DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 1 de febreiro de 2024 Páx. 9852

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 19 de xaneiro de 2024 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2023/24.

Mediante a Orde do 22 de setembro de 2023 (DOG do 11 de outubro), a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou unha convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2023/24.

Unha vez rematado o procedemento establecido na convocatoria, cómpre facer pública a súa resolución definitiva indicando, para cada modalidade, a relación de centros beneficiarios das axudas e a contía, de conformidade co previsto no artigo 12 da devandita orde.

En consecuencia, por proposta da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa,

ACORDO:

Primeiro. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2023/24, os 10 novos centros privados concertados seleccionados, que se relacionan no anexo I, coa concesión das axudas que se sinalan.

Segundo. Conceder as contías que se detallan nos anexos II e III aos centros privados concertados integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares, ao abeiro das convocatorias deste programa correspondentes aos anos 2022 e 2016-2021, respectivamente, unha vez revisadas as memorias de actividades desenvolvidas durante o ano académico 2022/23, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o curso 2023/24.

Terceiro. Da mesma forma, conceder as contías que se sinalan no anexo IV aos centros que solicitaron, en tempo e forma, axudas na modalidade Clubs de lectura.

Cuarto. Conceder as axudas que se sinalan no anexo V aos centros seleccionados na modalidade denominada Radio na biblio.

Quinto. Así mesmo, conceder as contías detalladas no anexo VI aos centros solicitantes, en tempo e forma, de axudas na modalidade Biblioteca inclusiva.

Sexto. Conceder as contías detalladas no anexo VII aos centros seleccionados na modalidade Lectura e familias.

Sétimo. Asignar, por un importe total de 239.649,00 €, as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información, favorecer a creación de laboratorios de radio vinculados a bibliotecas xa integradas no Plan de mellora e facilitar avances cara a unha biblioteca inclusiva, de acordo cos proxectos e liñas prioritarias de actuación presentadas ao abeiro da Orde do 14 de xullo da convocatoria.

Oitavo. Os gastos realizados xustificaranse, segundo o previsto no punto 2 do artigo décimo segundo da Orde do 22 de setembro de 2023, antes do 10 de xuño de 2024. Con ese mesmo límite de datas deberá cubrirse o formulario, de ser o caso, e entregarse as memorias correspondentes ás distintas liñas de axuda recibidas, segundo o recollido no artigo 13 da orde de convocatoria.

Noveno. A non entrega da memoria e/ou da xustificación do gasto no prazo sinalado poderá ser causa de revogación das axudas concedidas e o centro deberá reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Décimo. Tanto a Inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Décimo primeiro. Tal e como se recolle no artigo 20 da orde de convocatoria, a participación do profesorado implicado no programa de innovación educativa denominado Plan de mellora de bibliotecas escolares, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde do 14 de maio de 2013 pola que se regulan a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Décimo segundo. Os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta convocatoria están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de acordo cos artigos 10, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, de 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación, Formación Profesional e Universidades

A. Plan de mellora de bibliotecas escolares-concertados.

1. Centros concertados de nova incorporación ao Plambe. Convocatoria 2023/24. Incorpóranse os 10 centros que se relacionan para a súa integración no Plan de mellora de bibliotecas escolares:

ANEXO I

Centros Plambe concertados 2023/24-incorporación 2023

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos 2023 (€)

Equip. 2023 (€)

Gastos Fto. 2023 (€)

Total 2023 (€)

Fondos 2024 (€)

Equip. 2024 (€)

Gastos Fto. 2024 (€)

Total 2024 (€)

Total

axuda (€)

15004101

CPR Plurilingüe Cristo Rey

A Coruña

A Coruña

1.050,00

600,00

150,00

1.800,00

2.100,00

1.200,00

300,00

3.600,00

5.400,00

15006511

CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac

Ferrol

A Coruña

900,00

450,00

150,00

1.500,00

1.800,00

900,00

300,00

3.000,00

4.500,00

15009470

CPR Loyola

Mugardos

A Coruña

950,00

500,00

150,00

1.600,00

1.900,00

1.000,00

300,00

3.200,00

4.800,00

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

A Coruña

1.050,00

600,00

150,00

1.800,00

2.100,00

1.200,00

300,00

3.600,00

5.400,00

15015378

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

A Coruña

1.150,00

700,00

150,00

2.000,00

2.300,00

1.400,00

300,00

4.000,00

6.000,00

32008616

CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle

Ourense

Ourense

950,00

500,00

150,00

1.600,00

1.900,00

1.000,00

300,00

3.200,00

4.800,00

32009062

CPR Plurilingüe Cardenal Cisneros

Ourense

Ourense

950,00

500,00

150,00

1.600,00

1.900,00

1.000,00

300,00

3.200,00

4.800,00

36004514

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Marín

Pontevedra

1.000,00

550,00

150,00

1.700,00

2.000,00

1.100,00

300,00

3.400,00

5.100,00

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

Pontevedra

1.050,00

600,00

150,00

1.800,00

2.100,00

1.200,00

300,00

3.600,00

5.400,00

36010253

CEEPR Fogar e Clin. San Rafael

Vigo

Pontevedra

950,00

500,00

150,00

1.600,00

1.900,00

1.000,00

300,00

3.200,00

4.800,00

2. Centros integrados no Plambe na convocatoria 2022/23. Inclúense os 10 centros solicitantes de continuidade para o curso 2023/24.

