Visibilizando experiencias de racismo na mocidade»

69,00

12.922,94 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

5

Programa de educación para a saúde da xuventude en risco de exclusión (Don Bosco, Amencer, Abertal, Ateibo, Abeiro, Federac.)

79,50

29.500,00 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

5

Programa de formación e axuda ao emprego para a mocidade (C.X. Don Bosco, Amencer, Abertal, Ateibo, Abeiro, Federac.)

78,50

29.404,61 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

5

Programa de promoción da igualdade na mocidade (C.X. Don Bosco, Amencer, Abertal, Ateibo, Abeiro, Federación)

76,50

24.300,00 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

5

Programa de educación en valores para integración social da mocidade (Don Bosco, Abeiro, Ateibo, Amencer, Abertal, Federac.)

78,50

29.404,42 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

5

Programa de educación para a saúde

84,25

30.000,00 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

5

Programa de prevención de condutas adictivas

81,25

30.000,00 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

5

Programa de prevención de condutas violentas

84,25

30.000,00 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

5

Programa «Xerando convivencia fronte ao acoso escolar»

81,25

30.000,00 €

BS623D 2023/158

G32242422

Amigas da Terra

5

Programa de formación básica en mestría en compostaxe

76,50

28.655,26 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

5

Programa de participación coa comunidade para a integración de persoas con discapacidade

64,00

11.986,51 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

5

Programa de atención á xuventude

73,75

13.812,57 €

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

5

Programa de ciencia e tecnoloxía inclusiva

61,50

11.518,28 €

Liña VI. Actuacións destinadas ao voluntariado.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/5

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

6

Programa «Lexema»

67,50

6.764,41 €

BS623D 2023/5

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

6

Programa «Referentes»

66,00

6.614,09 €

BS623D 2023/8

G80540552

Asociación Helsinki España -Dimensión Humana

6

Programa «Jóvenes para jóvenes»

61,75

6.188,19 €

BS623D 2023/16

G32115941

Cogami

6

Programa de voluntariado. Rede de voluntariado de Cogami

77,75

15.583,22 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

6

Programa «Ponte en Xogo»

72,25

7.240,43 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

6

Programa PSH: formación e promoción para voluntarios que traballan con persoas sen fogar

79,50

15.933,96 €

BS623D 2023/34

G80829641

Cooperación Internacional ONG

6

Programa «Living for others: programa de formación e promoción do voluntariado»

79,50

15.933,96 €

BS623D 2023/35

G83117374

Fundación Secretariado Gitano

6

Programa de difusión da acción voluntaria «HALOVAV»

78,00

15.633,32 €

BS623D 2023/38

G80956733

Fundación Tierra de Hombres España

6

Programa de xestión do voluntariado Tierra de hombres

73,50

7.365,70 €

BS623D 2023/39

G36639896

Aldeas Infantiles SOS de Galicia

6

Programa de voluntariado

79,50

15.933,96 €

BS623D 2023/43

G83105783

Fundación Taller de Solidaridad

6

Programa «Enredadas no cambio Fase II: fomento do voluntariado a través da mentorización»

71,00

7.115,16 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

6

Programa de voluntariado con persoas con demencia

77,00

15.432,90 €

BS623D 2023/52

G58579806

Red Española Entidades por el Empleo, Red Araña

6

Programa «Profesionalíza-t»

72,50

7.265,49 €

BS623D 2023/54

G70556360

Plataforma Orgs. Infancia de Galicia

6

Programa de promoción do voluntariado: móvete polos dereitos da infancia e adolescencia

60,00

6.012,81 €

BS623D 2023/56

G84410158

Fundación Cibervoluntarios

6

Programa de voluntariado tecnolóxico no medio rural

71,50

7.165,27 €

BS623D 2023/59

G36817385

Escola de Tempo Libre Xaruma

6

Programa «Transformando: sentires do voluntariado»

72,25

7.240,43 €

BS623D 2023/59

G36817385

Escola de Tempo Libre Xaruma

6

Programa «Formando: saberes do voluntariado»

74,75

7.490,96 €

BS623D 2023/63

G70420021

Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

6

Programa de prevención de accidentes no medio acuático

61,50

6.163,13 €

BS623D 2023/63

G70420021

Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

6

Programa de prevención de accidentes no medio terrestre

61,50

6.163,13 €

BS623D 2023/71

G72405277

Fundación ECCA Social

6

Programa de formación do voluntariado

78,25

14.705,56 €

BS623D 2023/77

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

6

Programa «Volunta saúde mental» (Andaina, Fonte da Virxe, A Mariña, Alume, Avelaiña, Doa e Feafes)

80,00

16.034,18 €

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

6

Programa de promoción da acción voluntaria das persoas maiores

77,00

15.432,90 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

6

Programa de voluntariado ambiental (Euroeume, O Viso, Portas Abertas e Ancares)

80,75

16.184,50 €

BS623D 2023/85

G27727593

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

6

Programa de voluntariado galego

63,25

6.338,51 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

6

Programa de mellora das capacidades do voluntariado de Scouts de Galicia ECG

73,50

7.365,70 €

BS623D 2023/86

R1500317A

Federación Scouts de Galicia

6

Programa de voluntariado ambiental

60,50

6.062,92 €

BS623D 2023/87

G36589844

Asoc. Reporteiros Solidarios Agareso

6

Programa de fomento do voluntariado de comunicación

70,00

7.014,94 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

6

Programa de promoción do voluntariado como axente de cambio «Medrando en común»

74,25

7.440,85 €

BS623D 2023/89

G79963237

Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

6

Programa de sensibilización do voluntariado «TRIC + V»

71,25

7.140,21 €

BS623D 2023/92

G15752660

Fundación Ronsel

6

Programa «Voluntarios en Acción»

69,50

6.964,84 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

6

Programa «Acción voluntaria»

75,25

15.082,15 €

BS623D 2023/98

G36774271

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

6

Programa «Tecnoloxía ao servizo do ben común, da cidadanía global e da inclusión nas escolas técnicas da universidade»

64,75

6.488,83 €

BS623D 2023/98

G36774271

Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

6

Programa «Tecnoloxía para o ben común e os DDHH»

65,75

6.589,04 €

BS623D 2023/103

G15940414

Asociación Mestura

6

Programa «A túa voz» V Edic.

81,00

11.558,76 €

BS623D 2023/110

G15551120

Meniños, Fundación Galega para a Infancia

6

Programa «Lecxit: lectura para o éxito educativo»

72,00

7.215,38 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

6

Programa «Vínculos» (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

92,50

27.809,28 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

6

Programa «Edacfo I Santiago, Tui-Vigo e Mondoñedo-Ferrol» (Santiago, Tui-Vigo, Mondoñedo e Cáritas Federadas)

94,00

28.260,24 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

6

Programa de formación e promoción do voluntariado (N.S. Anxos, Hermanas Franciscanas e Residencias Iniciativa Social)

71,25

7.140,21 €

BS623D 2023/120

G36302776

Fundación Lar Pro Salud Mental

6

Programa «Faite voluntario»

60,25

5.371,71 €

BS623D 2023/123

G24452435

Fundación Juan Soñador

6

Programa «Acompañando Soños, Transformando Realidades»

79,25

15.883,86 €

BS623D 2023/127

G70136429

Asociación Viraventos

6

Programa «Xeración +»

65,00

6.513,88 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

6

Programa «Voluntarios TIC»

71,50

7.165,27 €

BS623D 2023/131

G79408852

Médicos do Mundo

6

Programa «Saúde para todas as persoas»

65,75

6.589,04 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

6

Programa «Reconoce» (C.X. Don Bosco, Amencer, Abertal, Ateibo, Abeiro e a Federación)

83,50

16.735,68 €

BS623D 2023/134

G15450828

Federac. Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

6

Programa de formación e promoción do voluntariado (C.X. Don Bosco, Abeiro, Ateibo, Amencer e Federación)

84,50

16.936,10 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

6

Programa «Impulso do voluntariado nas actividades de ocio e deporte para PDI (Special Olympics Galicia)»

60,50

6.062,92 €

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

6

Programa de formación e promoción do voluntariado (Fademga)

68,00

6.814,52 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

6

Programa de fomento da participación social a través do voluntariado

99,25

29.838,87 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

6

Programa de formación de voluntariado no medio rural

96,25

28.936,69 €

BS623D 2023/158

G32242422

Amigas da Terra

6

Programa «A universidade en acción polo residuo cero»

76,50

15.332,68 €

BS623D 2023/158

G32242422

Amigas da Terra

6

Programa «Defender a natureza, restaurar a vida»

68,50

6.864,62 €

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

6

Programa «Ecobrigada de voluntarios»

61,00

6.113,02 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

6

Programa de formación do voluntariado

76,75

15.382,79 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

6

Programa de sensibilización do voluntariado

81,75

16.384,92 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

6

Programa de apoio e acompañamento ao enfermo de cancro e a súa familia

76,00

15.232,47 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

6

Programa de sensibilización, selección, formación e mantemento do voluntariado AECC en Galicia

71,50

7.165,27 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

6

Programa «Soberanía dixital»

87,25

26.230,92 €

BS623D 2023/190

G15354483

Asociación Ecos do Sur

6

Programa «Daar»

91,75

27.583,81 €

Liña VII. Actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/15

G15870173

Asociación Participa para la Inclusión Social

7

Programa de adestramento psicomotriz, emocional e cognitivo a través da arte en centros sanitarios

71,50

22.966,66 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

7

Programa «Coaching en envellecemento activo»

78,00

24.100,00 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

7

Programa «Leer y ganar»

71,00

20.100,00 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

7

Programa de acompañamento aos seniors nas TIC. Nómadas dixitais

73,00

19.500,00 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

7

Programa «Conectando xeracións: Toda vida merece ser contada»

79,00

23.280,00 €

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

7

Programa «NIX»

