DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 24 de xaneiro de 2024 Páx. 6531

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ORDE do 27 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social, e se convocan para os anos 2024 e 2025 (código de procedemento TR811A).

A Lei 6/2016, do 4 de maio, da economía social de Galicia, ten por finalidade recoñecer, fomentar e impulsar as entidades de economía social para o eficaz cumprimento dos fins económicos e sociais que lles son propios, potenciando a súa presenza, crecemento e influencia en todos os campos da acción social, económica e empresarial, así como o establecemento de mecanismos para a súa organización e coordinación. Forman parte da economía social o conxunto das actividades económicas e empresariais que, no ámbito privado, levan a cabo aquelas entidades que perseguen ben o interese colectivo das persoas que as integran ben o interese xeral económico ou social, ou ambos.

Neste marco, a lei recoñece de interese xeral e social a promoción, o estímulo e o desenvolvemento das entidades da economía social e das súas organizacións representativas, e establece que a Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades integrantes do sector público autonómico realizarán unha política de fomento e difusión da economía social.

Xa con anterioridade, con este mesmo fin creouse un instrumento de colaboración formado por entidades públicas e privadas que colaboran nun marco de actuación co mesmo obxectivo común de fomento, que presta especial atención ao emprendemento e á creación e consolidación de emprego. Este instrumento foi regulado mediante o Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

De acordo co disposto no Decreto 59/2023, do 14 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia; no Decreto 79/2023, do 22 de xuño, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, e no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, correspóndenlle á Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social as competencias na Comunidade Autónoma en materia de cooperativismo e economía social.

As axudas establecidas nesta orde forman parte da actividade de fomento da economía social despregada pola Xunta de Galicia e pretenden incentivar a realización de actividades de promoción e formación, por parte de entidades que se incorporaron á Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social. Deste modo, promóvese a efectiva participación nesta rede das entidades adheridas.

O marco de actuacións que representa a Rede Eusumo permite a coordinación de actuacións e un maior e máis eficaz aproveitamento dos recursos dispoñibles para o labor de fomento, ao mesmo tempo que se facilita a aplicación de criterios de calidade e homoxeneidade nos labores de asesoramento realizados polas entidades. Co fin de aproveitar as potencialidades da actuación coordinada, promóvese a realización de actividades de forma conxunta entre varias entidades.

Esta acción encádrase dentro da nova Estratexia galega de economía social para o impulso e a dinamización da Rede Eusumo, mediante a adopción de medidas para fomentar a colaboración entre as entidades que a conforman, aumentar a súa actividade e a participación coordinada.

Nesta edición serán subvencionables as actividades que se dirixan a fomentar a economía social en xeral, no emprendemento ou na consolidación de actividade e nos seguintes ámbitos ou sectores específicos da economía social: economía dos coidados; agroalimentario, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; aplicación das novas tecnoloxías e intelixencia artificial; transporte e mobilidade.

Neste marco de actuación, estas bases reguladoras axústanse ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en especial, no relativo aos principios de transparencia, eficacia e eficiencia na xestión; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

As axudas serán financiadas con cargo a fondos finalistas do Estado por tratarse de accións elixibles de acordo co Plan anual de política de emprego (PAPE).

Esta orde tramítase de conformidade co establecido no artigo 25 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e coa Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, modificada polas ordes do 27 de novembro de 2000 e do 25 de outubro de 2001, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, ao estar previsto a existencia de crédito suficiente na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024. A concesión das subvencións queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

Por todo o exposto, unha vez consultado o Consello Galego de Cooperativas e o Consello Galego de Relacións Laborais, logo dos informes da Federación Galega de Municipios e Provincias, da Secretaría Xeral de Universidades, da Asesoría Xurídica, da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, da Dirección Xeral de Simplificación Administrativa, da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e autorizada polo Consello da Xunta de Galicia a establecer pagamentos anticipados, así como a modificación das porcentaxes máximas destes, e de conformidade coas atribucións que teño conferidas polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto e finalidade

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social (código de procedemento TR811A).

A súa finalidade é a promoción, visibilización e desenvolvemento da economía social a través de accións de formación, divulgación e asesoramento, fomentando o espírito emprendedor e a creación e consolidación de emprego.

CAPÍTULO I

Bases reguladoras das axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo
para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo
e a economía social (código de procedemento TR811A)

Artigo 2. Principios de xestión

a) Publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación.

b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados.

c) Eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

Artigo 3. Normativa aplicable

As solicitudes, a súa tramitación e concesión axustaranse ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, e na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 4. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016 á que se atopen vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 5. Financiamento

1. A concesión das axudas previstas nesta orde estará suxeita á existencia de crédito orzamentario nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia dos anos 2024 e 2025 e realizarase con cargo ao código de proxecto 2016 00305 da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social nas seguintes aplicacións orzamentarias 13.30.324C.444.0, 13.30.324C.445.0, 13.30.324C.460.0 e 13.30.324C.481.1.

2. As axudas serán atendidas con fondos finalistas do Estado por tratarse de accións elixibles de acordo co Plan anual de política de emprego (PAPE).

3. Estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, todo iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 6. Entidades beneficiarias

1. Poderán ser beneficiarias, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde:

a) As asociacións de entidades de economía social.

b) Os concellos de Galicia, e as áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e os consorcios locais.

c) As cámaras de comercio.

d) As universidades.

e) As fundacións e asociacións, e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais.

2. Con carácter xeral, as entidades beneficiarias deberán reunir os seguintes requisitos:

a) As asociacións de entidades de economía social, as fundacións e asociacións, e as organizacións profesionais, empresariais e sindicais deberán estar legalmente constituídas e inscritas nos rexistros competentes e estar ao día no cumprimento das obrigas referidas ao depósito de documentos e inscrición de acordos nos ditos rexistros.

b) Respecto das entidades locais, ter cumprido o deber de remisión ao Consello de Contas das contas xerais de cada exercicio, nos termos establecidos polo Decreto 193/2011, do 6 de outubro, polo que se regulan especialidades nas subvencións ás entidades locais galegas.

c) Ter formalizada a súa adhesión á Rede Eusumo mediante a subscrición de convenio de colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, nos termos previstos no artigo 13 do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento.

d) Estar ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

e) Non ter sido sancionadas mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións.

f) Non ter cometido, incitado ou promocionado a LGTBIfobia, incluíndo a promoción ou realización de terapias de conversión, segundo o disposto no artigo 82 da Lei 4/2023, do 28 de febreiro, para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI.

Non se concederán, proporcionarán ou outorgarán subvencións, recursos nin fondos públicos de ningún tipo, nin directa nin indirectamente, a ningunha persoa física ou xurídica, pública, privada ou de financiamento mixto que cometa, incite ou promocione LGTBIfobia, incluíndo a promoción ou realización de terapias de conversión.

3. As entidades que poden ser beneficiarias poderán concorrer ás axudas de xeito individual ou conxuntamente con outras das sinaladas no parágrafo primeiro deste artigo. Neste suposto, todas as entidades solicitantes quedan obrigadas, solidariamente, ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención e ao cumprimento do establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

En particular, deberán facer constar expresamente os compromisos de execución asumidos por cada unha das entidades solicitantes, así como o importe de subvención que se aplicará por cada unha delas, que terán, igualmente, a consideración de beneficiarias. En calquera caso, deberá nomearse unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como entidade beneficiaria, corresponden á agrupación.

4. Ningunha entidade poderá figurar en máis dunha solicitude individual. O incumprimento desta norma dará lugar a que, unicamente, se dea validez á solicitude presentada en primeiro lugar e que se proceda á inadmisión das restantes solicitudes onde figure a entidade incumpridora.

Porén, unha mesma entidade poderá figurar nunha solicitude individual e, ademais, nunha ou varias solicitudes conxuntas, sempre que concorra nestas con diferentes entidades socias.

Artigo 7. Actividades subvencionables

Son subvencionables as actividades de carácter divulgativo, formativo e de asesoramento incluídas nas actividades xerais e nas actividades relativas aos sectores específicos que estean dirixidas a fomentar a economía social e o emprendemento nesta.

1. Actividades xerais de promoción da economía social.

a) Actividades de divulgación da economía social.

– Organización de actividades de difusión como charlas, xornadas, conferencias, simposios ou visitas formativas, así como calquera outra acción promocional que fomente o cooperativismo e a economía social. As charlas terán unha duración mínima de 2 horas e as xornadas terán unha duración mínima de 4 horas.

– Elaboración, publicación e difusión de estudos, informes, traballos de investigación, así como manuais, guías, unidades didácticas ou similares, sempre que sexan inéditos.

b) Actividades de asesoramento.

– Celebración de encontros e networking entre entidades de economía social, ou entre estas e outros actores económicos, dirixidas á mellora da xestión, aos intercambios comerciais, á intercooperación para a posta en marcha de actividades, á obtención de financiamento e outras que contribúan de xeito directo á consolidación dos proxectos de economía social. Duración mínima de 2 horas.

– Actividades de asesoramento e acompañamento a grupos promotores ou a entidades de economía social preexistentes, para a posta en marcha de novos proxectos ou consolidación do negocio. Duración mínima de 7 horas.

c) Actividades de formación.

Organización de actividades formativas, tales como cursos e obradoiros, que teñan por obxecto dar a coñecer os principios e características propias da economía social ou dalgunha das tipoloxías de entidades que a conforman, mellorar o funcionamento das entidades e propiciar a súa consolidación e crecemento, así como formar o persoal responsable de titorías, especializado no asesoramento e acompañamento de proxectos. Os cursos terán unha duración mínima de 20 horas e 10 participantes.

2. Actividades relativas aos sectores específicos da economía social.

Son subvencionables as actividades de carácter divulgativo, de asesoramento e formativo que estean dirixidas a fomentar o emprendemento nos seguintes sectores específicos da economía social: economía dos coidados; agroalimentación, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; novas tecnoloxías; intelixencia artificial; transporte e mobilidade. A título orientativo, as actividades poderán consistir en:

a) Actividades de divulgación.

Organización de actividades divulgativas como xornadas, conferencias, simposios, charlas, visitas formativas ou campañas de comunicación. Para dar a coñecer as oportunidades de negocio nos ámbitos da economía social propostos no marco dos principios da economía social. As charlas terán unha duración mínima de 2 horas e as xornadas terán unha duración mínima de 4 horas.

b) Xeración de novo coñecemento en economía social.

Elaboración, publicación e difusión de estudos, informes, traballos de investigación, así como materiais sobre algún dos seguintes ámbitos da economía social: economía dos coidados; agroalimentación, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; novas tecnoloxías e intelixencia artificial; transporte e mobilidade.

c) Formación para a creación e consolidación de proxectos de economía social.

Organización de actividades formativas, tales como cursos e obradoiros, que teñan por obxecto:

– Dar a coñecer os principios da economía social e a tipoloxía de entidades que a conforman como ferramentas para desenvolver novos modelos de negocio nos sectores específicos da economía social que se promoven nesta orde.

– Mellorar o funcionamento das entidades e propiciar a súa consolidación e crecemento.

– Formación específica nos ámbitos da economía social antes descritos para o persoal das entidades de economía social.

Os cursos terán unha duración mínima de 20 horas e 10 participantes.

d) Asesoramento e apoio a proxectos de economía social.

– Celebración de encontros e networking entre entidades de economía social, ou entre estas e outros actores económicos para a posta en marcha de novos proxectos nalgún dos seguintes sectores específicos da economía social: economía dos coidados; agroalimentación, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; novas tecnoloxías e intelixencia artificial; transporte e mobilidade. Duración mínima de 2 horas.

– Actividades de asesoramento e acompañamento a grupos promotores para a posta en marcha de novos proxectos nos sectores específicos de interese para a economía social que se promoven: economía dos coidados; agroalimentación, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; novas tecnoloxías e intelixencia artificial; transporte e mobilidade. Duración mínima de 7 horas.

e) Difusión e visibilización da economía social.

Organización de eventos como a celebración de feiras, mostras e congresos para visibilizar os sectores específicos da economía social: economía dos coidados; agroalimentación, produtos locais e alimentación sustentable; economía circular e xestión de residuos; enerxías renovables e transición enerxética; industrias culturais; novas tecnoloxías e intelixencia artificial; transporte e mobilidade.

Artigo 8. Gastos subvencionables

1. Normas xerais:

1.1. Considéranse gastos subvencionables aqueles que, de xeito indubidable, respondan á natureza da actividade subvencionada e se realicen no prazo establecido nesta orde. En ningún caso o custo dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado.

1.2. Os tributos considéranse gasto subvencionable cando a entidade beneficiaria da subvención os aboe efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda.

1.3. Cando o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía establecida para os contratos menores na normativa reguladora da contratación pública en vigor no momento da solicitude, a entidade beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contracción do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse coa solicitude da subvención, ou coa solicitude de pagamento, en función de cando se execute a actividade, realizarase conforme a criterios de eficiencia e economía, e deberá xustificarse expresamente nunha memoria a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa.

2. Normas específicas:

2.1. Serán subvencionables os custos directos asociados á realización das actividades. Tamén serán subvencionables os custos indirectos e os correspondentes á organización das actividades, sempre que non superen o 30 % do custo total da actividade realizada e xustificada.

2.1.1. Consideraranse custos directos os seguintes:

a) Para o caso de actividades formativas e divulgativas, as retribucións do persoal formador interno e externo no exercicio das actividades de preparación, impartición, titoría e avaliación das persoas participantes das accións formativas.

b) Para as demais actividades subvencionables, os gastos directamente relacionados coa execución das actividades tales como a elaboración de estudos, informes, proxectos, plans estratéxicos ou calquera outro obxecto da subvención.

c) Os gastos de amortización de equipamentos, plataformas tecnolóxicas e outros, calculados con criterios de amortización aceptados nas normas de contabilidade, así como o alugamento ou arrendamento financeiro destes, excluídos os xuros, soportados na execución das accións e de xeito proporcional a estas.

d) Gastos de medios didácticos e/ou adquisición de materiais didácticos, así como os gastos en bens consumibles utilizados na realización das accións, incluíndo o material de protección e seguridade.

e) Os gastos de alugamento, arrendamento financeiro, excluídos os xuros, ou amortización das aulas, obradoiros e demais superficies utilizadas na realización da actividade.

f) Gastos de seguro de accidentes.

g) Gastos de publicidade para a organización e difusión das accións formativas.

Estes gastos deberán presentarse debidamente desagregados por acción formativa e xustificaranse os criterios de imputación a esta.

2.1.2. Considéranse custos indirectos e gastos de organización os seguintes:

a) Os custos de persoal de apoio, tanto interno como externo, e todos os necesarios para a xestión e coordinación das actividades.

b) Os gastos financeiros directamente relacionados coa actividade subvencionada e que resulten indispensables para a súa adecuada preparación ou execución. Non serán subvencionables os xuros debedores das contas bancarias.

c) Outros custos: electricidade, auga, calefacción, mensaxaría, comunicacións, limpeza e vixilancia, asociados á execución da actividade formativa.

De conformidade co artigo 29, apartado 9, da Lei 9/2007, do 13 de xuño, estes custos imputaranos pa entidade beneficiaria á actividade subvencionada na parte que razoablemente corresponda de acordo cos principios e normas de contabilidade xeralmente admitidas e, en todo caso, na medida en que tales custos correspondan ao período en que efectivamente se realiza a actividade.

2.2. Para a subvención de custos de persoal asociados a calquera tipo de actividade só se terán en conta o salario base, os complementos de antigüidade e os asociados á categoría profesional ou o posto de traballo, as pagas extraordinarias, as cotizacións sociais e as cantidades retidas en concepto de IRPF, así como as axudas de custo.

2.3. No caso de actividades formativas e divulgativas as que se refiren os artigos 7.1.a) parágrafo primeiro, 7.1.c), 7.2.a) e 7.2.c) serán subvencionables os gastos correspondentes ás accións nas que se acredite a asistencia mínima de 10 alumnos/as, xustificada na forma establecida nesta orde e sempre que polo menos o 70 % do alumnado, acredite unha asistencia mínima do 80 % da duración da actividade.

Para estas actividades de formación e divulgación non serán subvencionables os gastos correspondentes á manutención das persoas asistentes, tales como servizos de comidas e pausa-café.

2.4. As actividades de asesoramento e acompañamento a que se refiren os artigos 7.1.b) parágrafo segundo e 7.2.d) parágrafo segundo serán subvencionables sempre que se acadasen un mínimo de 7 horas de asesoramento.

2.5. Serán subvencionables os gastos derivados do informe de auditoría da conta xustificativa cando este sexa obrigatorio segundo o que establece o artigo 27.

Artigo 9. Contía das axudas

1. A contía das axudas non poderá superar o 80 % dos gastos necesarios para a realización das actividades.

2. Establécense, así mesmo, os seguintes límites de subvención para as actividades que se indican a continuación:

a) Unha cantidade máxima de 3.000,00 euros por cada actividade formativa a que se refiren os artigos 7.1.c) e 7.2.c), cun custo máximo de 50 € por hora para a docencia e 30 € por hora para a coordinación, organización e preparación das actividades.

Os gastos de material e papelaría e fotocopias serán elixibles ata o límite de 8 € por cada alumno/a con asistencia acreditada de acordo co sinalado no artigo 8.2.3 desta orde.

b) Actividades divulgativas as que se refiren os artigos 7.1.a) parágrafo primeiro e 7.2.a): ata un máximo de 3.000 euros por cada actividade.

c) Actividades de asesoramento e acompañamento a grupos promotores ou a entidades de economía social, a que se refiren os artigos 7.1.b) parágrafo segundo e 7.2.d) parágrafo segundo: ata un máximo de 50 euros por hora de atención e 2.000,00 euros por itinerario completado (mínimo 60 h).

d) Celebración de encontros e networking entre entidades de economía social, ou entre estas e outros actores económicos, a que se refiren os artigos 7.1.b) parágrafo primeiro e 7.2.d) parágrafo primeiro: ata un máximo de 1.500 euros por actividade.

e) O importe da subvención para gastos derivados do informe de auditoría da conta xustificativa non superará os 3.000 €.

f) Celebración de feiras, mostras e congresos, a que se refire o artigo 7.2.e): ata un máximo de 15.000 € por cada unha.

g) Unha cantidade máxima de 10.000 € para a elaboración, publicación e difusión de estudos, informes, traballos de investigación, así como manuais, guías, unidades didácticas ou similares, sempre que sexan de nova creación, a que se refiren os artigos 7.1.a) parágrafo segundo e 7.2.b).

3. A contía máxima da axuda por todos os conceptos subvencionables non poderá exceder os 120.000,00 euros por anualidade para cada entidade beneficiaria. Non obstante, se, unha vez atendidas todas as solicitudes que cumpran os requisitos previstos nesta orde para acceder ás axudas, quedan remanentes de crédito, poderá procederse á súa distribución, seguindo a orde de prelación existente, e ata un máximo de 70.000,00 euros adicionais por anualidade e entidade beneficiaria. Todo o anterior enténdese sen prexuízo do disposto no artigo seguinte.

Artigo 10. Incentivo adicional

1. No caso de existir remanente de crédito unha vez adxudicadas as axudas previstas no artigo anterior, e en compensación do esforzo asociado ao labor de impulso e promoción de lanzamento de proxectos cooperativos e de economía social, concederase un incentivo adicional por cada grupo promotor que alcanzase a fase de constitución formal durante o ano natural inmediatamente anterior a aquel en que se presente a solicitude.

2. A entidade solicitante terá dereito a percibir un importe adicional máximo de mil euros (1.000,00 €), se é o caso, ao establecido no artigo 9.3, por cada entidade de economía social constituída ata un máximo de dez mil euros (10.000,00 €) adicionais por entidade beneficiaria.

De non resultar suficiente o crédito dispoñible para atender os ditos importes adicionais, as contías destes reduciranse proporcionalmente.

Artigo 11. Solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Artigo 12. Documentación complementaria

1. A documentación que deberá acompañar a solicitude é a seguinte:

a) Para as entidades a que se refire o artigo 6.1.a) e 6.1.e), certificación do rexistro competente que acredite a súa inscrición nel, así como que están ao día no cumprimento das obrigas referidas ao depósito de documentos e inscrición de acordos nos ditos rexistros. Non será necesario achegar a documentación acreditativa dos datos existentes nos rexistros dependentes da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

b) Documentación que acredite, por calquera medio válido en dereito, a representación con que actúa a persoa que asina a solicitude.

c) Memoria de cada entidade asinada pola persoa que exerza a representación legal e que conteña unha breve descrición das actividades que son obxecto da solicitude de axuda para o fomento do cooperativismo e a economía social.

d) Proposta das actividades para as que se solicita a axuda, especificando, como mínimo, para cada unha delas:

1. A súa finalidade.

2. A descrición detallada do seu contido e plan de traballo.

3. As persoas destinatarias, indicando o número previsto delas.

4. Os medios previstos para a súa realización.

5. Cronograma.

6. Informe relativo á capacidade profesional das persoas que vaian desenvolver as actividades.

7. Orzamento detallado e individualizado por conceptos, cuantificado economicamente por anualidades e co IVE desagregado, que concrete a achega que realizará a entidade solicitante no seu financiamento.

8. Declaración da lingua utilizada no desenvolvemento das actividades.

e) No caso de solicitudes formuladas conxuntamente por varias entidades:

1. Documento en que se acorde a colaboración entre elas, a designación da que as representa, a autorización á entidade sinalada como representante para presentar a solicitude en nome do resto, os compromisos asumidos por cada unha delas para a execución das actividades e o importe de subvención solicitado por cada unha.

2. Declaración de datos de cada unha das entidades solicitantes adicionais segundo o anexo II.

3. Declaración complementaria de cada unha das entidades participantes (agás a que actúe como representante), do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo III.

f) De ser o caso, declaración relativa aos grupos promotores que formalizaron a súa constitución como entidade de economía social no ano inmediatamente anterior, con identificación das súas características e as persoas integrantes, e asinada de conformidade por todas elas.

g) Se é o caso, documentación acreditativa de que a entidade solicitante non pode recuperar o IVE soportado.

h) No caso de concellos ou outras entidades a que se refire o artigo 6.1.b), certificación expedida pola secretaría da entidade local, ou persoa a que legalmente lle corresponda, do acordo polo que se solicita a subvención e se aceptan as condicións e requisitos establecidos nesta orde, así como de non estar incursa a entidade solicitante nas prohibicións para obter a condición de entidade beneficiaria sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recabados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se poden obter os citados documentos, poderá solicitarse novamente á persoa interesada a súa achega.

3. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar, de maneira motivada, o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

4. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, a persoa interesada ou representante deberá indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

5. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 13. Trámites administrativos posteriores á presentación da solicitude

Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar tras a presentación das solicitudes do procedemento regulado nesta orde deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Artigo 14. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) Número de identificación fiscal da entidade solicitante.

b) DNI ou NIE da persoa representante.

c) Certificación de estar ao día nas obrigas coa Axencia Estatal de Administración Tributaria.

d) Certificación de estar ao día nas obrigas coa Atriga.

e) Certificación de estar ao día nas obrigas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

f) Consulta de concesión de subvencións e axudas.

g) Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os devanditos documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A comprobación será realizada polo órgano competente en cada unha das fases de xestión, control e verificación das axudas.

Artigo 15. Emenda de solicitudes

1. Unha vez recibidas as solicitudes, a unidade administrativa encargada da instrución do expediente comprobará se a solicitude ou documentación presentada reúne os requisitos exixidos nesta orde e, no suposto de que se observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, de conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, requirirán a persoa interesada para que, nun prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 21 da antedita lei.

No caso de que a solicitude sexa presentada de xeito presencial a través de calquera dos rexistros habilitados, requirirase a entidade interesada para que a corrixa a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que se realice a emenda.

2. Esta fase completarase incorporando ao expediente a información rexistral da entidade solicitante segundo a documentación que consta na Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, a que se refire o artigo 12.1.a), así como as certificacións correspondentes aos datos indicados no artigo 14.

Artigo 16. Instrución do procedemento

1. A concesión das axudas realizarase en réxime de concorrencia competitiva, nos termos previstos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, polo que os expedientes pasarán para o seu exame á comisión de avaliación que aplicará os criterios de valoración sinalados no artigo 19.

2. O órgano instrutor dos expedientes será a Subdirección Xeral de economía social da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Artigo 17. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia, Notifica.gal. Este sistema remitiralle ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán, de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento polas persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, entendéndose rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 18. Comisión de Avaliación

1. A Comisión de Avaliación das solicitudes presentadas estará formada polos seguintes membros: a persoa titular da Subdirección Xeral de economía social, que a presidirá, a persoa titular da xefatura de Servizo de Promoción da economía social e dúas persoas funcionarias designadas pola persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, actuando unha delas como secretario/a.

Se por calquera causa, no momento en que a Comisión de Valoración teña que examinar as solicitudes, algunha das persoas que a compoñen non pode asistir, será substituída pola persoa funcionaria que, para o efecto, designe a persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social.

Esta comisión poderá adoptar, validamente, os seus acordos sempre que asistan a ela o presidente ou presidenta, ou persoa en que delegue, un ou unha vogal e o secretario ou secretaria.

2. A Comisión de Valoración levantará unha acta en que conste a valoración efectuada e trasladaralla ao órgano instrutor, quen formulará proposta de resolución.

3. Na composición da Comisión de Valoración procurarase acadar unha presenza equilibrada de homes e mulleres.

Artigo 19. Criterios obxectivos de concesión

1. Para a concesión das axudas realizarase unha comparación de todas as actividades propostas nas solicitudes presentadas polas entidades que cumpran os requisitos establecidos no artigo 6 desta orde.

Para as actividades xerais de promoción da economía social do artigo 7.1, asignaráselles a puntuación que corresponda segundo os seguintes criterios:

a) Pola adecuación da actividade proposta á finalidade das actividades xerais de promoción da economía social deste programa de axudas: 5 puntos.

b) Polas actividades ou accións dirixidas á creación ou consolidación de emprego na economía social: 5 puntos.

c) Polas actividades dirixidas ao emprendemento na economía social no medio rural: 3 puntos.

d) Polas actividades dirixidas ao emprendemento das mulleres en economía social: 3 puntos.

e) Polas actividades dirixidas ao emprendemento das persoas menores de 30 anos en economía social: 3 puntos.

f) Polas actividades ou accións dirixidas ao emprendemento ou consolidación de entidades de economía social que xere emprego a persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión: 5 puntos.

g) Se a duración da actividade é, polo menos, dun 25 % superior á duración mínima establecida na convocatoria: 3 puntos.

h) Pola antigüidade da entidade solicitante na Rede Eusumo outorgaranse dous puntos por cada ano de antigüidade, a partir do 4º ano desde a data do convenio de adhesión á Rede Eusumo, cun límite máximo de 14 puntos nesta epígrafe. Os tres primeiros anos de antigüidade non puntúan.

i) Se a entidade solicitante ten representación no Consello da economía social de Galicia: 10 puntos.

j) Pola presentación conxunta de solicitudes para a formulación e desenvolvemento conxunto de actividades propostas polas entidades solicitantes: 5 puntos.

No caso de que algunha das entidades participantes na solicitude conxunta sexan entidades recollidas no artigo 5.1, letras b) ou e) do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento, 5 puntos adicionais.

Para as actividades nos sectores específicos da economía social do artigo 7.2, asignaráselles a puntuación que corresponda segundo os seguintes criterios:

k) Pola adecuación da actividade proposta á finalidade das actividades nos sectores específicos da economía social deste programa de axudas: 5 puntos.

l) Se a actividade proposta non se presentou en ningunha convocatoria anterior nin foi subvencionada con anterioridade neste programa de axudas: 10 puntos.

m) Polas actividades dirixidas ao emprendemento na economía social no medio rural: 3 puntos.

n) Polas actividades dirixidas ao emprendemento das mulleres en economía social: 3 puntos.

o) Polas actividades dirixidas ao emprendemento das persoas menores de 30 anos en economía social: 3 puntos.

p) Polas actividades ou accións dirixidas ao emprendemento ou consolidación de entidades de economía social que xere emprego a persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión: 3 puntos.

q) Se a duración da actividade é, polo menos, dun 25 % superior á duración mínima establecida na convocatoria: 3 puntos.

r) Pola antigüidade da entidade solicitante na Rede Eusumo outorgaranse dous puntos por cada ano de antigüidade, a partir do 4º ano desde a data do convenio de adhesión á Rede Eusumo, cun límite máximo de 14 puntos nesta epígrafe. Os tres primeiros anos de antigüidade non puntúan.

s) Se a entidade solicitante ten representación no Consello da economía social de Galicia: 5 puntos.

t) Pola presentación conxunta de solicitudes para a formulación e desenvolvemento conxunto de actividades propostas polas entidades solicitantes: 5 puntos.

No caso de que algunha das entidades participantes na solicitude conxunta sexan entidades recollidas no artigo 5.1, letras b) ou e) do Decreto 225/2012, do 15 de novembro, polo que se crea a Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social e se regula o seu funcionamento: 5 puntos adicionais.

2. As actividades que resulten con 0 puntos nas epígrafes a) e k) non terán a condición de actividades subvencionables.

3. Como resultado da aplicación dos criterios de valoración obteranse dúas relacións de actividades para as que se solicita a subvención e ordenadas de acordo coa puntuación obtida de maior a menor. Unha relación de actividades corresponderase coas actividades xerais de promoción da economía social, e a outra, coas actividades relativas aos sectores específicos da economía social.

4. O órgano concedente asignará o crédito dispoñible na convocatoria por orde, segundo as listaxes a que se refire o punto anterior, comezando polas solicitudes correspondentes ás actividades que obtivesen a puntuación máis alta e ata o esgotamento do crédito dispoñible.

No caso de empate de puntos na baremación das actividades do artigo 7.1 asignarase a subvención ás entidades beneficiarias que empregasen a lingua galega na realización das actividades. Se persiste o empate, terán prioridade as solicitudes que obtivesen maior puntuación, en primeiro lugar, nos criterios sinalados nas letras a) e b); a continuación, de persistir o empate, o sinalado na letra c), e así, sucesivamente, ata a letra j). O mesmo criterio de desempate se aplicará na baremación das actividades do artigo 7.2. De persistir o empate, asignarase a subvención segundo a súa orde de entrada.

5. No suposto de que algunha entidade beneficiaria renuncie á subvención ou non a acepte, así como no caso dunha ampliación do crédito, e ata o límite do crédito dispoñible, o órgano concedente poderá acordar, sen necesidade dunha nova convocatoria, a concesión da subvención ás actividades seguintes na orde de puntuación.

6. Se da asignación do crédito ás actividades subvencionables dos artigos 7.1 e 7.2 resulta que non se esgota, por non existir máis actividades subvencionables na epígrafe correspondente, poderase destinar o remanente deste crédito para financiar as actividades subvencionables da outra epígrafe do artigo 7 ata o seu esgotamento.

Artigo 20. Proposta de redistribución de actividades

1. Se da asignación de crédito derivada do artigo anterior resulta que se esgota o crédito dunha anualidade en que hai actividades propostas que non obterían subvención, mentres que aínda existe crédito sen asignar doutra anualidade, o órgano concedente poderá formular proposta de redistribución das actividades afectadas para a súa realización na anualidade en que existe remanente de crédito.

2. A dita proposta será enviada á entidade solicitante para que, no prazo de 10 días hábiles, a acepte ou a rexeite. En caso de non contestar nese prazo entenderase a proposta rexeitada e resolverase a convocatoria de acordo coa distribución inicial.

Artigo 21. Resolución e recursos

1. A competencia para resolver as solicitudes corresponderalle á Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social por delegación da persoa titular da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

2. O prazo para resolver e notificar será de tres meses, contado desde o fin do prazo da presentación de solicitudes. Transcorrido o dito prazo sen que se dite resolución expresa, a solicitude entenderase desestimada, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

3. Unha vez notificada a resolución, as entidades interesadas disporán dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada, segundo o artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, e poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada. Todo o anterior de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 22. Execución das actividades

1. As actuacións subvencionadas deben executarse nas condicións descritas na memoria descritiva das actividades, sen prexuízo do sinalado no artigo 26.

2. A realización das actividades será responsabilidade exclusiva das entidades solicitantes, ben que a consellería debe estar informada puntualmente e con suficiente antelación das circunstancias concretas da execución e reserva para si o dereito de solicitar a información complementaria que considere oportuna, así como a comprobación de calquera aspecto relacionado con elas.

3. De todo o material e documentación obxecto do financiamento da consellería, esta poderá facer uso coa finalidade de multiplicar o efecto promotor en toda a Comunidade Autónoma.

Artigo 23. Subcontratación

1. Autorízase a subcontratación con terceiros ata unha porcentaxe máxima do 70 % do custo total de cada unha das actividades subvencionadas a través desta convocatoria, coas condicións e requisitos establecidos no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 43 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. Adoptaranse as medidas necesarias para evitar a discriminación por razón de sexo/xénero no acceso ao emprego derivado da subcontratación. En todo caso, quedan fóra da subcontratación aqueles gastos nos cales teña que incorrer a entidade beneficiaria para a realización, por si mesma, da actividade subvencionada.

2. No caso de actividades consistentes na elaboración de estudos, informes, traballos de investigación, manuais, guías, unidades didácticas ou similares, a que se refiren os artigos 7.1.a) parágrafo segundo e 7.2.b) desta orde, o órgano concedente poderá autorizar a superación desta porcentaxe, en casos debidamente xustificados e logo de solicitude da entidade interesada.

Artigo 24. Incompatibilidades e concorrencia

1. As subvencións reguladas nesta orde serán incompatibles con calquera outra concedida por esta Administración para a mesma finalidade.

2. O importe das subvencións ou axudas concedidas ao abeiro desta orde non poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia coas concedidas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, supere o custo total da actividade que vaia desenvolver a entidade beneficiaria, en que se incluirán todos os custos directamente derivados dela.

3. O importe máximo das axudas para cada finalidade deberá respectar os límites que se establecen nestas bases reguladoras.

Artigo 25. Obrigas das entidades beneficiarias

1. Son obrigas das entidades beneficiarias das axudas e subvencións as sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, en especial, as seguintes:

a) Realizar a actividade que fundamenta a concesión da subvención.

b) Respectar na realización de todas as actividades subvencionadas a transmisión dunha imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos homes, así como o emprego dunha linguaxe inclusiva, mediante o uso dunha linguaxe, mensaxes e contidos visuais que contribúan á transformación social, e afastados dos estereotipos sexistas configurados a partir dunha asignación de roles e valores diferenciados en función do sexo.

c) Xustificar ante o órgano concedente o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión da subvención.

d) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta de pagamento da subvención.

e) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

f) Dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.

Agás aquelas entidades beneficiarias que, pola normativa vixente, estean exentas da obriga de levar a cabo unha contabilidade, as entidades beneficiarias teñen a obriga de acreditar que levan unha contabilidade separada ou un código contable axeitado para os gastos obxecto da subvención.

g) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade e polo Ministerio de Traballo e economía social, nos termos establecidos na normativa vixente sobre actividades de información e publicidade e na normativa aplicable polo carácter finalista dos fondos.

As medidas de difusión deberán adecuarse ao obxecto subvencionado tanto na súa forma coma na súa duración, e deberán incluír a imaxe institucional da Xunta de Galicia, do Ministerio de Traballo e economía social e da Rede Eusumo, así como lendas relativas ao financiamento público en carteis, placas conmemorativas, materiais impresos, medios electrónicos ou audiovisuais, ou ben mencións realizadas en medios de comunicación, segundo os modelos dispoñibles no Manual de información e comunicación da Rede Eusumo (http://eusumo.gal/imaxe-corporativa).

h) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, mentres poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.

i) Someterse ás actuacións de control, comprobación e inspección que efectuará a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, ás de control financeiro que correspondan, se é o caso, á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, ás previstas na lexislación do Tribunal de Contas e o Consello de Contas, ou a outros órganos da Administración do Estado e achegar canta información lles sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.

j) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. Ademais, as entidades beneficiarias deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Con carácter previo á realización de actividades divulgativas ou formativas ou á celebración de encontros a que se refiren as letras a) parágrafo primeiro, b) parágrafo primeiro e c) do artigo 7.1 e as letras a), c) e d) parágrafo primeiro do artigo 7.2, deberán poñer en coñecemento da Subdirección Xeral de economía social a través dun correo electrónico remitido ao enderezo economiasocial.emprego@xunta.gal, cunha antelación mínima de cinco días hábiles ao seu inicio os seguintes aspectos:

– Nome das actividades.

– Datas de inicio e remate e o horario de realización.

– Planificación temporal dos módulos da acción formativa ou da actividade divulgativa, se é o caso.

– O enderezo completo do lugar de realización.

– Relación nominal das persoas docentes/relatoras con especificación do seu DNI.

– Documentos de divulgación e difusión.

b) Mensualmente deberán remitir, a través dun correo electrónico ao enderezo eusumo.emprego@xunta.gal, ou ben a través da Carpeta Cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, o documento de seguimento de accións e indicadores dispoñible na intranet das entidades socias da Rede Eusumo
(http://eusumo.gal/intranet). No dito cadro deberán incluírse os indicadores das actividades subvencionadas que finalizasen no mes natural anterior.

Artigo 26. Modificación da resolución de concesión

1. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos ou privados, estatais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión seguindo o principio de proporcionalidade a que se refire o artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

2. Tamén se poderá autorizar expresamente a modificación da resolución de concesión, por solicitude da entidade beneficiaria, se se cumpren os seguintes requisitos:

a) Que a modificación non afecte os obxectivos perseguidos coa axuda, os seus aspectos fundamentais ou que fosen determinantes para a concesión da axuda, a determinación da persoa beneficiaria, nin dane dereitos de terceiros.

b) Que as modificacións obedezan a causas sobrevidas que non se puideron prever no momento da solicitude.

3. A solicitude de modificación debe formulala a persoa que exerza a representación legal da entidade beneficiaria, na forma sinalada no artigo 11, expresando os motivos e os cambios que se propoñen.

4. O acto polo cal se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado polo órgano competente para resolver a solicitude de subvención. A autorización da modificación deberá realizarse de forma expresa e notificaráselle á persoa interesada.

Artigo 27. Xustificación e pagamento

1. A xustificación do cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención e da aplicación dos fondos percibidos documentarase mediante conta xustificativa.

O rendemento da conta xustificativa deberá incorporar a documentación que se exixa na resolución de concesión e a que se relaciona no artigo 28 desta orde.

2. O pagamento das axudas quedará condicionado á presentación dunha solicitude de pagamento por cada unha das anualidades en función das actividades xustificadas, conforme o modelo do anexo IV, acompañada da conta xustificativa.

No caso de solicitudes formuladas conxuntamente por varias entidades, deberase achegar un anexo por cada unha das entidades solicitantes.

A presentación das solicitudes de pagamento realizarase na forma sinalada no artigo 13.

3. As solicitudes de pagamento e a documentación xustificativa da subvención presentaranse nos prazos fixados na resolución de concesión da axuda e cumprindo co recollido nos artigos 28 e 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Excepcionalmente, este prazo poderá ser prorrogado, de xeito extraordinario e por causas debidamente xustificadas, por un prazo non superior a 15 días, sempre que con iso non se prexudiquen dereitos de terceiros e que permita a verificación do cumprimento dos requisitos fixados nas bases reguladoras dentro do exercicio orzamentario correspondente.

4. Transcorrido o prazo establecido de xustificación sen ter presentado esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá a entidade beneficiaria para que, no prazo improrrogable de 10 días hábiles, a presente. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido neste parágrafo comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención, a exixencia do reintegro, de ser o caso, e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

5. Para os efectos da xustificación, considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do prazo de xustificación sinalado na convocatoria. Exceptúanse aqueles gastos cuxos pagamentos deban efectuarse nun momento posterior por axustarse aos calendarios de recadación, como os ingresos a conta do IRPF ou cotas por seguros sociais liquidables con posterioridade á data de xustificación. O importe destes ingresos ou cotas considerarase xustificado coa presentación do documento de gasto (factura ou documento equivalente) en que se reflicta o importe de retención ou cotizacións devindicadas na data de xustificación. A entidade subvencionada quedará obrigada a presentar os documentos acreditativos do seu pagamento nos dez días seguintes ao remate dos prazos legalmente establecidos para o seu ingreso no período voluntario.

6. En todo caso, a forma de xustificación deberá aterse ao previsto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 42 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. Para estes efectos, considerarase efectivamente pagado o gasto cando se xustifique mediante documentos bancarios, nos cales deberán quedar claramente identificadas as persoas ou entidades receptoras e as emisoras dos pagamentos, así como o concepto destes. Non se admitirán pagamentos en efectivo.

7. A Subdirección Xeral de economía social analizará a documentación xustificativa acreditativa do cumprimento da realización da actividade obxecto da subvención e emitirá unha proposta de pagamento que se elevará á Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, órgano competente para ordenar o pagamento.

8. As actividades das cales non se remitisen as comunicacións establecidas no artigo 25.2 consideraranse non xustificadas para os efectos de pagamento.

9. O pagamento efectuarase de forma nominativa a favor das entidades beneficiarias e logo da acreditación dos gastos e pagamentos realizados, ata o tope máximo da contía concedida como subvención.

10. Se da documentación presentada pola entidade beneficiaria queda xustificada unha contía inferior á da subvención inicialmente concedida, o pagamento realizarase pola parte proporcional da contía da subvención efectivamente xustificada.

11. En ningún caso poderá realizarse o pagamento da subvención mentres as entidades beneficiarias non figuren ao día do cumprimento das súas obrigas tributarias –estatais e autonómicas– e da Seguridade Social, sexan debedoras en virtude de resolución declarativa da procedencia de reintegro ou teñan algunha débeda pendente, por calquera concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma.

12. A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade poderá, excepcionalmente, solicitar, de xeito motivado, a documentación orixinal que se considere necesaria para acreditar mellor o exacto cumprimento das condicións exixidas nos diferentes programas desta orde, agás aquela que de acordo co artigo 53 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, xa se atope en poder da Administración actuante.

Artigo 28. Documentación xustificativa para o pagamento

As entidades beneficiarias deberán achegar a solicitude de pagamento (anexo IV) acompañada da conta xustificativa para acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concedeu a subvención, no prazo, nos termos e na forma que estableza a resolución da concesión, e que constará dos seguintes documentos, segundo o importe da subvención que se xustifique:

1. Subvencións de importe inferior a 20.000 € por anualidade:

a) Memoria resumo da execución do programa subvencionado, que inclúa a xustificación da vinculación dos gastos á actividade subvencionada, asinada pola persoa que teña a representación da entidade beneficiaria. No caso de actividades realizadas conxuntamente por varias entidades, só deberá presentala a entidade representante.

b) Relación de facturas e outros documentos xustificativos dos gastos realizados, para cada unha das actividades, segundo o modelo publicado na páxina web da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, na ligazón: https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego

c) Facturas ou outros documentos xustificativos do gasto, así como xustificantes bancarios de pagamento, identificadas e ordenadas segundo o modelo que se recolle na letra b). Nos xustificantes bancarios deberá constar, claramente, a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

d) Cando a xustificación comprenda gastos de persoal a documentación xustificativa consistirá en:

– Contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social, documento de ingreso das retencións a conta do IRPF (modelo 111) e xustificantes bancarios de pagamento das retribucións, correspondentes á persoa contratada. Nos xustificantes bancarios deberá constar, claramente, a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

– Partes de traballo asinados pola empresa e a persoa traballadora en que consten as horas dedicadas ao proxecto ou actividade subvencionada, con descrición das tarefas realizadas.

– Declaración responsable da persoa que ten a representación da entidade da adecuación do custo salarial das persoas traballadoras ao convenio colectivo aplicable, especificando este e a categoría profesional das persoas traballadoras para os efectos da súa verificación.

e) No caso de actividades formativas e divulgativas (cursos, xornadas e similares) relación de persoas asistentes, por cada unha das sesións celebradas, segundo modelo que figura no manual de información e comunicación para as persoas socias da Rede Eusumo (http://eusumo.gal/imaxe-corporativa), debidamente asinada por todas elas, así como certificación do persoal docente ou responsable da actividade onde conste a asistencia do alumnado ou participantes segundo o establecido no artigo 8, punto 2.3 desta orde. Se as actividades foron realizadas conxuntamente por varias entidades, só deberá presentala a entidade representante.

f) Cando o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía establecida para os contratos menores na normativa reguladora da contratación pública en vigor no momento da solicitude, deberá presentar tres ofertas de diferentes provedores, previas á contracción do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, agás que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se tivese realizado con anterioridade á solicitude da subvención. Deberá indicarse cal é a oferta elixida e xustificarse expresamente cando non sexa a proposta económica máis vantaxosa.

g) Copia dos documentos xerados durante a execución dos proxectos como por exemplo documentos de difusión, materiais entregados, material docente, etc.

h) Documentación acreditativa da repercusión pública na internet das accións executadas, cando proceda.

i) No caso de actividades de asesoramento e acompañamento de grupos promotores e entidades de economía social a que se refiren os artigos 7.1.b) parágrafo segundo e 7.2.d) parágrafo segundo poderá achegarse un informe de seguimento, segundo o modelo que forma parte do «Itinerario do emprendemento en economía social»
(http://eusumo.gal/asesoramento), debidamente asinado polas persoas participantes e pola entidade beneficiaria ou achegar unha declaración responsable conxunta asinada polas persoas participantes e pola entidade beneficiaria. Deberán especificar os custos das xestións realizadas durante esta actividade.

j) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo III. No caso de solicitude conxunta, deberá presentarse un por cada unha das entidades solicitantes.

k) No caso de non estar exenta da obriga de levar contabilidade, balance provisional de fondos da entidade beneficiaria, asinado e selado que permita verificar a contabilidade separada da subvención.

l) Se for o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes de anticipos non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

2. Subvencións de importe igual ou superior a 20.000 € por anualidade:

a) Memoria resumo da execución do programa subvencionado, que inclúa a xustificación da vinculación dos gastos á actividade subvencionada, asinada pola persoa que teña a representación da entidade beneficiaria. No caso de actividades realizadas conxuntamente por varias entidades, só deberá presentala a entidade representante.

b) Relación de facturas e outros documentos xustificativos dos gastos realizados, para cada unha das actividades, segundo o modelo publicado na páxina web da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, na ligazón: https://empregoeigualdade.xunta.gal/axudas-subvencions/emprego

c) Informe sobre a conta xustificativa elaborado por un auditor de contas inscrito como exercente no Rexistro Oficial de Auditores de Contas dependente do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, conforme o estipulado no artigo 50 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que deberá conter manifestación expresa acerca dos seguintes aspectos:

c.1. Verificación da existencia de facturas e outros documentos xustificativos dos gastos realizados conforme coa imputación que para cada actividade se estableza na relación certificada de facturas que se solicita na letra b), así como dos certificados bancarios de pagamento. As facturas deberán cumprir os requisitos establecidos no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento que regula as obrigas de facturación e deberán estar emitidas no período que estableza a convocatoria.

c.2. No caso de gastos de persoal:

– Verificación da existencia de contrato de traballo, nóminas, documentos de cotización á Seguridade Social e documento de ingreso das retencións á conta do IRPF (modelo 111), así como xustificantes bancarios do seu pagamento, en que deberá constar, claramente, a persoa emisora e perceptora e concepto do gasto.

– Verificación da existencia de partes de traballo asinados pola empresa e a persoa traballadora, en que consten as horas dedicadas ao proxecto ou actividade subvencionada, con descrición das tarefas realizadas.

– Verificación da adecuación do custo salarial das persoas traballadoras ao convenio colectivo aplicable.

c.3. Para o caso de que o importe do gasto subvencionable da acción ou investimento supere a contía establecida para os contratos menores na normativa reguladora da contratación pública en vigor no momento da solicitude, verificación do cumprimento do establecido no artigo 8.1.3.

c.4. Verificación da existencia dunha contabilidade separada da subvención concedida, no caso de que a entidade non estea exenta de levar contabilidade.

d) No caso de actividades formativas e divulgativas (cursos, xornadas e similares) relación de persoas asistentes, por cada unha das sesións celebradas, segundo o modelo que figura no manual de información e comunicación para as persoas socias da Rede Eusumo (http://eusumo.gal/imaxe-corporativa), debidamente asinada por todas elas, así como da existencia da certificación do persoal docente ou responsable da actividade onde conste a asistencia do alumnado ou participantes segundo o establecido no artigo 8, punto 2.3 desta orde.

e) No caso de actividades de asesoramento e acompañamento de grupos promotores e entidades de economía social a que se refiren os artigos 7.1.b) parágrafo segundo e 7.2.d) parágrafo segundo, poderá achegarse un informe de seguimento, segundo o modelo que forma parte do «Itinerario do emprendemento en economía social» (http://eusumo.gal/asesoramento), debidamente asinado polas persoas participantes e pola entidade beneficiaria, ou achegar unha declaración responsable conxunta asinada polas persoas participantes e pola entidade beneficiaria. Deberán especificar os custos das xestións realizadas durante esta actividade.

f) Copia dos documentos xerados durante a execución dos proxectos como, por exemplo, documentos de difusión, materiais entregados, material docente, etc.

g) Documentación acreditativa da repercusión pública na internet das accións executadas, cando proceda.

h) Declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para a mesma actividade, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou outros entes públicos, ou, de ser o caso, que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o anexo III. No caso de solicitude conxunta, deberá presentarse un por cada unha das entidades solicitantes.

i) Se for o caso, a carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes de anticipos non aplicados, así como dos xuros derivados destes.

Artigo 29. Pagamento anticipado

Unha vez acreditada a aceptación da subvención e se así o solicita a entidade beneficiaria, poderase facer efectivo en concepto de pagamento anticipado ata un 80 % do importe da subvención, sen que en ningún caso o pagamento anticipado poida superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario, segundo o previsto nos artigos 63 e 65.4 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, en referencia aos pagamentos anticipados e a exoneración da constitución de garantía por tratarse de entidades non lucrativas e administracións públicas.

Artigo 30. Reintegro e perda do dereito ao cobramento da axuda

1. Procederá a perda do dereito ao cobramento das subvencións, así como o reintegro total ou parcial das cantidades percibidas e a exixencia do xuro de demora, nos casos e nos termos previstos nos artigos 32 e 33 da citada Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

2. De acordo co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os criterios de gradación dos posibles incumprimentos para determinar a cantidade que se minorará ou reintegrará serán os seguintes:

a) O incumprimento total dos fins para os que se concede a subvención, da realización dos gastos subvencionables ou do deber de xustificación dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao reintegro da totalidade da axuda concedida. Considerarase incumprimento total a non remisión en tempo e forma das comunicacións a que se refire o artigo 25.2.

b) O incumprimento das obrigas establecidas no artigo 25.1 letras f) e g) dará lugar a un reintegro dun 2 % da axuda concedida.

c) O incumprimento da obriga establecida no artigo 25.1 letra e) dará lugar ao seguinte reintegro da axuda concedida:

i. No caso de incumprimento da obriga de comunicarlle ao órgano concedente a solicitude doutras axudas, procederá ao reintegro do 5 % do importe da subvención percibida.

ii. No caso de incumprimento da obriga de comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras axudas, procederá ao reintegro do exceso percibido máis os xuros de demora, sen prexuízo de sancións que poidan corresponder.

d) O incumprimento do número mínimo de 10 participantes nos cursos establecido no artigo 7.1.c) e 7.2.c) dará lugar a un reintegro proporcional da axuda concedida.

e) Calquera outro incumprimento considerarase incumprimento parcial dos fins para os que se concedeu a axuda, da realización dos gastos subvencionables ou do deber de xustificación, e dará lugar á perda do dereito ao cobramento ou, de ser o caso, ao reintegro na porcentaxe correspondente ao investimento non efectuado ou non xustificado.

3. A obriga do reintegro establecida no parágrafo anterior enténdese sen prexuízo do establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, sobre infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións.

Artigo 31. Devolución voluntaria de subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta ES82 2080 0300 87 3110063172, en concepto de devolución voluntaria da subvención, indicando expresamente a beneficiaria da subvención e o número de expediente.

2. A devolución voluntaria non exclúe a reclamación dos xuros de demora cando se considere procedente o reintegro da subvención.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente memoria explicativa das circunstancias que dan lugar á devolución, con expresión das persoas ou entidades afectadas, datas e calquera outra información relevante en relación coas causas que orixinan a devolución. Así mesmo, deberá conter o detalle dos cálculos efectuados con indicación das contías do principal da subvención que se devolve e dos xuros aplicados. A memoria deberase acompañar da copia xustificativa do ingreso bancario realizado.

Artigo 32. Seguimento e control

1. Sen prexuízo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade levará a cabo funcións de control, avaliación e seguimento dos programas.

2. Para realizar as ditas funcións poderanse utilizar cantos medios estean á súa disposición para comprobar, en todo momento, a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados e o cumprimento dos requisitos exixidos nesta orde e demais normas vixentes que resulten de aplicación.

3. A Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social poderá comprobar en todo momento a aplicación das subvencións concedidas para os fins programados e, para estes efectos, as entidades beneficiarias deberán cumprir as obrigas de comprobación que se establezan nesta orde e na resolución de concesión.

CAPÍTULO II

Convocatoria de axudas para os anos 2024 e 2025

Artigo 33. Convocatoria

Convócanse para os anos 2024 e 2025, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social reguladas por esta orde.

Artigo 34. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último do mes.

Artigo 35. Período de execución das accións

O período de execución de accións será o comprendido entre o 1 de outubro de 2023 e o 31 de outubro de 2025.

Artigo 36. Xustificación das accións subvencionadas

1. As entidades beneficiarias das axudas deberán xustificar o investimento conforme a resolución de concesión e solicitar os correspondentes pagamentos mediante solicitude, conforme o modelo do anexo IV.

2. As entidades beneficiarias deberán xustificar cada anualidade de xeito independente. A primeira anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de outubro de 2023 e o 31 de outubro de 2024, e a xustificación presentarase con data límite do 31 de outubro de 2024. A segunda anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de outubro de 2024 e o 31 de outubro de 2025, e a xustificación presentarase con data límite do 31 de outubro de 2025.

Artigo 37. Financiamento e normativa reguladora

1. O financiamento das axudas previstas nesta orde realizarase con cargo ao código de proxecto 2016 00305 da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social nas seguintes aplicacións orzamentarias 13.30.324C.444.0, 13.30.324C.445.0, 13.30.324C.460.0 e 13.30.324C.481.1 cunha contía inicial de seiscentos noventa mil euros (690.000,00 €), distribuída en dúas anualidades:

Aplicacións orzamentarias

2024

2025

Total

Actividades xerais

(art. 7.1)

Actividades sectores específicos E.S.

(art. 7.2)

Total

2024

Actividades xerais

(art. 7.1)

Actividades sectores específicos E.S. (art. 7.2)

Total

2025

13.30.324C.444.0

13.500,00 €

16.500,00 €

30.000,00 €

27.000,00 €

33.000,00 €

60.000,00 €

90.000,00 €

13.30.324C.445.0

12.150,00 €

14.850,00 €

27.000,00 €

7.400,00 €

8.600,00 €

16.000,00 €

43.000,00 €

13.30.324C.460.0

9.450,00 €

11.550,00 €

21.000,00€

16.000,00 €

20.000,00 €

36.000,00 €

57.000,00 €

13.30.324C.481.1

84.150,00 €

102.850,00 €

187.000,00 €

140.850,00 €

172.150,00 €

313.000,00 €

500.000, 00 €

Total

119.250,00 €

145.750,00 €

265.000,00 €

191.250,00 €

233.750,00 €

425.000,00 €

690.000,00 €

2. A dita distribución de crédito poderá alterarse, logo das modificacións orzamentarias precisas, en función da tipoloxía de entidades que vaian realizar as actividades que resulten subvencionadas.

Artigo 38. Tramitación anticipada

Esta convocatoria tramítase de acordo co establecido no artigo 25 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto e tamén de conformidade coa Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde do 25 de outubro de 2001, que posibilitan a tramitación anticipada dos expedientes de gasto no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vai imputar o correspondente gasto.

Deste xeito, a súa eficacia queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024, no momento da resolución.

Disposición adicional primeira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a favor da persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, para resolver a concesión ou denegación das axudas e subvencións previstas nesta orde, así como para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos, así como as relativas aos procedementos de reintegro sinaladas no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, segundo o establecido no artigo 6 da Orde do 29 de setembro de 2021 sobre delegación de competencias en diversos órganos da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Disposición adicional segunda. Remanentes de crédito

Se, unha vez adxudicadas as axudas e subvencións, resulta remanente de crédito, esta consellería poderá efectuar convocatorias complementarias ou reabrir o prazo de presentación de solicitudes.

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento da orde

Facúltase a persoa titular da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2023

Elena Rivo López
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file