ANEXO II

Centros Plambe concertados 2023/24-incorporación 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos 2023 (€)

Equip. 2023 (€)

Gastos Fto. 2023 (€)

Total 2023 (€)

Fondos 2024 (€)

Equip. 2024 (€)

Gastos Fto. 2024 (€)

Total 2024 (€)

Total

axuda (€)

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

Coruña, A

A Coruña

1.005,00

410,00

120,00

1.535,00

2.010,00

820,00

240,00

3.070,00

4.605,00

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

Coruña, A

A Coruña

850,00

300,00

120,00

1.270,00

1.700,00

600,00

240,00

2.540,00

3.810,00

15013461

CPR Plurilingüe San José

Pontedeume

A Coruña

750,00

200,00

120,00

1.070,00

1.500,00

400,00

240,00

2.140,00

3.210,00

15015524

CPR Plurilingüe Vilas Alborada

Santiago de Compostela

A Coruña

750,00

200,00

120,00

1.070,00

1.500,00

400,00

240,00

2.140,00

3.210,00

27010911

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

Lugo

850,00

300,00

120,00

1.270,00

1.700,00

600,00

240,00

2.540,00

3.810,00

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

Pontevedra

850,00

300,00

120,00

1.270,00

1.700,00

600,00

240,00

2.540,00

3.810,00

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Vigo

Pontevedra

955,00

360,00

120,00

1.435,00

1.910,00

720,00

240,00

2.870,00

4.305,00

36011750

CPR Plurilingüe Don Bosco

Vigo

Pontevedra

750,00

200,00

120,00

1.070,00

1.500,00

400,00

240,00

2.140,00

3.210,00

36010824

CPR Plurilingüe Monterrey

Vigo

Pontevedra

750,00

200,00

120,00

1.070,00

1.500,00

400,00

240,00

2.140,00

3.210,00

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

955,00

360,00

120,00

1.435,00

1.910,00

720,00

240,00

2.870,00

4.305,00

3. Centros integrados no Plambe en convocatorias anteriores (2016-2021). Inclúense os 43 centros solicitantes de continuidade, en forma e prazo, para o curso 2023/24.

ANEXO III

Centros Plambe concertados 2023/24-incorporación 2016-2021

Código

Centro

Concello

Provincia

Total 2023 (€)

Total 2024 (€)

Total axuda (€)

15000600

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

A Coruña

340,00

680,00

1.020,00

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

390,00

780,00

1.170,00

15003200

CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo

Cee

A Coruña

340,00

680,00

1.020,00

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Coruña, A

A Coruña

445,00

890,00

1.335,00

15004198

CPR Plurilingüe Hijas de Jesús

Coruña, A

A Coruña

350,00

700,00

1.050,00

15022000

CPR Plurilingüe Montegrande

Coruña, A

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15006481

CPR Plurilingüe Compañía de María

Ferrol

A Coruña

350,00

700,00

1.050,00

15006501

CPR Plurilingüe Cristo Rey

Ferrol

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Ferrol

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

A Coruña

340,00

680,00

1.020,00

15010769

CPR Plurilingüe María Assumpta

Noia

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

A Coruña

290,00

580,00

870,00

15015597

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Santiago de Compostela

A Coruña

390,00

780,00

1.170,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

450,00

900,00

1.350,00

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Santiago de Compostela

A Coruña

290,00

580,00

870,00

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

Lugo

290,00

580,00

870,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

400,00

800,00

1.200,00

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Ourense

Ourense

395,00

790,00

1.185,00

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

Ourense

290,00

580,00

870,00

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

290,00

580,00

870,00

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

290,00

580,00

870,00

36016115

CPR Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

390,00

780,00

1.170,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

340,00

680,00

1.020,00

36019840

CEEPR San Jerónimo Emiliani

Guarda, A

Pontevedra

390,00

780,00

1.170,00

36018847

CEEPR Juan María

Nigrán

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

395,00

790,00

1.185,00

36017031

CEEPR Aceesca

Porriño, O

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36006997

CPR Santo Tomás

Porriño, O

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36011622

CPR Aloya

Vigo

Pontevedra

350,00

700,00

1050,00

36014209

CPR Plurilingüe Andersen Augalonga

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36010356

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

350,00

700,00

1.050,00

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Vigo

Pontevedra

445,00

890,00

1.335,00

36011351

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

350,00

700,00

1.050,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36011491

CPR Plurilingüe Possumus

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36014234

CPR Plurilingüe Atalaya-Cantabria

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

350,00

700,00

1.050,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

290,00

580,00

870,00

B. Clubs de lectura-concertados.

Asígnanse axudas aos 50 centros solicitantes, con destino ao funcionamento de clubs de lectura con alumnado de ensino primario e secundario obrigatorio (vinculados á biblioteca escolar e para realizar fóra das aulas/tempo das materias).