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/24

G36962447

Asociación Parkinson de Vigo

7

Programa de atención integral a afectados pola enfermidade do Parkinson

63,00

20.236,35 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

7

Programa «Conecta maiores: Conectando xeracións a través da tecnoloxía»

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

7

Programa «Clic contra a soedade non desexada: Un proxecto de prevención da soedade non desexada a través das TIC»

63,00

20.236,35 €

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

7

Programa «TIC para o benestar das persoas maiores»

65,00

20.878,77 €

BS623D 2023/31

G28688638

Asociación Nacional Presencia Gitana

7

Programa de Instrución Xeral Básica para a Vida

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/40

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

7

Programa de envellecemento activo na residencia de persoas maiores Padre Rubinos

67,00

21.521,20 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de envellecemento activo para persoas maiores

84,00

53.963,63 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de carga familiar coidadoras

83,50

53.642,42 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de prevención do deterioro cognitivo en persoas maiores

84,50

54.284,85 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de TICs para persoas con demencia

85,50

82.390,90 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de atención diúrna para persoas con demencia

83,00

53.321,20 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de axudas técnicas para persoas con demencia

86,50

83.354,54 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de apoio e formación a persoas coidadoras de persoas con demencia

85,50

82.390,90 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

7

Programa de respiro familiar

84,50

54.284,85 €

BS623D 2023/53

G49225980

Asociación Solidaridad Intergeneracional

7

Programa de servizos de atención social de proximidade para o medio rural

68,00

21.842,41 €

BS623D 2023/53

G49225980

Asociación Solidaridad Intergeneracional

7

Programa «Cuentaconmigo»

69,00

22.163,63 €

BS623D 2023/53

G49225980

Asociación Solidaridad Intergeneracional

7

Programa de servizo rural de inclusión dixital para persoas maiores

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/55

G15496607

Asoc. Formación Permanente de Adultos (Ategal)

7

Programa «A IA tamén é inclusiva» Nin edadismo nin fenda dixital

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/57

G15745466

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

7

Programa «Ponte en liña»

60,00

15.893,88 €

BS623D 2023/58

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

7

Programa de envellecemento saudable 2024

62,00

19.915,14 €

BS623D 2023/70

G36456317

Asociación Párkinson Pontevedra

7

Programa «Im-pulso Párkinson II»

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

7

Programa «Aldeas activas e saudables» (Euroeume-Portas Abertas-O Viso-Ancares)

80,00

51.393,93 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

7

Programa «Cos meus: percibo, comprendo, lembro e aprendo» (O Viso, Portas Abertas, Ancares)

82,00

52.678,78 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

7

Programa «Vou contigo» (Ancares, O Viso, Portas Abertas)

83,00

53.321,20 €

BS623D 2023/83

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

7

Programa de atención, coidado persoal e asistencia doméstica (O Viso e Ancares)

87,25

84.077,27 €

BS623D 2023/85

G27727593

Acción Solidaria de Galicia (Asdegal)

7

Programa «Acompañando soidades»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/95

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

7

Programa «Mellor acompañad@»

69,75

22.404,53 €

BS623D 2023/97

G28767317

Fundación Íñigo Álvarez de Toledo

7

Programa «Actívate en diálise: envellecemento activo dirixido a pacientes maiores»

69,00

22.163,63 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Contorno maior II» (Mondoñedo, Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

90,50

87.209,09 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Con-vivindo I» (Mondoñedo, Ourense, Tui, Santiago e Cáritas Federadas)

93,00

89.618,17 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Con-vivindo II» (Ourense e Cáritas Federadas)

74,00

23.769,69 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Contorno maior I: acompáñote» (Santiago e Cáritas Federadas)

89,00

85.763,63 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Cuarto sector» (Ourense e Cáritas Federadas)

89,50

86.245,45 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Bufarda» (Ourense e Cáritas Federadas)

83,00

53.321,20 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Contorno maior III-Comedor sobre rodas» (Santiago e Cáritas Federadas)

86,00

82.872,72 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

7

Programa «Apóiote-Axudas técnicas a domicilio» (Ourense, Santiago e Cáritas Federadas)

90,50

68.421,05 €

BS623D 2023/114

G27382027

Asociación Parkinson Lugo

7

Programa de asistencia integral para afectados pola enfermidade de párkinson

61,25

19.674,23 €

BS623D 2023/118

G15048762

Asoc. Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

7

Programa de saúde auditiva

60,00

19.273,10 €

BS623D 2023/118

G15048762

Asoc. Coruñesa de Promoción del Sordo (Acopros)

7

Programa de estimulación cognitiva

75,00

21.348,00 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de musicoterapia para persoas maiores (Fundación Raiola)

73,00

23.448,47 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de estimulación cognitiva e autonomía persoal na nova realidade (Nosa Sra. dos Anxos)

79,75

51.233,33 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa «Terapia de reminiscencia, musicoterapia e espazo gastronómico» (Romero Blanco Monroy)

70,50

18.000,00 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de lectura fácil e realidade virtual (Residencias Iniciativa Social)

80,00

51.393,93 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de estimulación cognitiva a través da música Fase I (APALC)

65,00

20.878,77 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de psicoestimulación integral en persoas con deterioración cognitivo (Residencia Paz y Bien)

81,75

51.613,05 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de terapia de reminiscencia para persoas con deterioración cognitivo (Residencia Divina Pastora)

85,00

81.909,09 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

7

Programa de estimulación integral para persoas con deterioración funcional e cognitivo (Asilo Vilalba)

78,50

45.821,57 €

BS623D 2023/124

G70101647

Fed. Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)

7

Programa «Maiortic»

68,50

17.073,79 €

BS623D 2023/124

G70101647

Fed. Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)

7

Programa «Coidándonos»

68,50

17.073,79 €

BS623D 2023/126

G72876105

Asoc. Edad Dorada Mensajeros de la Paz Noroeste

7

Programa «Sintonizando generacións II»

60,00

19.272,72 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Dinamízate»

75,00

48.181,80 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Banca dixital: Seniors TIC»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Bela Galicia»

72,50

23.287,87 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Adeus á soidade»

75,00

48.181,80 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Socialízate»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Rural TIC»

72,25

23.207,56 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa «Relacionatic»

71,00

22.806,05 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

7

Programa de formación ao longo da vida

75,00

48.181,80 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

7

Programa «Equipo promotor AICP»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

7

Programa «Implantación modelo AICP Pontevedra»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

7

Programa «Implantación modelo AICP Ourense»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

7

Programa «Implantación modelo AICP Coruña»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

7

Programa «Implantación modelo AICP Lugo»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/150

G94153053

Asociación Desarrollo Educativo y Cultural (ADEC)

7

Programa «Semblanzas: programa editorial mayores»

62,25

19.995,44 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa de promoción do envellecemento saudable: saúde constante

91,25

87.931,81 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa «Rede social para persoas maiores: Enrédate»

95,50

92.027,28 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa «Antenas». Detección situacións de soedade non desexada

87,00

83.836,36 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa de atención a persoas con funcións cognitivas deterioradas

93,00

89.618,17 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa de axuda a domicilio complementaria

90,50

87.209,09 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa de acompañamento dixital dirixido a persoas maiores

90,50

87.209,09 €

BS623D 2023/153

Q2866001G

Cruz Roja Española

7

Programa de atención a persoas coidadoras

94,00

90.581,82 €

BS623D 2023/160

G70397849

Fundación Abrente

7

Programa «Actividades ENKI para maiores»

68,50

22.003,01 €

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

7

Programa «Vida compartida» (Impulsase, FormaVigo e Boa Vida)

75,00

48.181,80 €

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

7

Programa «RUS-TICs» (Impulsarse, Boa Vida e FormaVigo)

73,25

23.528,77 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

7

Programa «Vivencias en compañía»

70,00

22.484,84 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

7

Programa de maiores «Vivir na casa»

85,75

82.631,82 €

BS623D 2023/168

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

7

Programa de maiores «Vivir na casa SAD»

85,75

82.631,82 €

BS623D 2023/171

G70461009

Asociación Raíña Paraíso

7

Programa «Companio Rural III»

61,00

19.593,93 €

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

7

Programa «Os nosos maiores conectados polas TICs»

65,00

10.394,17 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

7

Programa «Centro de atención comunitaria MAS»

67,00

21.521,20 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

7

Programa «TIC para os nosos maiores»

60,00

10.394,17 €

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

7

Programa «Parando kronos» (facéndolle fronte á vellez)

62,00

19.915,14 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

7

Programa «No te olvides de ti. La importancia del cuidado en familiares»

81,00

52.036,36 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

7

Programa de envellecemento activo: exercicio físico, nutrición e fortalecemento da rede social

79,00

50.751,51 €

BS623D 2023/186

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

7

Programa de atención integral a familias con persoas maiores ao seu cargo en fase paliativa

88,50

85.281,82 €

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

7

Programa «Transporte para a unidade de maiores»

62,50

20.075,75 €

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

7

Programa «Envellecemento activo no rural»

68,50

22.003,01 €

Liña VIII. Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou a persoas dependentes.

Expediente

CIF

Solicitante

Liña

Programa

Puntuación

Importe

BS623D 2023/14

G15546484

Fundación ADCOR

8

Proxecto de equipamento de enfermaría e servizo médico en residencia maiores ADCOR

60,00

10.331,16 €

BS623D 2023/18

G32321978

Fundación Amigos de la Barrera

8

Proxecto de acompañamento aos seniors no uso das TIC. Intervención de accesibilidade e acondicionamento en edificación

60,00

42.500,00 €

BS623D 2023/40

G15074743

Institución Benéfico-Social Padre Rubinos

8

Proxecto de mellora no confort térmico e na enerxética da residencia

71,00

50.000,00 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de creación dun centro Afamon

81,00

139.766,16 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de creación dun centro AFA Viveiro

80,00

138.040,65 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de espazo demencia Afaga

75,00

129.413,10 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de acondicionamento no centro de Afafes

70,00

36.450,00 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de adquisición dun centro Agadea

76,00

131.138,68 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de equipamento da rede de asociacións de alzhéimer de Galicia

75,00

129.413,10 €

BS623D 2023/47

G15656739

Federación Alzheimer Galicia (Fagal)

8

Proxecto de renovación da flota de Afapo

71,50

35.456,68 €

BS623D 2023/91

G36776920

Asociación Familiares Alzheimer Galicia (Afaga)

8

Proxecto de servizo de transporte persoas demencia discapacidade

60,00

45.152,87 €

BS623D 2023/113

R1500444C

Cáritas Federadas en Galicia

8

Proxecto «Vivenda comunitaria San Pedro de Visma» (Cáritas Santiago)

65,00

56.079,01 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

8

Proxecto de reforma interior plantas 4ª e 5ª (Divina Pastora)

79,00

136.315,14 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

8

Proxecto de creación e adecuación módulos sanitarios fase VI (Asilo Vilalba)

75,00

129.413,10 €

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

8

Proxecto de mellora de accesibilidade, salubridade e eficiencia enerxética (APALC)

75,00

129.413,10 €

BS623D 2023/126

G72876105

Asoc. Edad Dorada Mensajeros de la Paz Noroeste

8

Proxecto de reforma de centro de transformación, reparación de cuberta e impermeabilización de terraza

65,00

50.000,00 €

BS623D 2023/129

G70175666

Fed. Galega Asoc. Universitarias Senior (Fegaus)

8

Proxecto «Todo un mundo de coñecemento a un clic»

70,00

60.392,77 €

BS623D 2023/142

G32150427

Fundación San Rosendo

8

Proxecto «Sistema paciente enfermera NS Esperanza»

81,00

139.766,16 €

BS623D 2023/171

G70461009

Asociación Raíña Paraíso

8

Proxecto «Lar Companio Rural»

60,00

9.575,00 €

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

8

Proxecto de accesibilidade ao edificio desde o exterior

60,00

50.000,00 €

ANEXO IV

Programas non susceptibles de obter subvención
por non acadar a puntuación mínima

Nº expediente

CIF

Entidade solicitante

Liña

Programa

Puntuación

BS623D 2023/41

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

1

Programa de espazo de preservación familiar San Aníbal

42,00

BS623D 2023/57

G15745466

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

1

Programa «SuperHeroes»

52,50

BS623D 2023/62

G94125648

Asociación TDAH Salnés

1

Programa «Unha fiestra á diversidade» (Obradoiros)

55,00

BS623D 2023/62

G94125648

Asociación TDAH Salnés

1

Programa «Unha fiestra á diversidade» (Campamentos)

43,50

BS623D 2023/66

G27847672

Bicos de papel

1

Programa de atención integral ao/á neno/a diagnosticado/a con cancro

43,00

BS623D 2023/69

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

1

Programa «+ Compañeiros»

43,50

BS623D 2023/69

G27712306

Asociación de Mulleres en Igualdade de Vigo

1

Programa «+ Educa»

40,50

BS623D 2023/72

G27746486

Asociación Xaruma

1

Programa «Proxecto infancias: intervención socio-educativa»

57,75

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

1

Programa «Servizo/rede de prevención e coidado da saúde» (Valoresc Innovation e Plataforma polo emprego)

58,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

1

Programa «Vive a mezquita» (Os Tres Reinos e Asoc. Mulleres Anel)

55,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

1

Programa «Rede de prevención e coidado da saúde mental» (Valoresc Innovation e Plataforma polo emprego)

57,50

BS623D 2023/84

G27805522

Asociación Amino Galicia

1

Programa «Poñendo os lentes aos profesionais»

53,00

BS623D 2023/84

G27805522

Asociación Amino Galicia

1

Programa de asesoramento en casos de violencia contra a infancia

43,50

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

1

Programa interxeneracional con perspectiva xénero (Raiola, Romero Blanco, Vilalba, N.S. Anxos, APALC, D. Pastora, Paz y Bien)

56,25

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

1

Programa de arte e música na infancia (Raiola)

51,75

BS623D 2023/122

G36119253

Asociación Lar Pro Salud Mental

1

Programa de información e sensibilización sobre parentalidade positiva

53,75

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

1

Programa «Familias en camiño»

48,25

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

1

Programa «Coco»

54,50

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

1

Programa «Titor»

44,50

BS623D 2023/140

G36620037

Fademga Plena Inclusión Galicia

1

Programa «Traballando e medrando xuntos» (Autismo Ourense)

59,00

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

1

Programa «Un curso en familia»

41,50

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

1

Programa de asistencia telefónica 24 horas acollemento familiar

46,00

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

1

Programa «Familias plus»

