DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2024 Páx. 6752

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 16 de xaneiro de 2024 pola que se resolve parcialmente o proceso de selección de persoal investigador, na modalidade de investigador distinguido, para beneficiarios dunha bolsa do Consello Europeo de Investigación (ERC), no marco do programa Oportunius (código de procedemento IN859A).

A Axencia Galega de Innovación, dada a súa condición de organismo público de investigación, tal e como recolle a Lei 12/2014, do 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, poderá contratar persoal investigador en réxime laboral mediante as modalidades contractuais recollidas na Lei 14/2011, do 1 de xuño, de ciencia, tecnoloxía e innovación.

Mediante a Resolución do 31 de outubro de 2023 (DOG núm. 207, do 31 de outubro) anunciouse a convocatoria de dous postos de persoal investigador, conforme o establecido no Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador dotado cunha bolsa do ERC, no marco do programa para a xeración, captación, retención e recuperación de talento investigador en Galicia (programa Oportunius).

Finalizado o proceso de selección da praza número 1, correspondente ao dominio ERC Ciencias físicas e enxeñaría, de acordo co sinalado nos artigos 13 e seguintes da convocatoria, o tribunal elevou á Dirección da Axencia Galega de Innovación a proposta a favor da aspirante seleccionada.

Por todo iso, en virtude das atribucións do Decreto 50/2012, de 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e se aproban os seus estatutos, esta dirección

RESOLVE:

Primeiro. Contratar como persoal laboral da Axencia Galega de Innovación, na modalidade de investigador distinguido, a persoa que se indica no anexo.

Segundo. Contra esta resolución cabe interpor recurso de alzada ante a Presidencia da Axencia Galega de Innovación no prazo dun mes, contado desde o seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2024

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO

Praza número: 1.

Dominio: ERC de Ciencias físicas e enxeñaría: María del Carmen Giménez López (***4215***).

Bolsa ERC: Starting Grant.