ANEXO IV

Clubs de lectura-concertados 2023/24

Código

Centro

Concello

Provincia

Total 2023 (€)

Total 2024 (€)

Total axuda (€)

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

A Coruña

A Coruña

200,00

400,00

600,00

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

A Coruña

250,00

500,00

750,00

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

330,00

660,00

990,00

15003200

CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo

Cee

A Coruña

425,00

850,00

1.275,00

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

A Coruña

200,00

400,00

600,00

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

A Coruña

330,00

660,00

990,00

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

A Coruña

200,00

400,00

600,00

15006547

CPR Plurilingüe San Rosendo

Ferrol

A Coruña

250,00

500,00

750,00

15006420

CPR Plurilingüe La Salle

Ferrol

A Coruña

425,00

850,00

1.275,00

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

A Coruña

425,00

850,00

1.275,00

15014349

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribeira

A Coruña

635,00

1.270,00

1.905,00

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

A Coruña

250,00

500,00

750,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

425,00

850,00

1.275,00

15015482

CPR Plurilingüe Emma

Santiago de Compostela

A Coruña

880,00

1.760,00

2.640,00

27004453

CPR Plurilingüe Martínez Otero

Foz

Lugo

200,00

400,00

600,00

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Lugo

Lugo

200,00

400,00

600,00

27006280

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos

Lugo

Lugo

200,00

400,00

600,00

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

Lugo

330,00

660,00

990,00

27010911

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

Lugo

425,00

850,00

1.275,00

32016731

CPR Malvedo

Coles

Ourense

200,00

400,00

600,00

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

Ourense

250,00

500,00

750,00

32009062

CPR Plurilingüe Cardenal Cisneros

Ourense

Ourense

200,00

400,00

600,00

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

Ourense

200,00

400,00

600,00

32008616

CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle

Ourense

Ourense

250,00

500,00

750,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

425,00

850,00

1.275,00

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Ourense

Ourense

425,00

850,00

1.275,00

32008513

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Ourense

Ourense

200,00

400,00

600,00

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

200,00

400,00

600,00

36003960

CPR Plurilingüe Padres Somascos

A Guarda

Pontevedra

250,00

500,00

750,00

36000351

CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Bueu

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36016115

CPR Plurilingüe Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36006997

CPR Plurilingüe Santo Tomás

O Porriño

Pontevedra

330,00

660,00

990,00

36007527

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Ponteareas

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

880,00

1.760,00

2.640,00

36010824

CPR Plurilingüe Monterrey

Vigo

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36011351

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Vigo

Pontevedra

200,00

400,00

600,00

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Vigo

Pontevedra

250,00

500,00

750,00

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

250,00

500,00

750,00

36011831

CPR Plurilingüe Las Acacias

Vigo

Pontevedra

250,00

500,00

750,00

36010848

CPR Plurilingüe San Fernando

Vigo

Pontevedra

250,00

500,00

750,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

330,00

660,00

990,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

330,00

660,00

990,00

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

Vigo

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

36011750

CPR Plurilingüe Don Bosco

Vigo

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

425,00

850,00

1.275,00

C. Radio na biblio-concertados.

Asígnanse axudas para Radio na biblio aos seguintes 5 centros, segundo o previsto na convocatoria.

ANEXO V

Radio na biblio-concertados 2023/24

Código

Centro

Concello

Provincia

Equip. 2023

(€)

Formación 2023 (€)

Total 2023

(€)

Equip. 2024

(€)

Formación 2024 (€)

Total 2024

(€)

Total axuda

(€)

15000600

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

A Coruña

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

A Coruña

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

36011622

CPR Aloya

Vigo

Pontevedra

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

D. Biblioteca inclusiva-concertados.

Asígnanse axudas para Biblioteca inclusiva aos 11 centros con dereito a participación, segundo o previsto na convocatoria.

ANEXO VI

Biblioteca inclusiva-concertados 2023/24

Código

Centro

Concello

Provincia

Total 2023 (€)

Total 2024 (€)

Total axuda (€)

15022000

CPR Plurilingüe Montegrande

A Coruña

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36000351

CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Bueu

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36015949

CPR San José

Gondomar

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36019876

CPR Santa María

Tui

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36011865

CPR Quiñones de León

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36025104

CEEPR Amencer-Aspace

Vigo

Pontevedra

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36011361

CPR Plurilingüe San José de la Guía

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36010824

CPR Plurilingüe Monterrey

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

E. Lectura e familias-concertados.

Asígnanse axudas para Lectura e familias aos seguintes 5 centros, segundo o previsto na convocatoria.

ANEXO VII

Lectura e familias-concertados 2023/24

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos 2023 (€)

Formación 2023 (€)

Total 2023 (€)

Fondos 2024 (€)

Formación 2024 (€)

Total 2024 (€)

Total axuda (€)

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

15015597

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Santiago de Compostela

A Coruña

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00