52,50

BS623D 2023/144

G15068596

Fundación LABACA

1

Programa de reinserción de mozos en réxime cerrado e semiaberto

25,25

BS623D 2023/144

G15068596

Fundación LABACA

1

Programa de reinserción de medidas en réxime aberto

28,25

BS623D 2023/149

G79933537

Confraternidad Carcelaria de España

1

Programa «Fabricantes de Paz»

56,00

BS623D 2023/155

G36633618

Asociación de Lavadores

1

Programa «Espazo ocio infantil AVCD Lavadores 2024»

49,50

BS623D 2023/157

G27820182

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

1

Programa «Transformándonos»

51,00

BS623D 2023/157

G27820182

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

1

Programa «Míma-T»

42,50

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

1

Programa «Cangureo»

58,25

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

1

Programa «PDIP violencia infancia Antonio Noche»

58,00

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

1

Programa «Rede familiar»

48,00

BS623D 2023/183

G15675960

Asociación de Celíacos de Galicia-Acega

1

Programa de difusión da APP Facemovil

44,50

BS623D 2023/194

G94079050

Asociación de Nenos con Diabetes de Galicia

1

Programa «Somos tipo 1-Apoio ás familias»

48,50

BS623D 2023/1

G15582695

Asociación Bulimia y Anorexia de A Coruña

2

Programa de atención psicolóxica integral a persoas con TCA en situación de vulnerabilidade social

54,00

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

2

Programa «Mellora Coruña»

58,00

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

2

Programa «Pandora»

54,50

BS623D 2023/19

G15775901

Asociación Alar Galicia

2

Programa «Odisea»

50,50

BS623D 2023/23

G32169609

Asociación Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense

2

Programa de atención á cobertura de necesidades básicas de persoas en risco de exclusión social

47,75

BS623D 2023/25

G62090535

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida

2

Programa «Mulleres conectadas: fomentando a inclusión dixital a través de DIGCOMP»

58,25

BS623D 2023/45

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

2

Programa de mantemento «Refuxio Pardo de Atín» 2024

37,50

BS623D 2023/50

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

2

Programa «Sementando cidadanía» Atención psicosocial

44,75

BS623D 2023/50

F32479040

Xeracción, Sociedade Cooperativa Galega

2

Programa «Sementando cidadanía» Mediación

46,75

BS623D 2023/51

G36627453

Asociación Viguesa de Alcoholoxía (Asvidal)

2

Programa «RE-DES» Remexendo-Descubrindo

33,00

BS623D 2023/57

G15745466

Acción Familiar Ferrol (AFA Ferrol)

2

Programa «Reconstruíndo o meu futuro»

51,00

BS623D 2023/69

G27712306

Asociación de mulleres en igualdade de Vigo

2

Programa «+ Resiliencia»

40,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

2

Programa «Valoresc Estranxería» (Valoresc Innovation e Plataforma polo emprego)

55,50

BS623D 2023/74

G94074051

Asoc. Banco de Alimentos Rías Baixas Pontevedra

2

Programa de actuacións de inclusión social

29,00

BS623D 2023/78

G27252279

Asociación Albores

2

Programa «Servizo de comedor e xantar a domicilio»

52,50

BS623D 2023/82

G32187049

Asociación Familiares e Enfermos Mentais Morea

2

Programa «Traballemos» (Albores e Morea)

59,00

BS623D 2023/91

G36776920

Asociación Familiares Alzheimer Galicia (Afaga)

2

Programa «AFA-Retornados 1»

49,00

BS623D 2023/91

G36776920

Asociación Familiares Alzheimer Galicia (Afaga)

2

Programa «AFA-Retornados 2»

49,00

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

2

Programa «Animalversión inclusión»

34,25

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

2

Programa «Audiocan»

35,25

BS623D 2023/99

G70180161

Asociación Social e Cultural Boanoite

2

Programa «Equipo de rúa BoanoiTe»

39,50

BS623D 2023/102

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

2

Programa «Piso de apoio ao tratamento»

43,25

BS623D 2023/105

G81454969

Fundación Amigó

2

Programa «Acompañando Galicia»

59,75

BS623D 2023/105

G81454969

Fundación Amigó

2

Programa «Alecrín-Familia Educa»

59,75

BS623D 2023/107

G81833667

Fundación Odontología Solidaria

2

Programa de atención bucodental a persoas en situación de vulnerabilidade social

54,50

BS623D 2023/116

G36899375

Fundación Provincial Banco de Alimentos

2

Programa de compra de leite para persoas necesitadas

40,50

BS623D 2023/117

G70480900

Asociación Poten100mos

2

Programa de apoio á inclusión residencial

44,50

BS623D 2023/119

G94197217

Asoc. Residencias de Iniciativa Social de Galicia

2

Programa de prevención da exclusión social (APALC, N.S. Anxos, Paz y Bien, Vilalba, D. Pastora, Raiola, Iniciativa social)

55,25

BS623D 2023/122

G36119253

Asociación Lar Pro Salud Mental

2

Programa de formación en competencias clave

45,25

BS623D 2023/125

G27473677

Fundación Educativa e Social Dignidade

2

Programa «Asesora dignidade»

53,00

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

2

Programa «TALIUUUS-Apoio á inclusión sociolaboral»

48,25

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

2

Programa «ASESORA-T»

53,25

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

2

Programa «Inmoviliaria solidaria»

50,00

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

2

Programa «SAX-Servicio de atención xurídica»

47,00

BS623D 2023/144

G15068596

Fundación LABACA

2

Programa «Hostelería vivenda E20 LABACA»

44,75

BS623D 2023/151

G01980895

Asociación Valores Galicia

2

Programa de formación para o arraigo de inmigrantes

30,00

BS623D 2023/151

G01980895

Asociación Valores Galicia

2

Programa de asesoramento integral a migrantes co obxectivo de obtención de emprego en Galicia

30,00

BS623D 2023/156

G36204931

Asociación de Caridade Santiago Apóstol

2

Programa «Comedor Social»

37,00

BS623D 2023/161

G27866763

Fundación Impulsarse

2

Programa de formación inclusiva Redevital (Impulsarse, FormaVigo e Boa Vida)

59,25

BS623D 2023/164

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

2

Programa de apoio a persoas en situación de pobreza e risco de exclusión social

50,00

BS623D 2023/165

G27119809

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

2

Programa de prevención de risco de recaídas

22,25

BS623D 2023/167

G32302671

Asoc. Diversidade Funcional da Comarca da Limia

2

Programa «Aprender tamén pode ser divertido» (Integra e Limisi)

54,50

BS623D 2023/174

G70009949

Fundación Nortempo

2

Programa «Laboratorio de emprego»

56,00

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

2

Programa de apoio á inclusión sociolaboral

53,50

BS623D 2023/177

G15210388

Asociación Antonio Noche

2

Programa de promoción da participación social

55,50

BS623D 2023/178

F70576467

Yarama África, S. Coop. Galega

2

Programa «ADAMA. Proxecto de mediación social»

36,00

BS623D 2023/179

G27368661

Asociación Inmigrantes y Retornados Rioplatenses

2

Programa «Preto de ti»

29,00

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

2

Programa «Re-formándonos dixitalmente na ruriurbe»

46,50

BS623D 2023/187

G94017704

Asociación O Son do Pobo

2

Programa de acollida a familias sen fogar

45,00

BS623D 2023/187

G94017704

Asociación O Son do Pobo

2

Programa de inclusión social e laboral

44,00

BS623D 2023/189

G27436419

Feder. Asocs. Ámbito Social de Lugo (Fadas Lugo)

2

Programa «Tecer para medrar»

26,75

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa «Punto de Empleo Galicia» (Diaconía)

59,00

BS623D 2023/192

R2802129C

Diaconía

2

Programa «SUMAC» (Diaconía e Misión Urbana de Vigo)

56,00

BS623D 2023/195

G36592582

Asociación Xuvenil Cultural Staccato

2

Programa de acceso á formación musical

41,50

BS623D 2023/61

G15820855

Asociación DISMACOR

3

Programa de intervención en contexto natural

45,75

BS623D 2023/61

G15820855

Asociación DISMACOR

3

Programa da autonomía persoal en grupo para persoas con discapacidade

45,75

BS623D 2023/79

G32410797

Asociación Personas con Discapacidad Ourense

3

Programa «Proxecto de autonomía para PCDI»

44,00

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

3

Programa «Hortaterapia»

48,25

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

3

Programa «Animalterapia cativos»

47,25

BS623D 2023/104

G36100071

Asoc. Discapacidade Psíquica do Morrazo (Aspamsim)

3

Programa «Facendo uso das TICs I-Dixital»

41,75

BS623D 2023/130

G70586649

Asociación Ocio Inclusivo Oleiros

3

Programa «Ocio inclusivo Oleiros»

30,00

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

5

Programa «Cine que inspira cambiar o mundo»

57,00

BS623D 2023/94

G16918641

Asociación Esgaia Inserta

5

Programa «Troia»

33,25

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

5

Programa «MESANA»

44,25

BS623D 2023/144

G15068596

Fundación LABACA

5

Programa de apoio na búsqueda activa de emprego E20 Fundación LABACA

27,75

BS623D 2023/144

G15068596

Fundación LABACA

5

Programa de apoio actividades educativas E20 LABACA

27,75

BS623D 2023/157

G27820182

Arelas Asociación de Familias de Menores Trans

5

Programa «Escolas sen armarios, libres de LGTBIFOBIA»

39,50

BS623D 2023/162

G15973357

Asociación Integrados

5

Programa de prevención da discriminación das persoas con discapacidade

49,00

BS623D 2023/169

G70169610

Fundación Amicos

5

Programa «Virtual-Lab de emprendemento social para mozos e mozas con discapacidade»

49,50

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

5

Programa «Formateando moz@s»

46,50

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

5

Programa «Todos para O Salnés e O Salnés para todos»

43,50

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación Cultural O Castro de Baión

5

Programa «Aturuxando. Festival de teatro»

43,50

BS623D 2023/194

G94079050

Asociación de Nenos con Diabetes de Galicia

5

Programa «Xente nova DT1-Formación»

45,00

BS623D 2023/194

G94079050

Asociación de Nenos con Diabetes de Galicia

5

Programa «Xente nova DT1-Lecer»

45,00

BS623D 2023/195

G36592582

Asociación Xuvenil Cultural Staccato

5

Programa «Proxecto orquestral»

36,50

BS623D 2023/10

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (Bumei)

6

Programa «Voluntariado aberto: implícate, innova e conecta»

54,25

BS623D 2023/42

G27477744

Asociación Escuela Shantidi

6

Programa «III Proxecto de actividades de voluntariado escuela Shantidi. Ano 2024»

46,00

BS623D 2023/46

G83625509

Fundación Grandes Amigos en Acción

6

Programa «Voluntariado transformador: participación cidadá con impacto na redución da soidade non desexada»

56,00

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

6

Programa «VORU: voluntariado no ámbito rural»

58,50

BS623D 2023/64

G15161573

Asociación Sociocultural ASCM

6

Programa «XESVOL: xestión do voluntariado inclusivo»

57,00

BS623D 2023/80

G15462633

Asociación Agalure

6

Programa «Adiante»

57,50

BS623D 2023/80

G15462633

Asociación Agalure

6

Programa «Hannya»

57,50

BS623D 2023/81

G36833648

Solidariedade Internacional de Galicia

6

Programa «Encontro formativo do voluntariado»

56,00

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

6

Programa de voluntariado pola igualdade

41,00

BS623D 2023/138

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

6

Programa «Concha no camiño»

41,50

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

6

Programa «Banco de recursos. Posta en marcha e dinamización»

45,50

BS623D 2023/141

G70605530

Asociación Galega de Familias de Acollida Acougo

6

Programa de formación do voluntariado especializado

43,00

BS623D 2023/149

G79933537

Confraternidad Carcelaria de España

6

Programa «Cicerone»

50,00

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

6

Programa «Unidos pola amizade»

54,25

BS623D 2023/172

R3600131A

Casa Santa María de la Esperanza

6

Programa «Lazos de amizade ante a soidade»

54,25

BS623D 2023/173

R3600113I

Nuestra Señora de Fátima

6

Programa «A amizade é compartir»

56,50

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

6

Programa «Porque nos petou!... e así 52 anos

41,50

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación cultural O Castro de Baión

6

Programa «Noite en branco para a solidariedade»

40,50

BS623D 2023/193

G36116879

Asociación cultural O Castro de Baión

6

Programa «Xornadas de sensibilización do voluntariado»

40,50

BS623D 2023/194

G94079050

Asociación de nenos con diabetes de Galicia

6

Programa «Redes azuis»

47,00

BS623D 2023/15

G15870173

Asociación Participa para la inclusion social

7

Programa «Acompañarte»

57,00

BS623D 2023/33

G32291924

Asociación Rural San Adrián de Solveira

7

Programa de promoción da autonomía, envellecemento e saúde no rural

30,00

BS623D 2023/46

G83625509

Fundación Grandes Amigos en Acción

7

Programa «Enfoque 360 fronte á soidade non desexada»

56,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa de envellecemento saudable (ANEL e Os Tres Reinos)

53,00

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa de atención psicosocial (ANEL e Os Tres Reinos)

55,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa «Cognitivamente activos» (Os Tres Reinos e Asoc. Mulleres Anel)

53,00

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa «Grandes maiores, nadie só» (Valoresc Innovation e Anel)

52,50

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa «Conectados: Integración das TIC na terceira idade» (Os Tres Reinos e ValoReSC)

54,00

BS623D 2023/73

G32345274

Asociación Cultural Os Tres Reinos

7

Programa de oficina de apoio a maiores contra o maltrato dixital (Valoresc Innovation e Anel)

56,00

BS623D 2023/124

G70101647

Fed. Mulleres Rurais de Galicia (Fademur)

7

Programa «Memorias agochadas»

58,25

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

7

Programa «Ticonic@s»

56,25

BS623D 2023/132

G32261307

Asociación Xarela Formación-Animación

7

Programa « LAZADAS»

53,25

BS623D 2023/149

G79933537

Confraternidad Carcelaria de España

7

Programa «Olivo»

53,50

BS623D 2023/151

G01980895

Asociación Valores Galicia

7

Programa de acompañamento a persoas maiores

32,50

BS623D 2023/151

G01980895

Asociación Valores Galicia

7

Programa «Cursos TIC a persoas maiores»

33,00

BS623D 2023/180

G36617082

Asociación Valladares

7

Programa «Atendendo a quen nos atendeu»

56,50

BS623D 2023/146

G32408023

Agrupación de Asociacións de Veciños do Rural e Periferia do Concello de Ourense Miño

8

Proxecto de obras: accesibilidade centro social

44,00

BS623D 2023/151

G01980895

Asociación Valores Galicia

8

Proxecto de construción de vivenda comunitaria

27,00