DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 14 Venres, 19 de xaneiro de 2024 Páx. 4858

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ORDE do 15 de xaneiro de 2024 pola que se regula o exercicio do dereito ao voto das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas para o día 18 de febreiro de 2024 polo Decreto 150/2023, do 25 de decembro, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia.

Tras se convocaren eleccións ao Parlamento de Galicia para o 18 de febreiro de 2024, mediante o Decreto 150/2023, do 25 de decembro de 2023 (DOG nº 243, do 26 de decembro), e ao abeiro do establecido no artigo 37.3.d) do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, cómpre regular na Comunidade Autónoma de Galicia as diversas situacións que se poidan presentar para o exercicio do dereito ao voto daquelas persoas traballadoras que non gocen do seu descanso semanal o día da votación, así como das persoas que interveñen dentro do proceso electoral, posto que as eleccións terán lugar en domingo, todo isto de conformidade co disposto no artigo 13 do Real decreto 605/1999, do 16 de abril, de regulación complementaria dos procesos electorais.

Para este fin, e logo do acordo co delegado do Goberno en Galicia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer as normas que serán de aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia o día das eleccións, o domingo 18 de febreiro de 2024, ás persoas traballadoras por conta allea que teñan a condición de electoras e non gocen, durante ese día, do descanso semanal previsto no artigo 37.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e a aquelas persoas nas cales concorra a condición de membros de mesas electorais, interventores e interventoras ou apoderados e apoderadas.

Artigo 2. Permisos para as persoas traballadoras por conta allea electoras

1. Para que as persoas traballadoras por conta allea poidan participar nas eleccións ao Parlamento de Galicia que se levarán a cabo o domingo 18 de febreiro de 2024, no suposto de que non gocen en tal data de descanso semanal, terán o permiso retribuído correspondente, consonte as seguintes prescricións:

a) As persoas traballadoras por conta allea cun horario de traballo que non coincida co de apertura de mesas electorais, ou que coincida nun período inferior a dúas horas, non terán dereito a permiso retribuído.

b) As persoas traballadoras por conta allea cun horario de traballo que coincida en dúas ou máis horas, e menos de catro, co período de apertura das mesas electorais gozarán dun permiso retribuído de dúas horas.

c) As persoas traballadoras por conta allea cun horario de traballo que coincida en catro ou máis horas, e menos de seis, co período de apertura das mesas electorais gozarán dun permiso retribuído de tres horas.

d) As persoas traballadoras por conta allea cun horario de traballo que coincida en seis ou máis horas co período de apertura das mesas electorais gozarán dun permiso retribuído de catro horas.

2. En todos os supostos anteriores, cando por tratarse de persoas traballadoras contratadas a tempo parcial realicen unha xornada inferior á habitual na actividade, a duración do permiso antes sinalado reducirase en proporción á relación entre a xornada de traballo que desenvolven e a xornada habitual das persoas traballadoras contratadas a tempo completo na mesma empresa.

3. Correspóndelle ao empresario ou empresaria a distribución, consonte a organización do traballo, do período en que as persoas traballadoras disporán do permiso para acudiren a votar.

Artigo 3. Permiso para votar por correo

No suposto de persoas traballadoras por conta allea que teñan previsto que na data da votación non van estar na localidade onde lles corresponde exercer o seu dereito ao voto, ou que non poidan exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, disporán no seu horario laboral de ata catro horas libres, de igual maneira que o establecido no artigo anterior, para que poidan formular persoalmente a solicitude do certificado de inscrición no censo, así como para efectuar a remisión do voto por correo.

Artigo 4. Permisos para as persoas integrantes das mesas electorais

1. As persoas traballadoras por conta allea nomeadas presidentes/as ou vogais das mesas electorais e as que acrediten a súa condición de interventoras disporán, durante o día da votación, dun permiso retribuído de xornada completa, se non gozan en tal data de descanso semanal, e terán dereito, en todo caso, a unha redución na súa xornada de traballo de cinco horas o día inmediatamente posterior, segundo os artigos 28.1 e 78.4 da Lei orgánica 5/1985, do réxime electoral xeral.

2. Se algunha das persoas traballadoras a que se refire o parágrafo anterior ten que traballar na quenda de noite na data inmediatamente anterior ao día da votación, a empresa cambiaralle a quenda para que poida descansar esa noite.

Artigo 5. Permisos para persoas traballadoras coa condición de apoderadas

As persoas traballadoras por conta allea que acrediten a súa condición de apoderadas, de acordo co previsto no artigo 76.4 da Lei orgánica do réxime electoral xeral, teñen dereito a un permiso retribuído durante o día da votación, se non gozan en tal data do descanso semanal.

Artigo 6. Xustificación

As persoas empresarias poderán solicitar das persoas traballadoras que exerzan os dereitos regulados na presente orde a certificación de voto ou, de ser o caso, a acreditación da mesa electoral.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2024

Elena Rivo López
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade