DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Martes, 30 de xaneiro de 2024 Páx. 9374

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024 pola que se nomean profesores e profesoras titulares de universidade (TU2202).

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante a Resolución do 25 de agosto de 2023 (BOE do 4 de setembro) e presentada polas persoas propostas a documentación a que fai referencia a base 7ª da convocatoria, esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 50 da Lei orgánica 2/2023, do 22 de marzo, do sistema universitario (BOE do 23 de marzo), e polas demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberán efectuarse no prazo máximo de 20 días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Boletín oficial del Estado. Se o último día do prazo fose inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da devandita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

Vigo, 10 de xaneiro de 2024

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Praza nº 1.

Código:

TU2202-C03-420-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0420 Xenética

Departamento:

D00C03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

DNI:

***6812**

Nome e apelidos:

Juan Galindo Dasilva

Praza nº 2.

Código:

TU2202-C03-566-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0566 Inmunoloxía

Departamento:

D00C03 Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Centro de traballo:

302 Facultade de Bioloxía

DNI:

***0971**

Nome e apelidos:

Rosana Simón Vázquez

Praza nº 3.

Código:

TU2202-C04-220-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0220 Ecoloxía

Departamento:

D00C04 Ecoloxía e Bioloxía Animal

Centro de traballo:

203 Escola de Enxeñaría Forestal

DNI:

***9289**

Nome e apelidos:

María Aranguren Gassis

Praza nº 4.

Código:

TU2202-C05-265-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e investigación operativa

Departamento:

D00C05 Estatística e Investigación Operativa

Centro de traballo:

310 Facultade de Ciencias do Mar

DNI:

***9830**

Nome e apelidos:

Marta Sestelo Pérez

Praza nº 5.

Código:

TU2202-C07-640-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0640 Nutrición e bromatoloxía

Departamento:

D00C07 Química Analítica e Alimentaria

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

DNI:

***2787**

Nome e apelidos:

Clara Fuciños González

Praza nº 6.

Código:

TU2202-C11-755-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0755 Química física

Departamento:

D00C11 Química Física

Centro de traballo:

101 Facultade de Ciencias

DNI:

***8267**

Nome e apelidos:

Sergio Gómez Graña

Praza nº 7.

Código:

TU2202-C12-765-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0765 Química orgánica

Departamento:

D00C12 Química Orgánica

Centro de traballo:

311 Facultade de Química

DNI:

***2047**

Nome e apelidos:

Marta Domínguez Seoane

Praza nº 8.

Código:

TU2202-H04-345-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía inglesa

Departamento:

D00H04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Traducción

DNI:

***9198**

Nome e apelidos:

Yolanda Fernández Pena

Praza nº 9.

Código:

TU2202-T06-505-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0505 Inxen. cartográf., xeodés. e fotogramet.

Departamento:

D00T06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

DNI:

***9437**

Nome e apelidos:

Joaquín Martínez Sánchez

Praza nº 10.

Código:

TU2202-X09-095-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e invest. de mercados

Departamento:

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

DNI:

***8344**

Nome e apelidos:

Noelia Araújo Vila

Praza nº 11.

Código:

TU2202-X13-140-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0140 Dereito do traballo e da s. social

Departamento:

D00X13 Dereito Público Especial

Centro de traballo:

308 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

DNI:

***0644**

Nome e apelidos:

Rosa María Rodríguez Martín-Retortillo

Praza nº 12.

Código:

TU2202-X13-150-TU-TC-01

Corpo:

Profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0150 Dereito financeiro e tributario

Departamento:

D00X13 Dereito Público Especial

Centro de traballo:

207 Facultade de Dirección e Xestión Pública

DNI:

***1532**

Nome e apelidos:

Soraya Rodríguez Losada